עיקול על כספים בתיק הוצל''פ

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עיקול על כספים בתיק הוצל''פ:

1. ערעור על החלטת כב' הרשמת ת. נמרודי בתיק המרצה 97/9230 עפי"ה נדחתה בקשת המבקשים להטיל עיקול זמני על כספים עד לסך 60,000.- ש"ח המגיעים למשיב 1 מהמבקש 1 בתיק הוצל"פ 20-05646-96-8.

הבקשה, אשר הוגשה לבית המשפט ב97-/10/14, הובאה בפני כב' הרשמת ב97-/10/20 ונדחתה על ידה בו ביום (בלא שמיעת הצדדים) - בנימוק אחד ויחיד:ב שהתצהיר התומך את בקשת העיקול "איננו מתיחס כלל" לנטל המוטל על המבקש עיקול זמני "להראות (ולנמק) מדוע אי הטלת העיקול תכביד על ביצוע פסק הדין".

2. ב"כ המלומדים של הצדדים "הרעיפו" עלי עיקרי טעון רחבי היקף וכבדי משקל, תוך שהם מגוללים "אלו-תולדות" הליכי התביעה (המתנהלת מאז שנת 1994 !) וסוקרים בקשות עיקול קודמות, ואף טענות לעיצומה של בקשת העיקול - כל אלו, למיטב הבנתי ובכל הכבוד לטוענים המלומדים, מיותרים ואינם צריכים לצורך הכרעה בשאלה המצומצמת העומדת להכרעתי במסגרת ערעור זה.

3. אלא, קודם שאכנס לעובי קורת הדיון עצמו מוטל עלי להידרש לשתי טענות מקדמיות באמצעותן ביקשה ב"כ המלומדת של המשיבים לקטוע את הדיון בערעור בעודו באיבו;

טענתה האחת:ו עיקרי הטעון מטעם המערערים הוגשו לביהמ"ש ולב"כ המשיבים באיחור. מסתבר כי אלו הוגשו לבית המשפט ב97-/12/16 ובו ביום אף הועברו לידי ב"כ המשיבים באמצעות הפקסימיליה.

הדיון בפני התקיים ב97-/12/23. מימי לא היתה תפארתי על בקיאות בחשבון אך ככל שזו מספקת דומני כי עפ"י נתונים אלו הוגשו עיקרי הטעון במועדם. ב"כ המשיבים טענה אמנם שאין לספור במנין הימים את היום הראשון (ובכך היא צודקת) וכי עיקרי הטעון הגיעו אליה רק אחר הצהריים ב97-/12/16. בין אם כך הוא ובין אם לאו, סבורני שטענה זו טוב היה לה אלמלא נטענה ומשוכנע אני כי אף ב"כ המלומדת של המשיבים, שערכה את עיקרי הטעון מטעמם ביסודיות רבה וכך אף טענה בפני, לא התפתתה להאמין כי יש סיכוי כלשהו למצוא אוזן קשבת לטענתה זו.

הטענה האחרת:נ הערעור הוגש "בדרך המרצה" אף שצריך היה להיות מוגש ככתב ערעור - ולא כך היא:ב לשון כותרת הודעת הערעור - "בקשה בכתב כערעור על החלטה אחרת של רשם לפי סעיף 96 ב לחוק בתי המשפט ..." אכן זהו נוסח מסורבל מעט ולא מדויק אך איננו משאיר כל ספק בדבר מהות ההליך. ואם עדיין נותר ספק כי אז באות מילות הפתיחה של כתב הערעור ומלמדות:ו "המערערים מתכבדים להגיש ערעור בזכות על החחלטה אחרת שנתן כב' רשם ..." (הדגשות של הח"מ). המערערים אינם מתירים איפוא כל מקום לספק על שאין זו בקשה שהם מגישים אלא ערעור בזכות.

אמנם, ניתן להליך מספר של "המרצה" - אך זו בודאי איננה מעניינם של המערערים (ואף אני עצמי אינני יודע מהם הסדרים הנהוגים בכגון דא במזכירות ביהמ"ש).

הטענות המקדמיות נדחות, איפוא, שתיהן.

4. ומשחלפנו במבוא נוכל לבוא אל הטרקלין.

סבור אני כי הדיון בערעור מצטמצם לשאלה אחת ויחידה:נ כלום צדקה כב' הרשמת בקביעתה כי המערערים בתצהיר התומך בקשת העיקול "לא התייחסו כלל" לענין הכבדת אי הטלת העיקול על ביצוע פסק הדין אם ולכשינתן.

בענין זה אין דעתי, בכל הענווה, כדעת הרשמת המלומדת; בתצהירה של המבקשת 3 הגב' X, התומך בבקשת העיקול נאמר:ב
"5. מר X מתגורר בחוץ לארץ וקיים החשש שאם לא ינתן צו לעיקול כספים המגיעים לו ע"פ פסק הדין לא נפרע ממנו בבוא העת כשינתן פסק דין בתביעה שהגשתי נגדו, יחד עם בעלי, שכן אינני מכירה את ג'ארלד וורנר, מעולם לא היה לי קשר ישיר עימו וכל ההתקשרות בתובענה דנן נעשתה באמצעות ב"כ עו"ד חים גבעתי, הנתבע 1.

6. יש לי יסוד סביר להניח כי אם יתקבל פסק דין נגד ד'ארלד וורנר, לא יהיה בידי לגבות ממנו את כספי פסק הדין. לשם דוגמא, אנו זכינו בבית משפט נכבד זה, בפני כב' השופט יואל צור בבקשה לביטול עיקול בהוצאות הבקשה בסך 750 ש"ח בצירוף מע"מ. הנתבע מר ג'ארלד וורנר לא שלם את התשלום עד היום, ויש לי יסוד להניח כי בעיה דומה עלולה לצמוח לנו כשינתן פסק הדין על יסוד התביעה שהגשנו, ואשר סיכויינו לזכות בתביעתנו גבוהים".

אכן אין כאן שימוש בביטויים "השבלוניים" (אי הטלת העיקול "תכביד", "תסכל" או כיוצ"ב) אך מובנם הפשוט של הדברים ברור בעיני:ו "לא ראינו את המשיב 1 מימינו, אין הוא מתגורר בארץ, אין לנו כל מושג על נכסיו אפילו לא היכן למצאו - ומכאן עולה, באורח טבעי, מסקנת החשש כי לכשינתן פסה"ד נעמוד בפני שוקת שבורה באין ממה לגבות את הנפסק".

איני צריך ואיני מתכוון להיכנס לשאלה מה ערך הדברים הללו לכשישקלו, במסגרת מכלול השיקולים הרלבנטיים - מצטמצם אני ומסתפק בקביעה כי טעות היא, בעיני, לקבוע לאורם של דברים אלו כי המערערים כלל לא התייחסו לנושא.

בכך נחרץ דין הערעור להתקבל.

5. צודקת ב"כ המלומדת של המשיבים בטעונה כי חל מהפך של ממש בפסיקה בסוגית הטלת עיקולים זמניים - ואם בעבר ניתנו "כדבר שבשיגרה" כדי "לייחד" לתובע נכסים שמהם יוכל להיפרע לכשיזכה בתביעתו, כיום מוטל על בית המשפט לאזן בין האינטרס של התובע להגשים את זכויותיו כפי שייקבעו בפסק הדין לבין האינטרס של הנתבע שזכות הקנין שלו לא תיפגע ושהנתבע לא יכשיל בתקופת הביניים שעד מתן פסה"ד את ביצועו ובמאזן זה אף ניתנת עדיפות להגנה על זכות הקנין של הנתבע - משמע מוכבד הנטל המוטל על המבקש להראות נזקיו אם לא תענה בקשתו [בש"א 94/4459 סלמונוב נ' שרבני פ"ד מט(3) 479; וע"א 96/8420 מרגלית נ' משכן - שצורף לעיקרי טעון המשיבים] - אך כל אלו הם שיקולים שיש לשקול לאחר דיון, לאחר שינתן למשיבים, אם יחפצו בכך, להגיש תצהיר נגדי או "לגלות קלונה" של המצהירה בחקירה נגדית.

בהקשר זה ראוי (ואף שהתנתקתי בהחלטתי זו מכל יתר ההליכים שבתיק זה) להצביע על החלטות בבקשת עיקול קודמת בהם נדונה השאלה ונקבע כי יש מקום לחקור את המצהיר על התצהיר התומך בקשת העיקול (וניסוחו דומה ביותר לתצהיר התומך בבקשה נשוא ערעור זה).

6. ב"כ המלומדת של המשיבים מוסיפה וטוענת (טענה שהועלתה רק במהלך הדיון בפני) כי בהעדר תצהיר מטעם המבקש 1 לא ניתן להעתר לבקשתו שלו - ועל כן אין המדובר עוד במה שקרוי "עיקול עצמי" - אף זו טענה שיהא על כב' הרשמת לשקול אם תטען בפניה (אף שכשלעצמי אינני רואה את נפקותה שהרי גם היקף תביעת המבקשים 2 ו3- עולה על סך 60,000.- ש"ח שעיקולם מבוקש).

7. צודקת ב"כ המשיבים גם בטענתה כי בית המשפט שלערור לא ישים, בדרך כלל, שיקול דעתו במקום זה של בית המשפט קמא בהחלטותיו בכגון דא - ואכן, וזו כל מהות פסיקתי:נ יהא על הרשמת המלומדת לשקול את מכלול העובדות והטענות לאחר שישמעו ויטענו בפניה.

8. אשר על כל אלו, אני מקבל את הערעור, מבטל את החלטת כב' הרשמת מ97-/10/20 ומחזיר את הדיון אל כב' הרשמת על מנת שתמשיך בו כמקובל.

העיקול הזמני אשר הוטל על ידי ב97-/11/05 ישאר בתקפו עד לקבלת החלטה אחרת ע"י כב' הרשמת.

אני מחייב את המשיבים בהוצאות ערעור זה בסך 2,000.- ש"ח + מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו עיקול ?

 2. עיקול עצמי

 3. עיקול במשרד

 4. עיקול קופת גמל

 5. הסרת עיקול זמני

 6. אישור עיקול זמני

 7. הכבדה עיקול זמני

 8. המרת עיקול בערובה

 9. עורך דין עיקולים

 10. עיקול בבית ההורים

 11. עיקול זמני ברישום

 12. עיקול נכסים במושב

 13. בקשה לאישור עיקולים

 14. מתנה לילד לפני עיקול

 15. ערעור על אישור עיקול

 16. נכסים הניתנים לעיקול

 17. המצאת צו עיקול זמני

 18. עיקול סיוע בשכר דירה

 19. עיקול פיצויי פיטורין

 20. עיקול על דירת הגרושה

 21. בקשה להסרת עיקול זמני

 22. עיקול מכונית יד שניה

 23. בקשה לביטול עיקול רכב

 24. מאזן הנוחות עיקול זמני

 25. איחור במסירת צו עיקול

 26. עיקול משכורת אצל צד ג

 27. עיקול חנות לאחר מכירה

 28. נכסים שאינם ברי עיקול

 29. עיקול דירה רשומה במינהל

 30. החזרת עיקול זמני שבוטל

 31. אי מתן תשובה לצו עיקול

 32. בקשה למתן צו עיקול עצמי

 33. עיקול זמני במעמד צד אחד

 34. קניית קרקע עם עיקול רשום

 35. קניית רכב בדיקת עיקולים

 36. בקשה בהולה לביטול העיקולים

 37. עיקול זמני על חברת ביטוח

 38. הפרת צו עיקול של בית משפט

 39. עיקול בגין דו"ח חניה בודד

 40. ערעור על הטלת עיקול זמני

 41. בקשה למחיקת עיקול מקרקעין

 42. עיקול נכסים של ילדי החייב

 43. עיקול זמני בבית הדין לעבודה

 44. עיקול פיצויים מחברת ביטוח

 45. עיקול חשבון בבנק דיסקונט

 46. דחיית בקשה לביטול עיקול זמני

 47. בקשה לביטול צו עיקול זמני

 48. פגיעה בשם הטוב מימוש עיקול

 49. מאזן הנוחות עיקולים זמניים

 50. עיקול בגין חוב דמי שכירות

 51. המרצת פתיחה להסרת עיקולים

 52. ביטול עיקול עקב חוסן כלכלי

 53. עיקול במסגרת תביעת קופת גמל

 54. עיקול על כספים בתיק הוצל''פ

 55. מימוש עיקול שהטיל הבעל המנוח

 56. בקשה לביטול עיקול חשבון בנק

 57. בקשת עיקול על נכס שכבר מעוקל

 58. ביטול עיקול זמני על מקרקעין

 59. התחייבות לתת מתנה מול עיקול

 60. עיקול צד ג' בגין חוב מזונות

 61. עיקול זמני על נכסי חברה זרה

 62. פיצויים על עיקול שנעשה בטעות

 63. תקנה 380 - בקשה לאישור עיקול

 64. עיקול זמני שלא אושר בפסק דין

 65. הפרת התחייבות לא להטיל עיקול

 66. בקשת עיקול על הרשות הפלסטינית

 67. משיכת בקשה לביטול עיקול זמני

 68. חובת הגילוי בבקשת עיקול זמני

 69. עיקולים בגלל חובות הבעל שנפטר

 70. קיזוז משכרו של עובד עקב עיקול

 71. בעלות על דירה שהוטל עליה עיקול

 72. פיצוי על נזקים בגין עיקול זמני

 73. עיקול דירה הרשומה בחברה המשכנת

 74. בקשה לביטול עיקולים על סמך הסכם

 75. קניית רכב עם עיקולים ללא ידיעה

 76. עיקול דירה בגלל רשלנות עורך דין

 77. תביעה לביטול עיקול על חשבון בנק

 78. שעבוד צף בנק מול עיקול נושה פרטי

 79. עיקול על חוב ארנונה של אדם שנפטר

 80. בקשה לביטול צו עיקול זמני שנדחתה

 81. הגדלת סכום ערובה - פקיעת צו עיקול

 82. ביטול עיקול לאחר פסק דין בהעדר הגנה

 83. בקשה לביטול צו עיקול זמני ע''י צד ג

 84. עיקול חשבון בנק להבטחת תביעה עתידית

 85. פיצוי על עיקול במסגרת תביעה שנדחתה

 86. בקשה להטלת עיקול זמני בנושא שכר טרחה

 87. ביטול עיקול עקב עיכוב ביצוע פסק דין

 88. עיקול משכורת - עיקול פיצויי פיטורים

 89. עיקול כספי פיצויים לנפגע תאונת דרכים

 90. חיוב אישי על צד שלישי שהפר צו עיקול

 91. עיקול זמני בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 92. עיקול דירת האישה בגלל חוב בעלה שנפטר

 93. עיקול רכוש האישה ע''י נושים של הגרוש

 94. עיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד שלישי

 95. פיצוי בגין הפרת צו עיקול בידי צד שלישי

 96. בקשה לביטול צו עיקול זמני בתביעה כספית

 97. ערעור על ביטול עיקול זמני במעמד צד אחד

 98. ערעור על החלטת רשם לביטול עיקולים זמניים

 99. התראה לפני עיקול בדואר רגיל או דואר רשום

 100. בקשה לעיקול חשבון בנק לצורך תשלום מזונות

 101. זכות לקבל חלק מהכסף על עיקול דירה ע''י הבנק

 102. עיקול זמני עד לקיום פסק דין בבית הדין לעבודה

 103. התנגדות לעיקול נכסים שעבוד צף עם תניה מגבילה

 104. עיקול חשבונות בנק של עובד בחשד לגניבה ממעביד

 105. ערעור לבטל עיקולים שהוטלו על זכויות בתיק העיקרי

 106. בקשה לקיים דיון במעמד הצדדים בבקשה להטלת עיקולים

 107. נקבע כי במקום צווי העיקול שבוטלו ניתן צו עיקול ברישום

 108. בקשה למתן צו עיקול זמני על דירה בבעלות רעייתו המנוחה

 109. ביטול עיקול על כספי פיצויים מחברת ביטוח על תאונת דרכים

 110. טענה כי הרכב נקנה לפני הטלת העיקולים ולכן גובר המכר על העיקול

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון