רכב שנמסר למוסך ולא הוחזר

תא (כ"ס) 7112/00 רכב שנמסר למוסך ולא הוחזר

א. בתיק זה הוגשה תביעה ע"י התובעת קשר רנט א-קאר בע"מ (להלן: "התובעת") כנגד דורי סוכנויות רכב בע"מ (להלן: "הנתבעת").

התובעת הינה חברה ציבורית העוסקת בהשכרת כלי רכב, והנתבעת עוסקת בניהול והפעלת מוסך שרות של כלי רכב.


בתאריך 20.8.99 נמסר רכב מס' 17-430-79 למוסך הנתבעת לצורך ביצוע תיקונים. הרכב לא הוחזר לתובעת, ומכאן התביעה לתשלום ערך הרכב.נ

הנתבעת טענה כי הרכב נלקח מהמוסך ע"י עובד התובעת, מר שבתאי פינץ, ומכאן שאין עילה כנגד הנתבעת לענין העלמות הרכב.ב


ב. במהלך הדיונים בתיק הגיעו ב"כ הצדדים המלומדים להסדר דיוני כדלקמן:

"1. מנהל הנתבעת ייבדק בפוליגרף,
כמפורט בסעיף 6 להלן, ותוצאות הבדיקה, אם וככל שיהיו חד-משמעיות, ישמשו עובדות מוסכמות בפני כב' בית המשפט (להלן: "תוצאות הפוליגרף")...(הדגשה במקור – נ.ק.).ו

... 6. השאלה היחידה אליה תתייחס בדיקת הפוליגרף תהיה כדלקמן:
"האם ראית, במו עיניך, בסוף חודש אוגוסט 1999, את מר שבתאי, נהגה של התובעת, נוטל את מפתחות הרכב מסוג יונדאי 1-H ממשרד הקבלה, נכנס לרכב ונוהג בו אל מחוץ לחצר המוסך?"

7. תוצאות הפוליגרף תועברנה ע"י המכון שבו בוצעה הבדיקה לב"כ שני
הצדדים.נ

8. 8.1 תוצאות הפוליגרף יהוו ראיה מוסכמת, יחידה ומכרעת לעניין
העובדות הנטענות בכתב התביעה, בכתב ההגנה ובתצהירי העדות הראשית שהוגשו ע"י הצדדים בבית המשפט הנכבד.ב
8.2 על סמך תוצאות הפוליגרף, יתן בית המשפט הנכבד את פסק
דינו בתיק שבנדון.ו
8.3 לחילופין, היה ויתגלעו חילוקי דעות בין הצדדים באשר
לתוצאות הפוליגרף, יועברו תוצאות הפוליגרף לכב' ביהמ"ש אשר הוא שיכריע בסוגיה והצדדים יהיו מחוייבים להכרעת כב' ביהמ"ש.נ
8.4 היה ולאור תוצאות הפוליגרף לא יהיה באפשרות כב' ביהמ"ש
להכריע בסוגייה נשוא הסדר זה, לפי שיקול דעתו הבלעדית, יימשכו ההליכים בתיק שבנדון מהמקום בו הופסקו טרם הפנייה לבדיקת הפוליגרף ותוצאות הפוליגרף יהיו בלתי קבילות בבית המשפט ולא ייעשה בהן שימוש כלשהו לצורך המשך ההליכים בפני בית המשפט הנכבד".ב
(הדגשות שלי – נ.ק.).ו

ג. עפ"י תוצאות הפוליגרף, התוצאות היו כדלקמן:

"בדיקתו בפוליגרף:
במהלך בדיקתו הוצגו לו השאלות הרלוונטיות הבאות:
1. מתי שנערך הדיון בנושא סיום הטיפול, האם ראית את שבתאי מחזיק את
המפתח של היונדאי 1H הזה? השיב כן
2. האם ראית ששבתאי יוצא עם היונדאי 1H הזה אל מחוץ למוסך? השיב כן

ממצאים:
בתוצאות המבדקים אובחנו תגובות פיסיולוגיות המצביעות על אמירת אמת לגבי
שאלה 2.נ
לגבי שאלה 1, לא אובחנו תגובות פיסיולוגיות חזקות דיין כדי להגיע למסקנה חד משמעית, אם כי סה"כ הכיוון בשאלה זו הינו דובר שקר ואנו בדעה כי יתכן והנבדק לא ראה את המפתחות בידו של שבתאי אלא מסיק שהם היו בידו ומכאן מוטרדותו בשאלה זו". (הדגשה שלי – נ.ק.).ב

ד. לאחר עיון בממצאי בדיקת הפוליגרף ובטעוני ב"כ הצדדים המלומדים, אשר חלוקים באשר למסקנות בהתייחס לתוצאות בדיקת הפוליגרף, ועפ"י ההסכמות שגובשו בין ב"כ הצדדים, כולל לענין היות תוצאות הפוליגרף ראייה מוסכמת, יחידה ומכרעת, ובהתאם לסמכויות שניתנו לביהמ"ש ע"י ב"כ הצדדים בהסדר הדיוני (סעיפים 8.3 ו- 8.4 להסדר הדיוני), הריני סבורה כי ניתן להגיע למסקנה עפ"י תוצאות הבדיקה הנ"ל ולהכריע בסוגיה וליתן פס"ד:

השאלה הרלוונטית בהתייחס לסיטואציה נשוא התביעה הינה אכן השאלה שנשאל מנהל הנתבעת, מר ליבנה, והיא: האם הוצא הרכב ממוסך הנתבעת ע"י מי משלוחי עובדי התובעת (מר שבתאי), אם לאו. זאת מאחר ואם הוצא הרכב מהמוסך ע"י נהג התובעת – אין כל מקום להטלת אחריות על הנתבעת בגין העלמות הרכב.ו

באשר לשאלה הנוספת שנשאל מנהל הנתבעת, שהיתה - האם הבחין בשלוח התובעת, מר שבתאי, כשהוא מחזיק את מפתחות הרכב, אם לאו – שאלה זו, לדעתי, הינה זניחה ביותר למול השאלה העיקרית האם יצא השלוח שבתאי (שלוחה של התובעת) את שטח המוסך כשהוא נוהג ברכב התובעת.נ
יצויין, כי באשר לשאלה הנוספת הנ"ל, ישנה התייחסות לכך בממצאי בדיקת הפוליגרף שיש בה כדי להסביר תגובת הנבדק.ב

מאחר ומנהל הנתבעת – מר ליבנה – נמצא דובר אמת באשר לשאלה העיקרית, דהיינו באשר לראייתו את נהג התובעת כשהוא נוהג ברכב התובעת ויוצא ממוסך הנתבעת, ומאחר ואין זה מעלה או מוריד האם נראה מחזיק המפתחות בידו עובר לנהיגתו, אם לאו, שהרי מי שנוהג ברכב חזקה שהחזיק קודם לכן במפתחות, ועפ"י ההסדר הדיוני הנ"ל שנערך בין ב"כ הצדדים, ומאחר ויש לראות הממצא הנ"ל כראיה מכרעת, הריני מגיעה למסקנה כי דין התביעה להדחות.ו

בנסיבות הענין – אין צו להוצאות. כל צד ישא בהוצאותיו.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנת השוק רכב

 2. מכירת רכב ממושכן

 3. הצתת רכב של השכן

 4. פגיעה ברכב ברוורס

 5. סדק בראש מנוע רכב

 6. עורך דין קניית רכב

 7. השלכת בדל סיגריה מרכב

 8. פסילת ספרים מכונאי רכב

 9. רכב מנועי - הגדרת "רכב מנועי"

 10. התנגשות בין שני כלי רכב

 11. משמעות רישום הבעלות ברכב

 12. זיהוי רכב לפי מספר רישוי

 13. תביעה בגין תיקון רכב פורד

 14. זכאות לקבלת רכב עם מעלון

 15. קניית רכב עם פגיעה בשלדה

 16. פגיעה ברכב חונה במהלך טסט

 17. האם קלנועית היא רכב מנועי

 18. בקשת מפרק זמני למסירת רכבים

 19. העברת בעלות פיקטיבית על רכב

 20. האם עגורן נייד הינו רכב מנועי

 21. נזק לרכב בחניה בזמן שהייה בחו"ל

 22. מסירת החזקה ברכב לפני קבלת הכסף

 23. פגיעה ברכב חונה בלי להשאיר פרטים

 24. התחלת נסיעה לפני כניסת נוסע לרכב

 25. טעות בזיהוי רכב שביצע עבירת תנועה

 26. האם רישום הרכב ע"ש האימא הוא פיקטיבי

 27. פיצוי על קילומטראז שגוי בעסקת קניית רכב

 28. ביטול קניית רכב משומש בגלל בעיות במנוע

 29. תקלות חוזרות ונשנות ברכב לימוד נהיגה חדש

 30. טענת טיפולים ותיקונים ברכב בחוסר מקצועיות

 31. תביעה בגין פתיחת דלת רכב חונה לכיון הכביש

 32. תובענה שעניינה פיצוי כספי בשל התנגשות כלי רכב

 33. כתוצאה מן התאונה נפגע הגלגל הקדמי שמאלי של הרכב

 34. זכאות לבטל עסקה לרכישת רכב בגין שינוי את מד האוץ

 35. רק לאחר קניית הרכב הסתבר כי הרכב עבר תאונות והוחלפו בו חלקים רבים

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון