סכסוך בין בעלי מגרש

תא (י-ם) 15756/00 סכסוך בין בעלי מגרש

1. לפני תביעה כספית בסך 65,543 ₪ שהגישו התובעים כנגד הנתבע, ותביעה שכנגד בסך 149,400 ₪.
התובעים והנתבע הינם מחזיקים ובעלי זכויות במגרש מס' 377 בשטח כ- 600 מ"ר הנמצא ביישוב שערי-תקוה. לכל אחד מהצדדים זכויות במחצית מהמגרש עליו בנוי מבנה הנועד למגוריהם.

2. ההליכים בתיק זה החלו בבקשה למתן צו מניעה זמני שהוגשה על-ידי התובעים ביום 23.8.00 בבש"א 7095/00. לבקשתם, ניתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד המורה לנתבע להימנע מלבצע כל פעולה ו/או עבודה בדרך הגישה המשותפת לצדדים.
ביום 27.9.00 הגיש הנתבע בקשה לביטול צו המניעה וביום 1.12.00 הגיעו הצדדים לידי הסכמה לפיה לא יתקיים דיון בבקשה. הוסכם, כי אין בצו המניעה שניתן כדי למנוע מהנתבע להמשיך בעבודות הבנייה בחלקתו וכן אין בצו זה כדי למנוע גישה לחלקתו דרך השביל שבמחלוקת. הוסכם, כי התובעים יהיו רשאים לבנות מעקה או קיר בצד המערבי של השביל לכיוון ביתם ובלבד שקיר זה לא יחרוג לתחום שביל הגישה. בניית הקיר תהא על חשבון התובעים בלבד. כן הוסכם כי יאסר על כל צד לבצע כל שינוי בשביל הגישה.

3. לאחר שהצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית והתיק נקבע להוכחות הגיעו הצדדים ביום 16.9.01 לידי הסכם פשרה כדלקמן:

א. יינתן פסק דין מותנה לפיו מסכימים התובעים כי לפנים משורת הדין ומטעמי שכנות טובה יהיה הנתבע רשאי לבנות על פי התשריט המצורף בזה והמהווה חלק בלתי נפרד מהסדר זה והמסומן באות א'.

ב. מוסכם כי בשטח החניה של הנתבע כמסומן בתשריט, תהיה זיקת הנאה למעבר לטובת חלקת התובעים.

ג. הנתבע יוכל לבנות מחסן לאופניים ועגלת תינוק בלבד מתחת למדרגותיו ותהיה לחלקת הנתבע זיקת הנאה למעבר על פני חלקת התובעים, לצורך גישה למחסן ולבלוני הגז בלבד.

ד. הנתבע יבנה את המחסן אך ורק לאחר קבלת היתר כדין ובהתאם להיתר זה, ורוחב המחסן לא יעלה בשום מקרה על רוחב המדרגות.

ה. הנתבע יהיה רשאי להגיש תביעה שכנגד בצירוף תצהירים מטעמו תוך 10 ימים מהיום. במקרה כזה מתבטל פסק הדין המותנה. התביעה תוגש בצירוף כל תצהירי וראיות הנתבע. הגיש הנתבע תביעה שכנגד, כאמור, יגישו התובעים כתב הגנה מטעמם בצירוף תצהירים תוך 30 יום מיום הגשת כתב התביעה שכנגד.

ו. בית המשפט יפסוק בתביעה ובתביעה שכנגד על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט.

ז. לא הגיש הנתבע תביעה שכנגד כאמור לעיל, פירוש הדבר כי הינו מוותר על כל תביעותיו כנגד התובעים והוא לא יהיה רשאי להגיש בעתיד תביעה כלשהי כנגד התובעים בכל הנוגע לתקופה עד לחתימת הסכם זה.

ח. לא הגיש הנתבע תביעה שכנגד, כאמור, התביעה הכספית של התובעים תידחה ללא צו להוצאות ולנתבע לא תהא זכות להגיש תביעה בעתיד.

ט. למען הסר ספק יובהר כי בית המשפט יפסוק בתוקף סמכותו לפי סעיף 79א' לחוק. על פי כתבי הטענות והתצהירים שבתיק מבלי שיהיה צורך בהתייצבות הצדדים והגשת סיכומים מטעמם. כמו כן מובהר כי אם פסק דין זה יבוטל ישמרו לתובעים כל הטענות, כנטען על ידם בכתב התביעה המקורי.

להסכמת הצדדים ניתן תוקף של פסק דין.

4. בהתאם למוסכם, הגיש הנתבע ביום 30.9.01 תביעה שכנגד בסך של 149,400 ₪ כנגד התובעים. לתביעה שכנגד צורפו מסמכים וחוות דעת וכן תצהירי עדות ראשית. התובעים הגישו כתב הגנה לתביעה זו.
בהתאם למוסכם בין הצדדים מתבטל פסק-הדין ועל בית המשפט לפסוק בתוקף סמכותו לפי סעיף 79א' בתביעות ההדדיות שהוגשו על-ידי הצדדים.

5. כידוע, בבוא בית המשפט לפסוק בענין שלפיו בדרך של פשרה בהתאם לסעיף 79א' לחוק בתי המשפט, אין עליו לנמק את הפסק (ע"א 757/88 ברמן נ' איילון חב' לביטוח בע"מ - לא פורסם וכן ע"א 448/94 של בית המשפט המחוזי בירושלים באדר נ' דבר מיום 9.4.95 - לא פורסם).
במקרה דנן, הצדדים גם לא ביקשו שאנמק את פסק הדין.

6. לאחר עיון בכתבי הטענות, בתצהירי עדות הראשית שהוגשו על-ידי הצדדים, בחוות הדעת ובכל המוצגים שבתיק, ובהתאם להסכמה אליה הגיעו הצדדים לפיה יפסוק בית המשפט בתוקף סמכותו לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט, אני קובע כדלקמן:

א. ניתן להסכם אליו הגיעו הצדדים ביום 16.9.01, כמפורט בסעיפים א', ב', ג', ד' לעיל, תוקף של פסק-דין ועל הצדדים לפעול בהתאם למוסכם.
יודגש, כי אין במתן פסק-דין זה כדי לייתר הצורך בקבלת היתר בנייה כדין לכל פעולת בנייה לה נדרש היתר על-פי החוק.

ב. אשר לתביעות הכספיות ההדדיות - הגעתי לכלל מסקנה כי דין שתי התביעות להידחות.

ג. בנסיבות העניין כל צד יישא בהוצאותיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ריב על חלוקת חצר

 2. סכסוך על קו חלוקה

 3. הגדרת סכסוך עבודה

 4. סכסוך עבודה מצילים

 5. סכסוך בין בעלי מגרש

 6. סכסוך שכנים על חניה

 7. סכסוך מקרקעין חניון

 8. סכסוך גבולות בבני ברק

 9. עורך דין סכסוכי שכנים

 10. סכסוך בין שוכרים במשותף

 11. סכסוך בין מנהלים בחברה

 12. הגדרת סכסוך בתוך המשפחה

 13. סכסוך עסקי בין בני משפחה

 14. סכסוך בין בעלי בתים שכנים

 15. סכסוך על חשמל בדירה שכורה

 16. שיפוץ בית - סכסוך על המחיר

 17. אישור פסק בורר סכסוך במשפחה

 18. בקשה לבניית בית במסגרת סכסוך בעלות

 19. בקשה לביטול הכרזה על סכסוך עבודה

 20. עקרון רציפות הדיון בסכסוכי עבודה

 21. הגנת ''אמת דיברתי'' בסכסוך משפחתי

 22. פיטורים בגלל סכסוך עם אשתו של הבוס

 23. סכסוך בין שכנים בגין בניה לא חוקית

 24. גרירת בג"ץ לסכסוכים כספיים עם המדינה

 25. טענה להוצאת דברי לשון הרע במהלך מריבה

 26. טען כי פוטר בשל סכסוך בינו לבין עובד אחר

 27. סכסוך מתמשך בין בעלי הזכויות בחלקות צמודות

 28. סכסוך עקב כשלון במשא ומתן בנוגע לקניית דירה

 29. פיצוי בגין נזקי גוף בעקבות תקיפה בעקבות סכסוך שכנים

 30. סכסוך בין בעלי חנויות במרכז מסחרי לגבי הרכוש המשותף

 31. נטען כי הסכסוך אינו בר בוררות לפי סעיף 3 לחוק הבוררות

 32. פסק הדין לא שם קץ לסכסוך והצדדים המשיכו לנהל משא ומתן

 33. האם אפשר לקבל צו הגנה עקב סכסוך הנובע מעבירה פלילית ?

 34. פשיטת רגל עקב יבוא כושל של בקר מאוסטרליה וסכסוך בין השותפים

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון