תאונה בדרך לעבודה של הבעל

בל (י-ם) 1701/02 תאונה בדרך לעבודה של הבעל

1. זוהי תובענה כנגד החלטת פקיד התביעות אשר דחה את תביעתה של התובעת להכיר בתאונת הדרכים מיום 10.5.01 כתאונת עבודה.
 
2. עצם קרות התאונה לא היתה במחלוקת, אולם הצדדים היו חלוקים בשאלה הבאה:

א. האם התאונה אירעה לתובעת בדרך המקובלת מעבודתה למעונה, או שיש לראותה כמי שעשתה סטייה של ממש בדרכה לעבודה, כפי שיובהר להלן.נ
 
3. הצדדים הגישו רשימה של עובדות מוסכמות, ולאור זאת, כיוון שלא נשארה מחלוקת עובדתית בין הצדדים, הורה בית הדין על הגשת סיכומים בכתב, והתיק כולו הובא בפני מותב למתן פסק דין על יסוד הכתובים.ב
 
4. העובדות שהצדדים הסכימו עליהן הן כדלהלן:
 
א. התובעת מתגוררת ברח' האודם בגילה ועובדת ברח' כנפי נשרים.ו
 
ב. התובעת ובעלה נוסעים לעבודה במסלול הבא: מגילה לדרך חברון ומשם לככר ספרא שם עובד הבעל, ומשם דרך רחוב הלל, רחוב בצלאל, כביש רבין (מע"ר) וקרית משה לרחוב כנפי נשרים למקום עבודתה במס הכנסה (בתקופה האחרונה בשל שינויים בתנועה היא נוסעת מרח' אגרון ורמב"ן במקום הלל ובצלאל).
 
ג. בימים שבהם התובעת חוזרת לביתה ברכב, היא נוסעת משדרות הרצל לכביש בגין ומכביש בגין ישירות לגילה.נ

ד. ביום 10.5.01 נפגעה התובעת בתאונת דרכים שארעה בדרך חברון.
 
5. לאמור לעיל יש להוסיף כי התאונה אירעה בשעה 7:45 בבוקר כאשר התובעת היתה בדרכה לעבודתה כאמור בסע' 4 (ב) לעיל.ב
 
6. ייאמר תחילה כי בית הדין דוחה את טענת הנתבע, שהועלתה בסע' 2 ו- 3 לסיכומי הנתבע, כאילו אין במוסכמות דלעיל כדי להוות הסכמה כי הדרך שתוארה בס"ק (ב) לעיל מהווה הדרך הרגילה של התובעת לעבודתה. אם לא כן, לשם מה הסכימו הצדדים כי התובעת ובעלה "נוסעים לעבודה במסלול הבא...". הרי ביום המקרה טרם סיממה התובעת את מלוא המסלול, ולא נאמר במוסכמות כי התובעת התכוונה לנסוע ביום האירוע באותו מסלול. הפירוש הסביר והיחיד שניתן לתת לאותה מוסכמה הינה כי מדובר בתיאור של הדרך הרגילה שהתובעת נוסעת לעבודתה, כאשר היא מסיעה את בעלה. סיבר להניח כי בימים שאיננה מסיעה את בעלה, מכל סיבה שהיא, היא איננה נוסעת דרך ככר ספרא -- הרי כל ירושלמי, וכל נהג ירושלמי יודע כי אין זה תענוג גדול לעבור שלא לצורך דרך מרכז העיר בשעות הבוקר כשאין בו צורך.ו
 
7. סע' 77 ל חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה –1995 (להלן: החוק) קובע כי תאונת עבודה הינה תאונה אשר אירעה למבוטח "תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו". סע' 80 לחוק הרחיב את תחולת תאונת עבודה וקבעה כי --
 
רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם -
(1) אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו;
 
8. סייג לנקבע בסע' 80(1) נמצא בסע' 81 לחוק, והוא קובע לאמור:
 
81.(א) תאונה שאירעה תוך כדי נסיעה או הליכה בנסיבות האמורות בפסקאות (1), (4), (5) או (7) של סעיף 80 אין רואים אותה כתאונה בעבודה אם חלה בנסיעה או בהליכה הפסקה או סטיה של ממש מהדרך המקובלת, כשההפסקה או הסטיה לא היו למטרה הכרוכה במילוי חובותיו של המבוטח כלפי מעבידו, או, לענין פסקה (1) האמורה, בעיסוקו במשלח ידו כעובד עצמאי, או אם יש לייחס את התאונה בעיקר לרשלנותו הפושעת של המבוטח ולא נגרם על-ידיה אי-כושר עבודה לארבעה שבועות לפחות, נכות או מוות.נ
 
 

9. במקרה דנא, יש לראות את התובעת, עת יצאה מביתה לכיוון העבודה, כמי שנסעה לעבודתה דרך מקום עבודתו של בעלה. על כן, היא נכנסת לגדר של סע' 80(1) לחוק. לא מתעוררת השאלה, במקרה דנא, מהי תכלית הנסיעה, והאם כלל יש לראות את התובעת כמי שנסעה לעבודתה.ב
 
10. ואולם, עדיין צצה ועולה השאלה, האם לאור מסלול נסיעתה של התובעת, יש לראותה כמי שהיתה בדרך המקובלת לעבודתה, וכן כמי שעשתה סטייה של ממש מאותה דרך מקובלת, שאם כך, לא תוכר התאונה כתאונת עבודתה מכוח סע' 81(א) לחוק.ו
 
12. למעשה שתי השאלות הן שני הצדדים של אותו מטבע -- באם הדרך הינה דרך מקובלת, בנסיבות הענין התובעת לא סטתה מאותה דרך מקובלת. ואם יש לראות בנסיעתה להביא את בעלה לעבודה כסטייה של ממש, אזי אין זו הדרך המקובלת.נ
 
13. לענין הקביעה מהי הדרך המקובלת, יש ליישם הן מבחן סובייקטיבי והן מבחן אובייקטיבי. כאשר קיימות דרכים אחדות ואלטרנטיביות להגיע מהמעון לעבודה, בחירות אחת מהן על ידי המבוטח עושה את אותה דרך כדרך מקובלת. אולם, על מנת שאותה דרך תוכר כ"דרך מקובלת" במובן החוק, שי צורך כי תענה על מבחן הסבירות. הווי אומר, המבוטח איננו רשאי לבחור לעצמו דרך המקובלת עליו שתוכר בצבורה כזאת על ידי חוק, כאשר תוואי הדרך וארכה אינם סבירים בנסיבות הענין. ראה לענין זה הן את פסה"ד דב"ע לא/ 38-0, שלמה קרמני נ' המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ב' 312; דב"ע לה/ 37-0, המוסד לביטוח לאומי נ' עליזה אלבז (לא פורסם).ב
 
14. במקרה דנא, אילולא בקשה התובעת להסיע את בעלה לעבודתו, נסיעתה של התובעת כפי שנסעה, עלייה בדרך חברון ודרך מרכז העיר, היתה בלתי סבירה בעליל. הדרך הנוחה ביותר עבורה היתה אותו דרך בה היא חזרה מהעבודה. אילו היה מדובר בסטייה קלה מאותו מסלול, לא היה בית הדין מקפיד עם התובעת. אלא שמדובר בנסיעה למעשה בכיוון ההפוך לכיוון עבודתה של התובעת, ועל כן אין לראות בדרך בה היא נסעה כדרך מקובלת סבירה להגיע מביתה לעבודתה.ו
 
15. קבלת טענתה של התובעת עלולה להרחיב, בצורה בלתי סבירה, הן את הזמן והן את הדרך בה תהיה מבוטחת כנגד סיכומים הכרוכים בפגיעה בעבודה, וזאת בניגוד לכוונת חוק הביטוח הלאומי.נ
 
16. כמו כן, נוכל ללמוד מהפסיקה לענין סע' 81(א) לחוק, כי, כאשר מדובר בסטייה ממשית, כפי שקיימת כאן, יש לראות במבוטח כמי שסטה סטייה של ממש מהדרך המקובלת. על פי דב"ע לב/ 91-0, עמרם מדינה נ' המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ד עמ' 3, יש לשקול הן את מידת הסטייה והן את מטרת הסטייה. במקרה דנא, לא רק שמדובר בסטייה משמעותית, בהתחשב בדרך של התובעת לעבודתה, אלא גם יש להביא בחשבון כי מטרת הסטייה לא היתה משנית לדרכה של התובעת לעבודתה. מדובר במטרה עצמאית, ולולא הצורך להביא את בעלה לעבודה, היא לא היתה נוסעת דרך ככר ספרא ולא היתה מאריכה בצורה מוגזמת את זמן חשיפתה לסיכוני הדרך.ב
 
17. לסיום, נעיר כי טענת התובעת באשר הבאת הילדים לבית הספר נטענה לראשונה בסיכומים, ועל כן לא יתייחס בית הדין לטענה זו.למעלה מן הצורך עוד נעיר כי לא תהיה בכך כדי לשנות את התוצאה, וזאת כיוון שבית הספר היה בתחום גילה, ועל כן, הנסיעה בדרך חברון לא היתה קשורה כלל להבאת הילדים לשם.ו
 
18. התוצאה היא כי התביעה נידחית. אין צו להוצאות.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תאונת דרכים ?

 2. פגיעה בתאונת דרכים

 3. תביעת תאונת דרכים

 4. נפגעי תאונות דרכים

 5. תאונת דרכים פגע וברח

 6. תאונת דרכים מיניבוס

 7. תאונת דרכים עולה חדש

 8. תאונת דרכים - גרירה

 9. תאונת דרכים לפני גיוס

 10. תאונת דרכים אחרי חניה

 11. תביעה בגין תאונת דרכים

 12. תאונת דרכים עוזר חשמלאי

 13. תאונת דרכים פגיעה במוח

 14. תאונת דרכים תאונת עבודה

 15. תאונת דרכים - כריתת טחול

 16. תאונת דרכים ג'יפ

 17. תאונת דרכים קרע במיניסקוס

 18. סוגי תאונות דרכים

 19. תאונת דרכים פיזיותרפיסטית

 20. תאונת דרכים עם עגלה

 21. תאונת עבודה רתך - תאונת דרכים

 22. פגיעה מכסה מנוע - תאונת דרכים

 23. תביעת מיטיבים – תאונת דרכים

 24. הסעה בשכר תאונת דרכים

 25. תאונת דרכים עובד תעשייה אווירית

 26. טריקת דלת תאונת דרכים

 27. תיק אפס - תאונת דרכים

 28. דיכאון עקב תאונת דרכים

 29. מכות יבשות תאונת דרכים

 30. תאונת דרכים של תושב זר

 31. מכות יבשות בתאונת דרכים

 32. תאונת דרכים של טרמפיסט

 33. תאונת דרכים פגיעה בכתף

 34. תאונת דרכים קשישה בת 82

 35. תאונת דרכים פגיעה באצבע

 36. תאונת דרכים של בעל ואישה

 37. תאונה בדרך לעבודה של הבעל

 38. תאונה בדרך מהעבודה לרופא

 39. תאונת דרכים של בחור ישיבה

 40. שאלת עצם קרות תאונת דרכים

 41. תאונת דרכים אדם בן שבעים

 42. תאונת דרכים עם ג'יפ מסחרי

 43. סיוטים העקבות תאונת דרכים

 44. תאונה עם מנוף תאונת דרכים

 45. גורם זר מתערב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים קטלנית ברוורס

 47. תאונת דרכים קשה נער בן 16

 48. תאונת דרכים צומת רמת אפעל

 49. פיצוץ מיכל דלק תאונת דרכים

 50. התחשמלות מהווה תאונת דרכים

 51. חבלה גולגולתית בתאונת דרכים

 52. תאונת דרכים במהלך חיפוש חניה

 53. תאונת עבודה משאבת בטון – תאונת דרכים

 54. לידה מוקדמת עקב תאונת דרכים

 55. צניחת עפעף עקב תאונת דרכים

 56. תאונת דרכים אישה פנסיונרית

 57. ניסיון התאבדות בתאונת דרכים

 58. גרסאות סותרות לתאונת דרכים

 59. כוויות בעור עקב תאונת דרכים

 60. פגיעת ראש חמורה בתאונת דרכים

 61. דלדול שרירים עקב תאונת דרכים

 62. פגיעה של אב ובנו בתאונת דרכים

 63. תאונה בעצירה לפני הכניסה לצומת

 64. תאונת דרכים נהג שרשיונו נפסל

 65. ערעור על פסק דין תאונת דרכים

 66. אשפוז בהרצפלד לאחר תאונת דרכים

 67. שינוי התנהגות לאחר תאונת דרכים

 68. תאונת דרכים מתנדב במשמר האזרחי

 69. נקע חוזר בכתף עקב תאונת דרכים

 70. חובת הגשת עזרה לאחר תאונת דרכים

 71. תאונת דרכים קטלנית התנגשות בעץ

 72. דימום תת דוראלי עקב תאונת דרכים

 73. ענישה מחמירה למניעת תאונת דרכים

 74. טריקת דלת על אצבע - תאונת דרכים

 75. סטיה מהדרך לעבודה - תאונת דרכים

 76. קרעים בגידי הכתף עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים עקב חניה אסורה בכיכר

 78. אובדן כושר עבודה עקב תאונת דרכים

 79. תאונת דרכים 12 טיפולי פיזיותרפיה

 80. תאונה בדרך מהעבודה לבית של ההורים

 81. קשר בין אפילפסיה לבין תאונת דרכים

 82. הפניה לפיזיותרפיה לאחר תאונת דרכים

 83. תאונת דרכים - תשלומים בגין הוצאות חד פעמיות

 84. הודעה כוזבת על תאונת דרכים במשטרה

 85. טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת דרכים

 86. כניסה לצומת באור צהוב - תאונת דרכים

 87. מימון טיפול רפואי לנפגע תאונת דרכים

 88. שרירים מתוחים בעורף לאחר תאונת דרכים

 89. פניה לחדר מיון שבוע לאחר תאונת דרכים

 90. פגיעה קשה בתאונת דרכים של אישה מבוגרת

 91. ? הגדרת תאונת דרכים – מה ההגדרה של תאונת דרכים

 92. תאונת דרכים נגרר / פסקי דין גורר נגרר

 93. תאונה בדרך לעבודה - סטיה מהדרך המקובלת

 94. תשלום על מצבה - כיסוי הוצאות מצבה - תאונת דרכים

 95. האם פגיעה בזמן תדלוק מהווה תאונת דרכים

 96. כמה מקבלים על שברים בצלעות בתאונת דרכים

 97. תאונת דרכים בעת בעצירה לפני הכניסה לצומת

 98. תלונות פסיכוסומאטיות בעקבות תאונת דרכים

 99. תאונת דרכים – הפרעה בתנועות לסת הפרעה בתחושה בלסת

 100. שני נתיבים שהופכים לנתיב אחד - תאונת דרכים

 101. האם פריקת מטען מלט מיכלית מהווה תאונת דרכים

 102. עובד שלא מסוגל לחזור לעבודה לאחר תאונת דרכים

 103. שבר בעצם האף ושפשופים במותניים עקב תאונת דרכים

 104. תאונת דרכים: האם הנתבע פנה בדרך נמהרת ורשלנית ימינה

 105. תאונת הדרכים נגרמה כתוצאה מפתיחתו הפתאומית של מכסה מנוע

 106. תאונת דרכים: אי התאחות עצם הזרוע עם התהוות מפרק נד מדומה

 107. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה הכניסה ללוד, בסמוך לכיכר

 108. מחלוקת על תיאור השניות הבודדות שלפני קרות ההתנגשות בתאונת דרכים

 109. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה בכיוון יציאה משער נמל תל אביב

 110. בעקבות תאונת דרכים אובחן כסובל מחבלות במצח משמאל והתלונן על חבלת ראש

 111. תאונת דרכים: הפרעת דחק בתר חבלתית בדרגת חומרה בינונית תסמינים דיכאוניים משניים

 112. תאונת דרכים: מטטרסלגיה עם חוסר חיבור של שברים במטטרסים 2-4 והשטחה של הקשת הרחבית

 113. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון