עיקול סיוע בשכר דירה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עיקול סיוע בשכר דירה:


במסגרת הליכי ביצוע שנקטו המשיבים כנגד המערערת בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים, הוטל עיקול על זכויות האחרונה בבנק ירושלים בע"מ. עתירתה לביטול העיקול נדחתה על-ידי ראש ההוצאה לפועל. מכאן בקשה זו, שהחלטתי לדון בה כאילו ניתנה הרשות והוגש הערעור על-פי הרשות שניתנה.

טענת המבקשת הינה, כי המדובר בכספי סיוע שאותם היא מקבלת לצורך תשלום שכר דירה. הכספים מיועדים לבעל הדירה, שממנו היא שוכרת את דירת מגוריה, אשר זולתה מתגוררים בה גם בעלה, אסיר משוחרר ומובטל, וילדיהם בן ה3-. לדברי המבקשת היא מצויה עתה בשלהי חודשי הריונה.
הבנק עצמו הגיב, כי העיקול נרשם אצלו, אולם בשלב זה אין למבקשת כל זכויות אצלו, באשר טרם הוגשה הבקשה לסיוע בשכר דירה. על-כך השיבה המבקשת, ביום 22.9.97, כי עליה להגיש את הבקשה רק למן יום 1.10.97, ברם אין בידיה לעשות כן כל אימת שהעיקול עדיין תלוי ועומד.

מתשובת הבנק, המפורטת לעיל, עולה בעקיפין כי כספי הסיוע אינם מוגנים מפני עיקול, אף אם בכך תוחטא המטרה שלשמה נועדו. אם לא כן, הדעת נותנת שהיה טוען את הדבר. עם זאת, ניתן לבחון סוגיה זו בתוקף שיקול הדעת של הרשות השיפוטית, בבואה ליתן או להמנע מליתן את צו העיקול המבוקש.

המדינה מבקשת לסייע לדלי אמצעים, למען לא ישארו ללא קורת גג, אולם אין היא מכוונת לסייע להם לסילוק חובותיהם. אם כספי הסיוע יחולטו לטובת חובות הנזקק, פשיטא שתכלית הסיוע תסוכל, הלה ישוב להשאר ללא מקום מגורים, ואף אם יזכה שוב לסיוע, למען לא ידור ברחובות, יחולט גם הסכום הנוסף לטובת הנושים וחוזר חלילה, עד שהציבור יכסה את כל חובותיו או אם יופסק הסיוע, יוותר הלה חסר דיור, לו ולבני משפחתו. תוצאה זו אינה מתקבלת על דעתי, עת אין לשלול מאדם חסר אמצעים את הזכות המינימלית לקורת גג, בזמן שהציבור - באמצעות רשויות הסעד והרווחה - סבור שראוי ונכון לסייע לו בדבר, אולם לא לשם סילוק חובותיו ושיפור מצבו הכלכלי. יש להבחין, אם כן, בין סיוע כללי לאדם, לבין סיוע נקודתי לנושא מסוים, שאין נעוצה בו כוונה של קיפוח הנושים.

בנסיבות האמורות ניתן יהא לבטל את העיקול, ברם זאת אך ורק אם תושג המטרה של שמירת קורת הגג למבקשת ולבני משפחתה. על-כן, העיקול ישאר על כנו, אולם הוא לא יחול על תשלום דמי השכירות במיישרין למשכיר. הווי-אומר, הבנק יוכל - אם כמובן תובא לפניו בקשה כדבעי, שתאושר בהתאם לכל הפרמטרים הצריכים לה - לבצע את תשלום למשכיר, חרף צו העיקול, ובלבד שיוצג לפניו חוזה השכירות והתשלום יבוצע על-ידו לפקודת המשכיר בלבד, בשיק בלתי סחיר.

אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו עיקול ?

 2. עיקול עצמי

 3. עיקול במשרד

 4. עיקול קופת גמל

 5. הסרת עיקול זמני

 6. אישור עיקול זמני

 7. הכבדה עיקול זמני

 8. המרת עיקול בערובה

 9. עורך דין עיקולים

 10. עיקול בבית ההורים

 11. עיקול זמני ברישום

 12. עיקול נכסים במושב

 13. בקשה לאישור עיקולים

 14. מתנה לילד לפני עיקול

 15. ערעור על אישור עיקול

 16. נכסים הניתנים לעיקול

 17. המצאת צו עיקול זמני

 18. עיקול סיוע בשכר דירה

 19. עיקול פיצויי פיטורין

 20. עיקול על דירת הגרושה

 21. בקשה להסרת עיקול זמני

 22. עיקול מכונית יד שניה

 23. בקשה לביטול עיקול רכב

 24. מאזן הנוחות עיקול זמני

 25. איחור במסירת צו עיקול

 26. עיקול משכורת אצל צד ג

 27. עיקול חנות לאחר מכירה

 28. נכסים שאינם ברי עיקול

 29. עיקול דירה רשומה במינהל

 30. החזרת עיקול זמני שבוטל

 31. אי מתן תשובה לצו עיקול

 32. בקשה למתן צו עיקול עצמי

 33. עיקול זמני במעמד צד אחד

 34. קניית קרקע עם עיקול רשום

 35. קניית רכב בדיקת עיקולים

 36. בקשה בהולה לביטול העיקולים

 37. עיקול זמני על חברת ביטוח

 38. הפרת צו עיקול של בית משפט

 39. עיקול בגין דו"ח חניה בודד

 40. ערעור על הטלת עיקול זמני

 41. בקשה למחיקת עיקול מקרקעין

 42. עיקול נכסים של ילדי החייב

 43. עיקול זמני בבית הדין לעבודה

 44. עיקול פיצויים מחברת ביטוח

 45. עיקול חשבון בבנק דיסקונט

 46. דחיית בקשה לביטול עיקול זמני

 47. בקשה לביטול צו עיקול זמני

 48. פגיעה בשם הטוב מימוש עיקול

 49. מאזן הנוחות עיקולים זמניים

 50. עיקול בגין חוב דמי שכירות

 51. המרצת פתיחה להסרת עיקולים

 52. ביטול עיקול עקב חוסן כלכלי

 53. עיקול במסגרת תביעת קופת גמל

 54. עיקול על כספים בתיק הוצל''פ

 55. מימוש עיקול שהטיל הבעל המנוח

 56. בקשה לביטול עיקול חשבון בנק

 57. בקשת עיקול על נכס שכבר מעוקל

 58. ביטול עיקול זמני על מקרקעין

 59. התחייבות לתת מתנה מול עיקול

 60. עיקול צד ג' בגין חוב מזונות

 61. עיקול זמני על נכסי חברה זרה

 62. פיצויים על עיקול שנעשה בטעות

 63. תקנה 380 - בקשה לאישור עיקול

 64. עיקול זמני שלא אושר בפסק דין

 65. הפרת התחייבות לא להטיל עיקול

 66. בקשת עיקול על הרשות הפלסטינית

 67. משיכת בקשה לביטול עיקול זמני

 68. חובת הגילוי בבקשת עיקול זמני

 69. עיקולים בגלל חובות הבעל שנפטר

 70. קיזוז משכרו של עובד עקב עיקול

 71. בעלות על דירה שהוטל עליה עיקול

 72. פיצוי על נזקים בגין עיקול זמני

 73. עיקול דירה הרשומה בחברה המשכנת

 74. בקשה לביטול עיקולים על סמך הסכם

 75. קניית רכב עם עיקולים ללא ידיעה

 76. עיקול דירה בגלל רשלנות עורך דין

 77. תביעה לביטול עיקול על חשבון בנק

 78. שעבוד צף בנק מול עיקול נושה פרטי

 79. עיקול על חוב ארנונה של אדם שנפטר

 80. בקשה לביטול צו עיקול זמני שנדחתה

 81. הגדלת סכום ערובה - פקיעת צו עיקול

 82. ביטול עיקול לאחר פסק דין בהעדר הגנה

 83. בקשה לביטול צו עיקול זמני ע''י צד ג

 84. עיקול חשבון בנק להבטחת תביעה עתידית

 85. פיצוי על עיקול במסגרת תביעה שנדחתה

 86. בקשה להטלת עיקול זמני בנושא שכר טרחה

 87. ביטול עיקול עקב עיכוב ביצוע פסק דין

 88. עיקול משכורת - עיקול פיצויי פיטורים

 89. עיקול כספי פיצויים לנפגע תאונת דרכים

 90. חיוב אישי על צד שלישי שהפר צו עיקול

 91. עיקול זמני בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 92. עיקול דירת האישה בגלל חוב בעלה שנפטר

 93. עיקול רכוש האישה ע''י נושים של הגרוש

 94. עיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד שלישי

 95. פיצוי בגין הפרת צו עיקול בידי צד שלישי

 96. בקשה לביטול צו עיקול זמני בתביעה כספית

 97. ערעור על ביטול עיקול זמני במעמד צד אחד

 98. ערעור על החלטת רשם לביטול עיקולים זמניים

 99. התראה לפני עיקול בדואר רגיל או דואר רשום

 100. בקשה לעיקול חשבון בנק לצורך תשלום מזונות

 101. זכות לקבל חלק מהכסף על עיקול דירה ע''י הבנק

 102. עיקול זמני עד לקיום פסק דין בבית הדין לעבודה

 103. התנגדות לעיקול נכסים שעבוד צף עם תניה מגבילה

 104. עיקול חשבונות בנק של עובד בחשד לגניבה ממעביד

 105. ערעור לבטל עיקולים שהוטלו על זכויות בתיק העיקרי

 106. בקשה לקיים דיון במעמד הצדדים בבקשה להטלת עיקולים

 107. נקבע כי במקום צווי העיקול שבוטלו ניתן צו עיקול ברישום

 108. בקשה למתן צו עיקול זמני על דירה בבעלות רעייתו המנוחה

 109. ביטול עיקול על כספי פיצויים מחברת ביטוח על תאונת דרכים

 110. טענה כי הרכב נקנה לפני הטלת העיקולים ולכן גובר המכר על העיקול

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון