אחוזי נכות פגיעה באוזן

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אחוזי נכות פגיעה באוזן:

.1וועדה רפואית לעררים קבעה בתאריך 08.06.97, כי נכותו הרפואית היציבה של
המערער (להבדיל מנכותו הזמנית), בגין פגיעה בעבודה מתאריך 09.06.94, הינה %10, וזאת החל מיום .01.11.94
בכך, קיבלה הוועדה, בחלקו, ערר של המערער על החלטת הדרג הראשון (שני
פוסקים), אשר קבעה % 0נכות יציבה, החל מיום .01.01.95
יצויין כי, הוועדה החליטה להימנע מלהפעיל את תקנה .15
.2סעיף 123לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] קובע כי:נ "החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור, בשאלה משפטית בלבד, לפני בית דין אזורי לעבודה...".
יש לבדוק אם כן, האם נפלה טעות משפטית או יש למצוא פגם משפטי בפעולות
הוועדה או מסקנותיה.
.3להלן בתמצית עיקר טענות המערער כנגד החלטת הוועדה:ב
א) המערער צירף לעררו חוו"ד של ד"ר בן דוד, לפיה סובל המערער מפגיעה בחלק הוסטיבולרי בצורה בינונית עם סימנים אוביקטיביים (בגינה יש לקבוע % 20נכות צמיתה), וטנטון תמידי (בגינו יש לקבוע % 10נכות צמיתה).
ב) לטענת המערער, הוועדה לא התייחסה לחוו"ד ד"ר בן דוד.
ג) לטענת המערער, הוועדה שגתה בכך שמצאה, בניגוד לד"ר בן דוד, פגיעה קלה
בחלק הוסטיבולרי בעוד שהמומחה מצא פגיעה בינונית.
ד) לטענתו, הוועדה התעלמה מתוצאות בדיקת שמיעה, בדיקת אלקטרונסטיגמוגרפיה
ובדיקת יציבה ממוחשבת שכולם היו בפניה.
ה) תלונותיו של המערער בדבר הטנטון ממנו הוא סובל, מצדיקות קביעה בדבר טנטון תמידי ופסיקת % 10נכות, בעוד שהוועדה טעתה וקבעה טנטון לא תמידי ולא פסקה נכות בהקשר זה.
ו) לטענת המערער, קיימת אצלו הגבלה בתנועות עמ"ש צווארי בצורה קלה המזכה אותו ב- % 10נכות.
ז) הוועדה טעתה בכך שלא הפעילה את תקנה 15, והתעלמה בהקשר זה מכך שהמערער צמצם את עבודתו והעסיק נהג במקומו מה שגרם לירידה בהכנסות תוך שהיא מתעלמת גם בגילו וסוג עבודתו.
ח) הוועדה טעתה בכך שלא נימקה את החלטתה לגבי אי הפעלת תקנה .15
.4להלן בתמצית עיקר טענות ב"כ המשיב:ו
א) הוועדה פעלה כראוי ולא היה בהחלטתה כל פגם משפטי.
ב) הוועדה התייחסה כראוי ובפירוט לחוו"ד ד"ר בן דוד.
ג) הטענות שפורטו בסע' 3, ג' ד' ו- ו' לעיל, הינן טענות רפואיות ולא
משפטיות.
ד) הוועדה קבעה מסקנות אחרות מאלו של ד"ר בן דוד, מאחר וממצאיה, בכל
הנוגע לפגיעה בחלק הוסטיבולרי שונים מאלה של ד"ר בן דוד.
ה) הוועדה לא התעלמה מהבדיקות שהמערער טוען שלא התייחסה אליהן, אלא
שלעניין הענקת נכות יש לפעול עפ"י הממצאים הנדרשים ברשימת הליקויים.
ו) הוועדה לא טעתה בכך שלא הפעילה את תקנה .15
הוועדה מצאה שהמערער מסוגל לחזור לעבודתו, וגם אם חל צמצום בהיקף העבודה, כטענת ב"כ המערער, הרי שלאור ממצאי הוועדה צמצום כאמור אינו קשור לתאונה.
.5א) הוועדה התכנסה לראשונה ביום .04.05.97
הוועדה רשמה את תלונות המערער, לפיהן בזמן נסיעה באוטו ובזמן סיבוב ראש מרגיש סחרחורת.
בזמן שקט, שומע רעשים באוזניים.
כאבים בצוואר.
בזמן ישיבה ממושכת, כאבים בגב.
ב) הוועדה, אשר הורכבה מומחה א.א.ג, אורטופד ונוירולוג, ערכה בישיבתה הראשונה האמורה, למערער, בדיקה קלינית בתחומים א.א.ג, אורטופדי ונוירולוגי.
הוועדה מצאה שמבחינה נוירולוגית לא נותרה נכות.
מבחינת א.א.ג - צויין כי "הוועדה עיינה בחוו"ד של ד"ר בן דוד מ- 05.02.97:נ לגבי סחרחורת, היות והיא קלה מאוד והמבדקים האוביקטיביים מראים סימני בדיקה שאין למקדה, הוועדה מקבלת חלקית של חוו"ד וקובעת נכות של % 10לפי 72(4)(ב)(.I) לגבי הטנטון היות ובבדיקת שמיעה אמינה, שמיעתו תקינה, לא מוענקת נכות בגין טנטון ובנקודה זאת דוחה הוועדה את מסקנתו של ד"ר בן דוד".
מבחינה אורטופדית:בהוועדה הזמינה צילומי גב ועמ"ש מותני.
הוועדה התכנסה שוב על מנת לעיין בצילומים ביום 08.06.97, ולאחר שעיינה בהם קבעה שלאור הממצאים הקלינים והרנטגניים לא נותרה נכות מהבחינה האורטופדית והנוירולוגית.
ב) אשר לטענות שפורטו בסע' ב'ג', לסע' 3לעיל, טענות אלה דינן להדחות.
הוועדה התייחסה בהחלט, כפי שצוטט לעיל מישיבת יום 04.05.97, לחווה"ד, תוך שהיא מבהירה מהם ממצאיה השונים מאלה של ד"ר בן דוד, שעל בסיסם מסקנותיה שונות.
מאחר שהוועדה מצאה שלמערער סחרחורת קלה שאין למקדה, מצאה היא לנכון ליישם את פריט הליקוי 72(4)(ב)(,I) אשר מתאים לממצאיה.
גם לעניין הטנטון הוועדה העדיפה בדיקה אחרת מזו שעליה הסתמך ד"ר בן דוד, ומסקנתה הייתה שלא יתכן טנטון תמידי יחד עם שמיעה תקינה.
ג) אשר לטענה בדבר בדיקות שהוועדה התעלמה מהן - טענה זו מהבחינה העובדתית אינה נכונה.
בפרוטוקול ישיבת יום 04.05.97, בסע' 27לפרוטוקול, התייחסה הוועדה בפירוט לבדיקות שמיעה מ- 11.05.96ו- 26.12.96, ובדיקת היציבה מיום 05.02.97, וכן לבדיקת , e.n.gמיום 05.02.97, (מעיון בחומר הרפואי וחוו"ד ד"ר בן דוד, לעומת פרוטוקול הוועדה ברור לחלוטין ש e.n.gשווה אלקטרונסטגמוגרפיה).
ד) הטענות שפורטו בסע' ה' ו- ו' וסע' 3לעיל, דינן להדחות שכן הינן טענות רפואיות מובהקות ואין בהן משום טענה משפטית שבית הדין מוסמך ובעל הכלים להתערב בהן.
ה) אשר לטענות הקשורות להפעלת תקנה 15- לשונה של התקנה הינו כדלקמן:ו
"א- הוועדה רשאית לקבוע דרגת נכות יציבה קטנה או גדולה עד מחצית מזו שנקבעה לצד המבחנים או מזו שנקבעה מכוח התקנות 14או 31ב', בשים לב למקצועו, לגילו או למינו של הנפגע....
ב- הוועדה תתחשב במקצועו של הנפגע כאשר לדעתה הוא אינו מסוגל לחזור
לעבודתו או לעיסוקו או כאשר לדעתה הנכות הביאה לירידה נכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסותיו.
ג- הוועדה לא תתחשב בגילו ובמינו ובכושר העבודה של הנפגע, אם הם כבר
הובאו בחשבון במבחנים.
ד- הוועדה תקבע את דרגת הנכות לפי תקנה זו, רק לגבי אותם הפגימות הנובעות מהפגיעה בעבודה שבקשר איתה נקבעה דרגת הנכות ולאחר שנוכו פגימות שאינן קשורות לאותה פגיעה בעבודה".
הוועדה, בענייננו, קבעה שאין להפעיל את תקנה 15מאחר ו"מסוגל לעבודתו ואף עובד".
נשאלת השאלה, האם יש לראות בכך הנמקה מספקת.
ברור מנסיבות המקרה שאין מקום להפעיל את התקנה מכוח גילו או מינו של
המערער וכנראה שלא בכדי הטענה שנטענה בעניין זה לא פורטה ולא פורשה. (המערער
בן כ- 42, זכר, עצמאי).
אשר למקצועו - אמנם, כהדיוט שואלת אני את עצמי האם סחרחורות (ולו קלות), הנובעות מסיבוב הראש, טנטונים (ולו בלתי תמידיים), ופגיעה (ולו קלה), בחלק הוסטיבולרי - אין בהם כדי להשפיע השפעה נכרת על תפקוד של נהג, ובעיקר נהג מונית, אולם משהצהירה הוועדה שהמערער יכול לחזור לעבודתו חזקה שתשובתה לשאלה זו - חיובית.
אמנם, נוח היה אם הוועדה הייתה מרחיבה בהקשר זה, אך אינני רואה בכך העדר הנמקה או פגם משפטי.
יחד עם זאת, הוועדה לא נתנה את דעתה לטענה בדבר צמצום בעבודה והירידה בהכנסות, אשר אמנם לא נרשמה כתלונה מפיו של המערער, אך הופיעה בהודעת הערר ונימוקיו שאין חולק שהיו בפני הוועדה.
בהקשר זה, כפי שכבר צוטט, אומר ב"כ המשיב שהירידה בהכנסות הינה חולפת
ואינה נובעת מהתאונה.
דע-עקא שראשית, אינני סבורה שניתן ללמוד תשובה זו מהחומר שבתיק או מפרוטוקולי הוועדה ושנית, התשובה צריכה לעלות בברור מדברי הוועדה ולא מפרשנויות שבדיעבד של ב"כ המשיב.
שהרי אין להתעלם מכך, שמקום בו מובאת בפני וועדה טענה לפיה מערער עבר
לעבוד מספר שעות קטן יותר, שומא על הוועדה לתת דעתה בהקשר זה לתקנה .15
(ר' דב"ע נה/5- 01חדוה גולץ נ. המל"ל, פס"ד מ- 30.04.95לא פורסם).
.6סיכומו של דבר, דינן של כל טענות המערער להדחות, למעט זו הנוגעת להתעלמות הוועדה מהטענות בדבר צמצום בהכנסות עקב הורדת היקף העבודה.
לפיכך, אני מורה על השבת עניינו של המערער לוועדה, על מנת שתפעל כדלקמן:נ
א) תתייחס לטענותיו העובדתיות בדבר צמצום העבודה וצמצום ההכנסות.
ב) לאור התרשמותה בהקשר זה, תענה על השאלה האם אין מקום, בשל הירידה
בהכנסות - להפעיל את תקנה .15
.7בהתחשב באמור לעיל, הנני מחייבת את המשיב לשלם למערער הוצאות משפט
ושכ"ט עו"ד בסך 700ש"ח בצירוף מע"מ.
.8במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיני זה עליו להגיש בקשת רשות

ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30יום מיום קבלת עותק פסק
הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון