עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי:

.1המערער נפגע בתאונת דרכים ביום 07.06.90, והמשיב הכיר בפגיעה כתאונת עבודה.
וועדה רפואית לעררים קבעה, ביום 18.08.93, (לאחר שורה ארוכה של הליכים, בפני וועדות קודמות ובפני בית הדין) למערער, נכות יציבה של % 10לפי פריט 17ב' לרשימת הלקויים, % 30לפי פריט 30(1)(ג), לרשימת הלקויים, אשר יחד עם הפעלה מרבית של תקנה 15, הביאו לנכות כוללת של %.56
.2המערער טען שמצבו הוחמר מאחר וחלה עלייה בתדירות ההתקפים האפילפטיים,
וביקש לבדוק אותו מחדש.
וועדה רפואית מדרג ראשון ווועדה רפואית לעררים דחו את טענת ההחמרה (וועדה
רפואית לעררים ביום 21.12.94).
על כך הוגש ערעור לבית דין זה שהעביר את הדיון בעניינו של המערער לוועדה
בהרכב חדש.
הוועדה בדקה את המערער ביום 11.07.96, וביקשה, על מנת להשלים את הדיון מכתב מרופא המשפחה ובדיקת . E.e.gבדיקת e.e.gהומצאה, ולבסוף גם מכתב רופא המשפחה ולאחר שעיינה בהם קבעה ביום 23.01.97כי לא חלה החמרה במצבו של המערער והותירה את שיעורי הנכות היציבה בדיוק כפי שהיו וזאת מיום .01.01.92
מכאן הערעור שבפני.
.3להלן בתמצית עיקר טענות ב"כ המערער:נ
א) החומר הרפואי שעמד בפני הוועדה, מעיד על החמרה במצב. בהקשר זה הפנה ב"כ המערער בעיקר לבדיקת c.tמ- 1995, ומכתב ד"ר אשל (רופא משפחה מטפל).
ב) הוועדה טעתה בכך שלא דאגה לכך שכרטיסו הרפואי של המערער יעמוד
בפניה.
ג) המערער מתלונן על תדירויות בהתקפים פרכוסיים קשים בגינם יש לקבוע נכות בשיעור % 100בהתאם לפריט לקוי 31ו'.
ד) הוועדה נשוא הערעור אבחנה אוטמים במוח.
ה) הוועדה התייחסה לכך שבבי"ח הדסה עין כרם ניסו למצוא גורם
סיכון וסיקולרי שבגללו איש צעיר עושה אוטמים חוזרים ולא העלו ממצא.
.4להלן בתמצית עיקר טענות ב"כ המשיב:ב
א) אשר לבדיקת ה- c.tשהמערער טוען שהיה מקום להתייחס אליה - לא ברור על איזו בדיקה מדובר, ועותק מהפענוח שלה אפילו לא הומצא יחד עם הערעור.
ב) אשר למכתב הרופא המטפל - הוועדה נימקה מדוע אינה מקבלת את ממצאיו.
ג) הוועדה ביקשה בדיקת e.e.gעדכנית, והעדיפה אותה על מסמכים אחרים וסמכותה הבלעדית לבחור את הכלים הרפואיים הנדרשים לגבוש החלטתה.
ד) הכרטיס הרפואי של המערער כן עמד בפני הוועדה ומכל מקום אינו יכול לתרום הרבה מאחר ולדברי המשפחה המערער אינו פונה לטיפול בכל מקרה של התקף.
ה) אשר לאוטמים שאובחנו - עפ"י רשימת הלקויים הנכות מוענקת בהתאם לפרכוסים המלווים איבוד הכרה ולא בהתאם לאוטמים.
ו) אשר להפניה לאי האבחון בבי"ח הדסה - הנסיון של בית חולים הדסה מעיד על ספיקות לגבי הקשר הסיבתי שבין הכפיון לבין התאונה.
הוועדה למרות הספיקות, קבעה אחוזי נכות בגין כפיון, ודנה בהחמרה ולא בקשר סיבתי.
ז) הוועדה העדיפה כלים אוביקטיביים על פני עדויות סותרות מצד המערער ולא נפלה טעות משפטית בהחלטתה.
.5א) עיון בפרוטוקול הוועדה מראה שהוועדה התכנסה לראשונה ביום .11.07.96
הוועדה רשמה את המסמכים שהיו בפניה, ואת התלונות כפי שנרשמו מפי אשת המערער כדלקמן:ו
"אינו מדבר, אישתו מאכילה ומלבישה אותו, מגלחת אותו, כאבי ראש, כאבים ביד ימין, לדברי אישתו התקפים של פרכוסים אחת לשנה".
הוועדה, באותה ישיבה, עיינה בבדיקת m.r.iמ- 10.05.95, וערכה בדיקה קלינית.
הוועדה התרשמה גם מסיכום אשפוז מחודש 12.95, (בית חולים הדסה) ורשמה שורה של מסקנות שהיא מסיקה מדו"ח האשפוז.
בסיכומה של הישיבה ביקשה הוועדה מכתב מרופא המשפחה עדכני ככל שידוע על תדירות ההתקפים וכן בדיקת e.e.gחדשה.
ב) הוועדה התכנסה שוב ביום 07.11.96, אך ציינה שאינה יכולה לסיים דיוניה בהעדר מכתב מרופא המשפחה. המכתב האמור הומצא ובישיבתה הבאה (ביום 23.01.97), ובסע' 27לפרוטוקול ציינה שעיינה במכתב ולדאבונה "אינו משקף הרבה את מצב, אלא קובע באופן שרירותי תדירות ההתקפים".
הוועדה ציינה שמתרשים , e.e.gעולה שהינו תקין ואף צויין ע"י המפענח שהוא כמו בשנת .1992
בסיכום, ציינה הוועדה שהיא כמעט מסופקת שהכפיון ממנו סובל המערער, נובע מחבלה, אבל גם אם נכון הדבר שהכפיון נובע מהתאונה, הרי שאין הוא מתמיד בנטילת התרופות.
הוועדה מציינת שמתרשים e.e.gהחוזרים אינם תומכים בשכיחות יתר של ההתקפים ולכן היא סבורה שאחוזי הנכות היציבה שנקבעו ע"י הוועדה הקודמת משקפים נאמנה את אחוזי הנכות שמהתאונה הנדונה.
.6א) אשר לטענת ב"כ המערער בדבר אי יישום נכון של המסמכים הרפואיים שהיו בפני הוועדה - טענה זו הינה טענה רפואית בנסיבות מקרה זה שכן הוועדה לא התייחסה באמון למכתב רופא המשפחה תוך שהיא מנמקת זאת באופן שצוטט לעיל, ותוך שהיא מעדיפה לייחס משקל לבדיקת e.e.gעדכנית.
ואכן, צודק ב"כ המשיב גם בהפנותו לכך שדברי הרופא מבוססים על מסרים ממשפחת המערער בעוד שאשתו אמרה לוועדה עצמה שהתקף הפרכוס מופיע אחת לשנה.
בכל הנוגע לבדיקת ה- c.tשאוזכרה בנימוקי הערעור - אכן לא ברור הכוונה, בדיקה שכזו לא הוזכרה בפרוטוקולי הוועדה וגם עותק ממנה לא הומצא יחד עם הערעור.
ב) אשר לטענות בדבר האוטמים שאובחנו והעדר היכולת לאתר מקור וסיקולרי לאוטמים - ראשית, הוועדה לא התעלמה מנתונים רפואיים אלה, שנית, ב"כ המערער מזכיר אותם אך אינו טוען מהו היישום שיש לתת להם וצודק ב"כ המשיב בציינו שהנכות מוענקת בגין פרכוסים המלווים באובדן הכרה ולא בגין אוטמים.
ואכן, עיון בפריט לקוי 30(1) לרשימת הלקויים, אשר כותרתו "כפיון", מראה שהנכות נקבעת כאשר מדובר ב"התקפים פרכוסיים המלווים איבוד הכרה".
לא ניתן למצוא בכל החומר שהומצא בפני טענות בדבר איבוד הכרה...
למרות זאת, הוועדה יישמה את סע' 30(1)(ג) המתייחס להתקף בממוצע אחת לשלושה ארבעה חודשים (ויוזכר כי אשתו של המערער אמרה לוועדה שיש לו התקף אחת לשנה).
ג) אשר לטענה בדבר אי דרישת הכרטיס הרפואי - צודק ב"כ המשיב בהפנותו לכך שבפני הוועדה היה צילום כרטיס רפואי כללי כפי שצויין בפרוטוקול ישיבת יום .07.11.96
.7מהאמור לעיל עולה, שהוועדה הפעילה שיקול דעתה, התבססה על התרשמותה והחומר הרפואי שהיה בפניה, ויישמה אותו לעניין מסקנתה לפיה, לא חלה החמרה במצבו של המערער תוך שהיא אינה מקבלת כאמינים את הנתונים העובדתיים שנמסרו מצד המערער.
לא מצאתי כל פגם משפטי בפעולת הוועדה. לפיכך, דינו של הערעור להדחות.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.
.8במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיני זה עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30יום מיום קבלת עותק פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון