ייחוס נכות לעבר רפואי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ייחוס נכות לעבר רפואי:

.1 המערער נפגע בגבו ביום 1/9/96והמשיב הכיר בארוע זה כתאונת עבודה.
המערער ביקש לקבוע את נכותו כתוצאה מהתאונה וועדה רפואית בדרג ראשון קבעה,
לאחר קביעות בדבר נכות זמנית, כי נותרו לו % 10נכות יציבה מיום .1/2/98
על החלטה זו הגישו שני הצדדים ערר.
ביום 11/3/98התכנסה ועדה רפואית לעררים לדון בעררים אשר הוגשו, קיבלה את ערר המל"ל ודחתה את ערר הנפגע תוך שהיא קובעת כי למערער אמנם % 10נכות בהתאם לפריט ליקוי 37(7)(א) אלא שאת אותה נכות יש לייחס, במלואה, לעברו של המערער כך שבגין התאונה נקבוע לו % 0נכות יציבה מיום .1/2/98
.2 להלן עיקר טענות ב"כ המערער בתמצית:ב
א) הועדה התייחסה רק לערר המל"ל ולא דנה בערר הנפגע ולא ציינה כי קיים
כזה בפניה.
ב) הועדה לא התייחסה לממצא של אבן בדרכי השתן למרות שהיה בידיה מכתב
ד"ר אשל לענין זה.
ג) הועדה טעתה בכך שקבעה מצב קודם בגין תלונות על כאבי גב בלבד. אין
עדות לפריצת דיסק מלפני התאונה ולכן יש לייחס אותה לתאונה.
.3 להלן עיקר טענות ב"כ המשיב בתמצית:ו
א) קיום של ממצא בדבר פריצת דיסק הוא כלשעצמו אינו מעניק אחוזי נכות
והמבחן הוא תפקודי.
ב) לא ברור מה הקשר בין האבחנה בדרכי השתן נשוא מכתב ד"ר אשל לבין
התאונה ולא נטען מאומה בהקשר זה בכתב הערר.
בנוסף, הועדה דוחה כל קשר בין ליקוי בדרכי השתן לבין כאבי גב.
ג) הועדה ציינה כי הממצאים שנמצאו ב- m.r.iלגבי בקע הדיסק לא באו לידי
ביטוי בבדיקה הקלינית ולמעשה מבחנים אובייקטיביים לא נראתה כל הגבלה בתנועות.
.4א) עיון בפרוטוקול הועדה לעררים מראה שהועדה רשמה מפי המערער תלונות בדבר כאבי גב תחתון ומושך רגל ימין, הגבלה בתפקוד, קושי להתכופף ולעמוד עמידה ממושכת.
הועדה, שהרכבה היה נכון, והתאים לתלונות המערער, ערכה לו בדיקה קלינית
ופירטה את ממצאיה הרפואיים.
כמו כן, איזכרה ממצאי בדיקת m.r.iמיום 15/12/96של עמוד שדרה מותני.
ב) בסעיף הסיכום והמסקנות נרשם כדלקמן:נ
"בכרטיס הרפואי קיימים רשומים על כאבי גב משנת 1992וב-.8/96
הנפגע המציא מכתב כי סבל מאבן בדרכי השתן, אך ממצא זה אינו מופיע בתיקו הרפואי ברישום לנושא כאבי הגב מ- 1992וב-.8/96
נראה כי התובע סבל ממחושים בגבו התחתון גם לפני התאונה הנידונה,
ולפיכך מקבלת הועדה את ערר המוסד כי לא נותרה כל נכות תפקודתית כתוצאה מהתאונה הנדונה החל ב-.1/1/98
יש לציין כי הממצאים הנראים ב- m.r.iאינם באים לידי ביטוי קליני
בבדיקתו. כמו כן, ההגבלה הקלה שנראתה בתנועות הגב היתה סובייקטיבית לחלוטים ובמבחנים האובייקטיביים לא נראתה כל הגבלה בתנועות.
נקבעת, איפוא, נכות צמיתה בשיעור % 10לפי סעיף 37(7)(א) אולם נכות זו קיימת היתה לפני קרות התאונה הנדונה".
.5א) אשר להעדר התייחסות לעררו של הנפגע-מערער - נכונה טענת המערער
לפיה בטופס הפרוטוקול של הועדה לעררים צויין כי מצויה היתה בפניה הודעת הערר
מצד המל"ל ומאידך אין כל איזכור או התייחסות להודעת ערר של המערער.
יחד עם זאת, עיון בהודעת הערר של המערער מראה שהטענה היחידה שנטענה בו לגופו של ענין נוגעת לממצא בדבר פריצת דיסק והגבלה בעמידה ובישיבה, והועדה לעררים, כפי שצוטט לעיל, התייחסה לעניין זה ישירות בציינה כי הממצאים הנראים ב- m.r.iאינם באים לידי ביטוי קליני בבדיקתו.
משמע - גם אם לא צויין שהודעת הערר של המערער היתה בפני הועדה הרי שהיא
התייחסה לטענות שמצד המערער וזכותו להשמיע טענותיו לא קופחה.
ב) אשר לטענות הנסבות סביב הממצא של פריצת דיסק -
צודק ב"כ המשיב בטענו כי אין בקיומו של ממצא זה, הוא כשלעצמו, כדי להביא
לקביעת נכות תפקודית ועל הועדה לקבוע ממצאים של הגבלה בתנועות.
לכן, אין בטענה בהקשר זה כדי להעיד על טעות משפטית של הועדה.
ג) אין לקבל את טענת המערער בקשר להעדר התייחסות מצד הועדה לעניין
אבנים בדרכי השתן - נתון רפואי זה נראה תלוש מכל הקשר הגם שהועדה הסבירה מדוע
אינה מוצאת לנכון לייחס לו משקל.
ד) יחד עם זאת, מצאתי שהועדה טעתה טעות משפטית בכך שלא ערכה כדין את
חשבון העו"ש אם כי זאת לא מכח טענות המערער בהקשר זה דווקא.
ראשית, לא ברור מכח איזה ממצא קבעה הועדה נכות בשיעור % 10בגין הגבלה קלה בתנועות עמוד שדרה מותני לפי פריט ליקוי 37(7)(א).
שכן - הועדה ציינה כמצוטט לעיל כי לא נראתה כל הגבלה בתנועות במבחנים האובייקטיביים.
לפיכך, יישאל על סמך מה יושם פריט ליקוי שמחייב ממצא בדבר הגבלה בתנועות. ומאידך, אם נקבע שקיימת הגבלה בתנועות, לא ברור הכיצד ועל סמך מה קבעה הועדה שיש לזקוף אותה למצב קודם, אם כל הרישומים שהיו בפניה בהקשר זה היו בדבר מיחושים מעת לעת בלבד.
הלכה פסוקה היא, שלצורך עריכת חשבון עו"ש והפחתת אחוזי נכות בגין מצב קודם, שומא על הועדה להעריך את המצב הקודם במונחים של אחוזי נכות בהתאם לרשימת הליקויים וזאת בהתבסס על חומר רפואי שבפניה.
לא כך פעלה הועדה בענייננו.
.6נוכח האמור לעיל, אני מורה על השבת עניינו של המערער לועדה לעררים
על מנת שתפעל כדלקמן:ב
א) תסביר על סמך איזה ממצא קבעה היא % 10נכות לפי פריט ליקוי 37(7)(א) וכיצד קביעה זו מתיישבת עם הערתה שלא ראתה כל הגבלה בתנועות.
ב) תסביר על סמך אילו נתונים או רישומים רפואיים מצאה היא לנכון לייחס את ההגבלה בתנועות - למצב קודם תוך שהיא עונה על השאלה האם יש לה די נתונים לקבוע שעובר לתאונה היה מקום לייחס למערער % 10נכות לפי פריט ליקוי 37(7)(א).
משקיבלתי את הערעור ולו בחלקו, ולו שלא מנימוקי המערער, הינני מחליטה לחייב את המשיב לשלם למערער הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך -.000, 1ש"ח בצירוף מע"מ.
.7במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיני זה עליו להגיש בקשת

רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30יום מיום קבלת עותק
פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון