סעיף 8 לפקודת הקרקעות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סעיף 8 לפקודת הקרקעות:

1.      בהחלטה מיום 10.8.97 קבעתי כי ניתן לשמוע טענות כנגד מעשה הפקעה גם במסגרת תקיפה עקיפה, כדוגמת הדיון בבקשה לסילוק יד שעל פי סעיף 8 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943. כאמור באותה החלטה, מטרת הסעיף אינה לאפשר פתח לעיכוב הליכי ההפקעה או הכשלתם אלא להבטיח שהרשות לא תיכנס בכוח לנכס המופקע אלא תפעל על פי צו בית המשפט , לאחר שהוכיחה זכאות לקרקע.

2.      זו הוראת סעיף 8 לפקודה:ב
"אם בעלי הקרקע העומדת להירכש או המחזיקים בה מסרבים להרשות
לשר האוצר לקנות חזקה בה, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לפנות לבית
המשפט, ואם נוכח בית המשפט כי שר האוצר זכאי לקנות חזקה בקרקע עפ"י סעיף 7, ייתן צו שבו יצווה למסור את החזקה בקרקע."
     
     המבקש מילא את כל התנאים הפורמליים המקנים לו זכאות לרכישת החזקה במקרקעין:ו בחודש ינואר 1968 פורסמה הודעה ללפי סעיפים 5 ו- 7 לפקודה על כוונת ההפקעה. כעבור שמונה שנים נרשמו הערות אזהרה על ההפקעה של שתי החלקות נשוא הבקשה. בית המשפט כמפורט בהחלטה הקודמת, העליון דחה את מרבית הטענות שנטענו כנגד תוקף תכנית ההפקעה ובית משפט זה דחה את טענות המשיבים באשר לפגיעה בקניינם ובחופש העיסוק שלהם, בשל כך שלא הוכיחו את זכותם בשתי החלקות המופקעות. לפיכך, שוכנעתי כי התמלאו כל התנאים הדרושים למתן צו סילוק היד ומסירת החזקה המבוקש.

3.      ב"כ המשיבים העלה מספר טענות כנגד מתן הצו המבוקש. ראשית, טען כי התשריט שצורף לבקשה הינו חלקי ובלתי רשמי ואינו חתום, ולפיכך, לטענת המשיבים, אינו כשר להוכחת עילתו של המבקש. טענה זו לא נטענה עד כה ואין לשמוע אותה בשלב זה, ולו בשל החשש הכבד כי כל מטרתה הוא עיכוב נוסף של ההליכים, שכן עד לשלב זה לא טענו המשיבים כי תכנית ההפקעה איננה חלה על חלקות אלה.
     לחילופין, טען ב"כ המשיבים כי מרשיו זכאים לסידור חלוף, בשל הפגיעה ביכולתם להפעיל את עסק הסיכה, הנמצא על החלקה השכנה. לטענתו, רצועת הקרקע המופקעת משמשת זה שנים רבות כדרך גישה יחידה לעסק הסיכה. למעשה, טוענים המשיבים לקיומה של זיקת הנאה, דהיינו זכות מעבר בחלקה להם, וללקוחותיהם. לא רק שהפקודה אינה מחייבת את הרשות לדאוג לסידור חלוף, ממילא, גם הוראות החוק האחרות, המתנות לעתים את ההפקעה בקיומו של סידור חלוף מתייחסות אך ורק לדיור חלוף ולא לסידור חלוף לזכות אחרת שהופקעה. משהוכחה זכאותו של המבקש לקבל את הצו למסירת המקרקעין (וכאמור, במסגרת ההליך ניתן לטעון טענות כנגד כשרות ההפקעה), אין הפקודה מקנה לבית המשפט סמכות להתנות את מתן הצו בסידור חלופי והמשיבים יכולים אולי לחפש מוצא במסגרת הוראות חוק המקרקעין לעניין זיקות הנאה.

     על כן אני דוחה את טענות המשיבים ומצווה עליהם לפנות את שטח חלקה מס' 10 וחלק מחלקה מס' 9 בגוש 30506, כמפורט בבקשת הפינוי, וזאת עד יום 31.1.98. כמו כן יישאו המשיבים בהוצאות המבקש בסך 2,500 ש"ח ומע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קרקע מטרוקה

 2. קרקעות מלחה

 3. זיהום קרקע דלקים

 4. טעות ברישום קרקע

 5. קרקעות בשטח ההפקר

 6. עסקת חילופי קרקעות

 7. קניית קרקע ממושכנת

 8. ייעוד קרקע לתעשיה

 9. קרקע מירי התיישנות

 10. עורך דין קרקעות

 11. פלישה לקרקע שהופקעה

 12. עסק על קרקע חקלאית

 13. הגדרת "קרקע ציבורית"

 14. התחזות לבעלים של קרקע

 15. היתר לשינוי פני קרקע

 16. הכרזה על קרקע חקלאית

 17. מגורים בקרקע חקלאית

 18. ארנונה על קרקע תפוסה

 19. סכסוך בין בעלי קרקעות

 20. סעיף 8 לפקודת הקרקעות

 21. עורך דין לענייני קרקעות

 22. מכרז הקצאת קרקע במושב

 23. סכסוך בעלות על קרקעות

 24. זכרון דברים למכירת קרקע

 25. הקצאת קרקע רשות מקומית

 26. קו מתח גבוה בקרקע חקלאית

 27. תביעת בעלות על קרקע בנגב

 28. ארנונה על חניון תת קרקעי

 29. הקצאת קרקעות בקרית שמונה

 30. ערעור על צו תפיסת קרקעות

 31. עסקה סותרת בקרקע חקלאית

 32. הקצאת קרקעות באזור תעשיה

 33. בניית חממות בקרקע חקלאית

 34. הבטחה להקצאת מקרקעי ישראל

 35. מכירת קרקע לרשות ציבורית

 36. הקצאת קרקע לבניית בית ספר

 37. הסכמה שבשתיקה לשימוש בקרקע

 38. הקצאת קרקע לבעלי קרקע אחרת

 39. אולם אירועים על קרקע חקלאית

 40. צו לפי סעיף 8 לפקודת הקרקעות

 41. השכרת קרקע ללא הסכמת השותפים

 42. זיכיון על הקרקע למשך 40 שנה

 43. ארנונה על מבנים בקרקע חקלאית

 44. סכסוך קרקע בבעלות רשות הפיתוח

 45. ביטול אישור הסכם הקצאת קרקעות

 46. החלטה 1180 מינהל מקרקעי ישראל

 47. החלטה 737 מינהל מקרקעי ישראל

 48. החלטה 1101 מינהל מקרקעי ישראל

 49. בנייה לא חוקית על קרקע חקלאית

 50. בניה על קרקע ציבורית ללא היתר

 51. ניוד שטח עיקרי ממרתף לקומת הקרקע

 52. סעיף 78 לחוק הקרקעות העותומני

 53. פיצוי עבודות חפירה בקרקע פרטית

 54. הקצאת קרקע למגורים ליד ירושלים

 55. בקשה לתוספת יחידת דיור בקומת הקרקע

 56. ביטול הסכם עם מינהל מקרקעי ישראל

 57. רישום מוריש בעל זכויות בקרקע כנאמן

 58. העברת קרקע ללא תמורה - זכות קדימה

 59. מתקנים סולאריים על קרקע בייעוד תעשיה

 60. העברת קרקע ללא תמורה למועצה מקומית

 61. בניה על קרקע שהופקעה על ידי העירייה

 62. תשלום דמי היתר למינהל מקרקעי ישראל

 63. סעיף 8 לפקודת הקרקעות: צו מסירת חזרה

 64. ארנונה - שימוש לא חקלאי בקרקע חקלאית

 65. בקשה לתוספת שטח מגורים וממ"ד בקומת הקרקע

 66. ניוד שטחי בניה בין הקומות מעל ומתחת לקרקע

 67. פיצוי נמוך בגין רכישת קרקע לצורכי ציבור

 68. זכויות יורשים של בעלי קרקעות שנפטרו בחו''ל

 69. קביעת מפלס ה 0.00 לפי גובה פני הקרקע הטבעיים

 70. בקשה לפתיחת פתח יציאה בקומת קרקע לחצר משותפת

 71. אחריות מינהל מקרקעי ישראל כלפי מציעים במכרז

 72. העלאת מקומות חניה תת קרקעיים אל מעל לפני הקרקע

 73. רכב הנע בכוח מכאני על פני הקרקע - הגדרת תאונת דרכים

 74. בניית אולם אירועים בקרקע של מינהל מקרקעי ישראל

 75. החזר כספים שנגבו שלא כדין ע''י מינהל מקרקעי ישראל

 76. סמכות ועדה מקומית להפקיע קרקע ללא אישור ועדה מחוזית

 77. נטען כי שטח המריבה הינו חלק מחלקת קרקע אותה ירשו מאב לבן

 78. ערר על החלטת הועדה לדחות התנגדות לבקשה לתוספת מגורים בקומת קרקע

 79. בקשה למתן הצעת מחיר לשירותי פיקוח וניהול פרויקט בניה של יחידת דיור צמודת קרקע

 80. כל עסקה במקרקעי ישראל תעשה בידי המינהל בשם הבעלים הרשומים של הקרקע כסוכן של הבעלים

 81. האם העותר הוא "מי שיש לו ענין בקרקע" אשר רשאי להכין תכנית ולהגישה לפי סעיף 61א(ב) לחוק התכנון והבניה ?

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון