תאונת דרכים ליד רח' דב הוז

תא (י-ם) 7238/00 תאונת דרכים ליד רח' דב הוז

תביעה ותביעה שכנגד לפיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו למכוניות בעלי הדין בתאונת דרכים.

התובעת נהגה במכוניתה מסוג פורד סיירה G.L.X מ.ר. 08-029-19 ביום 19.02.00 מכיוון גילה לרחוב דב הוז בירושלים. בצומת הרמזורים של הרחובות רוזמרין - דב הוז נכנסה התובעת לצומת, בפנייה שמאלה לכיוון רח' דב הוז. על-פי גירסתה, היה הרמזור בכיוון נסיעתה, ירוק. כשעמדה להשלים את פנייתה בתוך הצומת הגיעה מכונית נהוגה בידי הנתבע מסוג אופל מ.ר. 6961317 מרחוב רוזמרין לכיוון גילה ב', בנסיעה באור אדום, במהירות, ופגעה עם חלקה הקדמי-ימני בחלקה האחורי-ימני של מכונית התובעת.
הנתבע טוען לא כי; שהרמזור בכיוון נסיעתו-שלו היה ירוק, ואילו התובעת, היא שנסעה באדום.

הנתבע יצא בבוקרו של אותו יום - לדבריו ב - 06:30 - מקיבוץ מעוז חיים, לירושלים. היה עליו להסיע זוג מבוגרים, האחד מרותק לכסא גלגלים, לגילה. יתכן שמיהר (עמ' 18 לפרוטוקול) כפי שטוען ב"כ התובעת, אך קשה להסיק דבר ברור לעניין זה מן השעה המשוערת שבה יצא מן הקיבוץ. כשם שהנתבע מיהר, יכול שהתובעת מיהרה גם היא, שכן הייתה בדרכה לבקר את בעלה בבית-החולים. כשלעצמי, נושא מהירות נסיעת בעלי-הדין, לא הוא שיכריע בתובענה זו. כיוצא בזה, לא ראיתי לייחס משקל רב בנסיבות העניין לעובדה שמגמת נסיעת הנתבע הייתה בעלייה, ומגמת נסיעת התובעת הייתה בירידה. מדובר בשיפוע מתון, וגם הוא לא ממש במקום התאונה, אלא קצת לאחריו (לכיוון נסיעת התובעת).

במישור הראייתי יש לזקוף לחובת הנתבע את אי-העדתה של אשתו אשר נסעה איתו במכוניתו. נימוק משונה היה בפי הנתבע: "יכולתי להביא אותה אך אמרו לי שאשה לא מקובלת לעדות" (עמ' 14 שורה 6). לא ראיתי לקבל בעניין זה את הסברו של ב"כ הנתבעים, שביקש לייחס את מחדלו של הנתבע לכך שאינו רגיל ב"מעמדים משפטיים", כלשונו. החזקה דנן, אמנם היא משפטית, אבל היא מבוססת על נסיון-החיים. גם הדיוט יישקוד להביא ראייה שכזו שבהישג ידו, אם זו עשוייה לתמוך בגירסתו. לא דומה לעניין זה, אשת-הנתבע, לביתה בת ה-11 (בעת ההיא) של התובעת, שלא הובאה להעיד הגם שנסעה עם אימה במכוניתה בעת קרות התאונה.

כיוצא בזה, ביחס להודעה על התאונה שמסר הנתבע לחברת-הביטוח, ותרשים זירת התאונה. מקובלנו בכגון דא שהודעות שכאלה מוגשות, ויש בהן כדי לסייע לחקר האמת. חשיבות רבה יש למסמכים הללו שנעשו סמוך לאחר התאונה, בכלל; וכשעדותו של הנתבע ניתנה שנתיים בקירוב לאחר התאונה, כשהוא חולה (עמוד 10 לפרוטוקול) ואינו זוכר את כל פרטי התאונה, בפרט.

לעומת הנתבע שנמנע מלהעיד את אשתו, העידה התובעת עדת-ראייה, ועשתה מבחינתה את המירב להעיד עדה נוספת.
קשה היה להציל מפיה של העדה, גב' שני, דבר דבור על אופניו בקשר לנסיבות התאונה. עם זאת, היא וחברתה, הולכות-רגל עמדו על אי-תנועה בהמתינן לאור ירוק ברמזור בכיוון חצייתן את הכביש. מן העובדה שלשתיים הללו היה אור אדום, הדעת נותנת, כי אכן, בכיוון נסיעת התובעת היה אור ירוק. גב' שני העידה על התרשמותה-שלה ושל חברתה, ממהירות נסיעתו של הנתבע, ש"נכנס בה", בלי סיבה נראית לעין (עמוד 3 לפרוטוקול). יתכן גם שהעובדה שהעדה מסרה את פרטיה באותו מקום לתובעת ולא לנתבע מלמדת, לכל הפחות על סברתה-שלה (בכלל, וכמי שעברה בעצמה טראומה של תאונה, בפרט), כי התובעת היא הקורבן התמים של אותה תאונה. גם לאחר ש'ניפיתי' מדברי-עדותה של גב' שני עניינים שבסברה ובשמועה הרי שעדיין יש בדבריה תימוכין בגירסת התובעת.

ב"כ התובעת טוען כי הנתבע טען בעדותו לראשונה כי התובעת עצרה בצומת, ובשל כך אירעה התאונה. דומני כי דבריו של הנתבע לא התפרשו כהלכה. גם בדברים אחרים עדותו לא הייתה בהירה. מכל מקום, דעתי בעניין זה כדעת ב"כ הנתבעים. הנתבע לא התכוון לומר כי התובעת עצרה בצומת, אלא כוונתו היתה למיקום מכוניתה בצומת בעת קרות התאונה. דומני שאין מחלוקת אמיתית על כך ששתי המכוניות היו בנסיעה בעת קרות התאונה.

יש מידה של טעם בטענת ב"כ הנתבעים על כך שהיה לכאורה מקום שב"כ התובעת הוא-עצמו יעיד, אילו ביקש להפריך את דברי הנתבע לקראת סיום עדותו, על תגובתה השונה של התובעת סמוך לאחר התאונה, ולאחר ששוחחה טלפונית עם בעלה (הוא בא-כוחה). עם זאת: הימנעותו מלעשות כן, אינה שקולה להימנעות מלהעיד את אשת-הנתבע. שזו-האחרונה עשוייה הייתה לשפוך אור על העניין המרכזי שבמחלוקת; ואילו עו"ד פודים יכול היה לכל היותר להפריך עניינים שבשוליים, על חילופי-דברים טלפוניים, לאחר התאונה. ועוד זאת: שיתוף-פעולה מוגבל של הנתבע לאחר התאונה, שהסכים למסור רק מקצת פרטים, נזקף לחובתו.

דומני כי התאונה נגרמה מחמת בלבול אצל הנתבע. הלה איננו ירושלמי, נקלע למקום בלא שהכיר לא את הסביבה ולא את הדרך, המשיך בנסיעה ישר לפנים, כשלפי האמת, מגמת נסיעתו הייתה לקריית-יובל, והיה עליו לפנות ימינה. מדובר אומנם בנהג ותיק ומנוסה, אך דומה שנקלע לבילבול, ונראה, כי גם אם מבלי משים, נסע באדום. הבאתי בחשבון כי בהעידו בפניי היה חולה, ולדבריו לא כן היה בעת קרות התאונה. אף-על-פי-כן, חוששני כי גם אז, לא היה במיטבו. פרטים חשובים על נסיבות התאונה התקשה ליתן, בחלקם גם טעה (צבע מכונית התובעת הוא אפור, ולא אדום כפי שסבר הנתבע).

ב"כ הנתבעים טען בהסתמך על תקנות התעבורה ופסיקה שהגיש, כי התובעת הפרה את חובות הזהירות המוטלות עליה כמי שפנתה שמאלה, והיה עליה ליתן זכות-קדימה לרכב החוצה. נתתי דעתי על החיקוקים הרלבנטיים ועל האמור בפסיקה שהוגשה, אך לא מצאתי כי הדברים ישימים בענייננו. שכן, מדובר בצומת מרומזר. התובעת נסעה באור ירוק, והנתבע נסע באור אדום. כך, דומני, על-פי מאזן ההסתברויות הנוהג במשפט האזרחי. אינני סבור כי יש להטיל על התובעת אשם תורם.

לעניין הנזק: אין עוררין על נזקי מכונית התובעת (6,027 ש"ח); על ירידת ערכה (1,140 ש"ח); ועל שכ"ט השמאי (683 ש"ח).
את אי-הנוחות ועוגמת הנפש שנגרמו לה, מעריכה התובעת ב - 2,000 ש"ח. כב"כ הנתבעים, אף אני סבור, כי אומדן זה מופרז קמעא, בהתחשב בכך שהמכונית הייתה יומיים במוסך, ובסכומי הכסף שבתי-המשפט נוהגים לפסוק בכגון דא. אני מעמיד את נזקיה של התובעת בעניין זה על סך של 400 ש"ח.

סוף דבר:
התביעה מתקבלת.
התביעה שכנגד - נדחית (משום מה 'נטש' ב"כ הנתבעת שכנגד את ה'מערכה', בעיצומה, ולא התייצב לישיבת ההוכחות).
הנתבעים ישלמו לתובעת סך של 8,250 ש"ח בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין, מיום 21.02.00 ועד לתשלום המלא בפועל.

הנתבעים יישאו בהוצאות המשפט וכן ישלמו לתובעת שכ"ט עו"ד בסך של 2,000 ש"ח בצירוף מע"מ כדין.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים בלילה

 2. תאונת דרכים בשטחים

 3. תאונת דרכים בשכם

 4. תאונת דרכים בנצרת

 5. תאונות דרכים בבית משפט ברמלה

 6. תאונות דרכים בבית משפט בעכו

 7. תאונות דרכים בבית משפט בחיפה

 8. תאונת דרכים בכוונה

 9. תאונות דרכים בבית משפט באילת

 10. תאונת דרכים בעזה - פיצויים

 11. תאונת דרכים בשטח c

 12. תאונת דרכים בעפולה

 13. תאונת דרכים בתלפיות

 14. תאונת דרכים בהרצליה

 15. תאונות דרכים בבית משפט בטבריה

 16. תאונת דרכים בכביש 4

 17. תאונת דרכים ברחובות

 18. תאונת דרכים במתכוון

 19. תאונת דרכים בכפר ג'ת

 20. תאונת דרכים בזמן פקק

 21. תאונת דרכים בבני ברק

 22. תאונת דרכים בכביש 40

 23. תאונת דרכים בתחנת דלק

 24. תאונות דרכים בבית משפט בהרצליה

 25. תאונת דרכים במהלך טסט

 26. תאונות דרכים בבית משפט בבאר שבע

 27. תאונת דרכים ליד רמאללה

 28. תאונת דרכים ליד נהריה

 29. תאונת דרכים ברחוב קק"ל

 30. תאונות דרכים בבית משפט בתל אביב

 31. תאונת דרכים בכפר מאג'ר

 32. תאונות דרכים בבית משפט בכפר סבא

 33. תאונות דרכים בבית משפט בבית שמש

 34. תאונת דרכים בכביש עטרות

 35. תאונת דרכים במפרץ חיפה

 36. תאונת דרכים בכפר דרוזי

 37. תאונת דרכים בכביש החוף

 38. תאונת דרכים במבשרת ציון

 39. תאונת דרכים בקריית חיים

 40. תאונת דרכים בנתיבי איילון

 41. תאונת דרכים בצומת ירקון

 42. תאונת דרכים בפניה שמאלה

 43. תאונת דרכים בצומת אשדוד

 44. תאונת דרכים ברחוב המסגר

 45. תאונת דרכים בקרית מוצקין

 46. תאונת דרכים באזור תעשייה

 47. תאונת דרכים בנסיעה אחורה

 48. תאונת דרכים בגשר בית מעריב

 49. תאונת דרכים בדרך לבית ספר

 50. תאונת דרכים בכניסה לקניון

 51. תאונת דרכים בכביש חד סטרי

 52. תאונת דרכים בזמן ערפל כבד

 53. תאונת דרכים בצומת בירושלים

 54. תאונת דרכים ליד רח' דב הוז

 55. תאונת דרכים בדרך לירושלים

 56. תאונת דרכים בצומת אלוף שדה

 57. תאונת דרכים בכניסה לירושלים

 58. תאונת דרכים ליד צומת גולני

 59. תאונת דרכים בכביש עכו חיפה

 60. תאונת דרכים בכביש עכו קריות

 61. תאונת דרכים בזמן המתנה ברכב

 62. תאונת דרכים במסגרת "יום כיף"

 63. תביעה בגין תאונת דרכים באשדוד

 64. תאונת דרכים בעצירה לפני רמזור

 65. תאונת דרכים במהלך המתנה לחילוץ

 66. תאונת דרכים בדרך חזרה מהבסיס

 67. תאונת דרכים ברחוב הרצל בנתניה

 68. תאונת דרכים במהלך מרדף משטרתי

 69. תאונת דרכים בגלל פנצ'ר בגלגל

 70. תאונת דרכים בכביש עכו כרמיאל

 71. תאונת דרכים באשמת שני הנהגים

 72. תאונת דרכים בתחנת דלק - מי אשם

 73. תאונת דרכים בגלל רכב שחסם נתיב

 74. תאונת דרכים בגלל חול על הכביש

 75. תאונת דרכים בדרך מהמרפאה לעבודה

 76. תאונת דרכים בצומת בקריית ביאליק

 77. תאונת דרכים: בצקת סביב עין ימין

 78. תאונת דרכים בשטח הרשות הפלסטינית

 79. תאונת דרכים: שברים בכפות הרגליים

 80. תאונת דרכים במתחם "ביג" בבאר שבע

 81. תאונת דרכים ליד צומת בילו ברחובות

 82. תאונת דרכים ליד בית חולים וולפסון

 83. תאונת דרכים ביציאה משביל עפר לכביש

 84. תאונת דרכים ברחוב קיבוץ גלויות בחיפה

 85. תאונת דרכים בכביש אשדוד לכיוון ירושלים

 86. תאונת דרכים בזמן סידורים הקשורים לעבודה

 87. תאונת דרכים: שבר פתוח בבוהן כף רגל שמאל

 88. תאונת דרכים: בשל פגיעה מאחור או התדרדרות לאחור ?

 89. תאונת דרכים בדרך לעבודה או נסיעה בעניינים פרטיים

 90. תאונת דרכים בין שני רכבים בחניון גרמה לפגיעה ברכב חונה

 91. תאונת דרכים בעליה בחניון תת קרקעי עם רכב שירד לתוך החניון

 92. תאונת דרכים בחולון בין רכב מאזדה לנטיס GLX 323 למסחרי יונדאי

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון