פסק דין בהעדר הגנה בתביעת נזיקין נגד המעביד

תא (רח') 5572/00 פסק דין בהעדר הגנה בתביעת נזיקין נגד המעביד

1. התובע יליד 1942, נפגע בתאונת עבודה ביום 9.5.95 בהיותו עובדה של הנתבעת.

2. ביום 30.10.00 הגיש התובע תביעת נזיקין כנגד הנתבעת ועתר לתשלום פיצוי בגין נזקיו.


3. כתב התביעה הומצא לכאורה כדין לנתבעת ביום 6.11.00 (על פי אישור המסירה), אולם מטעמים השמורים עימה נמנעה הנתבעת מהגשת כתב הגנה במועד או בכלל.נ

4. ביום 12.12.00 עתר התובע למתן פסק דין במעמד צד אחד, וצירף תצהיר לאימות פרטי תביעתו, וביום 16.1.01 המציא תצהיר משלים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 14.12.00.ב

5. התובע עותר להפסדי השתכרות בעבר ובעתיד, הוצאות בגין נסיעות לטיפולים רפואיים בעבר ובעתיד, עזרת צד ג' בעבר ובעתיד, כאב וסבל והוצאות בגין חוות דעת מומחה.ו

6. המוסד לביטוח לאומי קבע כי לתובע נותרה נכות רפואית בשיעור 10% והפעיל תקנה 15 בחישוב של רבע (בסה"כ 12.5% נכות), ואילו מומחה מטעם התובע, ד"ר טיין, קבע כי לתובע נותרו 20% נכות רפואית והפעיל את תקנה 15 במלואה (סה"כ 30% נכות).נ

7. בהתחשב בפער שבין קביעת הנכויות, הנני קובעת את נכותו הרפואית של התובע בשיעור של 15%, וקובעת כי חישוב הפיצוי ייעשה בהתאם לקביעה זו.ב

8. הפסדי השתכרות בעבר ובעתיד
מתצהיר התובע עולה כי עובר לתאונה עבד כפועל בנין במקצוע הטפסנות, ומשני התלושים (בלבד!) שצורפו עולה כי משכורתו היתה בסך -.1,800 ₪.ו
התובע טוען כי בעקבות התאונה לא יכול היה להמשיך לעבוד במקצועו, אולם לא המציא אישור כלשהוא לאימות טענה זו.נ
התובע נמנע גם מלצרף את מסמכי המוסד לביטוח לאומי, מהם ניתן יהיה להסיק מהי תקופת אי הכושר שנקבעה לו, אשר על כן, לאור חומרתה היחסית של הפגיעה ובהתחשב באופי עבודתו של התובע, ובהתאם לאישור נספח ד' לכתב התביעה, הנני קובעת כי התובע זכאי לפיצוי בגין הפסד השתכרות מלא מיום התאונה, דהיינו 9.5.95 ועד יום 30.4.98 = 36 חודשים (להלן: "תקופה א'"). מיום 1.5.98 ועד יום 31.5.98 (להלן: "תקופה ב'"), זכאי התובע לפיצוי בגין הפסד השתכרות בשיעור של 50%. מיום 31.5.98 ועד תאריך היום (32 חודשים) (להלן: "תקופה ג'") זכאי התובע לפיצוי בסך 15% מהכנסתו עובד לתאונה, ואילו מתאריך היום ועד צאתו לגימלאות, דהיינו 1.1.07 (72 חודשים) (להלן: "תקופה ד'") זכאי התובע לפיצוי בשיעור 15% משכרו עובר לתאונה.ב
לאור האמור החישוב הינו כדלקמן:
בגין תקופה א'
-.1,800 ₪ בשיערוך מיום 1.11.96 (אמצע התקופה) = -.2,558 ₪ X 36 חודשים = -.92,088 ₪.ו
בגין תקופה ב'
-.900 ₪, בשיערוך מיום 15.5.98 = -.1,102 ₪.נ
בגין תקופה ג'
-.270 ₪ בשיערוך מיום 31.10.99 (אמצע התקופה) = -.285 ₪ X 32 חודשים = -.9,120 ₪.ב
בגין תקופה ד'
-.270 ₪ בשיערוך מיום 22.1.01 ועד יום 1.1.07 (72 חודשים) = -.17,836 ₪.ו
סה"כ סך -.120,146 ₪.נ

9. הוצאות בגין נסיעות לטיפולים רפואיים עבר ועתיד
היות ולא הומצאו אסמכתאות להוכחת ראש נזק זה, יש מקום לפסוק פיצוי על דרך האומדנה, בסך -.2,000 ₪.ב

10. עזרת צד ג' עבר ועתיד
היות ולא הומצאו אסמכתאות להוכחת ראש נזק זה, יש מקום לפסוק פיצוי על דרך האומדנה, בסך -.5,000 ₪.ו


11. כאב וסבל
לאור חומרת הפגיעה וגילו של התובע, הנני פוסקת לתובע פיצוי בסך
-.30,000 ₪.נ

12. לאור האמור, זכאי התובע לפיצוי בסך -.157,146 ₪, בניכוי התשלום שבוצע על ידי המל"ל, בסך -.21,257 ₪ ובשיערוך להיום, בסך -.23,359 ₪.ב
אשר על כן, ניתן בזאת פסק דין על סך -.133,787 ₪, בצירוף הוצאות אגרה ושכ"ט המומחה – ד"ר טיין, ובתוספת שכ"ט עו"ד בשיעור 20% בתוספת מע"מ כחוק.ו
סכומים אלו ישאו הפרשי הצמדה וריבית חוקית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרת חובה חקוקה

 2. פיצויים על תקיפה

 3. הוכחת הנזק בדיני נזיקין

 4. מהי רשלנות בדיני נזיקין ?

 5. הוכחת תביעת נזיקין

 6. אחריות בנזיקין לחולי נפש

 7. עורך דין נזיקין רכוש

 8. חובת הקטנת הנזק נזיקין

 9. אפידמיולוגיה בתביעות נזיקין

 10. "גורם זר מתערב" בנזיקין

 11. גב תפוס - תביעת נזיקין

 12. עורך דין לענייני נזיקין

 13. אחריות בעל מקצוע בנזיקין

 14. מבחן "התנהגות בלתי סבירה" בנזיקין

 15. סעיף אחריות בנזיקין בחוזה

 16. סעיף 89(2) לפקודת הנזיקין

 17. עוולת הרשלנות דיני נזיקין

 18. ריסוס פירות - תביעת נזיקין

 19. חסינות שיפוטית תביעת נזיקין

 20. תביעת נזיקין על ירי של שוטר

 21. דיני נזיקין ביחסי בנק לקוח

 22. סעיף 52 לפקודת הנזיקין - גזל

 23. הגדרת שימוש בכוח לפי פקודת הנזיקין

 24. תביעת נזיקין בבית הדין לעבודה

 25. תביעת נזיקין נגד ביטוח לאומי

 26. אחריות בעל מקרקעין - מבחן הצפיות

 27. אחריותו של מחזיק במקרקעין בנזיקין

 28. תביעת נזיקין בגין תאונת דרכים

 29. תביעת נזיקין בגין אירוע בשטחים

 30. אחריות שילוחית סעיף 16 הנזיקין

 31. הגשת תביעת נזיקין אחרי 10 שנים

 32. אחריות מפעיל בריכת שחיה בנזיקין

 33. תביעות הנזיקין בעקבות האינתיפאדה

 34. פסיקת פיצויים לעתיד בדיני נזיקין

 35. חובת הראיה בחוק ברשלנות לגבי דברים מסוכנים

 36. תאונת דרכים חזיתית - תביעת נזיקין

 37. אחריות מוגברת כלפי ילדים בדיני נזיקין

 38. תביעת נזיקין בגין תקיפה - פריקת כתף

 39. אחריות שולח - סעיף 14 לפקודת הנזיקין

 40. תביעה לפי פקודת הנזיקין בתאונת דרכים

 41. חיוב צד לקבל הצעת פשרה בתביעת נזיקין

 42. ערעור על חלוקת האחריות בתביעת נזיקין

 43. אחריות בנזיקין בגין אי מניעת פיגוע טרור

 44. חישוב הפסדי השתכרות אדם שנפטר בתביעת נזיקין

 45. פסק דין בהעדר הגנה בתביעת נזיקין נגד המעביד

 46. סעיף 41 לפקודת הנזיקין – "הדבר מדבר בעד עצמו"

 47. אחריות בנזיקין של הוועדה המקומית לתכנון ובניה

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון