פסק דין בהעדר סיכומים

תא (ב"ש) 5638/00 פסק דין בהעדר סיכומיםב"כ התובע מבקש ליתן פסק דין בתובענה לאחר שהנתבעים לא הגישו סיכומי טענותיהם, כפי החלטתי מיום 05.12.00 ולאחר שקיבלו, במסירה כדין, את סיכומי התובע.


עפ"י הוראת תקנה 160 (ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 – דינו של בעל דין שלא הגיש כתב סיכומיו במועד הקבוע – כדין בעל דין שלא התייצב במועד שנקבע לדיון, זולת אם הורה ביהמ"ש הוראה אחרת, ועפ"י תקנה 157 (2) לתקנות הנ"ל – הנה משלא התייצב הנתבע, לאחר שנמסרה לו הודעה כראוי – רשאי התובע להוכיח תביעתו עד כמה שחובת הראיה עליו – ויהא זכאי לסעד המבוקש ולכל סעד מתאים אחר.

התובע ביקש לחייב הנתבעים לשלם לו, ביחד ולחוד, סך של 36,389 ₪, כשסכום זה נכון ליום הגשת התביעה, לאחר שלפי טענתו ביצע עבודות חשמל בדירתה של הנתבעת 1, עפ"י הסכם שנעשה בין בעלי הדין מיום 16.01.95, שנשא כותרת "הצעת מחיר".


התובע מבקש לחייב הנתבעים לפרוע לידיו יתרת תמורת העבודה שביצע עפ"י ההסכם הנ"ל – שלא שולמה לו, וכן סך של 16,900 ₪ בגין ביצוע עבודות חשמל נוספות (65 נקודות חשמל) שלא נכללו בהסכם שבין בעלי הדין.
עוד ביקש לחייב הנתבעים לפצותו בגין עגמת הנפש שנגרמה לו, הפסד זמן והוצאות בגין נסיעות.

לציין כי מוסכם כי התובע קיבל מקדמה על חשבון התמורה שהגיעה לו בסך 5,000 ₪, וכי אין הוא תובע את יתרת התמורה שנקבעה בהסכם אלא אך את תמורת מה שבוצע בפועל על ידו.הנתבעים התגוננו בטענה כי אחר ששולמה לתובע מקדמה בסך 5,000 ₪ - נעלם ולא ביצע העבודה, ואף לא הראה נכונות לביצוע העבודות, כפי שסוכם שתבוצענה, ולטענתם רק לאחר מאמץ רב שנעשה לאתרו – שלא עלה – נאלצה הנתבעת לפנות לקבלן עבודות חשמל אחר שיבצע העבודה.
מטעם התובע העיד הוא עצמו ומר גורדון יעקב שעבד בשירותו.


מטעם הנתבעים העידו הם עצמם ומר דוד כהן, קבלן לעבודות חשמל שסיים העבודה בביתה של הנתבעת.אחר שעיינתי בעדויות שניתנו ובמסמכים שהוצגו, אני רואה לקבל התביעה, לאחר שעלה מתוך אלה כי התובע ביצע מרביתן של עבודות החשמל עפ"י המוסכם בינו לבין הנתבעת, כשעפ"י עדותו הוא הנה ביצע כ – 60% מהעבודה (עמ' 5 לפרוטוקול), ומעבר לסך 5,000 ₪ - לא קיבל דבר.


הוברר כי התובע אכן ביצע עבודות נוספות לאלה אשר פורטו בהצעת העבודה ששימשה כהסכם בין בעלי הדין, כשמתוך עדותו של מר כהן מטעם הנתבעים הוברר, על אף מה שנאמר בעדותו הראשית שניתנה בתצהיר, כי השלים עבודות גמר, תיקן מה שבוצע בעבר, וכפי עדותו:-
"בסך הכל עבודת התובע היתה בסדר ואני השלמתי את העבודה. סה"כ הבית היה מוכן מבחינת צנרת וחוטים, אני השלמתי האביזרים, היו עוד כמה קווים שלא היו בדירה והייתי צריך להשלים... בסה"כ מבחינת ההכנה התובע הכין בסדר גמור, רק היו חסרים עוד כמה דברים שהייתי חייב לחזור ולבצע" (עמ' 20).
לציין שוב כי התובע לא ביקש לקבל כל מה שהוסכם אלא רק תמורת מה שבוצע, ולציין עוד כי לא מצאתי הכחשה אמיתית של טענת התובע כי ביצע התקנת 65 נקודות חשמל נוספות שלא נכללו בהסכם, כאשר נראה כי אלה אכן בוצעו, ואף לא מצאתי טענה גבי המחיר שנדרש על ידי התובע בגין התקנת כל נקודת חשמל נוספת.

לא מצאתי בעדויות הנתבעים שמץ של בסיס לטענתם כי התובע לא ביצע העבודה אחר קבלת המקדמה, ואף לא מצאתי בסיס לטענה כי התובע הפסיק עבודתו בשל טעמים שעימו ולא חזר לבצעה תקופה ארוכה, ונכון יהא לקבוע, לפי מה שהובא בפני, כי בשל קשיים אליהם נקלעה הנתבעת, כאלה או אחרים - נבצר ממנה לשלם תמורת העבודה כפי שסוכם כי תשולם.

הנתבעת עצמה אישרה כי התובע ביקש לסיים העבודה בתוך 7 חודשים ולכשדרש ממנה כך, הנה:-
"הוא שאל אותי, ואני אמרתי לו שמתי שהקב"ה יתן לי לגמור אני אגמור..." (עמ' 12).

אינני מקבלת טענת הנתבעת כי התובע מתוך שיקוליו הוא הפסיק העבודה וכי היא היתה מוכנה לאפשר לו להשלימה ואף לשלם לו, כמו גם אינני מאמינה לטענה כי "שמו של התובע והמוניטין שלו" היו ידועים לנתבעים מעבודות קודמות שביצע, שהרי הוברר כי הוא שהומלץ לבצע עבודה בביתה של הנתבעת ע"י אחיה – בביתו בוצעה עבודה קודם לכן – טענה זו של הנתבעת גבי יכולתו וכישוריו של התובע אינה עולה מדרך הזמנתו לבצע והרקע לה.נמתוך כל אלה וכל אחד מאלה ומתוך שהוברר, עפ"י צילומים שנעשו, כי הנתבעת לא השלימה בניית ביתה תקופה ארוכה, גם אחר שבוצעו העבודות על ידי התובע וכאמור כנראה מתוך טעמים שעימה, ומכאן שאין בסיס לטענתה כנגד התובע, מתוך שאני רואה להאמין לתובע ולעדות שנתן, שגירסתו נתמכה בעדות העד מטעמו ועד ההגנה מר דוד כהן, ומתוך שאינני מאמינה לגירסת הנתבעים, שאינה נותנת אף בשל חוסר ההגיון שבה, אני רואה לקבל התובענה ולחייב הנתבעת לשלם לתובע סכום התביעה, לרבות הסכום שנדרש עבור עגמת נפש והוצאות כלליות, בסך של 36,389 ₪, כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן ונושא ריבית חוקית החל מיום הגשת התביעה (08.05.00) ועד התשלום המלא בפועל.


לא מצאתי לחייב הנתבע 2, שהוא אחיה של הנתבעת 1, לאחר שקיבלתי גירסתו כי לא נתכוון ולא נדרש לחוב כלפי התובע, אלא אך סייע בעת הזמנת העבודה בידי אחותו, היא הנתבעת 1, כאשר ברי כי העבודות בוצעו בביתה של הנתבעת 1, והיא שחויבה בתשלום תמורתה.

מכאן – נדחית התובענה כנגד הנתבע 1.ב

7. אני מחייבת הנתבעת 1 לשאת בהוצאות התובע ובשכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪, כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן ונושא ריבית חוקית החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל (בסכום זה נכללות ההוצאות הנדרשות בגין אי הגשת סיכומי הנתבעים והכל כאמור במבוא לפסק הדין).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אי הגשת סיכומים

 2. זניחת טענה בסיכומים

 3. טענה חדשה בסיכומים

 4. פסק דין בהעדר סיכומים

 5. אי הגשת סיכומים במועד

 6. הפיכת סדר הגשת סיכומים

 7. הגשת ראיה לאחר סיכומים

 8. הגשת ראיות בשלב הסיכומים

 9. סיכומים בבית הדין לעבודה

 10. הפסקת תביעה בשלב הסיכומים

 11. ראיות חדשות לאחר צו סיכומים

 12. תיקון כתב תביעה לאחר סיכומים

 13. תביעה על חוב לפי סיכום בעל פה

 14. העלאת טענה משפטית חדשה בסיכומים

 15. בקשה להארכת מועד להגשת סיכומים

 16. חיוב בריביות בניגוד לסיכום בין הצדדים

 17. הבאת ראיות נוספות לאחר שלב הסיכומים

 18. סיכומים לדוגמא - נזקי גוף בתאונת דרכים

 19. הגשת ראיות לאחר סיכומים לפני הכרעת דין

 20. ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגשת סיכומים

 21. הגשת ראיות לאחר שהתיק נקבע להגשת סיכומים

 22. אי הגשת סיכומים - רשלנות מקצועית של עו''ד

 23. מחיקת סיכומים בערעור בגלל הפניה לראיות חדשות

 24. מתן פסק דין ללא הגשת סיכומים מטעם הנתבעים

 25. בקשת "צד נדרש" להגיש סיכומים במסגרת התביעה

 26. בקשה מנות מומחה רפואי נוסף לאחר הגשת סיכומים

 27. האם מתן פסק הדין בטרם קבלת סיכומים פוגע בזכות הטיעון

 28. שכר טרחה למרות הפסקת ייצוג עו"ד לפני הסיכומים בתיק ?

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון