ערעור על החלטה אחרת במשפט פלילי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על החלטה אחרת במשפט פלילי:

בבית-משפט קמא הואשם המערער בעבירה של גבינת מנוע הידראולי למכונת קידוח ושני מקדחים ממפעל למוצרי בטון בנתניה, השייך לראובן מלמד (המתלונן). לאחר שמיעת הראיות זיכה בית-משפט קמא את המערער מגניבת המנוע, וזאת מחמת הספק, ואילו לגבי המקדחים הרשיע אותו, וגזר את דינו.

לאחר מתן גזר-הדין, ביקש בא-כח המערער להחזיר לידיו את המנוע הנ"ל, אשר בגינו זוכה מן האשמה. ב"כ המדינה לא התנגדה לכך, אך למרות זאת ציווה השופט קמא להחזירו למתלונן דווקא. הוא נימק את החלטתו באמרו:ו

"השאלה של מי המנוע נבדקה במהלך המשפט כראוי.
על-פי מאזן ההסתברות, והוא המבחן הרלבנטי, המנוע אמנם מנועו של המתלונן הוא ולכן המנוע יוחזר למתלונן".

על החלטה זו הוגש הערעור שלפנינו.
השאלה הראשונה שמתעוררת היא האם בכלל קיימת למערער זכות ערעור על החלט כזאת, אשר ניתנה מכח הסמכות שהוענקה לבית-המשפט בסעיף 36לחסד"פ (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-.1969

כידוע, אין קיימת זכות ערעור אלא כאשר היא מוענקת על-פי דין.

לענייננו, חל סעיף 52לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד- 1984הקובע לאמור:נ
"(א) פסק-דין של בית-משפט שלום ניתן לערעור לפני בית-משפט מחוזי.
(ב) החלטה אחרת של בית-משפט שלום בענין אזרחי ניתנת לערעור לפני בית-משפט מחוזי, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של ביתהמשפט המחוזי".

אין המערער מבקש לערער על פסק-הדין של בית-משפט השלום אשר על-
פיו יצא זכאי מגניבת המנוע ואין הוא גם יכול לעשות זאת, באשר לא קיימת זכות ערעור לנאשם שזוכה בדינו (למשל, ע"פ 43/77, טרם פורסם). הוא מבקש לערער על ההחלטה הנ"ל שלא להחזיר המנוע לידיו. זו היא איפוא "החלטה אחרת" של בית-משפט שלום, ומאחר שסעיף 52(ב) הנ"ל מעניק בפירוש זכות ערעור על החלטה כזו רק כאשר היא ניתנה "בענין אזרחי", עלינו להסיק כי המחוקק לא התכוון לאפשר ערעור על החלטה כזאת שניתנה בדיון פלילי, ועל-פי הסמכות האמורה (ראה ע"פ 522/69 אוחנה נ' מדינת-ישראל).

עוד טוען המערער כי מן הצדק לשמוע ערעורו כפי ששמע בית-המשפט העליון את הערעור בע"פ 506/82, וטוען כי כפי שהסכימה שם המדינה לדון בערעור על הצו להחזרת מוצגים, כך יש לראותה כאן כאילו הסכימה, כיוון שבבית-משפט קמא הודיעה באת-כח המדינה כי אין לה התנגדות להחזרת המנוע כפי שנתבקש. לזאת יש להשיב כי אין ההסכמה ההיא נוגעת לענין זכות הערעור, והסכמה כזאת איננה יכולה להקנות לבית-המשפט סמכות שלא הקנה לו החוק.

בע"פ 506/82 הנ"ל, שעליו הסתמך ב"כ המערער, דן בית-המשפט העליון בצדקתו של צו כזה במסגרת ערעור על חומרת העונש. כאשר לענין זכות הערעור על הצו כשלעצמו ציין בית-המשפט במפורש כי אין בדיון שהתקיים בפניו "כדי להביע דעתנו בשאלה אם יש בכלל זכות ערעור על צו" להחזרת מוצגים.

עוד קבע בית-המשפט שם, כי צו כגון זה הנדון, מהווה הכרעה זמנית גרידא אשר "אינו גורר אחריו אבדן זכותו של המערער לתבוע" את החפץ מידי מי שלידיו נמסר - וזאת בהליך אזרחי.

המקרה שלפנינו דומה במידה רבה לזה שנדון בע"פ 506/82 הנ"ל, באשר גם שם הצו ניתן כאשר לדעת השופט נטה עודף ההסתברות לצד המתלונן.

מקובלת עלינו גם דעת ב"כ המדינה, כי אין מקום לשנות את הצו הנדון מבלי שתישמענה טענות המתלונן אשר לזכותו הוא ניתן.

מכל הסיבות האמורות עלינו לקבוע כי לא קיימת למערער זכות ערעור על הצו נשוא כתב-הערעור. לפיכך אנו דוחים את הערעור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישום פלילי של עד

 2. ביטול עבירה פלילית

 3. ספק סביר במשפט הפלילי

 4. עיוות דין בהליך הפלילי

 5. הימנעות מהרשעה פלילית

 6. נהיגה בקלות ראש פלילי

 7. פיצויים על זיכוי פלילי

 8. אשפוז כפוי פלילי

 9. הסתרת עבר פלילי של עובד

 10. תשלום הוצאות הליך פלילי

 11. שיהוי בשמיעת משפט פלילי

 12. סעיף 158 לחוק סדר הפלילי

 13. סירוב להעיד במשפט פלילי

 14. האשמת עובד בעבירה פלילית

 15. ביטול חוזה בגלל עבר פלילי

 16. קנס פלילי בבית משפט אזרחי

 17. בדיקת מסוכנות - עבר פלילי

 18. עצימת עיניים במשפט הפלילי

 19. פסק דין פלילי במשפט אזרחי

 20. זיוף קילומטראז עבירה פלילית

 21. אחריות פלילית - ייצור מזון מקולקל

 22. הליך פלילי נגד רופא שיניים

 23. פיצוי על טעות ברישום פלילי

 24. אחריות פלילית אורגנים בתאגיד

 25. עדות נגד הגרוש המשפט הפלילי

 26. הצגת עבר פלילי בהליך משמעתי

 27. ייפוי כוח מוגבל בהליך פלילי

 28. עיון בתיק רפואי בהליך פלילי

 29. סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי

 30. סעיף 77 לחוק סדר הדין הפלילי

 31. סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי

 32. סעיף 149 לחוק סדר הדין הפלילי

 33. סעיף 211 לחוק סדר הדין הפלילי

 34. פיטורים עקב חשד לעבירה פלילית

 35. הארכת מועד להגשת ערעור פלילי

 36. אחריות פלילית על תאונת עבודה

 37. שימוש ברישום פלילי במשפט אזרחי

 38. בקשה לקבלת רישום פלילי של עדים

 39. ביטול זיכוי בהליך פלילי בערעור

 40. סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי

 41. הוכחת עבירה פלילית בהליך אזרחי

 42. רשלנות עורך דין שהורשע בפלילים

 43. הכרעות דין סותרות במשפט הפלילי

 44. כיסוי הוצאות הגנה בהליך פלילי

 45. ערעור על החלטה אחרת במשפט פלילי

 46. אך מגישים חוות דעת בתהליך פלילי

 47. אמון הציבור במערכת המשפט הפלילי

 48. סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי

 49. מירוץ ההתיישנות של עבירה פלילית

 50. הימנעות מהרשעת אדם ללא עבר פלילי

 51. ידיעת השופט על עבר פלילי של נאשם

 52. דחיית ערעור פלילי בהעדר התייצבות

 53. העברת תיק מהליך פלילי להליך מנהלי

 54. העברת הדיון לשופט אחר בהליך פלילי

 55. זכות העיון במרשם הפלילי של מתלונן

 56. עונש על מספר רב של עבירות פליליות

 57. ערעור על החלטת ביניים בהליך פלילי

 58. התיישנות תביעת פיצוי על זיכוי פלילי

 59. פסק דין פלילי כראיה בבית הדין למשמעת

 60. בקשה להבאת ראיות לסתור פסק דין פלילי

 61. זיכוי במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 62. הרשעה בפלילים עקב אי קיום צו בית משפט

 63. סמכות ועדה מקומית לנהל הליכים פליליים

 64. החזר קנס אזרחי לנישום לאחר הליך פלילי

 65. טיפול גמילה מסמים לנאשם בעבירה פלילית

 66. השפעת עבר פלילי בערעור על חומרת העונש

 67. עתירה נגד החלטה לא לנקוט בהליכים פליליים

 68. אחריות פלילית של דירקטורים על מעשי החברה

 69. שלילת קצבת ביטוח לאומי בגלל עבירה פלילית

 70. פסק דין מרשיע במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 71. בקשת הימנעות מהרשעה פלילית בשל נסיבות אישיות

 72. דחיית דיונים במשפט פלילי עקב החלפת עורך דין

 73. האם אפשר לנהל הליך אזרחי במקביל להליך פלילי ?

 74. הפסדי השתכרות בתאונת דרכים לאדם בעל עבר פלילי

 75. עיכוב יציאה מהארץ של נאשם תושב חוץ בהליך פלילי

 76. חשש מהפללה עצמית בהליך אזרחי במקביל להליך פלילי

 77. האם הפרת תנאי שחרור בערובה יכול להוות עילה להעמדה לדין פלילי

 78. בקשה לגילוי חומר חקירה לפי סעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי

 79. פיצוי על נזק לרכב בתאונת דרכים על סמך פסק הדין פלילי המרשיע

 80. סעיף 21(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) התשנ"ו-199

 81. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון