ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי:

.1התובע הינו אביה של הילדה X, ילידת יום 21/11/79
(להלן:ו "X"). X סובלת מליקוי ראיה חמור מלידה, בשתי העיניים, ליקוי שהחמיר במהלך השנים והיא מוגדרת כעיוורת.
.2התובע הגיש לנתבע תביעה לגימלת ילד נכה, לפי תקנות הביטוח הלאומי
(דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התש"ם- 1980(שתיקראנה להלן:נ "התקנות").
הנתבע קבע כי לתובע זכאות לגימלה, "באופן אוטומטי", בשל עיוורונה של X
וכי זכאות זו הינה בשיעור % 70מקיצבת יחיד מלאה.
למעשה, אין לראות בתקנות בסיס כלשהו לקביעת הנתבע; התקנות עוסקות ב- 3סוגי
ילד נכה:ב "ילד התלוי בעזרת הזולת" - ששיעור הקצבה בגינו משתנה בהתאם למידת תלותו, כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) לתקנה 2לתקנות, "ילד הסובל מליקוי מיוחד", אשר על פי התוספת הראשונה לתקנות הינו רק ילד הסובל מתסמונת דאון ושיעור הקיצבה בגינה נקבע בתקנה 2(א) לתקנות ו"ילד הסובל מירידה בשמיעה", ששיעור הגימלה בעדו נקבע בתקנה 3(ג) לתקנות.
אולם, מהעובדה ששיעור הגימלה לתובע בגין X נקבע ל-% 70נראה כי הנתבע
החליט לראות את X כאילו היא תלויה בעזרת הזולת במידה רבה ברוב שעות היממה, כאמור בתקנה 2(א) לתקנות, ולפיכך נקבעה קיצבה בסיסית בשיעור % 30ועליה הוספה תוספת בגין לימודים, אשר לאור גילה של X ובהתאם לאמור בתקנה 3(א) לתקנות היא בשיעור %40, כך שהגימלה הכוללת היא בשיעור % 70מקיצבת יחיד מלאה.
כנגד החלטת הנתבע הוגשה התובענה שבפני, כשבכתב התביעה נטען כי הנתבע התעלם
מהיזקקותה של X לעזרה אינטנסיבית בכל שעות היממה וכי היא זכאית לגימלה בשיעור מלא.
הוראות התקנות הרלוונטיות
.3תקנה 1לתקנות מגדירה, בין השאר, את ההגדרות הבאות (ההגדרות לא
יובאו כלשונן אלא רק בחלקן החשוב למתן פסק הדין):ו
"תלוי בעזרת הזולת" - מי שתלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב שעות היממה (או מעבר לכך).
"פעולות יומיום" - פעולות לבישה, אכילה, הגיינה אישית ורחצה, ניידות עצמית בבית והקשור בפעולות אלה.
"ילד תלוי בעזרת הזולת" - מי שכתוצאה מליקוי תלוי בעזרת הזולת בצורה
החורגת במידה ניכרת מהרגיל אצל בני גילו בביצוע פעולות יומיום.
.4תקנה 2(א) לתקנות קובעת כתנאי מינימלי לזכאות לגימלת ילד נכה, שהילד יהיה תלוי בעזרת הזולת במידה רבה ברוב שעות היממה.
תקנה 2(ב) לתקנות קובעת כי שיעור הגימלה בעד ילד התלוי בעזרת הזולת לחלוטין, בכל שעות היממה, יהיה % 80מקיצבת יחיד מלאה (טרם ההוספה בגין לימודים על פי תקנה 3(א) לתקנות).
השאלה שבמחלוקת
.5מהאמור לעיל עולה כי השאלה שיש לראותה כשנויה במחלוקת בין הצדדים
היא האם X תלויה בעזרת הזולת לחלוטין, בכל שעות היממה, לשם ביצוע פעולות לבישה, אכילה, הגיינה אישית ורחצה, ניידות עצמית בבית והקשור בפעולות אלה, בצורה החורגת במידה ניכרת מהרגיל אצל בני גילה. כל תלות פחותה מזו - תביא לכך שייקבע שהנתבע לא היה חייב, על פי התקנות לשלם בעד X גימלה בשיעור העולה על % 70מקיצבת יחיד מלאה.
.6לפיכך יש לבחון אם אכן X תלויה בעזרת הזולת לחלוטין בכל שעות
היממה, לשם ביצוע הפעולות האמורות.
.7בטרם סקירת הראיות, אעיר כי התרשמתי לרעה ממהימנותה של אשת התובע,
אשר בעדותה ניסתה ככל יכולתה למזער את יכולותיה של X, הן מבחינה שכלית והן
מבחינה גופנית, באופן שאינו מתיישב עם שאר הראיות, עד כדי ערעור מהימנותה
לחלוטין.
אעיר גם כי רוב המסמכים הרפואיים מתיקה של X שהוגשו כראיות (ת/
1- 4- ות/7) עוסקים במצבה של X בעת שהיתה פעוטה המאוחר בהם הוא מחודש יולי
1983, ואין בהם כדי ללמד על תפקודה כיום. שני המסמכים האחרים (ת/ 5ו/ת-6),
עוסקים במצב עוורונה בלבד, שממילא אינו שנוי במחלוקת.
לבישה
.8על פי עדות ד"ר מרזל, הנסמכת על נ/2, X פשטה ולבשה חולצה בעצמה. התובע העיד כי גם בעת הבדיקה אצל ד"ר מרזל נזקקה X לעזרה בהלבשה. אני נוטה לקבל בענין זה את גירסתו של ד"ר מרזל כי אם היה מבחין בכך היה רושם זאת
בנ/2, אך סבורני שאיני צריך להכריע בין שתי הגירסאות, שכן ממילא, על פי
גירסתו של התובע, מסוגלת X לפשוט בעצמה מכנסיים עם גומי, כך שתלותה בעזרת
הזולת בענין ההלבשה - על פי גירסה זו - אינה מוחלטת.
.9אמנם, על פי עדותה של אשת התובע אין X מסוגלת אף לפשוט בעצמה מכנסיים עם גומי, אלא שעדות זו אינה מקובלת עלי. גב' X עצמה העידה, בתחילת חקירתה הנגדית כי X אינה מסדרת את בגדיה כמו אדם רגיל. אם X היתה תלויה לחלוטין בעזרת הזולת לצורך הלבשתה, הרי שהיו מלבישים אותה לחלוטין, ולא היתה מתעוררת הבעיה של סידור הבגדים.
.10לפיכך, אני קובע כי X אינה תלויה לחלוטין בעזרת הזולת לשם
הלבשה.
אכילה
.11גם בענין האכילה לא היתה לתובע ולאשתו גירסה אחידה.
התובע הסכים כי X מסוגלת להחזיק כוס מים ולשתות ממנה ואילו לדעת גב'
X - X אינה מסוגלת לעשות כן.
ברור כי עוורונה של X מגביל אותה בעצמאות באכילה אך אין כל הגיון בכך שתהיה תלויה לחלוטין בעזרת הזולת באכילה. אף אם X סובלת בנוסף לעוורון גם מפיגור שכלי כפי שהוריה ניסו להציגנה, גם אז אין סיבה לראות אותה כתלויה לחלוטין בעזרת הזולת באכילה.
.12בענין זה ראוי להוסיף כי שני ההורים אישרו כי X מסוגלת להחזיק
פרי ולאכול ממנו (אם כי לדברי האם, לעתים הפרי נופל לה) וכי בטופס
התביעה (נ/3) צויין שX מסוגלת לאכול לבד.
.13על כן, גם בענין האכילה אני קובע שX אינה תלויה לחלוטין בעזרת
הזולת.
הגיינה אישית ורחצה
.14בתצהיריהם של התובע ושל אשתו, אין אזכור לעזרה לה נזקקת X
ברחצת הפנים והידיים.
על פי נ/1, בדק ד"ר מרזל את רחיצת הפנים וגילה כי X רוחצת את פניה
בעצמה. (הוא המליץ על בדיקת אחות בענין רחצה מלאה, מאחר שלא היה יכול לבדוק
במרפאתו את הרחצה הכללית).
בעדותה של גב' X נאמר כי X אינה יכולה לשטוף את פניה לבד, אך לעומתה העיד התובע כי כאשר הברז פתוח היא יכולה לרחוץ פנים לבד ולנגב לבד.
אני מעדיף את גירסאותיהם של התובע ושל ד"ר מרזל על פני גירסתה של גב'
X וקובע כי X מסוגלת לרחות את פניה לבד ולנגבם לבד.
.15אף אם X נזקקת לעזרת הזולת ברחצה כללית של הגוף (וכפי הנראה היא אכן נזקקת לכך), ואף אם היא זקוקה לסיוע בענין הטיפול בהפרשות, הרי שלאור מסוגלותה לרחוץ לבד את פניה ולנגבם לבד, אין לאמר שתלותה בעזרת הזולת בפעולות ההגיינה האישית והרחצה היא תלות מוחלטת.
ניידות עצמית בבית
.26 התובע ורעייתו מסרו כי X נתקלת ברהיטים כשהיא הולכת בבית. מכאן
ניתן ללמוד כי למעשה X אינה תלויה לחלוטין בעזרת הזולת בניידות בבית, שכן
אם היתה תלות מוחלטת כזו, היא לא היתה נתקלת בריהוט תוך כדי הליכתה.
.27 בענין הניידות מקובלת עלי עדותו של ד"ר מרזל שלפיה X הלכה
בעצמה, בלא עזרה, גם במשרדי הנתבע, וכן מקובלת עלי המסקנה שאם עשתה כך במקום
בלתי מוכר לה, היא יכולה לנייד עצמה בבית בלא עזרה.
לסיכום
.28 סקירת כל המתואר לעיל לגבי תפקודה של X בפעולות היומיום, מביא
למסקנה שהוכח שX אינה תלויה לחלוטין בעזרת הזולת אף לא בביצוע אחת מפעולות
היומיום. קל וחומר שבבחינת תלותה הכוללת של X בעזרת הזולת לשם ביצוע
פעולות יומיום, אין לקבוע כי היא "תלויה לחלוטין".
.28 אשר על כן, לא מצאתי פגם בהחלטתו של הנתבע שלא לשלם לתובע בעד X
גימלה בשיעור העולה על % 70מקיצבת יחיד מלאה ואני דוחה את התביעה.
.29 אין צו להוצאות.

.30 כל צד זכאי לערער על פסק דין זה, בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים,
תוך 30יום מיום שפסק דין זה יומצא לו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון