משכורת לצורך חישוב דמי לידה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא משכורת לצורך חישוב דמי לידה:

.1תביעת התובעת לקבלת דמי לידה אושרה ע"י הנתבע בסכום מופחת מהרשום בתלושי המשכורת, לפיכך, הוגשה התביעה בה נטען שהנתבע פעל שלא כדין בחשבו את דמי הלידה על פי השכר שקיבלה התובעת בפועל.
.2מנגד, נטען שהעליה בשכרה של התובעת החל מחודש 3/96היה פיקטיבי, לפיכך הנתבע חישב את דמי הלידה לפי השכר שקיבלה בפועל.
.3להלן העובדות הדרושות לענין העולות מחומר הראיות:נ
א. התובעת עבדה בניהול חנויות רב-קט השייכות לחברת אפיקי הגליל בע"מ, החנויות נמצאות בצפת וכרמיאל, כן מסרה בתצהירה שהיא ניהלה גם סופרמרקט בצפת, עסק שלא אוזכר בהודעה לחוקר (עמוד 1ל-נ/4).
ב. בעלה של התובעת היה מנהל חברת אפיקי הגליל בע"מ, ובמסגרת חברה זאת התנהלו 3העסקים הנ"ל שפורטו בסעיף א'.
ג. תפקידה של התובעת היה הזמנת סחורות, תפקיד שחייב נסיעות ליצרנים השונים במרכז הארץ.
ד. לגירסת התובעת, לפני 3/96, בעלה היה המנהל והיא היתה השכירה, אך בחודש 2/96בעלה פתח חברה חדשה בשם אושבר שעסקה בשיווק מזון בצפת, ומאז הוא התמקד בנהול החברה והיא נ ותרה בעבודת הנהול אם כי בהיקף רחב יותר זאת מאז חודש 2/96ואילך (ראה עמוד 4שורות 13- 11וכן סעיפים 8- 6לתצהיר).
ה. שכרה של התובעת פורט ב-נ/ 2כדלהלן:ב
חודש סה"כ משכורת
1 -.1500
2 -.4608
3 -.080,12
4 -.080,14
5 -.080,15
6 -.080,15
7 -.080,15
8 -.294,15
9 -.294,15
10 -.294,15
11 -.294,15
12 -.316,15
ו. בפועל קיבלה התובעת משכורת על פי הרשום בהמחאות נ/3, סכומים הפחותים מהטור "נטו לתשלום" ב-נ/.2
ז. התובעת ילדה ב-.1.1.97
ח. בהודעה לחוקר נשאלה התובעת על שכרה במהלך תקופת עבודתה ותשובתה היתה כדלהלן "אני לא יודעת ולא התעסקתי בכך, יואב בעלי ומנה"ח שלנו רפאל רמוס התעסקו בכך" (עמוד 2ב-נ/4).
.4בסיכומיו טען ב"כ התובעת שהעליה במשכורתה לא היה היתה עקב היותה בהריון, וכי במועד העלאת השכר ב- 3/96כלל לא ידעה שהיא בהריון, וההעלאה נבעה מהעליה בשכר עצמו וכן תוספת בגין שווי שימוש ברכב.
כן התייחס ב"כ התובעת להיקף משרתה שגדל עקב הצורך לנהל סופרמרקט בנוסף ל- 2חנויות רב-קט, זאת החל מחודש 2/96המועד בו בעלה פתח חברה חדשה.
.5מנגד, נטען שהמשכורת בפועל שקיבלה התובעת לא תאם הרשום בטופס 101,
למרות זאת הנתבע החליט לאשר דמי לידה לפי השכר בפועל, כן מציינת ב"כ הנתבע שבהודעה לחוקר לא מסרה התובעת על ניהול סופרמרקט אלא רק עסוק ב- 2חנויות רב קט, כמו כן לא יכלה למסור פרטים על שכרה.
מבקשת לתת משקל להודעות התובעת לחוקר המוסד.
כן מבקשת לדחות גירסת התובעת, כאילו, העבודה בסופרמרקט הצדיקה העלאה בשכר, לגירסת ב"כ הנתבע יש לפקפק בכך.
.5א. העידה בפנינו התובעת אשר נחקרה על תצהירה, כמו כן הוצגו מסמכים
שונים בצרוף לתצהירים ובלעדיהם, לרבות הודעת התובעת לחוקר המוסד (נ/4) וכן טופס 101(נ/2).
ב. יש טעם בטענות ב"כ הנתבע בסיכומיה לענין תשובות התובעת לחוקר המוסד, שם נתנה גירסה בהזדמנות הראשונה ובהתאם להלכה הפסוקה יש להעדיפה. כפי שצויין לעיל בהודעה לחוקר, התובעת לא הזכירה את העבודה בסופרמרקט, כן לא ידעה להסביר מדוע שכרה עלה, גירסה ששונתה בתצהיר ובעדות בפנינו, דברים הפוגמים במשקל הראייתי של גירסתה.
ג. בנסיבות הענין אין די בשינוי הגירסה בתצהיר אלא היה צורך לתמוך הגירסה בראיות מהימנות בדבר העסוקים הנוספים שעשתה התובעת כגון; מסמכים המתייחסים להזמנת סחורות לסופרמרקט, שמות ספקים שהיתה אצלם לצורך הסופרמרקט, שמות עובדים שבאה אתם במגע וכד', דברים החסרים בגירסה שהוצגה בפנינו.
גם הבעל שהיה יכול לתמוך בגירסתה לא הופיע לעדות בפנינו, יתכן ובדבריו ניתן היה למצוא חיזוק לגירסת התובעת.
ד. על כל פנים אין ספק שהעליה בשכר כמוסבר לעיל החל מחודש 2/96, 3/96ואילך, טעונה הוכחה והבהרה בנסיבות הענין לא די בטענה כללית לנהול 2חנויות ואולי עסוק בנהול סופרמרקט שלגביו לא הורם הנטל.
ה. בהודעה לחוקר ציינה התובעת כי בשנתיים האחרונות לא עבדה פיזית אלא היתה בנסיעות ועסקה בשיווק (ראה עמוד 1ל-נ/4).
ההודעה נגבתה מהתובעת ב- 19.2.97ואם נלך שנתיים אחורה נגיע
ל-19.2.95, ולפי גירסה זאת לא חל שינוי מיוחד בהיקף עבודתה, זאת לפי גירסתה, גירסה שיש לתת לה משקל.
ו. בהתייחס להלכה הפסוקה, יש לתת משקל עדיף לגירסה שנמסרה בהזדמנות ראשונה ובנסיבות תיק זה איננו סבורים שיש מקום לסטות מהלכה זאת (ראה מט/ 0/42ורנסקי נ. המל"ל פד"ע כ"ט 471בעמוד 473).
ז. עולה מהעובדות, כי בעלה של התובעת הנו מנהל חברת אפיקי הגליל, התובעת עבדה בחברה בעסקיה השונים, כך שקיימת קרבה משפחתית בין המעסיק לתובעת.
בהתאם להלכה הפסוקה קרבה משפחתית זאת דורשת בחינה זהירה.
ההלכה הפסוקה מתייחסת לבחינת יחסי עובד ומעביד במסגרת משפחתית, אך אין ספק שניתן ליישם אותה הלכה גם למשכורת חריגה הניתנת לעובדת, אשר בינה לבין המעסיק קיימת קרבה משפחתית.
ח. בהתייחס לאמור לעיל איננו סבורים שהנתבע טעה בשיקול דעתו בחשבו את דמי הלידה לפי השכר ששולם בפועל , לעניות דעתינו אף נהג כבית הלל, הואיל והראיות כפי שהוצגו בפנינו לא הצדיקו העלאה חריגה כל כך בשכרה של התובעת, זאת אף בהתייחס לשכר שקיבלה בפועל.
.6בהתייחס לנ"ל דין התביעה להדחות.

אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דמי לידה בחל''ת

 2. דמי לידה לעצמאית

 3. דמי לידה מטעמי צדק

 4. דמי לידה לאם מאמצת

 5. דמי לידה לעובד עצמאי

 6. דמי לידה בשנת שבתון

 7. תביעה להפרשי דמי לידה

 8. דמי לידה לבעלת שליטה

 9. דחיית תביעה לדמי לידה

 10. דמי לידה לעובדת עצמאית

 11. דמי אבטלה לאחר דמי לידה

 12. דמי לידה לעובדת אצל האב

 13. חישוב דמי לידה לעצמאית

 14. אישה שלא עבדה לפני הלידה

 15. בסיס השכר לחישוב דמי לידה

 16. דמי לידה - יחסי עוסק מעסיק

 17. עבודה בעסק משפחתי דמי לידה

 18. משכורת לצורך חישוב דמי לידה

 19. יחסי עובד מעביד - דמי לידה

 20. תביעה לתשלום הפרשי דמי לידה

 21. אחרי כמה זמן מקבלים דמי לידה

 22. דמי לידה לעובדת אצל בן משפחה

 23. תלושי משכורת לתביעת דמי לידה

 24. דמי לידה לאישה שעבדה אצל אביה

 25. "משכורת אחרונה" לחישוב דמי לידה

 26. אישה שעובדת אצל בעלה - דמי לידה

 27. זכאות לדמי לידה לעובדת בהתנדבות

 28. זכאות לדמי לידה - יחסי עוסק מעסיק

 29. פיטורים לפני לידה זכאות לדמי לידה

 30. דמי לידה לאישה שעובדת בעסק של בעלה

 31. פיגור בתשלום ביטוח לאומי - דמי לידה

 32. עבודה כשכיר אצל בן הזוג - דמי לידה

 33. דמי לידה לאישה שעבדה אצל קרובי משפחה

 34. התחלת עבודה בהריון - זכאות לדמי לידה

 35. דמי לידה - עבודה בחברה בבעלות קרוב משפחה

 36. שלילת דמי לידה עקב פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 37. דחיית תביעה לדמי לידה בהעדר יחסי עובד מעביד

 38. ביטוח לאומי אישר בהתחלה דמי לידה ואחר כך "התחרט"

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון