מחלה klippel ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מחלת klippel ביטוח לאומי:

.1א) המערער סובל ממחלה המכונה "klippel" ומתקשה בהליכה.
וועדה מחוזית לעניין ניידות בדקה אותו ביום 08/04/97, וקבעה שהוא סובל מהמחלה האמורה עם הפרעות וסקולריות על רקע אי ספיקה ורידית משמעותית והורתה להעבירו לוועדה וסקולרית.
לאחר מכן, דנה הוועדה המחוזית שוב בעניינו של המערער ביום 04/05/97, וקבעה למערער % 80נכות בהתאם לפריט ט(2) שבתוספת להסכם בדבר גמלת ניידות שנערך ביום 01/06/77, (להלן:נ- "התוספת", "הסכם הניידות").
ב) המשיב הגיש ערר על החלטת הוועדה המחוזית והוא נדון ביום 10/07/97, ע"י וועדה לעררים.
הוועדה לעררים קיבלה את הערר וקבעה למערער % 40נכות בהתאם לפריט ליקוי ו(7) לתוספת.
מכאן הערעור שבפני.
.2להלן עיקר טענות ב"כ המערער בתמצית:ב
א) המל"ל ערר על החלטת הוועדה המחוזית מנימוקים רפואיים ולא בשאלות חוק ובשל האחוזים הגבוהים שנקבעו.
ב) לקביעה של הוועדה לעררים, אין אחיזה במציאות, המערער אינו סובל כלל מהליקוי המתואר בס' ו(7).
הסעיף האמור מתייחס לדריכה על הצד הפנימי של כפות הרגליים, ובפועל אין למערער כל נטיה כזו, )לעניין זה צופור אישורים רפואיים מאוחרים למועד החלטת הוועדה).
ג) הוועדה שגתה בציינה כי המערער מתהלך ללא מכשירי עזר, מאחר והוא נאלץ להיעזר בתחבושות אלסטיות ובנעליים מתאימות שבלעדיהן אינו יכול להלך.
ד) הוועדה טעתה מבחינה עובדתית בקביעתה שקשה למשש דופקים למטה בגלל הבצקת הקבועה וזאת מאחר והבצקת אינה קיימת אלא בקרסוליים ובכפות הרגליים, והסיבה שלא נמצאו הדפקים הינה, קיומה של הדפורמציה הורידית הקשה ממנה סובל המערער.
ה) הוועדה טעתה בכך שקבעה ש"לא מדובר בלימפבדה", מאחר ובעיות במערכת
הלימפה הינן חלק אנטגרלי מהמחלה ממנה המערער סובל.
ו) הוועדה טעתה בכך שקבעה שלמערער אין מוגבלות בפרקי הירכיים והברכיים, מאחר ולא בדקה קיומה של מוגבלות כזאת, והמערער אפילו לא נדרש להוריד את התחבושות האלסטיות לגמרי.
בנוסף, עולה השאלה כיצד הוועדה המחוזית קבעה מוגבלות ניכרת בתנועתיות במפרק הברך והירך והוועדה לעררים לא ראתה כל מוגבלות.
.3להלן עיקר טענות ב"כ המשיב בתמצית:ו
א) אין בסיכומי המערער אף טענה בעלת גוון משפטי.
ב) טענות המערער הן כלפי כתב הערר של המשיב.
ג) אין מקום להגשת מסמכים רפואיים מאוחרים ע"י רופאים שאינן מוסמכים.
.4א) עסקינן בשאלת קיומן של זכויות מכוח הסכם בדבר גמלת ניידות מיום
01.06.77, בין ממשלת ישראל לבין המל"ל, (להלן ולעיל:נ- ההסכם).
לפי ההסכם, "מוגבל בניידות" הוא מי שוועדה רפואית או וועדה רפואית לעררים קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות עפ"י רשימת הלקויים שבתוספת א' להסכם זה, (להלן:ב-הרשימה).
תוספת ב' להסכם מתייחסת לוועדות הרפואיות המוקמות על מנת ליישמו ושוב ישנה זיקה לרשימה כאשר הוועדות הרפואיות מופנות לעניין קביעת אחוז מוגבלות בניידות, רק לרשימה.
ב) הרשימה מורכבת מפרקים המתייחסים לשיתוקים, קטיעות, קישיונות, נקיעות, מפרקים מדומים, הגבלות בכושר תנועת המפרקים, קיצור גפה,
תהליך אי ספיקה הקפית בעורקי הגפיים התחתונות, הפרעות במערכות כלי הלימפה ומומים מלידה.
ג) פריט הליקוי אשר נקבע ע"י הוועדה המחוזית, כותרתו "הפרעות במערכות כלי הלימפה" וסעיף 2מוחל כאשר קיים באופן דו צדדי מצב של "הפרעות במערכת כלי הלימפה בגב תחתון אחד, הגורמות לאלפנטיאזיס המגבילה במידה ניכרת את התנועתיות במפרק הברך או הירך".
לעומת זאת, פריט הליקוי אשר יושם ע"י הוועדה לעררים כותרתו הגבלות בכושר תנועת המפרקים והוא מתייחס ל"דריכה על הצד הפנימי של כפות הרגליים".
ד) מעיון בפרוטוקול הוועדה, עולה שנערכה למערער בדיקה קלינית.
השאלה אם הוועדה בדקה את כל הטעון בדיקה באופן הנכון המלא והמתאים למגבלות של המערער, הינה שאלה רפואית וביה"ד אינו מוסמך ואין לו את הכלים להתערב בה.
כך למשל, ביה"ד אינו יכול להעביר תחת שבט ביקורתו את השאלה אם היה על הוועדה לבקש מהמערער להסיר כליל את התחבושות האלסטיות, או להסיק מסקנות שונות מאלו שהסיקה מכך שלא עלה בידיה למשש את כל הדפקים שרצתה למשש.
הוועדה ציינה בפרוטוקול את ממצאי בדיקתה הקלינית.
הוועדה נימקה מדוע היא סבורה שאין ליישם את סעיף ט' ועיגנה את ההנמקה בממצאיה באשר להעדר מגבלות בתנועות פרקי הירכיים והברכיים.
ה) המערער טען, כפי שפורט לעיל, שקביעת הוועדה בדבר העדר המוגבלות
כאמור, שונה מזו של הוועדה המחוזית וביקש לראות בכך טעות.
ובכן, ראשית, לא מצאתי בפרוטוקול הוועדה המחוזית כל קביעה בדבר הגבלה ניכרת וניתן לראות רק משפט שאומר "עם הפרעות בתנועתיות של המפרק בקרסול והברך דו צדדי".
שנית, יתכנו בהחלטה ממצאים שונים וקביעות שונות בעקבות בדיקה קלינית של שתי וועדות, ואין בדבר כדי לפסול את קביעת הוועדה לעררים שהיא המכרעת מהבחינה הרפואית.
ו) אשר לטענה לפיה שגתה הוועדה בקביעה שאין מדובר בלימפדמה - ראשית, מדובר בטענה רפואית שביה"ד אינו מוסמך להתערב בה ושנית, יש לומר כי גם הוועדה המחוזית הדגישה שמדובר במום של המערכת הורידית ולא מערכת הלימפה.
ז) אשר לטענה שלמערער אין בעיה של "דריכה על הצד הפנימי של כף הרגל" גם זו טענה בעלת אופי עובדתי- רפואי.
הוועדה לעררים קבעה כממצא שקיימת דריכה בלתי אחידה כך שישומו של פריט הליקוי שיושם, נראה מתאים לקביעה הקלינית, טוב היה אם בפירוט הממצאים היתה הוועדה מציינת ממצא של דריכה לכיוון זה או אחר, אך עיון בסעיפי המשנה של סעיף ו', מראה שנקבעו % 40נכות לכל המקרים של מה שקשור לדריכה לא תקינה על כפות הרגליים.
ח) במאמר מוסגר אומר שפריט הליקוי שנבחר ע"י הוועדה לעררים נראה לפחות מהחומר שנמצא בתיק ביה"ד לרבות זה שהוגש מצד המערער, מתאים למצבו של המערער יותר מאשר זה שנבחר ע"י הוועדה המחוזית שכן האחרון מוגדר כקשור להפרעות במערכת כלי הלימפה עצמה בעוד שבענייננו ברור שההפרעה היא בורידים, וגם אם צודקים דברי המערער בדבר תופעות חולניות במערכת הלימפה הנובעות ממחלתו, הרי שברור שהמחלה עצמה איננה במערכת הלימפה. זאת ועוד - פריט הליקוי האמור מחייב קביעה בדבר הגבלה ניכרת בתנועתיות בעוד שכאמור גם הוועדה המחוזית לא קבעה הגבלה ניכרת.
.5מדברי המערער עולה שהוא חש שטופל באופן לא מקצועי מתוך מגמה להפחית את אחוזי הנכות שנקבעו לו.
צר לבית הדין על כך שהמערער חש עצמו "קורבן" ושחש שנבדק בשטחיות ושהוועדה הייתה מגמתית.
לא עולה מפרוטוקול הוועדה שפעלה ב"מגמתיות" או ב"משוא פנים", ותחושה
סוביקטיבית אינה מספיקה על מנת שביה"ד יתערב בפעולת הוועדה.
תלונותיו של המערער ותחושותיו הכבדות, אין הוועדה או בית הדין כתובת להן, שכן גם הראשונה וגם האחרון כבולים לפעול בהתאם לחוק או להסכם הניידות בענייננו.
.6אשר לכל הטענות הקשורות לתוכנו של הערר שהוגש ע"י המשיב לוועדה לעררים - טענות אלה כולן דינן להדחות.
ראשית, ביה"ד מהווה ערכאת ערעור על תיפקוד הוועדה לעררים ולא מה שקדם
לדיוניה.
שנית, ההגבלה בדבר נימוקים משפטיים בלבד חלה לעניין ערעור לביה"ד ולא
לוועדה לעררים.
.7סיכומו של דבר - לא מצאתי כל פגם משפטי בפעולתה או במסקנותיה של
הוועדה.
הערעור נדחה בזאת.
אין צו להוצאות.
.8במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיני זה עליו להגיש בקשת רשות

ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30יום מיום קבלת עותק פסק
הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון