דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה:

.1מדובר בערעור על החלטה של כבוד הרשם מיום 3.7.95לפיה נדחתה בקשת המערער לבטל פסק הדין שניתן נגדו ביום 15.6.93בהעדר הגנה והופעה (תיק נג/380-15).
.2הרקע העובדתי
א. המשיב הגיש תביעה לשכר עבודה נגד המעביד:נ חברת חרס - דוד+עוזי בגין עבודות שמירה שבצע. המשיב פרט בכתב תביעתו את כתובת המעביד:ב חברת חרס - נחל עשן.
ב. לאחר הגשת כתב התביעה הגיש המשיב (התובע) בקשה לדחות הישיבה בפני נציגי צבור, שכן לא היתה בידו כתובת הנתבע - חברת חרס באר שבע, הישיבה נדחתה לבקשתו על פי החלטת כבוד הרשם וביום 20.4.93הודיע, כי בידו הכתובת של דוד חופי מחברת חרס - נחל עשן, והינה רחוב בזל 28שכונה א' באר שבע. לפיכך נשלחה הזמנה נוספת לרבות דרישה להגיש כתב הגנה לחברת חרס דוד+עוזי לפי הכתובת החדשה, אשור המסירה נחתם על ידי חופי דוד, אולם לא הוגש כתב הגנה על ידו וכן לא הופיע לדיון ולפיכך ניתן ביום 17.6.93בהעדר הצדדים פסק דין על ידי כבוד הרשם כנגד דוד חופי ועוזי חופי מרחוב בזל 28באר שבע (להלן - "פסק הדין").
ג. לאחר נקיטת הליכי הוצאה לפועל כנגד המערער נתקבל מכתב בבית הדין מאת
המערער ביום 8.9.93בו הודיע לבית הדין, כי אין לו כל קשר עם התובע הוא אינו מכירו, וכי אין הוא חברת חרס בע"מ וכי כל הקשר בינו לבין החברה, כי מנכ"ל החברה עוזי רחמים הוא קרוב משפחה רחוק שלו.
ד. כבוד הרשם החליט, כי המכתב הינו בבחינת כתב הגנה, אולם מאחר וכבר ניתן
פסק דין, יש לתייק כתב ההגנה בתיק וכי "פסק הדין" ישאר בתוקפו (ההחלטה מיום 9.9.93).
ה. המערער הגיש בקשה לבטול פסק הדין שניתן נגדו (תיק המרצה נד/151-12), וטען, כי קבל אמנם את כתב התביעה אך היה בטוח, כי בטעות יסודו, מאחר ואינו מכיר התובע וכי אינו בעל מניות בחברת חרס בע"מ. עוד הוסיף, כי לא הופיע לדיון שנקבע ביום 15.6.93מאחר ושהה בשירות מילואים וצרף אשור מתאים.
.3הבקשה לבטול פסק הדין נדונה במעמד הצדדים, וכבוד הרשם בהחלטתו מיום
3.7.95דחה הבקשה לבטול, תיקן שמות הנתבעים והוסף שמה של
חברת חרס בע"מ כנתבעת (שמה של החברה לא מופיע בפסק הדין מיום 15.6.93) (להלן - "ההחלטה"). ההחלטה ניתנה כנגד חרס בע"מ, דוד חופי ועוזי רחמים.
בהחלטה מפרט כבוד הרשם, כי המשיב העיד בפניו, כי "דוד חופי הוא חברת חרס", כי המערער קבלו לעבודה וכי הוא זה ששלם לו שכרו. המשיב העיד, כי יודע שיש חברה אך היא נעלמה. עד נוסף מטעמו של המשיב העיד, כי המערער היה בשטח בו שמר הוא והמשיב ובצע בקורות שמירה וכן ראה המערער משלם משכורת למשיב ב- .10.10.91כמו כן העיד העד כשהתקבל לעבודה לא ידע שמדובר בחברה.
המערער העיד, כי כל הקשר שהיה לו לענין היה שהסתובב באתר עם עוזי רחמים, מבעלי מניות החברה ומנהלה, מתוך סקרנות מקצועית, כי ראה את המשיב שומר בלילה אולם מעולם לא שלם לו כספים, כמו כן העיד, כי אינו יודע מהי כתובתו של עוזי רחמים.
בדיון בבקשה לבטול, צווה כב' הרשם על המערער להמציא לבית הדין את כתובתו של עוזי רחמים ומסמכי רשם החברות ביחס לחברת חרס בע"מ, אולם בהחלטה מציין, כי המערער לא עשה כן.
במהלך הדיון בבקשה לבטול הוגשו כרטיסי עבודה של המשיב והעד, עליהם מופיע
השם "חברת חרס - נחל עשן" (ת/2).
.4כבוד הרשם קבע בהחלטתו, כי גירסת המערער אינה הגיונית, כי אין הסבר
סביר לנוכחות באתר הבניה בלילות ובפרט כשמדובר בבקור בחברת אדם שהינו מעיד,
כי הינו קרוב משפחתו אך אינו יודע כתובתו.
לפיכך קבע, כי מובן מאליו שגירסת המערער נועדה כדי לכסות על יתר המשיבים
בהחלטה (ס' 12להחלטה) וכי המערער עשה כל מאמץ כדי להסתיר את מהות יתר המשיבים בפני בית הדין ולמנוע האפשרות שהם יהיו צדדים אמיתיים בדיון (ס' 15להחלטה).
עוד קבע, כי יש לקבל את דברי המשיב, כי המערער שילם לו משכורת חודש ספטמבר, כי המערער אינו אמין, ובנפול גירסתו, כי הוא היה מבקר סתמי באתר הבניה, אין אף לקבל גירסתו החלופית בדבר אי היותו מנהל בחברה (חברת חרס בע"מ).
כבוד הרשם קבע, כי לפיכך נותרת הגירסה, כי המערער היה אחד משני המנהלים בפועל בחברת חרס בע"מ ואין המשיב צריך להוכיח בראיות אחרות עובדה זו, מסקנה זו אף מקבלת משנה תוקף לאור העובדה, כי לא טרח להמציא רשום מאת רשם החברות לגבי זהות החברה. לפיכך מסיק בהחלטה, כי חבותו של המערער כמי שנטל על עצמו חבויות מעביד בכך שהסתיר את זהותו האמיתית של המעביד, או לכל הפחות הפך להיות ערב או חליפו.
יתירה מזו, פסק, כי ניתן לראות את המערער כמנהל בחברת חרס בע"מ שהיתה
המעבידה ואשר בנסיבות הענין יש להסיר את מסך ההתאגדות מעליה, שכן מדובר בחברה המעבידה שכל כולה נוצרה כדי לאפשר ניהול עסקים שיביא לשני השותפים - רווחים ושהחברה מבקשת להתחמק מביצוע התחייבויותיה (ס' 19ו- 20להחלטה).
ומסכם כבוד הרשם, כי כאשר המגעים בין השומרים (המשיב והעד) לבין המעביד נעשו עם המערער ולפתע ה"חברה" נעלמה ואין תלושי משכורת ויש עקולים על רכוש החברה ברור שהחברה היא מסווה לפעולות האישיות של המשיבים. עובדה זו ועובדת האיפול על כתובתו של עוזי רחמים, הינה בדיוק המקרה בו יש להסיר את מסך ההתאגדות ולחייב את מי שהפעיל את החברה הלכה למעשה ואלה הם המשיבים. כאמור בשולי ההחלטה הוספה שמה של חברת חרס בע"מ כמשיבה נוספת ושלושת המשיבים חוייבו ביחד ולחוד בחיוב שב"פסק הדין".
.5המערער טוען בכתב הערעור:ו
א. הן המשיב והן העד מטעמו הודו, כי עבדו בחברת חרס בע"מ אך לא תבעו אותה, כי היתה ב"פשיטת רגל" והוטלו עליה עקולים, כי ידעו זהות בעלי החברה ולמרות זאת תבעו המערער- כי היה זמין וכתובתו ידועה.
ב. טעה כבוד הרשם כשקבע, כי המערער הינו אחד ממנהלי החברה, כאשר נטל
ההוכחה בנקודה זו חל על התובע (המשיב).
ג. טעה כבוד הרשם משקבע, כי המערער הסתיר פרטים על החברה ועל מנהליה וכי
בגין כך נהפך לערב או לחלופו של המעביד.
ד. טעה כבוד הרשם בקובעו, כי ניתן לראות במערער מנהל בחברה ולפיכך יש
להרים מסך ההתאגדות. אין זה המקרה על פי הפסיקה לדין יש להרים מסך ההתאגדות, לא הוכחו התנאים להרמת המסך וקל וחומר, כאשר מדובר במערער שכלל אינו אורגן בחברה.
ה. טעה כבוד הרשם בקביעתו, כי חברת חרס בע"מ נוצרה כביכול על מנת להביא רווחים לשותפים תוך התחמקות מחובות, קביעה החסרה כל בסיס עובדתי וראיתי.
בדיון חזר ב"כ המערער על עיקרי טעוניו בכתב הערעור והציג בפני בית הדין
תדפיס מאת רשם החברות (מע/1) ממנו עולה, כי אין המערער מנהל או בעל מניות
בחברה. המשיב טען, כי הוא מכיר את המערער ובשבילו הוא החברה.
.6לאחר עיון בטענות הצדדים להלן החלטתי:נ
א. בית הדין בשבתו כבית דין לערעור לא יתערב בקביעת עובדתיות שבהחלטת כבוד הרשם המבוססות על מהימנות, ואשר יש להם בסיס בחומר הראיות שהוצגו בפניו. כבוד הרשם קבל גירסת המשיב, כי המערער הוא זה שקבלו לעבודה ושלם משכורתו לחודש 9/91בלבד. אולם אין בשלב זה ובמסגרת בקשה לביטול פסק דין כדי לקבוע ממצאים פוזיטיביים באשר להיות המערער מעבידו של המשיב. ודי בכך על מנת לקבל הערעור. ובאשר לנימוקים הנוספים, אשר בגינם נדחתה הבקשה לביטול פסק הדין, יתייחס בית הדין להלן.
ב. בבקשה לבטל החלטה שניתנה שלא בפני בעל דין קיימות שתי עילות, ביטול
מתוך חובת הצדק וביטול בתוקף שקול דעת בית הדין כאשר במקרה האחרון בית הדין ישקול הסבה אשר גרמה לכך כי מבקש הבטול לא הופיע בתאריך הקבוע לבירור ומהם סכויי ההצלחה של מבקש הבטול אם תבוטל ההחלטה.
בפסק הדין בדיון נב/155-9, סולחם בע"מ נ. חנניה אסרף, פד"ע כ"ד, 279
נקבע, כי בבקשה לבטול פסק דין שניתן בהעדר הרי הדין וההלכה הם, כי גם שעה שהיו מחדלים מצד בעל דין או בא כוחו, ישמע הדיון לגופו תוך הטלת הוצאות.
ג. במקרה שלהלן בבחינת סכויי הצלחת המערער בהגנתו בפני התביעה נגדו, הרי
המסקנה המתבקשת, כי יש להעתר לערעור שבפני בית הדין וזאת מהנמוקים הבאים:ב
(1) הן המשיב והן העד מטעמו העידו, כי עבדו עבור חברת חרס בע"מ. המשיב הודה, כי תבע המערער מאחר והחברה נעלמה, היתה ב"פשיטת רגל" והוטלו עליה עקולים. אין בכך משום ראיה חד משמעית להיות המערער - מעבידו של המשיב ו/או בעל חובו, וקביעה המצדיקה דחיית הבקשה לבטול פסק הדין. זהות המעביד צריכה להתברר בדיון בתיק העיקרי.
(2) אין כל בסיס עובדתי בראיות, כי המערער הינו מנהל בחברת חרס בע"מ וככזה יש לראותו כמי שלקח על עצמו חבויות המעביד. אין אף להסיק מסקנה זו מהעובדה כי הסתיר את זהותם האמיתי של שתי המשיבות הנוספות.
האמור בתדפיס רשם החברות שהוגש על ידי המערער בדיון בערעור (מע/1) עולה ולו לכאורה הטענה, כי המערער אינו מנהל בחברת חרס בע"מ. בכך אף נשמט, ולו לכאורה הבסיס העובדתי לקביעת כבוד הרשם ל"הרמת מסך" וחיובו עקב כך של המערער בחובות החברה לעובדיה.
(3) לא הועלתה הטענה על ידי מי מהצדדים, כי המערער היה ערב לחובות חברת
חרס בע"מ ויש ליתן הדעת לעובדה, כי בית הדין מוסמך לדון בתביעות שעילתן ביחסי
עובד ומעביד.
.7בנסיבות שפורטו לעיל לרבות תוך בחינת הנימוקים העומדים בבסיס ההחלטה

דין הערעור להתקבל, פסק הדין שניתן כנגד המערער בטל והדיון בענינו יוחזר לכבוד הרשם, אשר יתן הוראות בדבר סדרי הדין באשר לתביעת המשיב כנגד המערער.
בנסיבות הענין כל צד ישא בהוצאותיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פסק משקם

 2. ביטול פסק דין תורה

 3. ביטול פסק דין חלוט

 4. ביטול פסק בורר סופי

 5. בקשה לביטול פסק בורר

 6. בקשה לביטול פסק משקם

 7. בקשת ביטול פסק בורר

 8. ביטול פסק דין תעבורה

 9. ביטול פסק דין בערעור

 10. ביטול פסק דין עקב תרמית

 11. ביטול פסק דין בטענת מרמה

 12. ביטול פסק דין מחובת הצדק

 13. ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 14. ביטול פסק בורר בטענת זיוף

 15. ביטול פסק בורר מחמת תרמית

 16. ביטול פסק דין בהעדר הנמקה

 17. ביטול פסק בורר עקב טעויות

 18. ביטול פסק של בית דין צדק

 19. ביטול פסק דין שניתן בפשרה

 20. בקשה לביטול פסק דין בורר

 21. בקשה לביטול פסק דין בהסכמה

 22. ביטול פסק דין בהעדר הופעה

 23. בקשה חוזרת לביטול פסק דין

 24. ביטול פסק דין בהעדר תעבורה

 25. ביטול פסק דין חלקי נגד צד ג

 26. בקשה מוסכמת לביטול פסק דין

 27. ביטול פסק דין שניתן באיחור

 28. ביטול פסק דין שניתן בהסכמה

 29. תביעה לביטול פסק דין מזונות

 30. ביטול פסק בורר שלא ניתן בזמן

 31. בקשה לביטול פסק בורר עקב מרמה

 32. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 33. ביטול פסק דין בסדר דין מקוצר

 34. ביטול פסק בורר בגלל העדר נימוק

 35. ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה

 36. פסיקת הוצאות על ביטול פסק דין

 37. החזר כספים לאחר ביטול פסק דין

 38. בקשה לביטול פסק בורר לאחר 45 יום

 39. נהיגה בלי חגורה - ביטול פסק דין

 40. ביטול פסק של הבורר המנוגד לתקנות הציבור

 41. ביטול פסק בורר בית הדין לממונות

 42. ביטול פסק דין של בית הדין למשמעת

 43. ביטול פסק דין שניתן בהעדר תעבורה

 44. בקשה לביטול פסק בורר שניתן באיחור

 45. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין

 46. טעות ביישום הדין - ביטול פסק בורר

 47. תביעה לביטול פסק דין חלוט מחמת מרמה

 48. ביטול פסק דין בית דין אזורי לעבודה

 49. ביטול פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה

 50. ביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות

 51. שיקול דעת בית המשפט לביטול פסק דין

 52. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 53. ביטול פסק דין בגין פגם בזימון לדיון

 54. ביטול פסק בית דין צדק לענייני ממונות

 55. דחיית בקשה לביטול פסק דין המצאה כדין

 56. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק בורר

 57. ביטול פסק דין פינוי דירה מחמת הצדק ?

 58. ביטול פסק דין של רשות השיפוט בהסתדרות

 59. הגשת בקשה לביטול פסק בורר לאחר המועד

 60. ביטול פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 61. ביטול פסק דין עקב אי מתן הזדמנות להגיב

 62. ביטול פסק דין משמעתי בהעדר נגד עורך דין

 63. ביטול פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה

 64. בקשות לאישור פסק בורר ולביטול פסק בורר

 65. ביטול פסק דין במעמד צד אחד עתירה מנהלית

 66. עתירה לביטול פסק דין של בית הדין הרבני

 67. ערעור על החלטת ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 68. ביטול פסק דין בהמרצת פתיחה ללא הגשת תשובה

 69. פסק דין הצהרתי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 70. ביטול פסק דין תעבורה שניתן בהעדר התייצבות

 71. תשלום הוצאות כתנאי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 72. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות לדיון הוכחות

 73. ביטול פסק דין חלוט ע''י מי שאינו צד להליך

 74. אחוזים לעורך דין למרות ביטול פסק דין בערעור

 75. בקשה להארכת המועד להגשת בקשת ביטול פסק בורר

 76. ערעור על החלטה לביטול פסק דין ברשות או בזכות

 77. ארכה להגשת בר''ע על החלטה לגבי ביטול פסק דין

 78. ערעור על הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק בורר

 79. בקשה לתיקון כתב תביעה: הוספת טענת ביטול פסק בוררות

 80. ביטול פסק דין בהעדר הגנה למרות ביצוע מסירה כדין

 81. ערעור על ביטול פסק דין בהעדר הגנה בסדר דין מקוצר

 82. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 83. ביטול פסק דין בהעדר כתב הגנה - 30,000 ש''ח הוצאות

 84. הוצאות בסך של 3,000 ₪ בעקבות ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

 85. בית הדין העליון של התנועה הדתית לאומית - ביטול פסק דין

 86. בקשה לביטול פסק דין שהושג בדרכי תרמית וגילוי ראיות חדשות

 87. ביטול פסק דין המורה על דחיית תביעה עקב אי הפקדת ערובה

 88. בקשה לביטול פסק דין בגלל חוסר יכולת כלכלית להגיש ערעור

 89. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה על הסף, מבלי לקיים דיון ענייני

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון