הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

נטען כי הוועדה הרפואית טעתה בפרשנות וביישום של פריט ליקוי 47(4)(ב) לרשימת הליקויים. פריט ליקוי זה מתייחס לתוצאות של פציעה בכף הרגל המשפיעות על כושר התנועות, ויש לפרש את המונח "השפעה על כושר התנועות" לא רק לתנועות הקרסול, אלא גם למכלול התנועה של הנבדק, לרבות בהליכה, בעמידה ובתפקודו כעובד.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הגדרת "השפעה על כושר התנועות" - אחוזי נכות:

.1המערער נפגע ביום 26/11/96, ברגלו השמאלית, והארוע הוכר ע"י המשיב
כתאונת עבודה.
המערער ביקש לקבוע את נכותו בגין תאונת העבודה וביום 30/07/97, נבדק ע"י
פוסק רפואי אשר קבע כי נותרה למערער מהתאונה נכות יציבה בשיעור %.0
בעקבות זאת הוגש ערר אשר נדון ע"י וועדה רפואית לעררים ביום .05/11/97
הוועדה לעררים דחתה את עררו של המערער וקבעה גם היא כי נותרו לו % 0נכות
מתאונת העבודה.
מכאן הערעור שבפני.
.2להלן עיקר טענות ב"כ המערער בתמצית:נ
א) הוועדה לעררים דחתה את הערר, מבלי שנימקה דחייתה כראוי.
ב) הוועדה לא התייחסה לכל תלונות המערער כגון, קושי לעמוד על סולם
וכאבים וקשיים בעת הליכה על עקבים וקצות אצבעות.
הוועדה לא שקלה את הגורמים לכאבים מעבר לאלו אותם שללה בפרוטוקול.
ג) הוועדה לא נימקה כראוי את דחית מסקנות ד"ר לב-אל, המומחה שחוות דעתו היתה בפניה.
הוועדה לא התייחסה לכל העניינים שהועלו ע"י ד"ר לב-אל, ולא התייחסה לסברת המומחה לפיה יתכן ש"סיבת מחושיו כיום יכולה להיות הצטלקות בעקבות דמומת מקומית שנוצרה בעת החבלה".
ד) התבטאויות הוועדה לא ברורות.
לא ברור מה כוונת הוועדה באומרה "אין הוועדה מקבלת שכתוצאה מיצירת אוסטאופיט אין למערער לחץ על העצבים".
ה) היה על הוועדה להפנות את המערער לבדיקת "מהירות הולכה עצבית".
המערער פנה לאחר שנבדק ע"י הוועדה, ובצע את הבדיקה האמורה ביוזמתו הפרטית, ביום 04/01/98, ותוצאותיה מעידות על פגיעה בעצבי הקרסול. הוועדה צריכה היתה למצות את כל הבדיקות האפשריות ובכך שלא הפנתה את המערער לבדיקה האמורה - התרשלה.
ו) הוועדה טעתה בפרשנות וביישום של פריט ליקוי 47(4)(ב) לרשימת הליקויים. פריט ליקוי זה מתייחס לתוצאות של פציעה בכף הרגל המשפיעות על כושר התנועות, ויש לפרש את המונח "השפעה על כושר התנועות" לא רק לתנועות הקרסול, אלא גם למכלול התנועה של הנבדק, לרבות בהליכה, בעמידה ובתפקודו כעובד.
ז) לחילופין, היה על הוועדה ליישם את פריט ליקוי 47(4)(ב) בהתאמה לאור הוראות תקנות 14(א) ו-(ב), וגם 15(ב).
ח) טענת ב"כ המשיב לפיה "אין מעניקים נכות על כאב", הינה טענה מרושעת. לו היה המשיב מתייעץ עם מומחים, היה מוצא שהכאב הוא אנדיקאציה לבעיה רפואית ואת הסיבה לכך יש למצוא על בדיקות רפואיות.
ט) הוועדה שגתה בכך שלא בדקה את המערער על סולם במקום על שולחן.
.3להלן עיקר טענות ב"כ המשיב בתמצית:ב
א) הוועדה שמעה את תלונות המערער, בדקה אותו ומצאה כי אינו צולע
והבדיקה על השולחן היתה תקינה וללא הבעת כאב.
ב) הוועדה חלקה על מסקנות ד"ר לב-אל, בהיות דעתה המקצועית שונה משלו.
ג) הוועדה לא צריכה היתה להתייחס לאפשרות לסיבת מחושיו של המערער,
הן משום שאינה עוסקת בניחושים והן משום שקבעה כי ירידת האוסטאופיטים לא גרמה להרחבת הקלקניאוס וללחץ על העצבים.
ד) השאלה אם היה מקום להפנות את המערער לבדיקת "מהירות הולכה עצבית", הינה שאלה רפואית ולא משפטית.
ה) הוועדה לא מצאה הבעת כאב, ומכל מקום אין מעניקים נכות בגין כאב.
ו) הואיל ולא נמצאה כל נכות תפקודית, אין מקום להפעלת תקנה .15
.4עיון בפרוטוקול הוועדה לעררים מראה שהוועדה רשמה מפי המערער תלונות בדבר "כאבים בכף רגל שמאל, יותר בעקב, מתקשה לעמוד על סולם, משתמש במדרסים, כאבים בשינוי מזג אוויר".
הוועדה, שהרכבה התאים לתלונות המערער וכלל גם אורטופד ונוירוכרורג ערכה
למערער בדיקה קלינית.
בפרק הממצאים נרשם כדלקמן:ו
"התובע נכנס לחדר ללא שום צליעה, טוען על קושי בהליכה על בהונות
ועקבים.
בבדיקת רגל שמאל על שולחן, יש לראות דורסיפלקסיה, פלוטרפלקסיה, אינברסיה ואיברסיה מלאות וחופשיות ללא שום הגבלה, אין תפיחות, אין הבעת כאב בעת הבדיקה.
מצילומים מ- 05/97, אין לראות הפרעות במשטח הפירקי... יש לראות יצירת אוסטאופיטים שרואים גם ב-. 10/07/97-c.t".
בפרק הסיכום והמסקנות נרשם כדלקמן:נ
"הוועדה עיינה בחוו"ד של ד"ר לב-אל, מ-11/04/97, הוועדה רואה שכל התנועות מלאות, לא היתה שום הבעת כאב בזמן הבדיקה, לא היתה התרחבות של הקלקניוס, אין הוועדה מקבלת שכתוצאה מיצירת אוסטאופיט אין לראות לחץ על העצבים".
.5א) עיון בחוו"ד ד"ר לב-אל שעמדה בפני הועדה מראה שמומחה קבע % 10נכות
רפואית לפי פריט ליקוי 47(ב), שעניינו אי התאחות של עצמות הטראסוס, או המטאטראסוס או תוצאות אחרות של פציעות בכף הרגל המשפיעות על כושר התנועות בצורה בינונית.
המומחה הסיק מסקנתו מתוך ההנחה לפיה מחמת המקום של הכאב המקומי שנגרם באזור העקב של המערער, נגרמת הפרעה תפקודית ניכרת בפעולות מסויימות.
ב) הועדה, כפי שצוטט לעיל, מצאה שכל התנועות מלאות ושגם לא היתה שום הבעת כאב בזמן הבדיקה, וגם אינה מקבלת את ההשערה של המומחה מבחינת הסיבה לכאבים.
לשון אחרת - לדעת הועדה אין השפעה על כושר התנועות, התלונות בדבר ההגבלה בתנועות אם של כף הרגל ואם הכלליות - אינן מתאימות למצב לאשורו, וגם הסיבה האפשרית (להשקפת המומחה) לכאבים הנטענים - איננה נכונה.
מוצאת אני, אם כן, שהועדה נימקה באופן מניח את הדעת את הסטיה ממסקנות ד"ר לב-אל, והבהירה הבהר היטב את השוני בין ממצאיה לאלו של המומחה כבסיס לשוני במסקנות.
ג) אשר לטענה בדבר הצורך בהפנית המערער לבדיקת מהירות הולכה עצבית, טענה זו הינה טענה רפואית.
כבר נפסק כי השאלה אילו בדיקות יש לערוך לנבדק ועל אילו בדיקות יש להסתמך לצורך מסקנות אלו או אחרות הינה שאלה שבמומחיות רפואית וביה"ד אינו מוסמך להתערב בה.
לפיכך, יש לדחות גם את הטענה לפיה היה על הועדה לבדוק את מחושי המערער באופן אוטנטי כשהוא עומד על סולם ולא על שולחן הבדיקה. לביה"ד אין את הכלים ואין הוא מוסמך להתערב בשיקול דעתה של הועדה כיצד יש לבדוק תלונות אילו או אחרות.
ד) אין גם לקבל את הטענה לפיה אמירת ב"כ המשיב שלא מעניקים נכות בגין כאב היא מרושעת. את הנכות יש לקבוע בהתאם לתנאים הנקובים בפרטי הליקוי הרלוונטיים.
כך למשל, פריט ליקוי 47(4)(ב) אליו מפנה ב"כ המערער מחייב ממצא בדבר השפעה בינונית על כושר התנועות, וכאב כשלעצמו אין די בו. אין פריט ליקוי אשר מקנה נכות מכוח כאב בלבד בהתעלם מהמבחנים שבתוספת, ובכל מקרה על הועדה לקבוע תחילה אם קיים מום, אם קיימת נכות, אלא שהועדה לא מצאה מום או נכות.
ה) משלא נקבעה נכות - לא היה מקום לדיון בהפעלת תק' .15
.6סיכומו של דבר, לא מצאתי כל פגם משפטי בפעולות או מסקנות הועדה.
דין הערעור אם כן, להדחות.
בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.
.7במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיני זה עליו להגיש בקשת רשות

ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30יום מיום קבלת עותק פסק
הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון