פינוי חנות במרכז מסחרי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פינוי חנות במרכז מסחרי:בפנינו ערעור על פסק דינו של בימ"ש השלום בחיפה (כב' השופט בר- זיו) שניתן בת"א 8713/92 בתאריך 1.7.96.


נושא המשפט הוא פינוי חנות הנמצאת במרכז המסחרי שביט בקרית אתא (חלקה 121 גוש 10256) ותשלום דמי שימוש ראויים.

בימ"ש חייב את המערער לפנות את החנות הנ"ל לא יאוחר מה- 1.7.97 אלא אם ישלם למשיב סך 39,592 שקלים תוך 30 יום מתאריך מן פסק הדין, ואם לא ישלם, על המערער לפנות את החנות עד 2.8.98 והסכום הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסה"ד ועד לתשלום בפועל.

על פס"ד זה נסב הערעור שבפנינו.בפני בית משפט הוצג חוזה שכירות (בלתי מוגנת) מתאריך 16.3.81 שנחתם בין הצדדים.


טענתו של המערער היא כי המשיב אינו בעל בית של המושכר הנ"ל. בעל בית מוגדר בסעיף 1 לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב) התשל"ב- 1972 בזו הלשון:

"בעל בית" – מי שהשכיר נכס בשכירות ראשית, בין שהוא בעלו של הנכס המושכר ובין שאיננו בעלו, לרבות חליפיו של מי שהשכיר כאמור".

נוכח האמור, השאלה היא בראש ובראשונה מי השכיר למערער את המושכר ומי שהשכיר, וזהו המשיב, הוא בעל הבית בכל הנוגע למערער ואחת היא אם הוא בעל הנכס אם לאו (ראה ע"א 112/70 דה- יונק נ' סטרולוביץ, פס"ד כד (1) ע' 679 בע' 681 ב- ג).

העובדה שהמושכר אינו רשום בשם המשיב בפנקס המקרקעין אינה מעלה ואינה מורידה לענין היות המשיב בעל הבית של המושכר שהושכר למערער.עוד חולק ב"כ המערער על קביעת בימ"ש קמא כי המערער אינו דייר על פי חוק במושכר.


בסעיף 2 של חוזה השכירות מה- 16.3.81 – נספח לתצהירו של המשיב – פורטו התנאים הדרושים לכך שחוק הגנת הדייר לא יחול על השכירות ובכך הביעו הצדדים את עומד דעתם שחוק הגנת הדייר לא יחול על השכירות. העובדה שמהערער, כדייר, לא נדרש לפנות את המושכר בתום תקופת השכירות, אין בה, כשלעצמה, כדי להוות הוכחה לעשית חוזה שכירות חדש, להבדיל מהמשכת השכירות הקודמת, לרבות סעיף הפטור מחוקי הגנת הדייר (ראה ע"א 651/73 פס"ד כח(2) ע' 365 בע' 368.

יש, לכן, לראות את ההצהרה בסעיף 2 של החוזה, בדבר אי תחולת חוקי הגנת הדייר על שכירות זו כבעלת תוקף נמשך. צדק, לכן, בימ"ש קמא בקביעתו כי המערער אינו בחזקת דייר מוגן.בימ"ש קמא העדיף את גרסת המשיב על זו של המערער לפיה לא שילם המערער שכ"ד בשל המושכר מאז יולי 1988 וכי תשלומי העבר אף הם לא היוו סילוק מלא של שכר הדירה. בקביעת עובדה זו על סמך העדפת עדויות, שהיו בפניו, אין דרכו של בימ"ש של ערעור להתערב.


בימ"ש לקח כבסיס לחיוב דמי השכירות את שהוסכם בחוזה בין הצדדים שהיה 500 שקלים ישנים לחודש, שערכו ליום מתן פסק הדין היה סך 404 ש"ח בתוספת ריבית חייבו בסכום המתקבל של 39,592 שקלים.

לאור מסקנתו זו, חייב בימ"ש את המערער בתשלום המגיע ובפינוי המושכר כמפורט לעיל.דעתי היא שיש לדחות את הערעור ולחייב את המערער לשלם למשיב את הוצאות הערעור ושכ"ט עו"ד בסך 3,500 שקלים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מתאריך מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.


השופט ש. ברלינראני מסכים.

השופט מ. נאמןאני מסכיםהוחלט כאמור בפסקה 5 לפסק דינו של כב' הנשיא מ. סלוצקי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דמי פינוי ראויים

 2. פינוי מבני תעשיה

 3. פינוי שוכר בכוח

 4. תביעת פינוי משתלה

 5. הודעה לפני פינוי

 6. איחור בפינוי חנות

 7. תביעה לפינוי ציוד

 8. תביעה לפינוי מנכס

 9. פינוי בעל עסק מוגן

 10. פינוי בדואים בנגב

 11. תביעה לפינוי קיוסק

 12. תביעה לפינוי מקרקעין

 13. פינוי מדירה ציבורית

 14. צו פינוי לבית כנסת

 15. עורך דין פינוי שוכר

 16. החלטה על פינוי בהעדר

 17. פינוי מאחז בלתי חוקי

 18. פסק דין לפינוי קרקע

 19. פינוי חברות ממקרקעין

 20. מימוש פסק דין לפינוי

 21. תביעת פינוי מקרקעין

 22. תשלום על פינוי מכולות

 23. פינוי דייר מדירת אביו

 24. תביעה לפינוי קפיטריה

 25. פינוי מקרקעין בחולון

 26. צו פינוי מקרקעי ציבור

 27. הסכם למניעת פינוי נכס

 28. פינוי כנסייה בירושלים

 29. פינוי מבנה טרומי ממגרש

 30. דמי הסתגלות לאחר פינוי

 31. פינוי חנות במרכז מסחרי

 32. פינוי אוהלים ברוטשילד

 33. פינוי דיירים מדירת קרקע

 34. פיצוי על פינוי בכוח מנכס

 35. פינוי מוקדם שכירות משנה

 36. אי פינוי דירה לאחר מכירה

 37. תביעה לפינוי מגרש לבנייה

 38. תביעת פינוי מקרקע ציבורית

 39. תביעה לפינוי שוכר שנדחתה

 40. פינוי חנות ירקות בשכירות

 41. תביעת פינוי חנות בשכירות

 42. פסק דין לפינוי בהעדר הגנה

 43. פינוי שטח המוחזק שלא כדין

 44. תביעה בגין פינוי מאתרי בניה

 45. פינוי תכולת מבנה לפני הריסה

 46. פינוי הרוכלים מהטיילת באילת

 47. פינוי ממקרקעין המשמשים חניון

 48. פינוי חנות בשטח מעבר ציבורי

 49. פינוי חנות בשכירות לא מוגנת

 50. תשלום ארנונה פינוי אשפה בעסק

 51. פינוי בגין הפרת שכירות מוגנת

 52. פיצוי על נזקים בגין פינוי נכס

 53. תביעה לפינוי העירייה מהמושכר

 54. חוב של העירייה על פינוי אשפה

 55. פינוי ארונות תקשורת ממקרקעין

 56. תביעה בגין פינוי סחורה ממחסן

 57. פינוי דירה שכורה בשכונת מצוקה

 58. פינוי כלי שייט שעלה על שרטון

 59. תאונת עבודה במהלך פינוי אשפה

 60. טענת דיירות מוגנת בתביעת פינוי

 61. פינוי דייר בשכירות מוגנת בעסק

 62. פינוי פולש מקרקע בבעלות המדינה

 63. פינוי דייר בשכירות מוגנת בחנות

 64. תביעת פינוי של מנהל נכסים עזובים

 65. ערעור על פינוי עסק שכירות מוגנת

 66. פיצוי על איחור בפינוי דירה שכורה

 67. בקשה לביטול החלטה על פינוי מושכר

 68. תביעת פינוי במסגרת אכיפת שעבודים

 69. פסק דין לפינוי דירה לפי סעיף 79א

 70. בקשה לביטול צו פינוי מקרקעי ציבור

 71. בקשה לעיכוב פינוי דירה בגלל חובות

 72. פיצוי על איחור בפינוי חנות בשכירות

 73. פינוי פולשים ממקרקעין - שימוש בכוח

 74. פינוי מדירה שכורה בגין שבירת קיר מטבח

 75. האם פסק דין לפינוי הבעל חל גם על האישה

 76. תביעת פינוי מחנות ע''י מנהל מקרקעי ישראל

 77. האם יש הליך מזורז (מהיר) לפינוי שוכרים ?

 78. האם בעל עסק זכאי לפיצויים על פינוי שטחים ?

 79. נזקים בזמן פינוי מדירה עקב אי תשלום משכנתא

 80. עיכוב פינוי מדירת מגורים בהליכי מימוש משכנתא

 81. האם יש הליך מהיר לפינוי שוכר מדירה בשכירות ?

 82. פינוי דייר שלא שילם שכר דירה - מה אומר החוק ?

 83. חובת ניהול מו"מ לפני הגשת תביעת פינוי ממקרקעין ?

 84. פגיעת משאים פינוי אשפה ברכב חונה (תביעת פיצויים)

 85. האם אפשר לקבל פיצויים על "פינוי בכוח" מדירה בשכירות ?

 86. בקשה לביטול צו פינוי מקרקעי ציבור: חוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע)

 87. האם עומדת הזכות לדרוש את פינוי מהנכס על פי הוראת סעיף 19 לחוק המקרקעין

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון