סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין:

ביה"ד הרבני האזורי פסק ביום ח' שבט תשמ"ה (30.1.85) כי על הבעל (המשיב) לשלם למזונותיה של אשתו (המערערת) סך 000, 100שקל לחודש בתוספת להוצאות הבית והוצאות החזקתו.

בפס"ד זה נאמר בהאי לישנא:ב

"על הבעל לתת לאשתו למזונותיה ומזונותיו".
(תיק מ"ה/ 1806+ 3463רבני אזורי ת"א).
לא עברו ימים מרובים וביהמ"ש המחוזי בתיק מ"א 1760/84 רשם את הפשרה אליה הגיעו ילדי בני-הזוג והנתבע ובפשרה זו שניתן לה תוקף של פס"ד חוייב המשיב לשלם למזונות ילדיו מזונות חודשיים בסך 000, 200שקל. כן הוסכם בפשרה זו כדלקמן:ו
"במקום החיוב בהוצאות הבית שהוטל על הבעל על-פי פס"ד ביה"ד הרבני - ישלם סכום של 000, 60שקל...".
ב"כ המערערת האשה - פתח תיק הוצל"פ במשרד ההוצל"פ בת"א 1222/85 וביקש לחייב את המשיב לשלם המזונות אשר נפסקו בשני פס"ד אלו. ב"כ הבעל המשיב - עו"ד הוכמן הגיב במכתבו לראש ההוצל"פ וטען כי ביה"ד הרבני קבע את מזונות האשה ובעלה כאחד בסכום כולל של 000, 100שקלים ומאחר והבעל עזב את המעון המשותף בהסכמה כפי שנרשם בפרוטוקול ביהמ"ש המחוזי בגוף הפשרה, הרי שאין כל חובה לשלם את מלוא סכום המזונות אלא מחציתם בלבד, דהיינו במקום 000, 100שקל צמוד, ישלם הבעל רק 000, 50שקלים צמוד.
הפיסקה הרלבנטית בהחלטת ראש ההוצל"פ היא כדלקמן:נ
"אני מסכימה עם ב"כ החייב כי החל מעזיבת החייב את הבית ישלם אך את מחצית הסכום שהיה עליו לשלם עפ"י פסה"ד של ביה"ד מאחר ו- 000, 100השקל נקבעו אז למזונותיה ולמזונותיו, ומאחר והוצאות הבית משולמות בנפרד אין שום סיבה שלא לפסוק כנ"ל, זהו פועל יוצא מפסה"ד".

על-כך בא הערעור בפני.
ייאמר מיד כי אין דעת ביהמ"ש נוחה מקביעתו של ראש ההוצל"פ. גם אם הקביעה היא אולי סבירה או הגיונית.

מתפקידו של ראש ההוצל"פ להוציא לפועל את האמור בפסה"ד ואפילו פסק ביהמ"ש בניגוד לדין גם אז יהיה פסה"ד סוף פסוק ויוצא כמות שהוא ואין לקרוא לתוכו מה שאין בו 429/71שושן נ' גורביץ).
הוא הדין גם במידה ויש לראש ההוצל"פ השגות כלפי פסה"ד, אין לו אלא למלא אחרי פסה"ד, אין הוא רשאי לתקן את אשר עיוות ביהמ"ש בפסק דינו ואין הוא רשאי למלא החסר בפסה"ד, אם נשאר כזה לדעתו.
בר"ע 128/69 זלנפרוינד נ' זלנפרוינד וכן ע"א 267/78, בלפור נ' בלפור, וכן בר-אופיר, הוצל"פ, הליכים והלכות.
ב"כ המשיב טוען כי ראש ההוצל"פ פעל מכוח סמכותו לפי סעיף 19לחוק. לא נראה לביהמ"ש כי המשיב הגיש בקשה לפי סעיף 19לחוק ההוצל"פ ולכן בהעדר בקשה כזו אין כל מקום לפעול לפי סעיף זה. יתירה מזאת, גם במידה וב"כ המשיב היה מגיש בקשה כזו והיא היתה מונחת לפני ראש ההוצל"פ - הרי במקרה כזה חל ס"ק (ד) לס' 19- דהיינו ראש ההוצל"פ היה חייב לדון בבקשה זו כאילו היה בימ"ש הדן בבקשה בדרך המרצה ומשלא ניתנה לצדדים להשמיע דברם הרי ברור לכולי עלמא כי סעיף 19לא קויים.

יתכן ובמידה וראש ההוצל"פ היה סבור כי לאור הנסיבות יש מקום לקבל הבהרה מביהמ"ש המחוזי או מביה"ד הרבני האזורי, מאחד מהם או משניהם כאחד ניתן היה לנקוט בהליך זה.
לאור כל האמור לעיל הוחלט לבטל את החלטתו של ראש ההוצל"פ כמפורט בס' 2

המשיב ישא בהוצאות בסך 000, 1ש"ח + מע"מ צמוד להיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון