הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי:

.1העתירה בפני עניינה קביעת הנתבע כי הכנסתם של שני בני הזוג, התובעים,
לשנים 1993, 1992, 1991, היא הכנסה מעסק משותף המחייב יחס חלוקה בהתאם לתקנה 24לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א 1971(להלן "התקנות").
כן עותרים התובעים להצהיר כי השומות הסופיות שהוצאו להם על ידי מס הכנסה
מחייבות את הנתבע ולפיהן יש לחשב את דמי הביטוח.
.2בכתב ההגנה נטען כי לתובעים עסק משותף, כפי שהוצהר על ידיהם במהלך
השנים. מאחר ומדובר בהכנסות מעסק משותף, גביית דמי הביטוח נעשתה כדין ובהתאם לתקנות. עוד נטען כי קביעת פקיד השומה אינה משקפת את יחסי בני הזוג, כפי שהיו בפועל.
לאחר בחינת חומר הראיות שהוצג בפני ועיון בסיכומי ב"כ הצדדים, להלן
החלטתי:ו
.3התובעים הנם בני זוג המתגוררים בכפר מונאש.
התובע ואביו הנם הבעלים של חברה בשם חממות יצהר בע"מ, ח.פ. 3-206591-51,
שהוקמה בתאריך 18/12/94ועוסקת, על פי תזכיר ההתאגדות, בייצור שיווק והתקנה של חממות לחקלאות (נספחים א' וב' לסיכומי התובעים).
קודם להקמת החברה, ניהלו התובע ואביו עסק של חממות במשך כ - 30שנה (עדות
התובע - עמ' 9לפרוט'). התובעת, יחד עם הגב' הילה יצהר, הנן בעלים של חברה בשם ש.י. אוהל אירועים בע"מ, ח.פ.0-206663-51, שהוקמה בתאריך 19/12/94, ועיסוקה השכרת מבנים זמניים לאירועים, כמפורט בתזכיר ההתאגדות. בתאריך 8/10/95שונה שם החברה לשם י.ש. - תיירות והשכרות בע"מ. (נספחים ד - ז לסיכומי התובעים).
בטופס הודעה על שינוי סוג שהגיש התובע לנתבע ביום 28/3/95(נ/1) מלא התובע
את פרטי התעסקותו כדלהלן:נ
התעסקות קודמת - עד יום 31/12/94- עצמאי - משק חקלאי כפר מונאש התעסקות
נוכחית - מיום 1/1/95- שכיר - חב' חממות יצהר בע"מ, תיק ניכויים מס' .921234175
בטופס הודעה על שינוי סוג שהגישה התובעת לנתבע ביום 7/5/95(נ/6) מלאה
התובעת את פרטי התעסקותה כדלהלן:ב
התעסקות קודמת - עד יום 31/12/94- עצמאית - משק חקלאי כפר מונאש
התעסקות נוכחית - מיום 1/1/95- שכירה - חב' חממות יצהר בע"מ, תיק ניכויים
מס' .921234175
מראיות אלה עולה כי לתקופה נשוא התביעה, דיווחו התובעים על היות שניהם
עצמאים במשק החקלאי המשותף.
.4מכוח ס' 67(א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש)
"הכנסה שהושגה מיגיעתם האישית של איש ואישה במשק חקלאי והיא טעונת מס לפי סעיף 2(8) לגבי אחד מהם, יראוה, לעניין פקודה זו כהכנסתם של האיש והאישה, בחלקים שווים ויחולו עליה הוראות סעיף 38, אולם לא יורשה חישוב המס בנפרד לפי סעיף .66"
לכאורה, די בהצהרותיהם של התובעים על גבי הטופס לשינוי , באשר לעיסוקם בתקופה נשואת הערעור במשק החקלאי, כדי לחייבם במשותף, לאור לשונו של סעיף 67(א) לפקודה.
אולם, לטענת התובעים, בתקופה נשואת הערעור לא עסקו בחקלאות אלא בשני
עיסוקים שונים ובלתי תלויים:ו התובע עסק במסגרייה לייצור חממות לחקלאות ואילו
התובעת עסקה בהקמת אוהלי אירועים וסככות הצללה. (ס' 2ו- 5לתצהיר התובע; ס'
4לתצהיר התובעת). לאור טענתם, כי אכן לא עסקו בחקלאות באותה עת, עלינו לבחון
את מידת התלות בין עיסוקיהם.
.5מן הפסיקה אנו למדים באשר לעקרונות המנחים בעניין מבחן התלות:נ
"העיקרון הוא כי הכנסות הבעל והאשה החיים יחדיו נחשבות להכנסה אחת אשר בגינה מחויב הבעל במס. (ס' 65לפקודה). בס' 66מצוי חריג לעקרון זה אשר על פיו יכולים בני זוג ליהנות מחישוב נפרד, ובלבד שנתמלאו שני תנאים:ב כי הכנסת האשה באה מיגיעה אישית, וכי הכנסתה נובעת ממקור עצמאי ואיננה תלויה בהכנסות הבעל... נטל ההוכחה בעניין זה הוא על הנישום... הפסיקה החמירה עם הנישומים המבקשים להוכיח את קיומו של התנאי הנ"ל, וקבעה שאפילו חלקו של הבעל בניהול העסק זעיר לעומת חלקה של האישה, די בכך כדי לשלול חישוב נפרד." (ע"א 789/86 - סוהיל חזאן נ' פקיד
שומה עכו, פ"ד מג(1) עמ' .429/430)
"קיומה של תלות כזו הוא עניין לנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה, וקשה להסיק ולהקיש ממקרה אחד למשנהו. המבחן, שעל-פיו נקבע אם אכן קיימת התלות אם לאו, אינו צריך להיות מבחן פורמאלי אלא מהותי. ...בין 'תלות' גמורה ו'אי-תלות' גמורה ייתכן שטח-ביניים של תלות חלקית, והשאלה היא מה דינו של שטח ביניים זה לאור סעיף 66(ב):ו האם יצורף ל'תלות' או ל'אי-תלות'? הייתי מכריע בכל מקרה לפי עודף המשקל:נ אם התלות בין שני מקורות ההכנסה היא חלשה יחסית, הייתי מרחיב ומחיל עליה את דין ה'אי-תלות' לפי סעיף 66(ב); אבל אם מידת התלות היא חזקה, אם כי לא עד כדי 'תלות' גמורה במובן של 'תנאי-בלעדיו-אין', הייתי דוחה את התביעה לחישוב נפרד, לא מפני ש'תלות' גמורה יש כאן, אלא מפני ש'אי-תלות' במובן הסעיף 66(ב) אין כאן. במקרה שאי-תלותם של מקורות ההכנסה מוטלת בספק, יש לדחות את התביעה לחישוב נפרד" (ע"א 322/83
- ד"ר יוסף קרקו נ' פקיד השומה - מדגם עפולה, פ"ד לח(4) עמ'
836/837).
בענייננו, מעדותו של התובע, אנו למדים כי מיקום העסק של התובעת היה בביתם, החומרים לכיסויים סופקו באמצעותו והוא אף עזר בהקמת האוהלים (עמ' 8לפרוט').
גם התובעת העידה כי העסק הוקם בביתה, והחומרים לו סופקו מהעסק של בעלה
(עמ' 10לפרוט').
התובעת הצהירה כי פתחה עסק עצמאי להקמת אוהלי אירועים. (ס' 4לתצהיר).
ב"כ הנתבע הציגה טופס שינוי סוג ממנו עולה כי התובעת הצהירה על מעבר
לסטאטוס של שכירה בחברה של בעלה, התובע (נ/6).
כן הוצג תלוש שכר, מחודש 1/95, ממנו עולה כי התובעת הייתה שכירה בעסקו של התובע (נ/7).
התובעת אף אישרה בעדותה כי הייתה שכירה בחברה של התובע , בניגוד לאמור
בתצהירה (עמ' 11לפרוט).
הפועל היוצא הנו כי, אפילו נלך לשיטתה של התובעת ונאמר כי עסקה בהקמת אהלי אירועים, התמונה המתקבלת הינה כי לבעלה חלק נכבד בניהול העסק, ולפיכך אין היא עומדת במבחן אי התלות שנקבע בפסיקה, ויש לראות בהכנסותיה כהכנסות מעסק משותף. משקבענו לעיל כי בעסק משותף עסקינן - חלות בענייננו הוראות תקנה 24הקובעת את יחס החלוקה בעסק משותף.
.6אשר לטענה בדבר חלות השומה הסופית של מס ההכנסה, בהתאם להוראות סעיף
345לחוק - העיקרון המנחה נקבע בהלכת בית הדין כדלקמן:ב
"העובדה שדמי הביטוח הלאומי נקבעים בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, אין לה דבר עם שאלת פרשנות חוק הביטוח הלאומי. "(דב"ע נא/45-0 המוסד לבטוח לאומי נ. יפה בלובר, פד"ע כג, עמ' 337).
אף בענייננו, הוראות סעיף 345חלות על דרך קביעת הסכומים שעל המוסד לגבות מאת מבוטחיו לאחר שנקבע מעמדו של מבוטח.
עם זאת עצם הגדרת המבוטח כעסק נפרד או כעסק משותף מסורה לשיקול דעתו של
המוסד - ומשנקבע כי בעסק משותף עסקינן, חלות הוראות תקנה 24, בבחינת
.Specialis lex
סוף דבר, משקבענו לעיל כי חלוקת ההכנסות בין בני הזוג נעשתה כדין בהתאם

לאמור בתקנה 24לתקנות - דין התביעה להדחות.
.7אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון