שומה על פי מיטב השפיטה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שומה על פי מיטב השפיטה:

בפסק-דין שנתתי היום ב-ע"ש 10/83 נחמיאס נ' מנהל מע"מ, צינתי כי שימוש בסמכות להוצאת שומה לפי מיטב השפיטה יעשה לעיתים נדירות כאשר יש למנהל יסוד להאמין שהדו"ח אינו מלא או איננו נכון, כאמור בסעיף 77לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975[2]:נ
"אין לעשותו דרך שגרה שכן המחוקק יוצא מנקודת הנחה כי האזרח מדווח דיווחי אמת ומשלם מס אמת ועל-כן הסמיך את המשיב, כאשר יש בידיו נתונים המצביעים שאין הדבר כך, לסטות מהצהרת הנישום ולשום אותו לפי מיטב השפיטה".
משפעל המשיב לפי הסעיף הנ"ל וכשספרי הנישום לא נפסלו, מוטלת חובת הראייה על המשיב להראות לביהמ"ש כי היה לו יסוד להוציא את השומה.
במקרה דנן ביסס המשיב את שומתו על "תוצאה עיסקית בלתי-סבירה עלפי בדיקה שנערכה בעסקך" ועל "תוספת מחזור הכנסה על-פי שומות מסהכנסה". המערערת דיווחה על % 23.7רווח גלמי בשנת 1979ו-% 23.5לשנת 1980, לעומת זאת דיווחה למס-הכנסה - לפי עדות מר כרוחלי מטעמה, עמ' 9לפרוטוקול, על % 27רווח גלמי.
אמירה זו של מר כרוחלי אינה מדויקת. כפי שהראה ב"כ המערערת בסיכומיו אחוז הרווח שדווח למס הכנסה ולמס ערך מוסף היה זהה.
המשיב הגיש את נ/ 1הכולל נתונים שניתנו לו על-ידי המשיבה, ושלפיהם ערך את חישוביו שב-נ/ .2הוא נטל 4חשבוניות, כולן משנת 1982וערך לפיהן את התחשיב של הרווח הגלמי והגיע לתוצאות מ- 33עד 82אחוז - על-כן הוציא למשיבה שומה על בסיס %.33
כאמור, המשיב היה צריך לשכנע אותי שהיה לו יסוד להוציא את השומה ושהומה שהוציא - סבירה על-פי הנתונים שהוצגו. לא זו אף לא זו הוכחו לשביעות רצוני.
בסיכומיו בעמ' 6מבהיר ב"כ המערערת את השגותיו על תחשיביו של המשיב, ואני סבור שהשגות אלו נכונות:ב הוא טוען כי התחשיב -

א. מתיחס לתאריך ינואר, פברואר .1982

ב. בנוי על מכירה לפי משקל בעוד שהמערערת מכרה את מוצריה לפי מספר יחידות כשהמשקל אינו זהה לגבי אותו מוצר.

ג. התחשיב בנוי על 4חשבוניות בלבד.
אני מאמץ את נימוקי ב"כ המערערת בטענותיו הנ"ל.
בפסק-דיני בתיק ע"ש 10/83 הנ"ל הצבעתי על-כך שעריכת תחשיב מדגמי המבוסס על 4- 5חשבוניות הלקוחות משנת שומה אחת אינה ראייה מספקת לכך שהיה יסוד למשיב להוציא שומה על-פי מיטב השפיטה ושהתחשיב הבנוי עליהן משליך על כל אותה שנה, על אחת כמה וכמה שהוא משליך על מספר שנים.
היות ונטל הראייה - על המשיב, היה צריך להצביע בפני שהבדיקה המדגמית הזו נכונה גם לגבי חשבוניות אחרות מתקופות אחרות באותה שנה, ושהיא יכולה לשמש בסיס גם לשנים אחרות. אין שנה אח דומה לחברתה, במיוחד בכלכלה אינפלציוניית כמו אצלנו. ואף אין תקופה אחת באותה שנה - דומה לתקופה אחרת.
על-כן אני דוחה את הראיות הללו שהגיש המשיב כבלתי-משכנעות. גם הבדיקה שערך המשיב בשלב ההשגה אין בה כדי לשכנעני שהדו"חות של המערערת היו כה בלתי-סבירים ושהצדיקו הוצאת שומה לפי מיטב השפיטה, כפי שאמר כב' השופט אשר בע.מ.ה. 825/69שפר נ' פקיד השומה פ"ת [1], שצוטט בסיכומי ב"כ המערערת עמ' 2:ו
"פקיד השומה צריך להזהר מאד לפני שיחליט כי הכנסתו של נישום מסויים הנובעת מהנהלת חשבונות מסודרת אינה "סבירה". הייתי אומר שרק חקירה מעמיקה מאד בכל הנתונים של העסק, בין אובייקטיבים ובין סובייקטיבים, תוכל להביא לקביעה כזו".
כאמור, לא נערכה חקירה מעמיקה על-ידי המשיב ועריכת שומה על סמך בדיקת כמה חשבוניות מקריות - אינה עולה בקנה אחד עם הוראות המחוקק בהתירו למשיב בסעיף 77[2] הוצאת שומה על-פי מיטב השפיטה.

על-כן הערעור מתקבל והשומה נשוא הערעור מתבטלת בזה.
המשיב ישלם למערערת הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 000, 1ש"ח בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפיה כלכלית

 2. בקשה לשומת הוצאות

 3. שומה עצמית מס שבח

 4. תביעה לביטול שומה

 5. תביעה לפתיחת שומה

 6. לחץ העולה לכדי כפייה

 7. תיקון שומה לאחר השגה

 8. שומת מס לאדם הלא נכון

 9. החזר כספים מפקיד שומה

 10. התיישנות שומה מס הכנסה

 11. הארכת מועד לתיקון שומה

 12. בקשה לשומת הוצאות משפט

 13. טעויות לכאורה בשומה מכרעת

 14. שומת ארנונה סופית חלוטה

 15. עתירה לביטול שומת ארנונה

 16. ערעור שומות על הפרשי הון

 17. ערעור על החלטת פקיד השומה

 18. ערעור מע''מ על שומת עסקאות

 19. ארכה להגשת ערעור על צו שומה

 20. דחיית ערר על שומת שמאי מכריע

 21. שומת מגרש זכאות להבטחת הכנסה

 22. התיישנות שומה דיני חדלות פרעון

 23. ערעור על שומה לפי מיטב השפיטה

 24. פגמים בפתיחת שומה לפי סעיף 147

 25. זכות הטיעון בהליכי השגה על שומה

 26. ביטול התשלום הרטרואקטיבית בגין שומה

 27. ערעור על החלטת ועדת ערעורים על שומות

 28. שומה לפי מיטב השפיטה ללא פסילת ספרים

 29. השגה על שומת היטל השבחה של שמאי מכריע

 30. שכר טרחה בגין הכנת שומה לצרכי היטל השבחה

 31. הגשת ערעור מס הכנסה נוסף על אותה שומת מס

 32. תוך כמה זמן צריך להגיש השגה על שומת ארנונה

 33. ערר על שומה ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

 34. אחוזי שומן במוצרי חלב תביעה ייצוגית על הטעיה

 35. עתירה לביטול החלטת עירית תל אביב להעביר יחידות שומה

 36. הוצאת שומת מס חדשה כאשר עומד ותלוי ערר על השומה הקודמת

 37. ארנונה: החלת שומה המתוקנת רטרואקטיבית מתחילת שנת הכספים

 38. תיקון רטרואקטיבי של שומות ארנונה בגין חנויות ומחסן המשמשים כמכולה

 39. נטען כי לא נלקח בחשבון בשומה המכרעת השוני בצפיפות - חד-קומתי לעומת דו- קומתי

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון