סגירת קומת עמודים מפולשת

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סגירת קומת עמודים מפולשת:

המשיב הואשם בביצוע עבודות בניה הטעונות היתר, ללא היתר - עבירה לפי סעיפים 145 ו- 204(א) לחוק התכנון והבניה - תשכ"ה1965-.

המדובר בבניה במבשרת ציון, שכללה סגירת קומת עמודים מפולשת והפיכתה לדירת מגורים בשטח של 69.30 מ"ר.

בית משפט קמא גזר על המשיב, בין השאר, את העונשים כדלקמן:ו

א. קנס כספי בסך 3,000 ש"ח, שישולם ב- 5 תשלומים, או 90 ימי מאסר תמורתם;

ב. חתימה על התחייבות עצמית על סך 15,000 ש"ח, שלא יעבור עבירות על סעיפים 204 ו- 210 לחוק התכנון והבניה, לתקופה של שנתיים החל מ- 9 חודשים לאחר מתן גזר הדין;

ג. צו להריסת תוספת הבניה ולאיסור השימוש בה, תוך מתן ארכה בת 9 חודשים לצורך קבלת היתר בניה.

שמענו את טענות הצדדים לקולא ולחומרא ולהלן הכרעתנו:נ

חובת בית המשפט לנקוט במדיניות הנראית לו הכרחית לקידום העניין הציבורי במאבק העיקש כנגד מבצעי עבירות על חוקי התכנון והבניה, גם כאשר מתקבל, כמו בעניין דידן, היתר בניה בדיעבד (שנתקבל לאחר מתן גזר הדין בבית משפט קמא).

למצער, מצאנו לנגד עינינו פער מהותי בענישה המחייבת התערבותנו. המשיב, באמצעות באת כוחו המלומדה, עו"ד הגב' נולמן, אמנם צייר בפני בית המשפט קמא ובפנינו עולם מלא של הסברים למעשיו, לרבות מחלוקת לעניין תשלום דמי השבחה, היתר בעל פה ממאן דהוא, שבשמו, מטעמים בלתי נהירים דיים, לא נקב וכד'.

לסברתנו, אין להניח למשיב להניב רווח עצמי, כשעבר עבירות שכאלו וליטול את החוק לידיו מבלי שיתן את הדין הראוי על כך. השיקול האישי נדרש, זו הפעם, להדחות מפני האינטרס הציבורי.

אשר על כן, באנו לכלל מסקנה, כי יש לקבל הערעור במובן זה שהקנס הכספי שיושת עליו יעמוד על סך 30,000 ש"ח או 6 חודשי מאסר תמורתם. הקנס ישולם ב- 12 תשלומים חודשיים ושווים החל מתאריך 1.1.99. כל פיגור בתשלום אחד מן התשלומים הנ"ל יעמיד את כל סכום הקנס לפרעון מיידי בתוספת ריבית והצמדה כדין.

שאר חלקי גזר הדין יוותרו על כנם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להגדלת שיפוע גג

 2. תכנון חזיתות בניינים

 3. בקשה לתוספת חדרים בדירה

 4. מטרת חוק התכנון והבניה

 5. סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה

 7. סעיף 151 לחוק התכנון והבניה

 8. חזקת החפות בדיני תכנון ובניה

 9. תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

 10. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה

 11. תכנון לגליזציה למבנה קיים

 12. סעיף 204 לחוק התכנון והבניה

 13. אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

 14. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 15. תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

 16. סעיפים 77,78 ללחוק התכנון והבניה

 17. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 18. פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

 19. בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

 20. בקשה להקמת מתקן טיהור שפכים בשטח מפעל

 21. בקשה לתוספת יחידת דיור קוטג' לבית קיים

 22. איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 23. בקשה לתוספת חדר על הגג בבית מגורים משותף קיים

 24. מחיקת ערר לועדת תכנון ובניה בגלל איחור בהגשתו

 25. נטל ההוכחה בתביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 26. הפטור בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 27. שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

 28. בקשה להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם ושינוי מיקום השער

 29. בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

 30. בקשה לקבלת מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה

 31. פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 32. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

 33. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

 34. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

 35. הזדמנות להגיש התנגדות מכוח תקנות 2ב-2ג לתקנות התכנון והבניה

 36. אופן חישוב שטחי הבניה בדין הישראלי מוסדר בתקנות התכנון והבניה

 37. בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

 38. מי רשאי להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ?

 39. עתירה מנהלית לביטול החלטות ועדת המשנה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 40. פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 41. עתירה מנהלית לצירוף חבר נוסף מסיעות האופוזיציה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 42. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

 43. עתירה מנהלית נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדות העותר לתכנית

 44. ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

 45. עתירה לביטול החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבה נדחתה בקשת העותרים למתן רשות ערר

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון