סעד עזר להליכי בוררות - עיקול זמני

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סעד עזר להליכי בוררות - עיקול זמני:

1. בפני ערעור על החלטת כב' הרשם (השופט א. הומינר) שלפיה נדחתה בקשת המערער להטיל עיקול זמני על נכסי המשיבה.

בקשת העיקול שהוגשה לכב' הרשם בהמרצה (90/2002) היא בקשה המבוססת על חוק הבוררות, דהיינו, על פי סעיפים 16(א)(5) ו39-א לחוק הבוררות.

סעיפים אלה מסמיכים את בית המשפט ליתן סעדי עזר להליכי בוררות כדוגמת בקשת עיקול זמני על-פי תקנה 360 לתקנות סדר הדין האזרחי, בענינים הנידונים בבית המשפט.

המיוחד שבבוררות זו היא, כי היא מתקיימת לא בישראל אלא בלונדון בפני שלושה בוררים אנגלים.

2. כב' הרשם לאחר עיון בבקשה קבע:

"אין מקום להטיל עיקול על נכסי חברת ביטוח המשיבה בענינינו".

והרשם מוסיף ומסתמך על הלכת פסק-הדין ר"ע 85/246 פ"ד מא (1) 586 אותו פסק-דין שקנה לו את השם הילכת "ארד" שם נקבע בעמוד 587 מול האות ז' כדלקמן:

"אנו סבורים, שמקום בו הוגשה תובענה כנגד בנק או כנגד חברת ביטוח ודומיהם, שמושבם בישראל, קיימת חזקה, שהם בעלי יכולת כספית שנזילותה גבוהה, ולכן היה בית המשפט מסתפק בחיובם הפרוספקטיבי בחוב פסק - הדין כפי שהיה מסתפק בערבות חתומה על ידיהם, שהיתה נמסרת כתחליף לעיקול על נכסי אדם אחר. בנסיבות אלה ימנע בית המשפט מלעקל את נכסיהם, בהיעדר ראיה לסתור, המצדיקה מתן צו עיקול,..."

טענתו העיקרית של פרקליט המערער היא, כי בעת הגשת הבקשה הוא היה מודע להלכת פסק-הדין הנ"ל ואין באיזכור פסק-הדין בהחלטת כב' הרשם משום חידוש עבור המערער.

3. ב"כ המערער איננו מתכחש ואיננו כופר בסמכות שיקול הדעת של כב' הרשם בנושא הצורך בהטלת העיקול וכל מה שמבקש הוא כי תינתן לו האפשרות להביא את "הראיה לסתור" כמשמעותה במובאה שצוטטה לעיל.

הלכת "ארד" לטענת פרקליט המערער איננה שוללת בכל המקרים הטלת עיקול על נכסי חברות ביטוח או בנקים, אלא מקימה חזקה הניתנת לסתירה שבדרך כלל אין צורך בעיקול שכזה - תוך שמירת האפשרות של שכנוע בית המשפט על קיום נסיבות הסותרות את החזקה הנ"ל ומתן הזדמנות שכזו הוא כל חפצו של המערער.

4. מנגד טוען פרקליט המשיבה, כי מבוקשו של המערער כבר ניתן לו כי הרי על-פי תקנה 361 בקשת עיקול היא בקשה בכתב (לא בעל-פה) ואין חולקים על כך כי בקשה שכזו הוגשה לכב' הרשם על כל נספחיה הרבים. חזקה על כב' הרשם שעיין במסמכים אלה ובטיעוני הבקשה ולא דחה את הבקשה על אתר לפני העיון בהם.

איזכורה של הלכת "ארד" בהחלטה בא רק לציין את אופן שיקול הדעת שאותה הפעיל הרשם.

5. אכן בנקודה זו צודק פרקליט המשיבה, בקשת העיקול היא בקשה בכתב ואין צורך להזמין את הצדדים לדיון, אלא אם כן מחליט על כך הרשם באופן מפורש על-פי תקנה 362.

6. טענה נוספת של פרקליט המשיבה היא כי בסעיף 15 של הסכם החיתום (שהוא הבסיס לבוררות שבין הצדדים) נקבע במפורש כי אסור לצדדים לפנות לבית המשפט כל עוד מתקיים ההליך ופניית המערער לבית המשפט הישראלי להטלת העיקול - נוגדת הסכם זה.

אם הייתי צריך להחליט על דחיית הערעור רק מטעם זה, יתכן ולא הייתי מסתפק בכך, אולם נימוק זה כאשר הוא מצטבר לטעמים אחרים יש בו כדי לשמש בסיס נוסף מצטבר לדחיית הערעור.

7. שאלה נוספת היא בקשר לסמכותו הבינלאומית של בית משפט ישראלי להטלת עיקול, לגבי הליכי בוררות המתנהלים באנגליה.

בנידון זה מסתמכת בקשת העיקול על סעיף 39 א לחוק הבוררות שכותרתו "שמירת דינים".

הסעיף קובע שאין בהוראות חוק זה כדי למנוע עיכוב ההליכים מבית המשפט, אישור או ביטול של פסק בוררות או הליך אחר על- פי חוק זה, אף אם חל על הבוררות דין חוץ או שפסק הבוררות הוא פסק בוררות חוץ....

טענתו של פרקליט המשיבה היא כי המילים "הליך אחר על פי חוק זה" אינם מתייחסים להטלת עיקולים זמניים אלא הליכים כדוגמת הרישא של הסעיף עיכוב הליכים, ביטול או אישור פסק בורר.

8. יתכן וזאת הייתה כוונת המחוקק, אולם קיימת הלכת בית המשפט העליון בענין רע"א 88/102 מעדני אווז הכסף בע"מ נ' SENT OR S.A.R.L פד מב (3) 201 ובתור בית משפט נמוך יותר אין לי מנוס אלא לקבל את ההלכה שעל פיה מוסמך בית משפט ישראלי להטיל עיקול גם בהליכי בוררות זרים.

יחד עם זאת מעלה פרקליט המשיבה טענה כבדת משקל שלא נטענה בפסק-הדין בענין של מעדני אווז הכסף בע"מ. הטענה היא שאפילו לבית משפט ישראלי יש סמכות כזו, גם אז הוא לא ישתמש בסמכות כזו אם בארץ קיום הליך בוררות החוץ לא מוכר הסעד של עיקול או כאשר הסעד המבוקש כאן טוב יותר מהסעדים הניתנים בארץ המוצא.

כאשר על פי חוות דעת של משפטנים אנגלים נקבע שבית משפט אנגלי לא היה נותן בנסיבות אלה עיקול זמני הרי נימוק זה בהצטרפו לנימוקים הקודמים תומך בשיקול דעת הרשם שלא להעתר לבקשת העיקול.

9. טענה נוספת מצטברת של פרקליט המשיבה, טענה שאני מאמץ אותה בנסיבות המקרה, היא כי אין המדובר כלל בתביעה כספית והרי על-פי תקנה 360 למדנו כי עיקול ניתן בתביעה כספית בלבד (או תביעת דבר שבעין).

הבוררות המתקיימת באנגליה איננה דנה בתביעה כספית אלא בתביעה שבה נדרשת המשיבה להפקיד ערובה לצורך שימוש בה לפיצוי מבוטחים (אם אכן תמומש ערובה זו בעתיד).

המצאת ערובה או בטוחה שכזו, איננה כסף מזומן והיא איננה נכללת בתביעה כספית כמשמעותה בתקנה הנ"ל.

10. נושא נוסף שבית משפט צריך לשקול בעת הטלת עיקול כנגד חברת ביטוח או בנק הוא נושא ההשלכות כבדות המשקל על שמן המסחרי של החברות הנ"ל ועל כך נרמז בפסק דינו של בית המשפט בענין "ארד".

אני מניח כי גם ענין זה גם נשקל על-ידי כב' הרשם.

11. מכל האמור לעיל הגעתי לכלל מסקנה שדין הערעור להידחות והחלטת הרשם תקויים.

המערער ישלם הוצאות בסך 5,000 ש"ח בצרוף מע"מ צמוד למדד.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בוררות רבנים

 2. אבעיה בוררות

 3. זניחת בוררות

 4. פסק בוררות חלקי

 5. פסקי דין בוררות

 6. ערעור על בוררות

 7. התנגדות לבוררות

 8. עורך דין בוררות

 9. תיקון פסק בוררות

 10. נוסח סעיף בוררות

 11. צירוף צד לבוררות

 12. בוררות דין מהותי

 13. ביטול הסכם בוררות

 14. ישיבת בוררות בהעדר

 15. בוררות ביחסי עבודה

 16. מכתב הסכמה לבוררות

 17. הפסקת הליך בוררות

 18. קיצור זמן הבוררות

 19. פסק בוררות לא חתום

 20. בוררות דיירות מוגנת

 21. דוגמא לסעיף בוררות

 22. פרשנות הסכם בוררות

 23. תקיפת פסק בוררות זר

 24. טעות משפטית בבוררות

 25. סעיף 5 לחוק הבוררות

 26. סעיף 3 לחוק הבוררות

 27. עידוד פנייה לבוררות

 28. ערעור על פסק בוררות

 29. החזרת פיקדון בוררות

 30. בוררות בין זוג נשוי

 31. פסק בוררות ללא סכומים

 32. בוררות בבית דין חרדי

 33. סעיף 38 לחוק הבוררות

 34. אמנת ניו יורק בוררות

 35. בוררות בין בעלי מסעדה

 36. הוספת צד להסכם בוררות

 37. איך מבטלים פסק בוררות

 38. התחייבות חוזית בוררות

 39. בוררות בורסת היהלומים

 40. בוררות בנושא חוקי המגן

 41. סעיף בוררות נגוע בתרמית

 42. טעות בדין בהליך בוררות

 43. האם מדובר בהסכם בוררות

 44. סעיף 5(ג) לחוק הבוררות

 45. בוררות לגבי הסכם שיתוף

 46. ביטול חלקים מפסק בוררות

 47. בקשה לביטול פסק בוררות

 48. בקשה להשלמת פסק בוררות

 49. ריבית פיגורים פסק בוררות

 50. איחור בביטול הסכם בוררות

 51. החזרת פסק הבוררות לבורר

 52. סעיף 24 (4) לחוק הבוררות

 53. סעיף 24 (8) לחוק הבוררות

 54. ביטול חלקי של פסק בוררות

 55. בקשה לביטול בוררות הנדסית

 56. תיקון סעיפים בפסק בוררות

 57. איסור בוררות על שכר עבודה

 58. סעיף 24(10) לחוק הבוררות

 59. שיקולים בביטול פסק בוררות

 60. העדר חתימה על פסק בוררות

 61. בוררות בית דין צדק ומשפט

 62. מימוש פסק בוררות של רופאים

 63. פסק בוררות בהעדר התייצבות

 64. תיקון ליקויים בפסק בוררות

 65. העברת סכסוך לבוררות אדריכל

 66. עקרון סופיות הדיון בוררות

 67. בקשה להורות על המשך בוררות

 68. בוררות בנושא מזונות ילדים

 69. פסק בוררות ללא שמיעת ראיות

 70. בוררות בין עורכי דין שותפים

 71. בוררות זבל''א במחלוקת עסקית

 72. סמכות לתת סעד זמני בבוררות

 73. ביטול פסק בוררות ע''י ערעור

 74. ערבות אישית להוצאות בוררות

 75. הסכם בוררות בין עובד למעביד

 76. בוררות בין אדריכל למעצב פנים

 77. סמכות הבורר לתקן פסק בוררות

 78. אי שיתוף פעולה בהליך בוררות

 79. פסק בוררות מנוגד לדין קוגנטי

 80. בוררות בסכסוך בין חברות בניה

 81. ביטול בוררות של איגוד הכדורסל

 82. בוררות בנושא פיטורים של עובד

 83. כללי הצדק הטבעי בהליך בוררות

 84. ביטול פסק בוררות בית דין רבני

 85. העברת תיק מבית המשפט לבוררות

 86. חישוב הצמדה למדד - פסק בוררות

 87. אישור פסק בוררות ללא הסכם בכתב

 88. חיוב בורר לנמק את פסק הבוררות

 89. ביטול פסק בוררות של טוען רבני

 90. קיפוח הזכות להבאת ראיות בבוררות

 91. ביטול פסק דין המאשר פסק בוררות

 92. בוררות בית דין צדק לדיני ממונות

 93. ערעור לבית המשפט על פסק בוררות

 94. בקשה לצו הצהרתי נגד קיום בוררות

 95. זכאות לפיצויי פיטורים - בוררות

 96. בקשה להצהיר על ביטול פסק בוררות

 97. ביטול בוררות עקב התפטרות הבורר

 98. אישור פסק בוררות בבית הדין הרבני

 99. סמכות הבורר לאחר מתן פסק בוררות

 100. בוררות העובדים של צים חברת ספנות

 101. התערבות בית המשפט בהליכי בוררות

 102. בוררות בין בני זוג בעניין מזונות

 103. הסכמה לאי קיום הוראה בחוזה בוררות

 104. ביטול פסק בוררות של בית דין חרדי

 105. המועד להגשת בקשת ביטול פסק בוררות

 106. סעד עזר להליכי בוררות - עיקול זמני

 107. אי הפקדת ערבון - ביטול פסק בוררות

 108. העלאת טענת בוררות בהזדמנות הראשונה

 109. ערעור על פסק דין שאישר פסק בוררות

 110. טענת אי חוקיות הסכם עם סעיף בוררות

 111. בית דין צדק של העדה החרדית - בוררות

 112. אי קיום הסכם בוררות עקב פיצול הדיון

 113. בקשה לביטול פסק בוררות לפי סעיף 79א

 114. המועד להגשת בקשה לביטול פסק בוררות

 115. ביטול אישור פסק בוררות במעמד צד אחד

 116. העברת סכסוך לבוררות למרות הגשת תביעה

 117. דוגמא לבקשה לביטול פסק בוררות שנדחתה

 118. עילות ביטול לפי סעיף 24(1) לחוק הבוררות

 119. סמכות מוסד הבוררות של הבורסה ליהלומים

 120. בוררות בבית הדין לדיני ממונות ירושלים

 121. אישור פסק בוררות חוץ לפי אמנת ניו יורק

 122. פסילת בורר שהושעה מכהונתו לאחר שנתן פסק בוררות

 123. ערעור על דחיית בקשה לאישור פסק בוררות

 124. ביטול פסק בוררות של רשות השיפוט הארצית

 125. הבהרת פסק בוררות קיים או פסק בורר חדש ?

 126. בוררות הממונה על יחסי עבודה עקב פיטורים

 127. האם אפשר למנוע אכיפת סעיף בוררות בהסכם ?

 128. סעיף בוררות בחוקת העבודה לעובדי ההסתדרות

 129. האם הליך בוררות מפסיק את מירוץ ההתיישנות ?

 130. בקשה לסילוק על הסף של בקשה לאישור פסק בוררות

 131. סמכות בית הדין הארצי לעבודה לבטל פסק בוררות

 132. הארכת מועד להגשת תגובה לבקשה לאישור פסק בוררות

 133. סמכות לדון בבקשה לביטול פסק בורר של המוסד לבוררות

 134. בקשה להפנות סכסוך לבוררות זמן רב לאחר הגשת התביעה

 135. טענת סתירה בין פסק הבוררות החלקי ופסק הבוררות הסופי

 136. ערעור על החלטת בית המשפט לדחות בקשה לביטול פסק בוררות

 137. האם אפשר להגיש בקשה לעיון מחדש לצירוף צד להליך בוררות ?

 138. צד להסכם בוררות המבקש לתבוע צד ג' שאינו חתום על הסכם בוררות

 139. בהיעדר תחולה לאמנת ניו יורק סעיף 6 לחוק הבוררות אינו רלבנטי

 140. בוררות בתביעת פינוי דייר מוגן: איחור בתשלום לפי פסק הבוררות

 141. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון