פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

בל (חי') 1065/02 דחייה פורמאלית מצד ביטוח לאומי / פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

1 התובע, נהג משאית במקצועו, הגיש לנתבע ביום 26.12.99 טופס "הודעה על פגיעה
בעבודה", בגין תאונת עבודה, שארעה לו, לטענתו, ביום 20.4.99 (להלן-"טופס התביעה").

טופס התביעה נשלח לנתבע על ידי ב"כ התובע, ביום 22.12.99, בצרוף מכתב (נספח א' לכתב התביעה), ונתקבל עלי ידי הנתבע ביום 26.12.99 (ראה הטופס, עם חותמת "נתקבל", נספח ב' לכתב התביעה).נ
 
2. בטופס התביעה ציין התובע, בין השאר, את תאריך ושעת התאונה, את מקום העבודה
ואת תאור נסיבות הפגיעה, כדלקמן:
”נסעתי לפרוק סחורה ליד שדה בוקר ונפגעתי בתאונת דרכים".ב
 
התובע מילא גם פרטים נוספים בטופס התביעה: תאור האיברים שנפגעו בתאונה (צוואר, גב, פנים, יד ימין וירך), המקום שבו קיבל טיפול רפואי ראשון (בית חולים "סורוקה") תאריך הטיפול הראשון (20.4.99), קופת חולים שבה הוא חבר (כללית), פרטים על המעביד אשר קיבל הודעה על הפגיעה, עדים שנכחו בתאונה, חברת הביטוח שבה מבוטח הרכב, מספר תיק המשטרה, שם עורך הדין המטפל בתביעת הנזיקין, מספר חשבון הבנק שבו מבקש התובע לקבל את הכספים שישולמו לו, וכיוצ"ב פרטים שנדרש למלא בטופס התביעה, לרבות אישור של המעביד הכולל את פרטי שכרו של התובע וחתימת המעביד.ו
 
3. לאחר התכתבות עם ב"כ התובע, אשר נדרש להמציא תשלומים (עבור צילום מסמכים)
ומסמכים נוספים, והמציא אותם, החליט הנתבע לדחות את התביעה, מהנימוקים
שפירטה מנהלת מדור הגימלאות, במכתבה מיום 15.3.00, אשר נשלח אל התובע (נספח
ו(1) לכתב התביעה):
”עלי להודיעך כי דחינו את תביעתך לתשלום דמי פגיעה, שכן בהעדר
הפרטים שנדרשו ממך, לא הוכח לנו, לצערי, שארעה לך פגיעה בעבודה,
כמשמעותה בחוק.נ
פניותינו מתאריכים 30.12.99 ו- 17.2.00 לא נענו".ב

לא רק זאת שהמכתב נשלח אל התובע, ולא לבא כוחו, למרות שטופס התביעה הוגש
באמצעות עורך דין וגם ההתכתבות הקודמת היתה עם עורך הדין, אלא אף זאת שלב"כ
התובע לא נשלח עותק של המכתב, ולטענת התובע, גם הוא בעצמו לא קיבל את המכתב,
כל שכן שלא קיבל את מכתבי הפניות המוזכרים במכתב.ו
 
4. לאחר התכתבות נוספת עם ב"כ התובע, אשר ביקש לחדש את הטיפול בתביעה – סירבה
פקידת התביעות לחדש את את הטיפול בתביעה, בטענה ש"אין בסמכותנו לשנות הליך
שנקבע בחוק לעניין הגשת תובענה לבית הדין... ומשלא הוגשה תובענה לבית הדין ותם
המועד לכך, החלטתנו" (כך!) (נספח ט' לכתב התביעה).נ
 
5. התובע פנה, אפוא, לבית הדין, כנגד ההחלטה מיום 15.3.00 הדוחה את תביעתו מהנימוק
הפורמלי של העדר פרטים מספיקים, וכנגד ההחלטה מיום 19.2.02הדוחה את בקשתו
לחדש את הדיון בתביעה.ב
6. הנתבע לא הגיש כתב הגנה, הגם ששלח ביום 20.6.02 "הודעה במקום כתב הגנה", שזו
לשונה:
"במידה והתובע יגיש לנתבע טופס תביעה, בגין התאונה הנטענת
מ- 20.4.99, חתום בחותמת המעביד, בתוך 30 יום – תיבדק התביעה
לגופה.ו
בכפוף לאמור לעיל, חוזר הנתבע על האמור במכתב הדחייה שלו, צירוף
ט' לכתב התביעה".נ
 
יצויין כי ב"הודעה במקום כתב הגנה" - לא טען הנתבע הנתבע כי התביעה, כנגד
ההחלטה מיום 15.3.00 התיישנה.ב
 
7. בדיון שהתקיים במסגרת הערכת המומחים, ביום 19.12.02 – הגיעו הצדדים להסכם,
כדלקמן:
"1. ב"כ הנתבע מסכימה לבדוק מחדש את התביעה, מבלי להתנותה
בחתימת המעביד, וזאת תוך 60 ימים מהיום.ו
2. מוסכם כי פרוטוקול ישיבה זו יועבר לבית הדין למתן החלטה
שיפוטית".נ
 
8. ביום 10.3.03 שלחה ב"כ הנתבע הודעה לבית הדין – לפיה פעל הנתבע, על פי ההסכם
הנ"ל מיום 19.12.02, ומשביקש לבדוק את התביעה לגופה – פנה אל התובע בדרישה
שימציא תעודה ראשונה לנפגע בעבודה – מקורית, וכן ביקש לקבל פרטים נוספים: מס'
חשבון בנק וטופס נוסף שנדרש התובע למלא.ב
לדברי ב"כ הנתבע, בהודעתה, "ללא היענות לדרישות הנתבע, הוא לא יוכל לבדוק
התביעה לגופה".ו
 
9. ב"כ התובע הגיב להודעת הנתבע, הסביר כי לא הוצאה לתובע תעודה ראשונה לנפגע
בעבודה, אלא תעודת מחלה רגילה, וביקש שהות להמציא את תעודת המחלה ואת
המסמכים הנוספים, בשל קושי להפגש עם התובע, העובד כיום בדרום הארץ ומגיע לביתו
רק בסופי שבוע.נ
בתגובתו ביקש ב"כ התובע "להורות על אישור התובענה של התובע, באופן עקרוני, ולחלופין להאריך את המצאת המבוקש ב- 30 יום" (ראה גם בקשה נוספת, להארכת המועד, שהגיש ב"כ התובע ביום 18.5.03).ב
 
10. ביום 17.6.03, שלח ב"כ התובע הודעה נוספת, בצרוף המסמכים הרפואיים הרלבנטיים
מתוך תיק בית חולים "סורוקה" ותיק בית חולים "בני ציון" – המעידים על כך שהתובע
הגיע לבית חולים "סורוקה" ביום 20.4.99 , משנרשם באנמנזה, בין השאר: "לפני כשעה
לדבריו נהג במשאית שהתהפכה...", צויינו הממצאים והאבחנות הרפואיות, בגין החבלות
השונות, לרבות חתכים (קלים) בראש ובפנים, רגישות בחוליות עמוד השדרה הצווארי
והגבי, פצעי שפשוף בידיים ורגישות מעל הירך משמאל.ו
מסמך נוסף, "תעודת חדר מיון" מבית חולים "בני ציון" בחיפה, מיום 21.4.99, מתייחס
לתאונת דרכים שארעה "אתמול", היינו התאונה הנ"ל מיום 20.4.99, שאז התלונן התובע
גם על כאבי ראש, כאבים בידיים ותלונות נוספות.נ
ב"כ התובע מבקש "ליתן צו המורה על הנתבע לאשר תביעתו של התובע, באופן עקרוני,
וכן להכיר בפגיעתו נשוא התובענה כפגיעה בעבודה, וזאת בהסתמך על התיעוד הרפואי
המצוי ברשות התובע ..." הגם שטרם עלה בידיו לקבל את כל כרטיסיו הרפואיים של
התובע, ולקבל תעודה ראשונה לנפגע בעבודה.ב
 
11. בהתחשב בהשתלשלות הדברים, כפי שפורטו לעיל בהרחבה – אינני רואה עוד מקום
לקבלת "הודעות" ו"תגובות" נוספות.ו
 
בשלב זה, לפני שפקיד התביעות בדק את התביעה, והחליט בה לגופה – אין מקום למתן
צו של בית הדין, אשר משמעותו אישור התביעה, והכרה בתאונה כ"תאונת עבודה", גם
לא "באופן עקרוני".נ
יחד עם זאת – משהוגשה התביעה למוסד כבר בדצמבר 1999, ולכאורה כבר אז מולאו כל
הפרטים הדרושים בטופס התביעה, לרבות אישור המעביד, ומשהצהירה ב"כ הנתבע כי
היא "מסכימה לבדוק מחדש את התביעה מבלי להתנות בחתימת המעביד" (הגם שבטופס
התביעה המקורי מולאו הפרטים הדרושים גם באישור המעביד ובחתימתו) – אין כל
הצדקה לעכב עוד את הליך בדיקת התביעה לגופה, בהצבת תנאים ודרישות מוקדמות.ב
 
בנסיבות המקרה, משהגיע התובע לבית חולים כשעה לאחר התאונה, וקיים תיעוד רפואי
סמוך לתאונה – העובדה שאין בידי התובע תעודה ראשונה לנפגע בעבודה – אינה מהווה, כשלעצמה, סיבה לדחיית התביעה.ו
 
12. אשר על כן – התביעה לביטול החלטות הדחייה הפורמליות מיום 15.3.00 ומיום 19.2.02,
מתקבלת.נ
הנתבע יבדוק את התביעה ויתן בה החלטה לגופה – ללא דיחוי נוסף.ב
בהתחשב במועד בו הוגשה התביעה למוסד, לפני קרוב ל-4 שנים – יתן הנתבע עדיפות
לבדיקת התביעה, ויעשה כל מאמץ להחליט, לגופו של עניין – תוך 60 יום.ו
13. הנתבע ישלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ע עו"ד, בסך 750 ₪.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון