ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים:

.1המערער סובל מליקויי שמיעה.
פקיד תביעות הכיר בליקויי השמיעה כמחלת מקצוע.
המערער ביקש שיקבעו לו אחוזי נכות בגין ליקוי השמיעה שלו, וועדה בדרג
ראשון קבעה % 0נכות.
בגין זאת, הוגש ערר שנדחה ע"י וועדה רפואית לעררים.
המערער הגיש ערעור לבי"ד זה, אשר נדון במסגרת תיק נז/185-01, והתקבל.
כב' השופט סומך מפס"ד מיום 18.05.97, הורה להחזיר את עניינו של המערער
לוועדה בהרכב חדש שבפניה לא יהיה פרוטוקול הוועדה נשוא הערעור.
וועדה נוספת לעררים התכנסה ביום 03.09.97, וגם היא דחתה את הערר וקבעה
למערער % 0נכות יציבה בתוקף מיום .10.12.95
מכאן הערעור שבפני.
.2להלן עיקר טענות המערער בתמצית:נ
א) ראשית, יש לציין, שהמערער הגיש הודעת ערעור מפורטת בת 3עמודים, אלא
שבדיון שבפני עת נשאל ע"י ביה"ד שאלות שונות בקשר להודעת הערעור, הסתבר שזו לא הוכנה על ידיו, לא בדיוק ברור לו מה רשום בה וחלק מהאמור בה במלים פשוטות - לחלוטין אינו מבוסס ונכון.
כך למשל, נטען בהודעת הערעור שבניגוד להוראות ביה"ד היה בפני הוועדה הפרוטוקול של קודמתה.
המערער נשאל בעניין זה ואמר, שכלל אינו יודע איזה חומר היה בפני הוועדה ולא ראה כל חומר שהוא טוען שאסור שיהיה בפניה.
ב) בנוסף, יש לציין, שהמערער טען שחברי הוועדה צעקו עליו, לא נתנו לו
להתבטא וסילפו את הצהרותיו כך שהדבר יהיה נוח לוועדה.
המערער נשאל ע"י ביה"ד במה סולפו דבריו, ומה מבין הדברים שאמר - נרשם במסולף ותשובתו היתה כדלקמן:ב
"אני נשאל ע"י ביה"ד מה ממה שכתוב בתלונותי לא אמרתי, אני אמרתי שעבדתי על מחרטות ובין מכונות רועשים כמו משחזות והרופא כתב רק מחרטות שונות.
עבדתי גם כ- 3שנים במכבש רועש בלי אוזניות ולא נתנו לי לומר ובכלל כל השנים עבדתי בלא אוזניות.
גם לא נתן לי לומר שמצד שמאל שלי היתה מערכת עיבוד שבבי רועשת.
ביה"ד שואל בפעם הריביעית את המערער מה רשום כאן שלא אמרתי, ואני עונה, שלא בדקו אותי וסילפו את דברי.
רק רופא אחד התייחס אלי והיתר שתקו כמו בובות.".
עולה, אם כן, שלמעט העובדות הנטענות לעיל, לא ידע המערער להצביע על כל "סילוף" של דבריו, הגם שכפי שיפורט לעיל, גם דברים אלה ותלונותיו כפי שהובאו בפני - שוקפו בפרוטוקול הוועדה במידה רבה.
לאחר תום הדיון, הגיש המערער הודעה בכתב ובה ביקש להוסיף נתון שלדבריו
הצהיר עליו בוועדה נשוא הערעור ולא נכלל בפרוטוקול של הוועדה והוא שהוא סובל
מצילצלוים בשתי אוזניו בעיקר באוזן שמאל, והדבר פוגע גם ביכולתו להרדם ובאיכות השינה שלו.
ג) המערער טען שהוועדה פירשה באופן לא נכון את חוו"ד ד"ר זערורה ואת סיכום המחלה מבי"ח מאיר מיום .18.08.74
ד) בהודעת הערעור הכתובה שאת ההסתייגות ממנה כבר פירטתי לעיל, הופיעו
טענות נוספות:ו
- הוועדה קנטרה את המערער ובכל פעם שרצה להבהיר ממה הוא סובל לא נתנה לו להתבטא ואמרה שהוא דיבר מספיק.
- הוועדה לא נתנה למערער לספר לה שעבד בתנאי רעש קשים בלי אוזניות
ואטמי אוזניים, בין מחרטות, כרסומות ומשחזות.
- הוועדה טעתה בכך שהסתמכה על חוו"ד ד"ר פרדיס שלא בדק אותו כלל.
הוועדה לא התייחסה לדו"ח של פרופ' שדה.
.3להלן טענות ב"כ המשיב בפני:נ
"הוועדה הינה גוף מעין שפוטי וחזקה שפעלה כדין הן בשמיעת התלונות והן בבדיקה.
הוועדה עיינה בסיכום מחלה מבי"ח מאיר משנת 74, והגיעה למסקנה שהירידה העצבית החד צדדית באוזן שמאל אינה קשורה לחשיפה לרעש.
בהקשר זה יש לציין כי גם במכתבו של ד"ר זערורה נכתב שהירידה בשמיעה היתה בטונים הגבוהים מעל 2000הרץ, ולפי הפריט של הרשימה ירידה בטונים הגבוהים אינה קשורה לחשיפה לרעש.
הוועדה מציינת כי רק בבדיקה משנת 80נמצא ירידה באוזן ימין וירידה זו כן קשורה לחשיפה לרעש, אך על פי הפריט מעניקה רק % 0נכות.
אני מפנה להתייחסות הוועדה לבדיקה משנת .96
אין פגם משפטי ואני מבקש לדחות את הערעור.".
.4א) עיון בפרוטוקול הוועדה מראה שרשמה תלונות המערער כדלקמן:ב
"סובל מירידה בשמיעה משנת 74, באוזן שמאל הוא לא שומע בכלל וירידה נוספת באוזן ימין וצילצול חזק באוזן שמאל ויתכן שיש גם צילצול באוזן ימין, אך לא יכול להבדיל.
33שנה עבד במקומות רעשים בלתי נסבל, מאז שנת 1961עד פרישתו לגמלאות עבד כחרט כשהמחרטה מולו בסוגים שונים של מחרטות ומשחזות בכל שנות עבודתו עבד מול המחרטות".
ציטוט זה מעיד על כך שתלונות המערער נרשמו בפירוט בלתי מבוטל לרבות אלו, או לפחות חלק מאלו, שטען שלא נתנו לו לבטא אותן...
ב) בסעיף הממצאים של הפרוטוקול, רשמה הוועדה את התרשמותה מסיכום מחלה מבי"ח מאיר בו אושפז עד 03.09.74, ובדיקות שמיעה מיום 12.03.80ו.22.02.96
ג) בסעיף האבחנה נרשם
א- ירידה בשמיעה באוזן שמאל שאינה קשורה לעבודתו.
ב- נזק שמיעתי כתוצאה מחשיפה לרעש עם טנטון לא תמידי מימין.
ד) בסעיף הסיכום והמסקנות, רשמה הוועדה שעיינה בחוו"ד ד"ר פרדיס מיום 22.03.96, והיא מאמצת מסקנותיו לפיהן הירידה בשמיעה מצד שמאל אינה קשורה לתנאי רעש, אך הירידה בשמיעה מצד ימין כן קשורה, אלא שזו, בשל אופיה והקפה, אינה מזכה באחוזי נכות.
הוועדה הדגישה כי הירידה בשמיעה ממנה סובל המערער איננה אופינית לחשיפה לרעש כלל, ובדיקת השמיעה הראשונה שבתיק המעידה על ליקוי שמיעה עקב חשיפה לרעש, הינה מ- 12.03.80, ובמקום אחר בפרוטוקול ציינה שבהשוואה בין הבדיקות מ- 80ו-96, עקומת השמיעה מימין נשארה ללא שינוי.
ה) המערער הלין על כך שהוועדה לא התייחסה לחוו"ד ד"ר זערורה.
הוועדה ציינה שעיינה בחווה"ד האמורה.
עיון בחוו"ד זו, מראה שממצאי המומחה האמור עליהם הוא מבסס את מסקנותיו שונים מאלה של הוועדה.
כך, לדעתו של המומחה עקומת השמיעה של המערער מתאימה לעקומה של נזק בשמיעה מחשיפה לרעשים חזקים וממושכים (כפי שצויין הוועדה סבורה ההפך לגבי עקומת השמיעה).
ההלכה בעניין זה הינה שדי בכך שממצאי הוועדה יהיו שונים מאלו של מומחה שחוו"ד בפניה, על מנת שיהא בכך משום הנמקה מספקת לשוני שבין מסקנות הוועדה לאלה של המומחה.
אשר למסמך מטעם ד"ר שדה שאוזכר לעיל, לא מצאתי מסמך כזה וגם המסמך מוזכר באופן סתמי.
ו) אשר לטענות לפיהן הוועדה לא נתנה למערער לומר את כל אשר על ליבו
- ראשית, כפי שפורט לעיל, פרוטוקול הוועדה לא תומך בטענת המערער.
לכך אוסיף, כי התרשמותי הנחרצת מהופעת המערער בפני, הינה שהוא חש מקופח ומרומה וסף התסכול שלו הינו כזה שגם התייחסות מתקבלת על הדעת תתפרש אצלו באופן סוביקטיבי כטיפול בלתי נאות, מבלי שיעלה על דעתו שיתכן שלא כל פרטי פרטיהם של שבבי הנתונים שהוא מבקש למסור )מבלי כל נסיון לערוך אבחנה בין עיקר לטפל( - אינם רלוונטיים לשיקול הדעת של הסמכות שבפניה הוא מופיע ולו היתה סמכות זו נותנת דרור לכל המופיעים בפניה לצורך הפעלת שיקול דעתה ושומעת את כל שעולה על דעתו של כל המעוניין לבטא בפניה - היה הדבר מעכב עיכוב בלתי נסבל את פעולותיה וגורם עינוי דין לאחרים המבקשים להישמע בפניה.
גם בפני, הגם שניתנה למערער הזדמנות להתבטא בהיקף חריג ביותר א היה בכך די עבורו, והיה עליו להגיש "השלמות" לדברים שאמר וחזר עליהם ...
ז) סיכומו של דבר - לא מצאתי כל פגם משפטי בפעולות הוועדה או מסקנותיה.
הוועדה קבעה קיומו של מצב של חרשות באוזן שמאל - שאין קשר סיבתי בינה לבין מחלת המקצוע, וירידה בשמיעה באוזן ימין שאיננה בשיעור כזה בתדירויות הדיבור, המצדיקה קביעת נכות בגינה.
8
בהתאם לכך, קבעה % 0נכות בגין מחלת המקצוע.
.5לאור כל האמור לעיל, הערעור נדחה בזאת.
אין צו להוצאות.
.6במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיני זה עליו להגיש בקשת רשות

ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30יום מיום קבלת עותק פסק
הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון