ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

הכלל הוא כי דרך המלך להחזרת ענינו של מבוטח לוועדה רפואית היא החזרתו לוועדה המקורית שבדקה את המבוטח, ורק במקרים נדירים, בהם עולה חשש של ממש כי הועדה תהא 'נעולה' על החלטתה הקודמת, או שהרכבה אינו נאות מוחזר הענין לוועדה בהרכב אחר.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה:

.1זה ערעור על החלטת ועדת העררים מיום 14.3.95אשר קבעה למערער % 15נכות צמיתה (להלן:נ "הועדה").
.2עיקרי טענות ב"כ המערער הן כי:ב
א. הועדה לא התיחסה כלל לפריט הליקוי הרלבנטי ולא התייחסה כלל לשאלה של
הדרגה התיפקודית ושל היכולת לעבודה במאמצים שונים, אם בכלל.
ב. הועדה טעתה מעצם עריכת חישוב עו"ש ולחילופין מדרך החישוב. למע' הפחיתו
% 10לפי פריט 9(1) - לפי דרגה תפקודית קודמת שעה שאין בידי הועדה כל ראיה או ממצא לנכות בכלל ולנכות עפ"י פריט 9(1) המתיחסת לדרגה תיפקודית בפרט.
ג. המע', עובר לתאונה, עבד בעבודה פיזית והרגיש בריא לחלוטין.
ד. עצם קינון מחלה באדם אינה עולה כדי נכות.
ה. לענין התסמונת האניגנוטית או התעוקה - הועדה לא נתנה דעתה כלל לסעיף
27בדו"ח הישיבה הראשונה שלה - "תסמונת אניגנוטית" ולא התיחסה כלל
לתלונות שעניינן כאבים בחזה. מכאן שהסיכום והמסקנות של הועדה מנוגדים לאבחנה שלה בישיבה הראשונה. הועדה מביעה ספק אם קיימת התסמונת האמורה וקובעת שאם כן - יש לזקפה למחלה. אם לועדה יש ספק והדו"ח סובל 2פירושים יש להחזיר הענין לועדה.
ו. הועדה לא הצביעה על שום מסמך או תעודה מהם עולה שהמערער סבל מתעוקה בלב. אם אין מסמך, אם המסקנה הינה שקיימת תסמונת אניגנוטית והנפגע מתלונן על תעוקה בלב לאחר תאונת עבודה - יש לייחסה לתאונה.
ז. יש להחליף את הרכב הועדה.
.3מנגד טען ב"כ המשיב כי:ו
א. אין למשיב התנגדות שהתיק יוחזר לועדה על מנת שתתיחס לחוות דעתו של ד"ר גושן אשר ניתנה לענין תקנה .15
ב. סעיף 39ענינו הכרה בתאונה כתאונת עבודה. הסעיף שעוסק בסמכות הועדה קובע שעליה לקבוע אם נותרה נכות ולבודדה ביחס לנכויות אחרות שלו ולהעניק נכות נטו הנובע מתאונת העבודה, וכך עשתה הועדה.
ג. לטענת ב"כ המע' להעדר חומר רפואי - הועדה מתיחסת בין היתר לדו"ח
צינתור ממנו עולה שהמחלה הטרשתית קיננה במערער לפני האירוע וזה הרקע הקונסטיטוציונאלי שנוכה.
ד. הטענה שהועדה טעתה בקבעה שהמחלה הטרשתית תרומתה לבוא האירוע לא היתה
מבוטלת - זוהי טענה רפואית שבסמכות הועדה בלבד.
ה. לטענה שהועדה טעתה בכך שקבעה את אחוז הנכות רק בהתאם למקטע הפליטה -
גם זוהי טענה רפואית. זאת ועוד, הועדה הסתמכה גם על דברים נוספים כעולה מהדו"ח.
ו. לענין הספק בדבר התסמונת האנגינוטית - הועדה אינה מביעה ספק ובבירור
מתיחסת בסיפא לסעיף 28- וקובעת שהמיפוי שנעשה לא הוכיח איסכמיה שתגרום לתסמונת אניגנוטית ואם היא קיימת - יש לזקפה למחלה ללא קשר לאוטם שהוכר.
ז. אין כל סיבה להחליף את ההרכב.
.4ביום 11.1.95התכנסה הועדה שהיתה מורכבת מרופא קרדיולוג, רופא פנימי ואורטופד, שמעה תלונות המערער, הן מפי המערער עצמו והן מפי ב"כ, בדקה אותו ועיינה בכל החומר הרפואי שהיה בפניה.
.5מעיון בדו"ח הועדה מיום 11.1.95עולה שלאחר שהועדה שמעה תלונות המערער וב"כ, בדקה אותו ועיינה בכל המסמכים הרפואיים שהיו בפניה קבעה היא שאין היא יכולה לסיים דיוניה שכן נדרש לה לשם כך חומר נוסף - א.ק.ג. עדכני ומיפוי לב עם טכנציום במנוחה ומאמץ.
כמו כן קבעה הועדה שעם קבלת החומר, תסכם היא דיוניה ללא נוכחות.
.6א. ביום 8.3.95, לאחר קבלת החומר המבוקש, התכנסה הועדה בשנית ובהתיחסה
לבדיקות המבוקשות קבעה:נ
" .e.k.gעדכני ובמיפוי הלב 27.12.94שמצביע על אוטם תחתון ישן. כמו כן עמדו לפני הועדה צינתור הלב שבוצע סמוך לאחר הארוע. ברור שהמחלה הטרשתית קוננה בו קודם לארוע וסביר מאוד להניח שתרומתה לבוא הארוע לא היתה מבוטלת".
ב. .1ובהתיחסה לחוו"ד של ד"ר אריה שפר מיום 22.11.94קבעה הועדה שאין היא
מקבלת מסקנותיו ונימקה קביעתה זו-"הנבדק סובל מאוטם תחתון ולא נרחב כפי שמציין ד"ר שפר. מקטע בליטה של 45תואם את דרגת הנכות שקיבל % 25(אשר נוכה ממנה % 10בשל מצב קודם)".
.2ובהתיחסה לתסמונת האנגינוטית לה נטען, קבעה הועדה - "המיפוי לב הוכיח איסכמיה שתגרום לתסמונת אנגינוטית. אם אכן קיימת תסמונת אנגינוטית, יש לזקוף אותה למחלה הטרשתית המפושטת בשלושת העורקים ללא קשר לאוטם שהוכר כתאונה..."
.7א. לטענה בדבר הפחתת אחוזי נכות על רקע מצב קודם - הועדה, בהחלטתה הבהירה שלמערער נכות קודמת שבגינה ניכתה % .10בדו"ח מיום 11.1.95קובעת הועדה מפורשות - "בצינתור סמוך לארוע נמצאה מחלה מפושטת ב- 3העורקים הקליליים, דבר שמעיד שהמחלה אומנם קיננה בו בצורה מתקדמת קודם הארוע". ומשמדובר בקביעה רפואית - אין בית דין זה מוסמך להתערב בה.
ב. אוסיף עוד שבדין בודדה הועדה את נכות המערער ממצב קודם והעניקה לו
אחוזי נכות הנובעים מתאונת העבודה בלבד.
.8לטענת ב"כ המערער שהועדה לא נתנה דעתה לתסמונת האניגנוטית- בדו"ח הועדה מיום 8.3.95קובעת הועדה, לאחר קבלת תוצאות מיפוי הלב - "אשר לתסמונת
האניגנוטית לה הוא טוען, המיפוי לא הוכיח איסכמיה שתגרום לתסמונת אניגנוטית..
." - ועל כן, גם דין טענה זו להדחות.
.9לטעת ב"כ המערער להעדר חומר רפואי - הועדה, בהחלטה, התבססה על כל החומר הרפואי שהיה בפניה לרבות בדיקות אותן נתבקש המערער לבצע בטרם תסכם דיוניה ולרבות דו"ח צינתור ממנו עולה שהמחלה הטרשתית קיננה במערער לפני הארוע.
.10בדבר התרומה שיש למחלה הטרשתית על בוא הארוע - הרי שקביעת הועדה שהמחלה הטרשתית קיננה במערער קודם לארוע וכי תרומתה לבוא הארוע לא היתה מבוטלת - זוהי קביעה רפואית שאין בית דין זה מוסמך להתערב בה.
.11לענין תקנה 15- בהסכמת ב"כ הנתבע יוחזר התיק לועדה על מנת שתתיחס
לחוות דעתו של ד"ר גושן ותנמק החלטתה בענין הפעלת תקנה .15
.12עולה, איפוא, שקביעת הועדה נעשתה לאחר שמיעת תלונות המערער וב"כ,
בדיקתו ביסודיות והתיחסות לכל המסמכים הרפואיים שהיו בפניה, לרבות בדיקות נוספות שהמערער נתבקש לעבור בטרם סיכמה דיוניה ועל כן נדחות טענות ב"כ המערער למעט הטענה בדבר החזרת התיק לצורך דיון בהפעלת תקנה 15כאמור בסעיף 11לעיל.
.13לטענת ב"כ המערער בדבר החלפת הרכב הועדה -
א. הכלל הוא כי דרך המלך להחזרת ענינו של מבוטח לוועדה רפואית היא החזרתו לוועדה המקורית שבדקה את המבוטח, ורק במקרים נדירים, בהם עולה חשש של ממש כי הועדה תהא 'נעולה' על החלטתה הקודמת, או שהרכבה אינו נאות מוחזר הענין לוועדה בהרכב אחר.
ב. מעיון בדו"חות הועדה מיום 11.1.95ומיום 8.3.95עולה שהועדה פעלה
כמתחייב על פי החוק ובדקה את המערער, שמעה תלונותיו, התיחסה לכל החומר הרפואי שהיה בפניה ואף ביקשה להביא לה תוצאות בדיקות נוספות בטרם תסכם דיוניה. זאת ועוד - גם אם טעתה הועדה בכך שלא נימקה לענין תקנה 15הרי שלא מדובר בהתעלמות מכוונת שלא בתום לב.
ג. לאחר שעברתי בעיון על דו"חות הועדה הגעתי למסקנה שבמקרה שבפנינו חזקה על הועדה שתעשה מלאכתה נאמנה וללא משוא פנים ותפעל עפ"י ההנחיות של בית הדין, ועל כן לא מצאתי מקום לסטות מהכלל ולהורות על החלפת הרכב הועדה.
.14התוצאה, איפוא, שהתיק מוחזר לועדה, בהרכבה המקורי, רק לצורך התיחסות לחוות דעתו של ד"ר גושן ומתן החלטה מנומקת בדבר הפעלת תקנה 15כאמור בסעיף 11לפסק הדין.

.15לענין ההוצאות - ככלל משזוכה תובע בתביעתו זכאי הוא להוצאות רק בגין אותו חלק של התביעה בו זכה. לאור תוצאות פסק הדין ומשנחדו מרבית טענות ב"כ המערער ומשבדיון שהתקיים בפני כב' הרשמת איש שלום בתיק זה, הסכים ב"כ המשיב להחזרת התיק לצורך דיון בהפעלת תקנה 15- לא מצאתי מקום לחייב את מי מהצדדים בהוצאות ועל כן כל צד ישא בהוצאותיו.
.16הצדדים זכאים לפנות בבקשת רשות ערעור לנשיא בית הדין הארצי לעבודה או לסגנו או לשופט שנתמנה לכך ע"י הנשיא בתוך 30יום מהיום בו יומצא פסק הדין לצדדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון