פסק דין מרשיע במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פסק דין מרשיע במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי:

בפני בקשת רשות לערער (שנדונה כערעור עצמו) על החלטה של בית משפט השלום בתל-אביב (כב' השופט דיאמנט), לפיה נתקבל, כראיה מטעם התביעה, פסק דין מרשיע שנין על ידי בית משפט בבית לחם.
השאלה שערעור זה מעורר נוגעת להיקף תחולתו של סעיף 42א(א) לפקודת הראיות [נוסח חדש] תשל"א- 1971[1] הקובע לאמור:ו
"42א(א). הממצאים והמסקנות של פסק הדין חלוט במשפט פלילי, המרשיע את הנאשם, יהיו קבילים במשפט אזרחי כראיה לכאורה לאמור בהם אם המורשע או חליפו או מי שאחריותו נובעת מאחריות המורשע, ובכלל זה מי שחב בחובו הפסוק, הוא בעל דין במשפט האזרחי".
סעיף 42א(ב) של החוק מוציא מכלל תחולתו "פסק דין של בית דין צבאי לעבירות תנועה ופסק דין של בית משפט עירוני שלא ניתן מאת שופט של בית משפט שלום".
מה, אם כן, דינו של פסק דין אשר ניתן על ידי בית-משפט בבית-לחם.
פסק דין כזה, יש לומר בראש ובראשונה, הוא, לעניות דעתי, פסק דין של "בית משפט זר". "בית משפט זר" הוא כל בית משפט הפועל מחוץ לגבולות המדינה ואשר אינם חלים עליו חוקי המדינה. בתי משפט המצויים במעבר ל"קו הירוק", בשטחים הידועים כ"שטחים המוחזקים" אינם יוצאים מכלל זה.
פועל יוצא מכך הוא כי הטוען כי פסק דין המרשיע בפלילים הניתן על ידי בית משפט בבית לחם, קביל במשפט אזרחי, כמוהו כטוען שפסק דין כזה יהיה קביל גם אם ינתן על ידי בית משפט בכל מדינה אחרת, לרבות מדינות שדיניהן אינם מקובלים בארצות תרבותיות. זו מסקנה שאין דעתי סובלתה.

כאן יטען, כפי שאכן נטען, המבקש להגן על הגרסה האמורה, כי קבילותו של פסק הדין אינה בבחינת "סוף פסוק", כי עדיין מוסמך השופט הדין במשפט האזרחי להרשות הבאת ראיות לסתור. אכן, מוסמך השופט לעשות זאת, אך עצם קבילותו של פסק הדין יש בו כדי להעמיד את הנתבע במצב נחות, שכן נטל ההוכחה עובר אליו, מה שלא היה קורה אילמלא נתקבל פסק הדין.
דומה שאין חולק על כך, שההוראה הכלולה בסעיף 42א(א) היא בבחינת חריג, שכן הכלל הוא כי "המוציא מחבירו עליו הראיה", ואותו "מוציא" חייב להביא את כל ראיותיו בפני בית המשפט הדן בתובענה. מטעמים של יעילות הדיון ומניעת כפל-דיון העניק המחוקק יתרון לתובע, על ידי אפשרות להגיש כראיה פסק דין שניתן בהליך פלילי. במה דברים אמורים? בפסק דין שניתן על ידי בית משפט ישראלי, הנשלט על ידי אותם הדינים, לרבות דיני הראיות השולטים על הדיון בבית המשפט האזרחי.
עקרון חריג, אין לפרשו על דרך ההרחבה, כך אין לפרש את העקרון הנדון, ככולל התיחסות לפסק דין זר.
הרשעה בפלילים על פי שיטת משפט אחד, אין פירושה, בהכרח, הרשעה על פי הדין החל בישראל, שלא לדבר על האפשרות שדיני מדינה מסוימת, שעל פיהם הורשע הנתבע, יעמדו בסתירה מוחלטת לדיני מדינת ישראל. אם תתקבל גישת המשיבים, יהיה על בית משפט ישראלי לקבל כ"אקסיומה" כל פסק דין כזה, מבלי שתהא לו הסמכות לבדוק "בציציותיו" של פסק הדין.
אילו חפץ היה המחוקק הישראלי להכשיר פסק דין של בית משפט זר, מן הסתם היה אומר זאת מפורשות, כפי שנהג לגבי אישור פסקי דין זרים, לצורך הוצאתם לפועל בישראל. עצם קיומו של חוק זה הוא הנותן, שעל מנת לכבד פסקי דין של בתי משפט זרים, נדרש חיקוק מיוחד.
לי נראה כי מטבע הדברים הוא כי כל התייחסות בחקיקה ישראלית ל"פסק דין" או ל"בית משפט" מכוונת לפסק דין ישראלי ולבית משפט ישראלי, אלא אם נאמר במפורש אחרת באותו חיקוק. על כן אין עלינו לצפות לקביעה בדבר שלילת תחולתו של החוק על פסקי דין זרים, אלא לקביעה על דרך החיוב בלבד, ומשלא מצינו קביעה חיובית כזאת יש לראות בכך שלילתו של החוק על פסקי דין זרים, ומניעת הכללתם בגדר המושג "פסק דין".
לעומת זאת, כשחפץ המחוקק להוציא מכלל תחולת החוק פסקי דין מסוימים, של בתי משפט ישראליים מסוימים, הריהו עושה זאת על דרך השלילה, כפי שאכן נהג בסעיף קטן (ב).

לפיכך הגעתי לכלל מסקנה כי החלטתו של בית משפט קמא מוטעית. הנני מקבל את הערעור ומבטל את ההחלטה.
המשיבים ישלמו למבקשים הוצאות הערעור, לרבות שכ"ט עו"ד, בסכום של 000, 1ש"ח בתוספת ריבית והצמדה עד לתשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישום פלילי של עד

 2. ביטול עבירה פלילית

 3. ספק סביר במשפט הפלילי

 4. עיוות דין בהליך הפלילי

 5. הימנעות מהרשעה פלילית

 6. נהיגה בקלות ראש פלילי

 7. פיצויים על זיכוי פלילי

 8. אשפוז כפוי פלילי

 9. הסתרת עבר פלילי של עובד

 10. תשלום הוצאות הליך פלילי

 11. שיהוי בשמיעת משפט פלילי

 12. סעיף 158 לחוק סדר הפלילי

 13. סירוב להעיד במשפט פלילי

 14. האשמת עובד בעבירה פלילית

 15. ביטול חוזה בגלל עבר פלילי

 16. קנס פלילי בבית משפט אזרחי

 17. בדיקת מסוכנות - עבר פלילי

 18. עצימת עיניים במשפט הפלילי

 19. פסק דין פלילי במשפט אזרחי

 20. זיוף קילומטראז עבירה פלילית

 21. אחריות פלילית - ייצור מזון מקולקל

 22. הליך פלילי נגד רופא שיניים

 23. פיצוי על טעות ברישום פלילי

 24. אחריות פלילית אורגנים בתאגיד

 25. עדות נגד הגרוש המשפט הפלילי

 26. הצגת עבר פלילי בהליך משמעתי

 27. ייפוי כוח מוגבל בהליך פלילי

 28. עיון בתיק רפואי בהליך פלילי

 29. סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי

 30. סעיף 77 לחוק סדר הדין הפלילי

 31. סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי

 32. סעיף 149 לחוק סדר הדין הפלילי

 33. סעיף 211 לחוק סדר הדין הפלילי

 34. פיטורים עקב חשד לעבירה פלילית

 35. הארכת מועד להגשת ערעור פלילי

 36. אחריות פלילית על תאונת עבודה

 37. שימוש ברישום פלילי במשפט אזרחי

 38. בקשה לקבלת רישום פלילי של עדים

 39. ביטול זיכוי בהליך פלילי בערעור

 40. סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי

 41. הוכחת עבירה פלילית בהליך אזרחי

 42. רשלנות עורך דין שהורשע בפלילים

 43. הכרעות דין סותרות במשפט הפלילי

 44. כיסוי הוצאות הגנה בהליך פלילי

 45. ערעור על החלטה אחרת במשפט פלילי

 46. אך מגישים חוות דעת בתהליך פלילי

 47. אמון הציבור במערכת המשפט הפלילי

 48. סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי

 49. מירוץ ההתיישנות של עבירה פלילית

 50. הימנעות מהרשעת אדם ללא עבר פלילי

 51. ידיעת השופט על עבר פלילי של נאשם

 52. דחיית ערעור פלילי בהעדר התייצבות

 53. העברת תיק מהליך פלילי להליך מנהלי

 54. העברת הדיון לשופט אחר בהליך פלילי

 55. זכות העיון במרשם הפלילי של מתלונן

 56. עונש על מספר רב של עבירות פליליות

 57. ערעור על החלטת ביניים בהליך פלילי

 58. התיישנות תביעת פיצוי על זיכוי פלילי

 59. פסק דין פלילי כראיה בבית הדין למשמעת

 60. בקשה להבאת ראיות לסתור פסק דין פלילי

 61. זיכוי במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 62. הרשעה בפלילים עקב אי קיום צו בית משפט

 63. סמכות ועדה מקומית לנהל הליכים פליליים

 64. החזר קנס אזרחי לנישום לאחר הליך פלילי

 65. טיפול גמילה מסמים לנאשם בעבירה פלילית

 66. השפעת עבר פלילי בערעור על חומרת העונש

 67. עתירה נגד החלטה לא לנקוט בהליכים פליליים

 68. אחריות פלילית של דירקטורים על מעשי החברה

 69. שלילת קצבת ביטוח לאומי בגלל עבירה פלילית

 70. פסק דין מרשיע במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 71. בקשת הימנעות מהרשעה פלילית בשל נסיבות אישיות

 72. דחיית דיונים במשפט פלילי עקב החלפת עורך דין

 73. האם אפשר לנהל הליך אזרחי במקביל להליך פלילי ?

 74. הפסדי השתכרות בתאונת דרכים לאדם בעל עבר פלילי

 75. עיכוב יציאה מהארץ של נאשם תושב חוץ בהליך פלילי

 76. חשש מהפללה עצמית בהליך אזרחי במקביל להליך פלילי

 77. האם הפרת תנאי שחרור בערובה יכול להוות עילה להעמדה לדין פלילי

 78. בקשה לגילוי חומר חקירה לפי סעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי

 79. פיצוי על נזק לרכב בתאונת דרכים על סמך פסק הדין פלילי המרשיע

 80. סעיף 21(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) התשנ"ו-199

 81. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון