ערעור ניידות בית הדין לעבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור ניידות בית הדין לעבודה:

.1מדובר בערעור על החלטת ועדת העררים לגמלת ניידות מיום 4.5.94לפיה
נקבעו למערער % 50לפי סעיף ה - 2לרשימת הליקויים.
.2ועדת העררים דנה פעם נוספת בעניינו של המערער, בעקבות פסה"ד שניתן על
ידי כב' השופטת בהט (תיק נג/277-01) ומיום 8.3.94, לפיו נקבע בפסה"ד האמור, כי הדיון בעניינו של המערער יוחזר לועדת העררים:ב
"על מנת שתעיין בחו"ד של פרופ' ויינברג וכן בחו"ד רופא המוסד לביטוח לאומי שהוגשה לביה"ד ותיתן דעתה לשאלה האם בהתחשב במצבו של המערער, לרבות העובדה שהועדה הרפואית הראשונה מצאה עדות לשחרור הפרוטזה, וכן כי המערער נזקק לצורכי הליכה בקב קנדי, האם הממצאים הרפואיים תואמים את סעיף ה (1) לרשימת הליקויים". (עמ' 4לפסה"ד).
.3המערער טוען בכתב הערעור, כי:ו
א. מעיון בפרוטוקול ישיבות ועדת העררים שנתקיימו ביום 4.5.94ו- 30.5.94
עולה, כי ועדת הערר לא נתנה דעתה כלל לשאלה, אשר הוצגה ע"י ביה"ד הנכבד כאמור לעיל.
ב. אין בפרוטוקול הועדה כל התייחסות עניינית לחו"ד של פרופ' ויינברג וכן
כל התייחסות לחו"ד של רופא המוסד לביטוח לאומי.
(סעיף 4ו- 5להודעת הערעור).
ג. אין למצוא בפרוטוקול ועדת הערר כל התייחסות לשאלה שהוצגה בפניה על ידי
ביה"ד בפסה"ד הנ"ל היינו, כיצד משפיעה העובדה שהמערער נזקק לקב קנדי לצורכי הליכה, על התאמת מצבו הרפואי לסעיף ה (1) לרשימת הליקויים.
.4לאור האמור לעיל מבקש המערער, כי בהעדר כל התייחסות עניינית לחו"ד הרפואיות, יהיה זה נכון וצודק כי ביה"ד יקבל את הערעור ויקבע, כי המערער אכן זכאי לגמלת ניידות עפ"י סעיף ה (1) לרשימת הליקויים ובהתאם לכך ל- 80% נכות.
.5בתגובה לכתב הערעור הגיש הנתבע הודעה מטעמו לפיה מפורטת עמדתו, כי נכון הוא שהועדה לא ביצעה את הנדרש בפסה"ד של כב' השופטת בהט ולפיכך יש להחזיר את התיק שוב לועדה על מנת שזו תבצע הוראות פסה"ד ותתייחס לטענות המערער.
.6במאמר מוסגר יאמר, כי על סמך עמדת הנתבע שפורטה לעיל ניתן פסה"ד על ידי הח"מ ביום 21.11.94, לפיו הוחזר הדיון לועדה, אולם המערער הגיש בקשה לביטול פסה"ד הנ"ל (תיק נה/410-12) ובדיון שהתקיים ביום 7.2.95, בבקשה לביטול
פסה"ד בוטל פסה"ד בהסכמה וכן נידון הערעור לגופו של ענין.
.7בדיון בערעור חזר המערער על טיעוניו כפי שפורטו בכתב הערעור, התנגד
להחזרת הדיון לועדה וטען הטענות הבאות:נ
א. בהתאם לתקנה 110לתקנות ביה"ד לעבודה (סדרי הדין), התשנ"ב - 1991,
סמכותו של ביה"ד בערעור:ב "ליתן כל החלטה שצריך היה לתיתה או לאשר או לבטל את ההחלטה שניתנה ולהורות על דיון חדש או ליתן החלטה נוספת, או אחרת ככל שיחייב הענין".
המערער טוען, כי מאחר וועדת הערר לא צייתה לפסה"ד של כב' השופטת בהט אין להחזיר שוב את הדיון לועדה אלא על ביה"ד לקבל את הערעור וליתן פסה"ד, במקום הועדה.
ב. המסקנה המתבקשת מאי ציות ועדת הערר לפסה"ד היא כמו התוצאה המתבקשת מאי התייצבות של צד לדיון היינו, קבלת הערעור. (עמ' 2לפרוטוקול ועמ' 3לפרוטוקול בשורה 25-27).
ג. לגופו של ענין טען, כי הן עפ"י חו"ד של רופא המוסד והן עפ"י האמור
בחו"ד של פרופ' ויינברג יש בסיס חד משמעי להכיר במערער כבעל ליקוי עפ"י סעיף
ה (1) לרשימת הליקויים.
ד. לחילופין, טען ב"כ המערער, כי במידה ויוחלט על ידי ביה"ד להחזיר הדיון לועדה מבקש המערער להחזיר הדיון לועדה בהרכב אחר ולצרף תעודה רפואית נוספת, אשר ממנה עולה, כי יש החמרה במצבו הרפואי של המערער, כפי שצפה פרופ' ויינברג.
מדובר בתעודת שחרור מביה"ח, לטענת ב"כ המערער.
.8ב"כ המשיבה טוענת, כי אין זה מסמכותו של ביה"ד בערעור על החלטת הועדה לעררים ולקבל הערעור ולקבוע במקום הועדה, כי המערער אכן זכאי לגמלת ניידות עפ"י סעיף ה (1) לרשימת הליקויים ובהתאם לכך ל- % 80נכות.
כמו כן מוסיפה, כי סמכותו של ביה"ד להחזיר הדיון לאותה ועדה בלבד בהתאם לפסה"ד של כב' השופטת בהט ומוסיפה, כי אין לבוא ולאמר, כי ועדת הערר "נעולה" על החלטתה, שכן כבר שינתה קביעתה בדבר אחוזי הנכות שפסקה למערער ואם יוחזר הדיון לועדה בהרכב אחר הרי רשאית הועדה החדשה לבודקו מחדש ולקבוע לו אחוזי נכות לפי שיקול דעתה ונמוכים מאלה שנקבעו ע"י ועדת הערר הנוכחית.
בסיום טענותיה מתנגדת המשיבה להגשת תעודה רפואית נוספת בגין החמרה שכן
בענין זה יש להגיש בקשה נפרדת ולקיים דיון בנפרד.
.9א. לאחר עיון בפסה"ד ובנימוקי הערעור הנני מחליטה להחזיר הדיון לועדה
לעררים ובאותו הרכב על מנת שתמלא במדוייק האמור בפסה"ד של כב' השופטת בהט
וכפי שצוטט בסעיף 2לעיל.
ב. הועדה תתייחס לחו"ד שפורטו בהחלטתה של כב' השופטת בהט התייחסות עניינית ומנומקת המתבקשת בנסיבות הענין.
בהתאם לפסיקת ביה"ד הארצי הועדה תמציא פרוטוקול, אשר יציין עיקרי הדברים על מנת שארכעת הערעור תדע את אשר התרחש בפני הועדה וביה"ד יוכל ללמוד על מהלך המחשבה עובר להחלטת הערר וזאת לאור העובדה, כי הדיון החוזר לועדת הערר מאחר וכב' השופטת בהט ציינה בפסק דינה, כי במקרה דנן לא שוכנעה, כי אכן הועדה התייחסה לשאלה האם המדובר במפרק מדומה אם לאו, או האם ניתן לייחס את הממצאים הרפואיים לסעיף ה (1) לרשימת הליקויים ואם לא - מדוע. (עמ' 4לפסה"ד).
ג. הועדה תתייחס אך ורק לאמור בהחלטת כב' השופטת בהט ואל לה להתייחס
לנושאים שלא פורטו באותה החלטה.
.10שאר טענות המערער בערעור נדחות בזה וזאת בשל הסיבות הבאות:ו
א. לא מצאתי כל סימוכין לטענתו של המערער, כי עפ"י תקנה 110לתקנות סדרי הדין בביה"ד לעבודה, יש סמכות במסגרת ערעור על החלטת הועדה לעררים, ליתן פסה"ד במקום אותה ועדה.
למותר לציין, כי עפ"י סעיף 64א' ו- 200א' לחוק החלטת הועדה לעררים נתנת לערעור בשאלה משפטית בלבד בפני ביה"ד האיזורי לעבודה.
אין לביה"ד סמכות לקבוע דרגת נכות שהיא בסמכותה של ועדה רפואית.
משמצא ביה"ד טעות שבחוק בהחלטת ועדה רפואית לעררים, או בהחלטת ועדה
לעררים, מעמיד הוא את הועדה על טעותה ומחזיר אליה את הענין לקביעת דרגת נכות.
רק במקרים נדירים ביותר, בהם הטעות גלויה על פניה ותיקון הטעות אינו
מחייב ידע או שיקול דעת רפואי, יתקן ביה"ד עצמו את הטעות. (דב"ע נב/4-01
סלומון אסור נ. המוסד פד"ע כד' 102ופסקי דין אח').
ביה"ד אף לא יעמיד דעתו תחת דעתה של הועדה לענין ממצא עובדתי מבחינה
רפואית (דב"ע ל/11- 0צבי סימן טוב נ. המוסד פד"ע ב' 133).
במקרה הנדון לא מדובר במקרה נדיר ביותר בה הטעות גלויה על פניה והמסקנה המתבקשת היא להחזיר הדיון לועדה על מנת שתמלא החלטת כב' השופטת בהט, אשר כל עניינה הינה קביעת מצבו הרפואי של המערער.
ב. באשר לבקשת המערער להצגת תעודה רפואית נוספת, אין לענות לבקשתו מאחר ועפ"י טענתו מדובר בתעודה, אשר בין היתר מפרטת החמרה במצבו הרפואי של המערער.
אין מקום במסגרת ערעור זה לדון בהחמרת מצבו של המערער, מאחר ובמידה ומדובר בהחמרה יש לפעול במסגרת בקשה לדיון מחדש בהתאם לקבוע בתקנה 20(ב) לתוספת ב' של ההסכם בדבר גמלת ניידות, אשר נחתם מכח סעיף 200לחוק הביטוח לאומי [נוסח משולב] תשכ"ח 1968ותקנותיו.

.11לפיכך ובשל האמור עד כה טענתו החילופית של המערער מתקבלת, הדיון יוחזר לועדת הערר על מנת שתמלא החלטת כב' השופטת בהט בפסה"ד שניתן על ידה ביום .8.3.94כאשר הועדה תהיה מונחת עפ"י האמור בסעיף 9לעיל.
המשיב ישלם למערער סך 350ש"ח הוצאות הערעור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם הניידות

 2. פרשנות הסכם הניידות

 3. תוספת לקצבת ניידות

 4. דחיית תביעת ניידות

 5. ביטול קצבת ניידות

 6. רמת ניידות ד'

 7. מוגבל בניידות משתכר

 8. הגדרת מוגבל בניידות

 9. מוגבלות בניידות 70%

 10. 60 אחוזי נכות ניידות

 11. הלוואה עומדת ניידות

 12. חישוב מוגבלות בניידות

 13. תוספת א' להסכם הניידות

 14. ערעור על זכאות לניידות

 15. קצבת ניידות רטרואקטיבית

 16. מחלת ורידים גמלת ניידות

 17. ממתי מקבלים קצבת ניידות

 18. רשימת הליקויים בניידות

 19. מוגבלות בניידות 50 אחוז

 20. גמלת ניידות לאחר גיל 65

 21. קצבת ניידות לאישה בדואית

 22. איך מגישים תביעה לגמלת ניידות

 23. ניכוי קצבת ניידות מפיצויים

 24. מחלת שרירים - קצבת ניידות

 25. גמלת ניידות בגין מחלת פרקים

 26. גודל הרכב למוגבלים בניידות

 27. גמלת ניידות - נכות משוקללת

 28. קרוב משפחה של מוגבל בניידות

 29. מפרקים מדומים - גמלת ניידות

 30. ערעור ניידות בית הדין לעבודה

 31. שלילת קצבת ניידות בגלל הלוואה

 32. גמלת ניידות עקב טיפולי הקרנות

 33. הפסקת קצבת ניידות מביטוח לאומי

 34. מועד תחילת הזכאות לקצבת ניידות

 35. ביטול קצבת ניידות מביטוח לאומי

 36. מורשה נהיגה ברכב מוגבל בניידות

 37. ערעור החלטת ועדת העררים ניידות

 38. ערעור על החלטת ועדה לגמלת ניידות

 39. שלילת רישיון לנכה מוגבל בניידות

 40. ערעור על החלטת ועדה רפואית ניידות

 41. הפסקת קצבת ניידות עקב שהות בחו''ל

 42. גמלת ניידות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 43. הסעת מוגבל בניידות ע''י קרוב משפחה

 44. ערעור על החלטת ועדה לעררים בניידות

 45. גמלת ניידות – ערעור על החלטת ביטוח לאומ

 46. ערעור גמלת ניידות בשאלה משפטית בלבד

 47. החזר קצבת ניידות ממוגבל בניידות שעובד

 48. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים בניידות

 49. הפסקת קצבת ניידות לנפגעי תאונות דרכים

 50. הלוואה נוספת לרכישת רכב למוגבל בניידות

 51. גמלת ניידות מביטוח לאומי עקב השתלת כליה

 52. חישוב גמלת ניידות לפי אביזרי ניידות לנכים

 53. מרחק מהבית לעבודה לצורך זכאות לקצבת ניידות

 54. הגבלה בניידות על פי סעיף ו-א-1 לרשימת הליקויים

 55. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לעניין ניידות

 56. הלוואה עומדת ניידות רכב נפח מנוע למעלה מ- 2000 סמ''ק

 57. קביעת ועדת ניידות כי סוג הליקוי אינו נכלל ברשימת הליקויים

 58. עתירה לבג"ץ על הסכם הניידות: החלפת מפרקים בירך או בברך

 59. האם הועדה צריכה "להזהיר" נכה לפני הפחתת שיעור מוגבלות בניידות

 60. חובת ההנמקה של הוועדה בדבר היזקקות לסיוע מועט בניידות בתוך הבית

 61. מגבלות מוטוריות הניתנות ליישום ברשימת הליקויים המנויים בהסכם הניידות

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון