נטל ההוכחה בתביעות מס

אופן חלוקת הנטלים בתובענות הנוגעות לדיני המס נדון ברע"א 1436/90 גיורא ארד, חברה לניהול השקעות ושרותים בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף, פ"ד מו (5) 101, שם קבע כב' השופט ד' לוין דין שווה לנטל השכנוע הרובץ על תובע רגיל ולנטל השכנוע המונח על כתפיו של המערער בתובענת המס (באותה פרשה דובר אמנם על מס ערך מוסף, אך לעניין זה דינו כדין מס הכנסה, וראו לדוגמה עמ"ה (נצ') 165/97 המכללה הארצית להכשרה מקצועית בע"מ נ' פקיד השומה נצרת, פ"מ תשנ"ז(1) 215, 222 – 223)
 
"פעולתה של רשות מס, המעוגנת בחוק, מוחזקת כפעולה שנעשתה כדין, והמעוניין בביטולו של הצו שהוציאה הרשות הוא הנישום המערער עליו. לכן, על הנישום רובץ הנטל לשכנע את בית המשפט כי יש לבטל את הצו או לשנותו. עם הוצאת הצו נוצר מצב מסוים, שאת שינויו מבקש המערער, ומי שמבקש את השינוי – עליו נטל השכנוע, זאת זולת אם קיימת הוראה מיוחדת בחוק לעניין נטל השכנוע ו/או נטל הבאת הראיות (עניין ארד הנ"ל, בעמ' 108)".
 
לפיכך בדרך כלל נטל ההוכחה בתובענות המס הינו על הנישום ולא על פקיד השומה. ואולם, לכלל זה חריגים. סעיף 155 לפקודת מס הכנסה קובע הוראה מיוחדת המסייגת את הכלל. נוסחו של סעיף 155 הינו כדלקמן:
 
"חובת הראיה כי השומה היא מופרזת תהיה על המערער; אולם אם המערער ניהל פנקסים קבילים, ובערעור על פי סעיף 130(ח) כאשר פנקסי החשבונות בוקרו על ידי רואה חשבון וחוות דעתו על הדו"חות הכספיים על פיהם היתה ללא הסתייגות או בהסתייגות שלדעת בית המשפט אין לה נפקות לענין קבילות הפנקסים, חייבים פקיד השומה או המנהל, לפי הענין, להצדיק את החלטתם."

כפי שהדבר הוסבר בפסיקה (ראו ע"א 9792/02 פואז מוחמד נ' מס הכנסה – טבריה פורסם 13.9.05), הסעיף עוסק בשני נטלים: האחד, "נטל הראייה", שמונח על המערער, והשני, "נטל ההצדקה", מונח על פקיד השומה, וזאת במקרה שבו פנקסיו של המערער נמצאו קבילים, כמפורט בסעיף. התיבה "פנקסים קבילים" מוגדרת בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה כדלקמן:
 
"פנקסי חשבונות שפקיד השומה לא סירב לקבלם ולא פסל אותם, או שסירב לקבלם או פסלם אולם ועדה כאמור בסעיף 146 או בית המשפט ביטלו את החלטתו ובלבד שלא יראו פנקסים כקבילים אם הנישום הודה כי אינם קבילים ואישר בכתב שהוסברו לו התוצאות המשפטיות הנובעות מהודאתו".ב
 
עולה מן המקובץ, שכאשר הנישום ניהל פנקסים כדין שלא נפסלו, נטל הבאת הראיות עובר אל המנהל. כאשר השאלה שבמחלוקת היא פנקסית, רוצה לומר - כאשר הפנקסים יכולים לשמש אסמכתה לבירור השאלה או שהצדדים חלוקים בשאלה אם המחלוקת היא כזו. כאשר המחלוקת היא לבר-פנקסית נטל השכנוע ונטל הבאת הראיות על הנישום בין שניהל פנקסים כדין בין שלאו.

בתיבה "שאלות פנקסיות" - העובדות השנויות במחלוקת הן מסוג העובדות המוצאות את ביטוין בפנקסים המנוהלים כדין. לעומת זאת, כאשר מדובר בעובדות שאינן מוצאות את ביטוין בפנקסים, כי אז מדובר בשאלות לבר-פנקסיות. הרציונל לכך הוא שכאשר השאלה השנויה במחלוקת בין הצדדים היא שאלה פנקסית, הרי שהפנקסים יכולים לשמש אסמכתא לבירור השאלה. לפיכך, משפנקסי העוסק לא נפסלו, יצא העוסק ידי חובתו הראשונית להוכיח זכאותו לניכוי המס ומשכך עובר 'נטל הבאת הראיות' אל המנהל. נטל זה מחייב את המנהל לפתוח בהבאת ראיותיו ולהוכיח לכאורה ש"הדו"ח איננו מלא או איננו נכון או אינו נתמך בפנקסי חשבונות כפי שנקבע". לעומת זאת שאלה לבר – פנקסית היא שאלה שהתשובה לגביה מצויה מחוץ לפנקסים. אימתיי נמצאת שאלה מחוץ לפנקסים? זאת כאשר עולות שאלות שעיון בפנקסים לא יהיה בו להוכיח את המצב לאשורו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סרבן מס

 2. הקילת מס

 3. ערעור מס קניה

 4. מס ששולם בחסר

 5. עיקול החזרי מס

 6. השבת מס בולים

 7. החזר מס בולים

 8. נוסח ערעור מס

 9. ביטול מס בולים

 10. מה זה אמנת מס ?

 11. מבצע מס וחלילה

 12. עורך דין מס קניה

 13. ערעור על כפל מס

 14. עורך דין מס רכוש

 15. החזר מס על קרקע

 16. עקרון רציפות המס

 17. החזר מס יבוא רכב

 18. מס על יבוא דגים

 19. ערעור מס של מאפיה

 20. מס רכוש נזק עקיף

 21. תביעה נגד יועץ מס

 22. מדד שלילי החזרי מס

 23. העלמת מס בעל מספרה

 24. העלמת מס הרמת מסך

 25. תביעה לקבלת החזר מס

 26. זיכוי ממס על תרומות

 27. גביית יתר מס בולים

 28. תשלום מס רכוש ביתר

 29. נטל ההוכחה בתביעות מס

 30. טענת השתק בדיני מיסים

 31. נטל ההוכחה בערעור מס

 32. מס בולים על קניית רכב

 33. ראיות חדשות בערעור מס

 34. מס על הלוואה ללא ריבית

 35. חוק מס מעסיקים בשטחים

 36. שימוע לפני הטלת כפל מס

 37. נוסחה אחידה לחישוב מס

 38. התחמקות ממס על סיגריות

 39. מס על אופציות לעובדים

 40. ביקורת מס בקונדיטוריה

 41. גביית מס קניה שלא כדין

 42. מס על רווח ממכירת מניות

 43. מס קניה על כלים חקלאיים

 44. הטבות מס למעסיקים באילת

 45. מס בולים על פוליסת ביטוח

 46. חוב מיסי ועד של בן ממשיך

 47. סיווג רכב עבודה לצורכי מס

 48. תשלום מס מקביל בגין קצבה

 49. סעיף 11א(2) לפקודת המיסים

 50. הערכת מלאי ביקורת מס בעסק

 51. מס לשכירים על רכב מהעבודה

 52. החזר מס בולים ששולם בטעות

 53. רשות המיסים מול נושה מובטח

 54. הגדרת ''בעל'' בחוק מס רכוש

 55. מס על מכירת סיגריות באילת

 56. ריבית על אי תשלום מס בזמן

 57. אי רישום תקבול ע''י יועץ מס

 58. הקלות מס לתושבי גבול הצפון

 59. מס על קניית מכוניות להשכרה

 60. רישום בספר המיסים המנדטורי

 61. שותפות משפחתית - ביקורת מס

 62. צ'ק ללא שם מלקוח - העלמת מס

 63. המועד הקובע לצורכי מס מכירה

 64. הקלה במס במכירת פעילות ייצור

 65. רישום חלק יחסי במגרש מטעמי מס

 66. פיצוי ממס רכוש בגין הצתת מבנה

 67. פיצויים ממס רכוש על נזק עקיף

 68. תוספת שכר לעובדי רשות המיסים

 69. מס על מכירת פירות של אדם פרטי

 70. העלמת מסמכים במסגרת חקירת מס

 71. אי רישום תקבול במהלך ביקורת מס

 72. ביקורת מס בדוכן שווארמה פלאפל

 73. מס על רווחים מהפקדות לקופות גמל

 74. פסק דין פלילי כראיה בערעורי מס

 75. ערעור מס רכוש לגבי שווי מקרקעין

 76. ערעור על החלטת ועדת ערר מס רכוש

 77. אישור מס רכוש על בעלות במקרקעין

 78. טור ממס לדירת מגורים בבעלות עמותה

 79. כמה מקבלים על התחמקות מתשלום מס ?

 80. גלגול מס על הלקוחות כתנאי להחזר מס

 81. תביעה לתשלום מיסים לעיריית רחובות

 82. סחורה ללא תעודת משלוח - ביקורת מס

 83. חישוב מחזור עסקאות - תקנות מס רכוש

 84. ארנונה ומיסים בגין הפעלת שוק עירוני

 85. אי דיווח על עסקת מקרקעין לרשויות המס

 86. מס על תשלום לעובד בגין תניית אי תחרות

 87. האם צריך לשלם מס על הכנסה ממחילת חוב ?

 88. זיכוי מס בישראל בגין מיסים ששולמו בארה''ב

 89. בדיקת הגיון כלכלי של עסקה ע''י רשויות המס

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רשות המיסים

 91. זכות השימוע לפני העברת תיק למחלקת חקירות מס

 92. האם יש מס על משכורת לבני משפחה מרווחים בחברה ?

 93. האם מחילת חוב במועד מאוחר יותר היא עסקה נפרדת המחויבת במס מכוח עצמה ?

 94. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון