ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ליקויים בשמיעה ועדה רפואית:

.1א) כאמור בהחלטתי מיום 09/09/98, הרי שהמערער סובל מליקויים
בשמיעתו ובאוזניו, והמשיב הכיר בליקויים אלו כבמחלת מקצוע.
ב) המערער ביקש לקבוע את נכותו כתוצאה ממחלת המקצוע, ופוסק רפואי קבע
ביום 18/6/95כי נכותו היציבה עומדת על % 0מיום .24/6/93
ג) על החלטת הפוסק הוגש ערר וועדה רפואית לעררים דנה בו ביום
18/12/96ודחתה אותו.
ד) על כך הוגש ערעור לבי"ד זה והוא נדון במסגרת תיק נז/142- 01הערעור התקבל ובפסק דינו מיום 03/8/97(להלן:נ"פסק הדין") הורה כב' השופט סומך להחזיר ענינו של המערער לועדה לעררים, על מנת שתעיין במסמכים קודמים לתאונה ורק לאחר מכן תסיק המסקנות לגבי הליקויים בשמיעתו והטנטון ומידת הקשר שלהם לתאונה שהוכרה כתאונת עבודה.
החלק האופרטיבי בפסק הדין מפנה לסעיף 4בו, אשר קבע, בין היתר, כדלקמן:ב
"בס' 26נרשמו תלונות המערער לגבי רעש באזניים שהתחיל מ- 1993ושמיעה לא טובה לפני 1993, אך רק מ- 1993והתחילו לעשות בדיקות בהתייס לנ"ל, על הועדה היה לעיין במסמכים רפואיים קודמים לענין תלונות המערער, ולא להסתפק בתלונות שלא ברור מהן תולדות המחלה.
יחוס הטנטון או לקוי בשמיעה לעבר צריך להעשות על סמך מסמכים מוכחים, וזאת בהתאם להלכה הפסוקה".
ה) כמצוות פסק הדין התכנסה שוב הועדה לעררים ביום 08/2/98, ושבה
ודחתה את הערר.
על קביעתה זו הערעור שבפני.
.2להלן בתמצית, עיקר טענות ב"כ המערער לעניין הערעור לגופו-
א) הועדה טעתה בכך שבניגוד למצוות פסה"ד, לא עיינה במסמך כלשהו מלפני
התאונה.
ב) הועדה לא יחסה את הליקוי בשמיעה או הטנטון למסמכים מוכחים.
.3להלן עיקר טענות ב"כ המשיב בתמצית:ו
א) הועדה עיינה במסמכים מוכחים ואלה היו מסמכים שלאחר שנת 1993הואיל
ולדברי המערער עצמו לא עבר בדיקות שמיעה לפני .1993
ב) הועדה הגיעה למסקנה כי המערער סובל מתהליך של presbyacusis"שהולך
ומתקדם עם הגיל" ולמד על כך מעיון במסמכים.
ג) הואיל והתהליך הנ"ל אינו קשור לחשיפה לרעש הרי נשלל הקשר הסיבתי בין המחלה לבין תנאי עבודתו של המערער.
ד) לטענת ב"כ המערער היה על הועדה לעיין במסמכים שקדמו ל"תאונה".
ראשית, מדובר בועדה רפואית ורופא יכול ללמוד על "מצב קודם" באמצעות מסמך מאוחר. שנית, לפנינו טענה של ליקוי שמיעה כתוצאה של מיקרוטראומה ושעה שועדה שוללת קשר סיבתי בין הליקוי לבין תנאי העבודה ומייחסת את הליקוי לתהליך קשור לגיל, הרי אין "תאונה".
.4א) עיון בפרוטוקול הועדה לעררים מראה שהועדה רשמה, בסעיף הממצאים,
כדלקמן:נ
"מוסר שוב שהצלצולים באוזניים התחילו ב- 1993, מאז הולכים וגוברים וכמובן גם שמיעתו יורדת.
ב- 11/95, עבר ניתוח לב פתוח ומקבל קרטייה וסימוביל.
בבדיקת שמיעה מ- 25/11/93, ישנה ירידה חושית עצבית בטונים גבוהים, כשממוצע שמיעה בטונים של דיבור בהולכת עצב היא 15דציבל מימין ו- 28דציבל משמאל. בבדיקת שמיעה מ- 09/3/95, ממוצע שמיעה בטונים של
דיבור, 20דציבל מימים ו- 22משמאל.
הנפגע מציג בדיקת שמיעה מ- 07/3/97ובה קיימת ירידה נוספת בשמיעתו, בכל התדירויות".
ב) בסעיף הסיכום והמסקנות נרשם כדלקמן:ב
"לפי תיאור הנפגע עצמו הטנטון הופיע כשנתיים אחרי שסיים לעבוד, חשוף לרעש. בבדיקה שהביא עימו לועדה מ- 13/1/97, קיימת ירידה נוספת בשמיעה. שני נתונים אלה מוכיחים שישנו תהליך presbyacusisשהולך ומתקדם עם הגיל. לגבי התייחסות לבדיקות השמיעה, בבדיקות שתוארו ישנה ירידה חושית עצבית בעיקרה, בטונים גבוהים עם פגיעה - מתונה גם בטונים של דיבור. בחוו"ד ד"ר רוזן מ- 95/10/28, מצויין שבבדיקות שמיעה חוזרות מראות ירידה בשמיעה של 25דציבל דו צדדי בתדירויות הדיבור, היות ובבדיקות שתוארו בפרק "ממצאים" הממוצע בשמיעה בטונים של דיבור היה כ- 20דציבל מימין ועד 22משמאל, אין אחוזי נכות בעבקות ירידה בשמיעה בניגוד לכתוב בחוו"ד ד"ר רוזן".
.5כבר כעת אומר, כי סבורני שהועדה לעררים שוב לא פעלה כנדרש
ממנה, אם לאור פסק הדין ואם בכלל.
א) ראשית, פסה"ד הורה לועדה מפורשות להתייחס לבדיקות או מסמכים רפואיים מוקדמים והועדה נמנעה מלעשות כן.
באם אכן אין בנמצא מסמכים כאלה - שומא על הועדה לציין זאת מפורשות, ואין
זה מתפקידו של ב"כ המשיב או ביה"ד להסיק זאת מהנתונים השונים שמזכירה
הועדה.
ב) אשר לליקויי השמיעה ממנו סובל המערער, ואשר לקביעת הועדה הולך
ומחמיר וקשור לחשיפה לרעש, הועדה ציינה שמבדיקות שמיעה שהונחו בפניה, עולה שהפחתת כושר השמיעה בדציבלים של המערער עומד על כ- 22בצד אחד ו- 20בצד השני ועל כן, אכן לפי לוח אחוזי הנכות המופיע ליד פריט ליקוי 72(1) לרשימת הליקויים - אין למערער אחוזי נכות. משאין לו כלל אחוזי נכות - אין מקום לדיון במצב קודם שכן זה אינו רלוונטי.
ברם - בכל הנוגע לתלונות בדבר הטנטון- הועדה התייחסה כלאחר יד, לא
ברור אם היא קובעת אם מדובר בטנטון תמידי אם לאו, ולא ברור אם היא סבורה
שהוא קשור לחשיפה לרעש, אם לאו.
אין די באזכור חוזר של העובדה שהתלונות בדבר הטנטון החלו לאחר "התאונה".
על הועדה לקבוע את הקשר בינו לבין התאונה באם קיים כזה.
יתכן שעצם העובדה שהטנטון לא החל בשלבים שהמערער עדיין חשוף לרעש - מעידה בהכרח על העדר קשר סיבתי בניהם, אך שוב - אין זה מתפקידו של ביה"ד להסיק זאת, ועל הועדה להבהיר מפורשות עניין זה.
.6נוכח האמור לעיל, ונוכח הטעויות שפורטו, מקבלת אני את
הערעור. מאחר ועניינו של המערער הושב כבר לועדה, נראה לי כי יש להשיבו, הפעם,
לועדה בהרכב חדש.
אשר על כן, אני מורה על השבת עניינו של המערער לועדה לעררים בהרכב חדש לפניה לא יהיו הפרוטוקולים של הועדה נשוא ערעור זה והערעור שהתברר בתיק נז/142-.01
בנסיבות העניין, אני מחייבת את המשיב לשלם למערער הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 200, 1ש"ח בצירוף מע"מ.
.7במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיני זה עליו להגיש בקשת רשות

ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30יום מיום קבלת עותק פסק
הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון