קניית מכונה פגומה

תא 6746/01 קניית מכונה פגומה

בפני תביעה שעניינה טענתה של התובעת כי רכשה אצל הנתבעת מכונה אשר נתגלו בה פגמים וקשיים, דבר שגרם לתובעת להפסד הכנסה ולצורך לפנות לגורמים אחרים לשם תיקון המכונה בסופו של דבר והדבר גרם להוצאות נוספות.
 
הנתבעת לעומת זאת טענה בהגנתה כי לא התרשלה בטיפול ובמכונה לא נפל כל פגם וכל הבעיות שהתגלו במכונה הם בין השאר תוצאה של חוסר שימת לב מצידם של עובדי התובעת להדרכות שניתנו להם והפעלה לא נכונה של המכונה.
 
בישיבת ביהמ"ש מיום 18/2/02 נקבע כי התיק ייקבע לשמיעת ראיות ואשר הצדדים בסופו של דבר הסכימו לסיום התיק באמצעות סיכומים ומסמכים ללא צורך בעדויות.
 
סיכומי הצדדים הוגשו לביהמ"ש זה מכבר ולא נותר לי אלא להתנצל על כך שעקב העומס שבו נמצא בית משפט זה ניתן פסק הדין רק כעת.
 
בסיכומיה שהוגשו ביום 13/6/02 טוענת התובעת תוך חזרה בין השאר על כתב התביעה כדלקמן:נ תובעת מפרטת מבחינה כרונולוגית את כל השתלשלות העניינים העובדתית לטענתה בתיק זה. התובעת מבהירה כי בתאריך 5/9/98 סופקה ע"י הנתבעת מכונה להדפסת וקיפול מפות. המדובר במכונה שעלותה כ- 105,000 דולר וסכום זה כולל את הכנסת המכונה למבנה המזמין, הרכבתה, הפעלתה וכן הדרכה מלאה להפעלה ובנוסף אחריות לשנה לתקלות אשר נגרמו בייצור. פעולות ההרכבה וההפעלה היו צריכות להתבצע ע"י אמיר קדמון ובעזרת נותני השירותים של אמיר קדמון בלבד.
 
התובעת מסבירה כי עוד במעמד הרכבת המכונה דהיינו ביום 5/9/98 לא עלה בידי אמיר קדמון להפעילה ולייצר מוצר ורק ביום 9/8/98 הצליח מר קדמון לייצר מוצר והם הונחו להפעיל את המכונה יום למחרת, אולם גם יום למחרת, לא עלה בידם להפעיל את המכונה. בנסיבות שכאלה, עמדה המכונה מושבתת לטענת התובעת עוד 10 ימים עד יום 18/8/98 מועד שבו חזר מר קדמון ארצה. יש לציין כי התובעת היתה כבולה בהסכם עם הנתבעת ולכן לא יכלה לפנות לשום גורם אחר לטענתה. לטענת התובעת בסיום יום העבודה באותו יום הצליח מר קדמון לסדר אותה ואולם בהמשך שוב התגלו בעיות אשר גרמו בין השאר לביטול שיק שהינו חלק מסכום הקניה של המכונה. לטענת התובעת היא מצאה את עצמה במצב בלתי אפשרי, כאשר מצד אחד אינה יכולה והיא מנועה לפנות לצד שלישי לשם הסדרת המכונה והחלה בצבירת נזקים כספיים. התובעת מבהירה כי בסופו של דבר נאלצה לפנות לספקים ונותני שירות אחרים ואלה טיפלו בתקלות, סיפקו לה חלקי חילוף ובתמורה לשירותים אלה היא שילמה סך של 20,058 ₪ סכום אשר היא תובעת במסגרת נזק ישיר שנגרם לה. התובעת מציינת כי לבקשתה ניתנה חוו"ד ביחס לתקינות המכונה ע"י מר אפרים חיים מחב' "דולב ציוד וחומרים ודפוס בע"מ" ולטענתו בחוות דעתו, החברה היצרנית לא ביצעה ציפוי של ניקל נגד קורוזיה ועל כן האנילוקס (שהוא החלק הפגום במכונה על פי חוות דעתו והוא זה שגרם לכל התקלות), בא במגע עם נוזלים נוצרו כתמי חלודה וקורוזיה אשר גרמו לאותה רשת אנילוקס להיפגע ולא ניתן היה להפעיל את המכונה, אותו אנילוקס פגע גם או שחק את גלילי הגומי במכונה. מעבר להוצאות ששילמה מבקשת התובעת פיצוי בגין הפסדי הכנסה והשבתת המכונה לרבות אי קבלת הזמנות בסכום גלובלי של 20,000 ₪ והפרת הסכם .וההתנהגות שאיננה בתום לב בסכום של 10,000 ₪ נוספים.
 
התובעת צרפה לסיכומיה מסמכים שונים הכוללים את מסמך ההתקשרות, את מכתבי עורך דינה, חשבוניות וכן את מכתבו של מר אפרים חיים אשר מציין כי הוא חוות דעת אולם בפועל כמובן שאין מדובר בחוות דעת כמשמעותה בפקודת הראיות.
 
סיכומי הנתבעת נתקבלו ביום 15.7.02 וגם היא בוחנת מבחינה כרונולוגית עובדתית את כל השתלשלות הדברים בתיק זה תוך ציון והפנייה לכך שדין כל טענות התביעה להדחות שכן הן אינן הגיוניות ואינן עולות בקנה אחד עם רמת ההוכחה הנדרשת והשכל הישר (כהגדרתה).
 
לטענת הנתבעת התובעת בעצמה מודעת כי הנתבע מילא את כל חובותיו כלפיה, התקין והדריך על המכונה מספר פעמים ובסופו של דבר המכונה עבדה והראיה ואין על כך מחלוקת כי בסופו של דבר כל התמורה הושלמה.
הנתבעת מפנה לכך כי האחריות היא לשנה, ומכאן טענה ובשים לב שהחשבוניות הוצאו בתאריכים לאחר שנה מיום אספקת המכונה, הרי שבפועל המכונה לא היתה באחריות או 4 חודשים לאחר תום תקופת האחריות. הנתבעת מבהירה כי האירועים אליהם מתייחסת התביעה התרחשו בחודש אוגוסט 1998 וכי הנתבע התחייב לספק את המכונה תוך 100 יום מיום פתיחת ההזמנה, דהיינו, לא יאוחר מיום 4.9.98 אך בפועל המכונה סופקה חודש לפני כן, דבר שמלמד שטרם נכנס לתוקף מחוייבות הנתבע לספק את המכונה ולכן הטענה להשבתת המכונה או עוגמת נפש בפרק זמן זה, אינה ברת פיצוי.
 
לטענתה גם האירועים עליהם מבססת התובעת את תביעתה ארעו קודם למועד בו התחייב הנתבע על אספקת המכונה.
 
הנתבעת מסבירה כי המסמך של מר אפרים חיים איננו בבחינת חוות דעת ויש בו "מכתב מטעם" וכן טענה זו עלתה בכתב ההגנה כי כותב המכתב הוא גם זה שסיפק את אותו חלק מסוג אנילוקס לתובעת דבר שיש בו ללמד על ניגוד אינטרסים וטעם לפגם.
 
הנתבעת טוענת ויש לאמר כי טענות אלה בהחלט חמורות, כי החשבוניות שצורפו לתביעה אין בהן לשקף את מצב הענינים האמיתי וכי יש לראות בהן כחשבוניות שסופקו לצורך ניפוח כתב התביעה והן מוגזמות, מופרכות ואינן סבירות. הנתבעת מצרפת מסמכים הכוללים הצעת מחיר של חברת דולב לאחזקות עצמן מתוכם מתגלה עלות אמיתית (כעולה גם מהצעת יצרן) של גלילי האנילוקס בסכום נמוך הרבה יותר מהסכום המופיע בחשבוניות, דהיינו 287 ליש"ט ולא 984 ליש"ט, כן היא מפנה לחוסר הסבירות בעלות ההובלה. לטענתה הטענות המיוחסות לה בכתב התביעה אין מקורן בבעיות טכניות או חשמליות כי אם בשינויי טיב הנייר או שינויים בכיווני המכונה תוך כדי עבודה. לטענתה הנתבע העניק הדרכה חוזרת ונשנית מעבר למקובל ולנדרש והמכונה היתה תקינה לחלוטין מרגע הרכבתה והפעלתה ולכן גם הושלמה התמורה. לטענתה אי הפעלת המכונה נובעת מפעולות שביצעה התובעת או מי מטעמה עצמו וכי המכונה נרכשה עם גלילי אנילוקס סטנדרטיים ובהמשך הם הוחלפו בגלילים קרמיים אשר הם ברמה גבוהה הרבה יותר וגם מחירם. הנתבעת טוענת כי התובעת לא תחזקה נכון את המכונה והדבר התבטא בחוסר ניקיונה ובחוסר שימת הלב להנחיות שניתנו בהקשר לה.
 
הנתבעת טוענת כי לא הוכח כלל הפסד הכנסה ולא היתה כלל הפרה של ההסכם.
 
לאחר סיכום טענות הצדדים ועיון בכל המסמכים ובכל הטענות אשר ציינתי, אני נותן את פסק דיני כדלקמן:ב
 
ראשית דבר אציין כי אמנם החשבוניות הוצאו אחרי תקופת האחריות ואולם מכתבי עורך הדין של התובעת לנתבעת מלמדים על כך כי הן הופנו וניתנו בתוך תקופת האחריות ולכן הטענה שכביכול חשבוניות הוצאו לאחר תקופת האחריות ומכאן שהמכונה לא באחריות, נדחות בעקרון על ידי. עם זאת הטענה הטעונה הוכחה שהיה פגם במכונה תוך צירוף המסמך אשר מוכתר בכותרת "חוות דעת" הינו בעייתי ביותר, המדובר במסמך שללא ספק איננו חוות דעת אלא מסמך שניתן כמכתב פנימי על ידי אותו גורם אשר סיפק את הגלילים עצמם וככזה היה ללא ספק בעל עניין". יש להתייחס למסמך זה בחשדות רבה. מאחר שכך, אני לא יכול לקבל את הטענה כי הוכח קיום של פגם מלכתחילה במכונה והטענה כאילו כביכול סופקה כלא תקינה, נדחית על ידי. עם זאת התובעת נתקלה בקושי ונאלצה בסופו של בתוך תקופת האחריות להוציא הוצאות ניכרות בגין הצורך לפנות לצד ג' לתיקון המכונה וזאת לאחר שמכתביה ופניותיה לנתבעת בסופו של דבר לא צלחו.
 
אני נכון לקבל כי הפניה לצד ג' היתה בבחינת "ברירת מחדל" לאחר שהנתבעת לא הצליחה לעמוד בהתחייבויות ולתקן את המכונה בתוך תקופת האחריות. עם זאת לא ברור לחלוטין אם הסיבה לכך היא חוסר נכונותה האמיתית של הנתבעת לעשות כן, שמא מערכת היחסים לא טובה עם התובעת שהתבטאה בין השאר כך נטען בגילויי האלימות נגד בנו של אמיר קדמון מר שחר. יש לזכור בנוסף כי הנתבעת תוקפת בשצף קצף את החשבוניות של התובעת ומבהירה כי אינן משקפות הלכה למעשה את המצב האמיתי. במצב ענינים שכזה הייתי מצפה שיבואו ובמיוחד בדרך זו של הגשת סיכומים ללא חקירות, מסמכים טובים יותר אשר ימחישו אם ההוצאה סבירה ומשקפת אכן את המציאות וברי שהנתבעת השכילה להוכיח שההוצאות אכן לא סבירות והחשבוניות אכן לא משקפות את העלויות האמיתיות של התקלות גם אם אשתכנע כי הוצאו בפועל.
 
עד כאן ביחס לנושא של הוצאות שהוצאו בהקשר המכונה. בהקשר להפסדי הכנסה או השבתה עניין זה כלל לא מצא את ביטויו בראיות והוא למעשה נגזרת טבעית כך ניתן להבין הוא פועל יוצא של התקלות. בהעדר ראיות ו/או הוכחות כי אכן היו הפסדי הכנסה ו/או אובדן הזמנות אינני מוצא את הטענות מוצדקות ואני דוחה אותם. כך גם ביחס להתנהגות שאיננה תמת לב והפרת ההסכם של הנתבעת וזאת לאור עמדתי לפיה לא ברור כלל אם הנתבעת בפועל לא היתה מוכנה לעמוד בהתחייבויותיה שמא הצדדים הגיעו לצומת דרכים שכזו במהלכה לא ניתן היה יותר להגיע לעמק השווא בשום עניין.
 
בסופו של יום ובשים לב לכל האמור לעיל, אני נכון לקבל את התביעה בחלקה ככל שהיא נוגעת לעניין החזר הוצאות, תיקון תקלות בתוך תקופת האחריות, אך כאמור בחלקה בלבד. בשים לב לטענות הנתבעת המקובלות עלי בהקשר זה כפי שהסברתי ובהעדר מסמכים טובים יותר אעריך את הפיצוי בגין ראש נזק יחידי זה המקובל עלי, בסך של 50% מהחשבוניות הנטענות, דהיינו, בסך 10,000 ₪ כאשר סכום זה יש לשערך ליום מתן החשבוניות. לסכום זה אני מוסיף הוצאות משפט הכוללות את אגרות ביהמ"ש ששולמו וכן שכ"ט עו"ד בשיעור של 1,500 ₪ + מע"מ.
 
עלי להדגיש ולציין פס"ד שניתן בדרך של סיכומים, משקף אך ורק את מצב הדברים כפי שבאו לידי ביטוי, על פי הבנתו של ביהמ"ש, את המסמכים ואת החומר שהונח בפתחו ותוך שכלול של טענות הצדדים ועל פי פרמטרים אלה ניתן פסה"ד.
 
סכומים אלה המופיעים בפסה"ד ישולמו תוך 30 יום ממתן פסה"ד שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון