סירוב לקבל עבודה


על פי סעיף 163 לחוק הביטוח הלאומי{נוסח משולב} התשמ"ה-1995, (להלן "החוק") "מובטל" הזכאי לדמי אבטלה הינו מי שרשום בלשכת שרות התעסוקה כמחוסר עבודה והוא מוכן ומסוגל לעבודה במקצועו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו. סעיף 165 לחוק קובע בסעיף (א') "הוראות סעיף זה יחולו בכפוף להוראות סעיף 164." סעיף 164 לחוק מחיל את הוראות השעה, על פיהן בתקופה שעד31.12.03 "... רואים עבודה מוצעת כעבודה מתאימה לאדם פלוני (הדורש עבודה) אם נתמלאו בה כל אלה:
 
(1) העבודה היא מסוג העבודה העיקרית שבה עבד תוך שלוש השנים שקדמו בתכוף לתאריך הקובע, או עבודה אחרת התואמת את הכשרתו המקצועית או רמת השכלתו, מצב בריאותו וכשרו הגופני;
(2) השכר בעבודה המוצעת שווה לפחות לדמי האבטלה שהיו מגיעים לו אילו היה זכאי להם;
(3) העבודה המוצעת אינה מחייבת שינוי במקום מגוריו.ב
 
סעיף 165 (ג) לחוק קובע כי הוראות סעיף קטן (א)( 1) ו-(2) לא יחולו לגבי מי שטרם מלאו לו שלושים וחמש שנים, מתום 60 הימים מהתאריך הקובע..."

מלשון סעיף 165 (ג) עולה כי מתום 60 הימים מ"התאריך הקובע", ניתן לשלוח דורש עבודה שטרם מלאו לו 35 שנים לכל עבודה התואמת את מצב בריאותו וכושרו הגופני, ואין זה נדרש כי העבודה תהיה מסוג העבודה העיקרית שעבד בה לפני כן או עבודה אחרת התואמת את הכשרתו המקצועית או השכלתו. (תב"ע נו/16-91 (ב"ש) דיין ראובן נ' שירות התעסוקה, עבודה אזורי , כרך ג, 695).ו
 
סירוב לקבל עבודה
 
סעיף 166(ד) לחוק קובע כי ברגע שדורש עבודה סירב לקבל עבודה מתאימה, הדבר ישלול את זכאותו לדמי אבטלה בעד תשעים הימים הראשונים מיום הסירוב, בכל פעם שסירב.נ
כבר נקבע בהלכה הפסוקה לענין 'סירוב' כי אין ליתן תשובה חד משמעית מהו הדיבור "סירוב לקבל עבודה", הדבר תלוי בנסיבותיו של כל מקרה.
בעניינו אין חולק כי למערערת הוצעה עבודה מתאימה ועל כן יש לבחון האם, על פי הפסיקה, האם אכן נהגה כאדם המחפש עבודה ולא כמי שסומך על כך שבאין עבודה יקבל דמי אבטלה (דב"ע מא/91-3 אוזיאס מאיר נ' שירות התעסוקה, עבודה ארצי יד(1), 343; ע"ע אלמוג נ' שירות התעסוקה פד"ע לג' (74).ב
 
3.4 "סירוב לקבל עבודה מתאימה יבוא בדרך כלל לידי ביטוי בסרוב מפורש או בהתנהגות שפירושה כסרוב"( דב"ע מא5-91 יחיאל נדף נ', פד"ע כרך יג, עמ' 107).ו
מובטל שנשלח לעבודה על ידי שירות התעסוקה, חייב להתייצב במקום אליו נשלח ולעשות מאמץ סביר בתום לב לעבוד ועל המעביד לאשר בכתב אם דורש העבודה מתאים לעבודה אם לאו( דב"ע נו/10-91 אמירה יאס נ' שירות התעסוקה, לא פורסם, דב"ע נג/3-91 מוחמד אבו ג'אמע נ' שירות התעסוקה, פד"ע כה 297).נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סירוב לקבל עבודה

 2. סירוב לרשום עמותה

 3. סירוב לצאת לעבודה

 4. סירוב עבודה בלשכה

 5. סירוב בלשכת האבטלה

 6. סירוב כניסה לישראל

 7. סירוב לגילוי מסמכים

 8. סירוב בלשכת התעסוקה

 9. סירוב נהג לבדיקת שתן

 10. סירוב לקיים הסכם מכר

 11. סירוב לבדיקת נשיפון

 12. סירוב לעבודה בשמירה

 13. סירוב להכניס למועדון

 14. סירוב לבדיקת אלכוהול

 15. סירוב לקבל כתב תביעה

 16. סירוב לתת טביעת אצבע

 17. סירוב למתן בדיקת שתן

 18. מחיקת ימי סירוב עבודה

 19. סירוב עבודה דמי אבטלה

 20. סירוב לעבודה לא מתאימה

 21. סירוב קורס לשכת האבטלה

 22. סירוב הלשכה לרשום מתמחה

 23. סירוב לחתום על הסכם פשרה

 24. סירוב לקבל עבודה בגיל 35

 25. סירוב לפרסם מודעה בעיתון

 26. סירוב להעיד במשפט פלילי

 27. סירוב שופט לפסול את עצמו

 28. סירוב עובד לבדיקת פוליגרף

 29. סירוב להפניה לעבודה מהלשכה

 30. סירוב לעבודה בלשכת התעסוקה

 31. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 32. סירוב לעבודה דרך לשכת האבטלה

 33. סירוב לתת רישיון יועץ השקעות

 34. סירוב לשלם שכר טרחת עורך דין

 35. סירוב צ'ק מחמת אי כיסוי מספיק

 36. סירוב לעבור ניתוח אחרי תאונה

 37. סירוב עובד לעבור בדיקה רפואית

 38. סירוב הורים לטיפול רפואי בקטין

 39. סירוב רואה חשבון להחזיר מסמכים

 40. סירוב לבדיקת ינשוף בגלל אסטמה

 41. סירוב עורך דין להשתחרר מייצוג

 42. סירוב לעבוד בעבודה ברמה נמוכה

 43. סירוב להצעת עבודה בלשכת התעסוקה

 44. סירוב לקבלת עבודה בלשכת התעסוקה

 45. סירוב ועדה לדון בבקשה לתוספת בניה

 46. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 47. סירוב לחתום על בקשה לרישום פטנט

 48. סירוב לאשר תכנית - עתירה מנהלית

 49. סירוב לאשר תכנית בינוי למרכז מסחרי

 50. סירוב לרישום בפנקס הבתים המשותפים

 51. סירוב להתפנות בפרויקט פינוי בינוי

 52. סירוב לרשום שם של חברה ברשם החברות

 53. סירוב לפרסם התנצלות בתביעת לשון הרע

 54. סירוב לקבל עבודה - שלילת דמי אבטלה

 55. סירוב לצאת לעבודה מטעם לשכת התעסוקה

 56. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 57. סירוב לעבודה לא מתאימה בלשכת האבטלה

 58. סירוב להחזיר צ'קים לאחר תשלום במזומן

 59. סירוב עדים בבית המשפט לענות על שאלה

 60. סירוב ביטוח לאומי להכרה בליקוי שמיעה

 61. סירוב חברת הביטוח לפצות על גניבת רכב

 62. סירוב חברת הביטוח לשלם על ניתוח בחו''ל

 63. סירוב לעבודה בלשכה בגלל בעיות רפואיות

 64. סירוב לבקשה לפתיחת גן ילדים עקב מטרדי רעש

 65. סירוב דיירים לשלם על שיפוץ גג בבית משותף

 66. סירוב לקבל עבודה המחייבת שינוי מקום מגורים

 67. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 68. סירוב בלשכת התעסוקה: "לא יכולה לעבוד בגלל הילד"

 69. סירוב להיבדק ע''י מומחה רפואי מטעם בית המשפט

 70. סירוב שופט להציג שאלות לעד כעילה לפסילת שופט

 71. סירוב עבודה בלשכה מחשש להשאיר את הילדים לבד בבית

 72. סירוב שר הפנים, לבקשה לאיחוד משפחות בשל מניעה פלילית

 73. סירוב משרד הפנים לתת מעמד בישראל בשל סיבות ביטחוניות

 74. סירוב להנפיק רישיון רכב בגין רכב ביבוא אישי בשל איחור

 75. סירוב הורים לטיפול רפואי (כימותרפיה) לילד בהוראת הרב שלהם

 76. סירוב לשלם השתתפות עצמית לביקור טכנאי - תביעה בגין הסכם תחזוקת מזגן

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון