סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

עפ"י סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי, הרי שהחלטת הוועדה הרפואית לעררים (אשר דנה בערר המוגש על החלטת וועדה רפואית שהוקמה בהתאם לס' 118(א) מועמדת לביקורת ע"י בית הדין לעבודה בשאלה משפטית בלבד.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי:

.1המערער הינו חקלאי שנפגע בכתף שמאל ביום 09.06.91, והמשיב הכיר בארוע
זה כפגיעה בעבודה.
המערער הגיש למשיב תביעה לדמי פגיעה, אליה צרף תעודה ראשונה לנפגע בעבודה
ובשתיהן נטען קיומו של ארוע ביום .09.06.91
למערער שולמו דמי פגיעה בגין התקופה שמיום 10.06.91עד .31.07.91
ביום 06.08.96, הגיש המערער למשיב בקשה לקביעת דרגת נכות מעבודה ובה צויין
תאריך הפגיעה - .09.06.91
פוסק רפואי קבע ביום 04.09.96, נכות צמיתה בשיעור %20, לפי פריט ליקוי 41(1)(א), בניכוי % 10עקב מצב קודם לפי פריט ליקוי 35(1)(ב), סה"כ נכות צמיתה בשיעור %10, בתוספת מחצית תקנה 15- % 15מיום .01.08.91
המערער הגיש ערר.
וועדה לעררים דנה ביום 20.01.97, וסיכמה את ישיבתה בכך שהתרשמותה היא כי
בתאונה מיום 09.06.91, נגרמו פריקות חוזרות של כתף שמאל.
ביום 30.04.97, נתקבל אצל המשיב מכתב מב"כ המערער בו נטען כי התאונה
הנדונה הינה מיום .28.09.90
הוועדה, בישיבתה מיום 22.05.97, ציינה כי מתעודה ראשונה לנפגע מעבודה נרשם
כתאריך פגיעה יום .09.06.91
לפיכך, דחתה את הערר, תוך שהיא מקטינה את שיעור הפעלת תקנה 15לרבע.
על קביעתה זו הערעור שבפני.
.2א) לטענת המערער טען כל הזמן עוד בפני פקיד התביעות כי הפגיעה בעבודה
מיום 09.06.91, הינה תוצאה של תאונה קודמת שארעה לו בעבודה, גם היא במהלך העבודה וגם בה ארעה פריקה של כתף שמאל.
ב) גם מהבחינה העובדתית הארוע ביום 09.06.91, הינו ארוע חוזר של פריקת כתף שנובע ישירות מארוע התאונה שמיום .28.09.90
ג) ב"כ המערער טען כאמור לעיל, גם בערר שהוגש לוועדה רפואית לעררים.
ד) ב"כ המערער הפנה לפס"ד בעניין נחמיאס נ. המל"ל.
ה) לסיכום טען ב"כ המערער, כי טעתה הוועדה לעררים בנכותה נכות בגין מצב קודם מאחר ומה שהיה על הוועדה לעשות - לשייך את כל נכותו של המערער לתאונה מיום .28.09.90
ו) עוד נאמר בהודעת הערעור של המערער:נ
"המערער יטען, כי הגיש תביעה חדשה לקביעת דרגת נכות, עקב התאונה מיום 28.09.90, ובמידה וכב' ביה"ד לא יקבל את טיעוניו, יבקש המערער, לאפשר לו לתקן את הבקשה לקביעת נכותו למועד המוקדם, דהיינו, 28.09.90, במקום המועד המאוחר 09.06.91".
"על כן במידה וכב' ביה"ד יסרב להורות לועדת עררים להכיר במלוא נכותו של התובע (%20) כתוצאה מהתאונה מיום 28.09.90, יבקש המערער לחלופין, לאפשר לו להגיש מחדש, את בקשתו לקביעת דרגת נכות בעבודה (שהוגשה זה מכבר) ולהורות למשיבה, לא לנכות מנכותו, נכות בגין מצב קודם".
.3בסיכום טענות המשיב הודה כי לטענת המשיב יש לדחות את נסיונו של המערער לדון בתאונה מ- 28.09.90, במסלול של תאונה מ- 09.06.91, שהמערער עצמו פתח.
ב"כ המשיב ביקש לדחות את הערעור ולקבוע כי לא נפלה טעות משפטית בפעולות
הוועדה.
.4א) ס' 118(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה 1995(להלן:ב-
החוק), קובע כי "רופא או וועדה רפואית יקבעו בקשת נכה העבודה או המוסד, הכל כפי שנקבע בתקנות - (1) אם הנכות נובעת מהפגיעה בעבודה ובאיזו מידה".
ב) יצויין כי עפ"י החוק, הרי שעובר להגשת בקשה לקביעת נכות מהפגיעה בעבודה, נקבע מנגנון לקביעה, האם תאונה נטענת או מחלה נטענת - הינן בגדר "תאונת עבודה", או "מחלת מקצוע", כאשר מסעיפי החוק השונים ברור לחלוטין כי כל פגיעה נבדקת בפני עצמה, לגופה ובנפרד מפגיעות אחרות נטענות.
ג) ס' 120(א) לחוק קובע כי "בקביעת דרגת נכות, לא ישימו לב לכל מום, פגם או ליקוי מלידה, או כתוצאה ממחלה, מתאונה או מכל סיבה אחרת, שהיו לפני הפגיעה שבקשר איתה מוערכת דרגת הנכות וכן לכל מום, פגם או ליקוי שבאו ממחלה, מתאונה או מכל סיבה אחרת, אחרי פגיעה בעבודה כאמור, אם אינם תוצאה ישירה מאותה פגיעה בעבודה".
ד) עפ"י סעיף 123לחוק, הרי שהחלטת הוועדה הרפואית לעררים (אשר דנה בערר המוגש על החלטת וועדה רפואית שהוקמה בהתאם לס' 118(א), שצוטט לעיל, מועמדת לביקורת ע"י ביה"ד, בשאלה משפטית בלבד.
.5א) יישום הוראות החוק שאוזכרו לעיל, ביחס לנסיבות המקרה שתוארו לעיל,
מביא למסקנה שאין למצוא טעות משפטית בפעולות הוועדה.
שכן - הוועדה דנה, מלכתחילה בארוע שהוכר ע"י המשיב כתאונת עבודה ואשר התרחש ביום 09.06.91, ואשר לגביו נתבקשה לקבוע מה גדר הנכות שנותרה ממנו.
גם אם בשלב הגשת הערר נטען לפתע ע"י ב"כ המערער כי הוא מבקש בעצם לקבוע נכות בגין פגיעה מתאריך קודם - אין הדבר מסמיך את הוועדה לדון בארוע הקודם.
ב) המערער לא יכול היה ליטול דרור לעצמו, תוך התעלמות מוחלטת מהמנגנון ומסדר הדברים שנקבע בחוק ולפנות לוועדה לעררים ולבקש לקבוע נכות מארוע שטרם הוכר כ"תאונת עבודה".
אמנם, לטענת ב"כ המערער, המערער טען עוד בפני פקיד התביעות שלמעשה הנכות היא תוצאת תאונה קודמת.
ברם - טענה שכזו, מצד ב"כ המערער, אינה עולה בקנה אחד באופן מוחלט מכל החומר שבתיק, ומכל מקום - לא החלטת פקיד התביעות, בכך שהכיר בארוע משנת 91כתאונת עבודה - עומדת לערעור בפני ביה"ד, אלא החלטת הוועדה לעררים.
ג) בסיכומי ב"כ המערער נאמר שהוגשה על ידי המערער בקשה לקביעת דרגת נכות בגין התאונה הקודמת.
בהנחה שזו אכן הוגשה, סבורני שסדר הדברים הנכון הינו להגיש ראשית בקשה למשיב שיכיר בארוע הקודם כתאונת עבודה.
מכל מקום, ביחס לכל אחד מהארועים, יש לפעול בהתאם למנגנון שנקבע בחוק ולא לסטות ממנו, וביה"ד ידון בפעולות המשיב רק באותן אלו ובאותם הקשרים שהחוק או התקנות הסמיכו אותו.
ד) לאור האמור לעיל, לא ברור גם פשר הבקשה (שהיא כשלעצמה לא ברורה), לאפשר למערער להגיש מחדש בקשה לקביעת נכות (שהוגשה זה מכבר, כלשון ב"כ המערער), ומכל מקום - אם מבקש המערער שביה"ד יאפשר לו תיקון בדיעבד של הבקשה להכרה בתאונה מ- 91כתאונת עבודה - הרי ברור שדין בקשה זו להדחות מכל וכל.
.6סיכומו של דבר דין הערעור להדחות.
בנסיבות העניין אין צו להוצאות.
.7במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיני זה עליו להגיש בקשת רשות

ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30יום מיום קבלת עותק פסק
הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון