רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

נקבעה רשלנות תורמת של התובע-המשיב ברמה של % 50בשל האיחור במתן ההודעה ובשל אי הקטנת הנזק.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה:

.1העובדות:ב
המשיב רכש דירה מהמערערים. ביום 18.3.76נחתם הסכם רכישת הדירה וביום
23.2.77היא נמסרה לנציגו של המשיב, עו"ד נעים. כתב התביעה, על נזקי ליקויי בניה, הוגש למעלה מתשע שנים אחר כך, ביום .18.6.86סכום התביעה המתוקן הוא - 000, 20ש"ח נכון למועד התיקון.
עיקר הליקויים היו בעיות בריצוף (אריחים פגומים, שקיעת מרצפות), בעיות רטיבות בתוך הקירות והרצפה, הגורמות להתנפחות, רקבון וקילוף הטיח, מעקות פגומים, מסדרון צר, חלונות גבוהים מדי, ועוד.
עד קיץ 79' שהה המשיב בחו"ל והדירה הושכרה. משנת 79' עד יולי 84' המשיב גר בדירה.
.2בפסק דין בימ"ש קמא נקבע:ו
(1) לגבי רוב אי ההתאמות, התובע לא עמד בנטל ההודעה תוך זמן סביר, על פי חוק המכר (דירות), תשל"א- .1973גם אם נניח שהיקף הנזקים התגלו במלוא עוצמתם רק ביולי 84', הנה הודעה לנתבעת על כך נשלחה רק כעבור שנה ושלושה חדשים. הדבר נוגד את סעיף 4(ב) לחוק המכר (דירות), לפיו הקונה זכאי להסתמך על אי התאמה רק אם נתן למוכר הודעה על כך תוך שנה מיום העמדת הדירה לרשותו, ואם גילה אותה לאחר מכן - תוך זמן סביר, ולפיכך נדחתה התביעה לפי חוק המכר (דירות).
(2) אי עמידה בתנאי חוק המכר (דירות) שוללת את העילה החוזית, אך לא את העילה הנזיקית. לנתבעת לא עומדת הגנת סעיף 15לפקודת הנזיקין, לפיה האחריות מוטלת על הקבלן שבנה את הדירה. שכן, בהסכם המכר הנתבעת התחייבה לבנות את הדירה באיכות טובה ובהתאם למפרט, תהא זהות הקבלן אשר תהא. הנתבעת גם חזרה בה מהודעתה לצד ג' (לקבלן), ולכן יש לראותה כמוותרת על כל טענה שיש בה הטלת האחריות לבניה הלקויה על הקבלן.
(3) לנתבעת עומדת הגנת ההתישנות לגבי הליקויים שהיו קיימים כבר בעת מסירת הדירה לתובע, כגון מסדרון צר וחלונות גבוהים. הגילוי המאוחר של התובע את הליקויים אינו משנה מסקנה זו. לגבי יתר הליקויים, הם התגלו לתובע לכל המוקדם ביולי 77'. היות שמדובר בנזק רשלני שנגרם ע"י מעשה או מחדל, חל סעיף 89(2) לפקודת הנזיקין, המאריך את תקופת ההתישנות ל- 10שנים, במקרה שבו הנזק לא התגלה ביום שארע. תקופה זו טרם עברה ביום הגשת התביעה (יוני 86').
(4) נקבעה רשלנות תורמת של התובע-המשיב ברמה של % 50בשל האיחור במתן ההודעה ובשל אי הקטנת הנזק.
(5) הנזק - בית המשפט, בהסכמת הצדדים, מינה את המהנדס ורשבסקי, כמומחה מטעמו, לשם הערכת הנזק. אח"כ הסתבר שהמהנדס הזה השתתף מטעם הנתבעת בתכנון הפרוייקט בו מצוייה הדירה, וגם ביקר בדירה עוד בשנת 84' על פי הזמנת חברו של התובע, והביע דעתו לגביה. לפיכך בוטל מינויו ומונה בהסכמת הצדדים המהנדס קדרון. מונה גם שמאי מקרקעין לשם הערכת שווי ירידת ערך הדירה, אך זאת - שלא בהסכמת הנתבעת.
המהנדס קדרון נתן חוות דעת שלא היתה שלמה ולכן הדבר הקשה על ביהמ"ש לקבוע את הנזק. היות שיש לביהמ"ש שיקול דעת לבדוק את מימצאי המומחה ומסקנותיו, שקל ביהמ"ש למנות מומחה שלישי, אך בשל העובדה שהתובע לא ביקש זאת, הזמן הממושך של הדיון והעובדה שהליקויים בינתיים תוקנו על ידי
התובע - לא עשה כן. בימ"ש קמא הגיע למסקנה שבהעדר חוו"ד מומחה כדבעי, עליו להעריך את הנזק לאור מסכת הראיות שנפרשה לפניו, וכן עשה.
בסופו של דבר, בית משפט קמא דחה את תביעת המשיב, ככל שנסמכה על עילה חוזית, ועל כך כמובן אין המערערת קובלת.
אבל בית משפט קמא שעומדת לו למשיב העילה בנזיקין, וזו לא נתיישנה בעת הגשת התביעה, ובית המשפט פסק פיצוי כפי שפסק.
.3ב"כ המערערת טוען שבנפול העילה החוזית נפלה גם העילה בנזיקין. ב"כ המערערת
תומך את יתידותיו בפסק הדין בע"א 465/80, סולונץ בע"מ נ' התכוף חרושת ברזל בע"מ ואח' פ"ד ל"ח (3) .630באותו פסק דין נאמר מפי כב' המשנה לנשיא, הש' מ' בן-פורת, כי משהחמיץ הקונה להודיע על אי התאמה של המימכר לפי חוק המכר תשכ"ח-1968, שוב אין הוא יכול להסתמך על אי ההתאמה כדי לזכות בתרופת פיצויים לפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, הדן אך בסעדים.
עד כאן אין אותו פסק דין שייך לענייננו. אבל בסוף דבריה הוסיפה כב' המישנה לנשיא בדרך אגב:נ
"הלך המחשבה שהדריך אותי בענין היחס בין חוק המכר לחוק התרופות, יפה גם
לענין היחס בין חוק המכר לבין פקודת הנזיקין (נוסח חדש)..." (שם 8-637).
על אמרת-אגב זו, מבקש ב"כ המערערת לבסס את ערעורו - כדרך שטען גם בפני
בימ"ש קמא - שמשנפלה העילה לפי חוק המכר (דירות), נפלה עמה גם העילה
בנזיקין.
ואולם בימ"ש קמא השיב על טענה זו תשובה הנראית בעינינו, בכל הכבוד, נכונה ומבוססת. לא זו בלבד שאמרת-אגב זו לא נתקבלה בפסיקה כמובא בפסק-דין קמא, אלא שגם אמרת האגב עצמה עוסקת ביחס בין עילה לפי חוק המכר ובין עילה לפי פקודת הנזיקין ולא ביחס בין עילה לפי חוק המכר (דירות) ובין הפקודה.
כפי שהיטיב כב' השופט קמא לבאר, בעוד חוק המכר נותן תוקף לחוזים שבין הצדדים, בא חוק המכר (דירות) להגן על רוכשי דירות גם מפני האמור בחוזים. החמצה במתן הודעה על אי התאמה, כוחה יפה להסיר את התריס בפני תניות פטור והגבלות אחריות שבחוזה, אך אין בה כדי להכשיל עילה בנזיקין.
אנו מאמצים איפוא את קביעת בימ"ש קמא שהתביעה בנזיקין לא נפלה עקב החמצת המועד בהודעה על "אי התאמה", לפי חוק המכר (דירות).
.4טוען ב"כ המערערת, שגם התביעה בנזיקין התיישנה. אולם גם כאן מקובלת עלינו
דעתו של בית משפט קמא.
בימ"ש קמא החיל בענין זה את סעיף 89(2) לפקודת הנזיקין המורה כי אם לא
נתגלה הנזק ביום שאירע, תתיישן התביעה אם לא הוגשה תוך 10שנים מיום שאירע הנזק. הנזק נתגלה לתובע, כקביעת בימ"ש קמא, לכל המוקדם ביולי 77' והתביעה ביוני 86', מכאן שהתביעה לא התיישנה.
טוען ב"כ המערערת כי סעיף 89(2) חל רק כאשר הנזק התגלה לאחר קרותו. ואילו בענייננו קבע בית המשפט שהנזק אירע ביולי 77' לכל המוקדם. כבר אז לא היה הנזק דבר של מה בכך וקונה סביר היה תובע בגינו. נמצא, לטענת ב"כ המערערת, שמועד קרות הנזק ומועד גילויו - באו כאחד, ואם כן תקופת ההתיישנות היא שבע שנים, והתביעה הוגשה דלאחר המועד.
ואולם, כפי שביאר בימ"ש קמא, מדובר בנזקים "דינמיים" בעיקר, נזקי רטיבות וריצוף, שבתחילה הדעת סובלתם, ורק לאחר זמן "נתגלו" בחמורתם.
נמצא שאירוע הנזק קדם לגילויו, ולכן בדין החיל כב' הש' קמא את סעיף 89(2). הגע בעצמך, אדם קונה דירה ומוצא בטיח סדק קל כ"קרני חגבים", אין לתפוס אותו על כך שלא התריע מיד על פגם קל זה. אך אם התגלה לאחר זמן שסדק זה נעשה כ"קרני ראמים" יש למנות את המועד לענין סעיף 89(2) מיום הגילוי. כך העיד המשיב שרק בשעת ביקורו בארץ, בקיץ 77', עמד על חומרת הליקויים.
.5טענה נוספת בפי ב"כ המערער היא בענין מינוי מומחים.
כאמור לעיל, בהסכמת הצדדים מונה, תחילה, המהנדס מר אריה ורשבסקי כמומחה. לאחר מכן התברר שמר ורשבסקי (שכנראה לא זכר את הדבר), כבר ביקר בדירה קודם לכן וגם הביע דעתו לגבי ליקוייה, והוא אף השתתף בתכנון הפרוייקט מטעם הנתבעת, ולכן בית המשפט מינה את המהנדס קדרון. אולם מר קדרון אינו שמאי מקרקעין, ולכן מינה בית המשפט - נגד דעתה של הנתבעת, את מר יעקבי - שיעריך את שווי ירידת ערך הדירה.
בסופו של דבר מצא בית משפט קמא שחוות דעתו של מר קדרון אינה שלימה ולוקה בחסר, ובית המשפט העריך את הנזקים על פי הראיות שהובאו לפניו בניכוי %50, מפני שהתובע התרשל בכך שלא הקטין את הנזק בעוד מועד.
ב"כ המערערת קובל על כך שמר קדרון מונה שלא בהסכמת המערערת. לאחר ביטול מינויו של מר ורשבסקי נשארה שאלת הנזק פתוחה ונטל ההוכחה חזר לפתחו של המשיב. המשיב לא הגיש בקשה למינוי מומחה אחר, ולכן בית המשפט לא היה מוסמך למנות מומחה בלא שנתבקש. מאותו טעם בטל גם מינויו של יעקבי כשמאי מקרקעין.
אין אנו מקבלים טענות אלה.
הסכמת הצדדים המקורית היתה למינוי מומחה. הסכמתם המקורית של הצדדים לא פקעה רק מחמת שנתברר שמר ורשבסקי לא צריך היה להתמנות מעיקרא. משל למה הדבר דומה - לבורר שהתמנה בהסכמת הצדדים, והוברר שאינו יכול לכהן, כי אז אין אומרים שהסכם הבוררות פקע, אלא בית המשפט מוסמך למנות בורר אחר (אם אין הסכמה בין הצדדים על אישיותו). בענייננו אמנם המדובר לא בבורר
אלא בפוסק מקצועי, אבל כל עוד שלא באה טענה נגד אישיותו של הפוסק החליף,
אין לפסול מינויו.
יצויין כי בפרוטוקול מיום 19בנובמבר 86', כאשר החליט בית המשפט על מינויו של מר ורשבסקי, לא נאמר שהצדדים מייחדים דווקא אותו כפוסק המקובל עליהם, אלא נאמר:ב
"החלטה:ו ממנה את המהנדס מר ורשבסקי מרמת דניה ירושלים למומחה מטעם בית המשפט ובהסכמת ב"כ בעלי הדין".
"ובהסכמת" נאמר, בוא"ו החיבור, לאמור שהסכמת באי-כוח בעלי הדין נוספה על המינוי שבא מטעמו של בית המשפט, ולא שהמינוי הותנה דווקא באישיותו של המתמנה.
שאר הטענות הן בעיקרן טענות שבעובדה או שאינן צריכות לפנים ואנו דוחים גם אותן.
אנו מחייבים את המערערת בהוצאות ובשכ"ט עו"ד בערעור בסך - 000, 5ש"ח בצרוף מע"מ צמוד מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון