פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי:

.1המערער, אביה של הילדה ילידת שנת 1985(שתיקרא להלן:נ "X"). X סובלת מפיגור שכלי קל עד בינוני. עקב פיגור זה, X איננה מדברת והיא זקוקה לסיוע אף בפעולות יום יום.
.2המערער הגיש למשיב תביעה לגימלת ילד נכה בגין X, לפי תקנות הביטוח
הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התש"ם- 1980(שתיקראנה להלן:ב "התקנות").
.3המשיב דחה את התביעה, בהסתמך על הערכה תפקודית שנערכה בידי אחות בריאות
הציבור, גב' רחל פרג'ון, ביום 13/10/96, וכן על חוות דעת רפואית ותפקודית, שנערכה על ידי רופא מוסמך מטעם המשיב, ד"ר יהושע צרפין, ביום .23/4/95
.4המערער ערר על קביעת המשיב, בפני ועדה לעררים לענין ילד נכה, שדנה בערר
ביום 16/4/97(ותיקרא להלן:ו "הועדה"). הועדה החליטה לדחות את הערר ועל החלטתה זו הוגש הערעור שבפני.
.5תמצית טענות ב"כ המערער
א. ההערכה התפקודית של גב' פרג'ון היתה לקויה והמשיב טעה בהסתמכו עליה.
ב. המשיב התעלם ממצבה הקשה של X, ומהיותה נזקקת לעזרת הזולת בצורה
מוחלטת.
ג. לא ניתנה למערער זכות טיעון בפני המשיב ו/או לא התאפשר לו להגיש מסמכים
רפואיים ו/או חוות דעת נוגדת. לא ניתנה למערער האפשרות לטעון כנגד ההערכה התפקודית.
ד. על המשיב לבוא לקראת המבוטחים ואם בית הדין ידחה את הערעור המערער ייצא
מקופח.
על סמך אלה ביקש ב"כ המערער כי בית הדין יקבע שהמערער זכאי לגימלת ילד נכה
עבור X ולחלופין, שX תיבדק מחדש.
.6תמצית טענות ב"כ המשיב
א. המערער טען בפני הועדה והיא רשמה את טענותיו.
ב. הועדה נהגה על פי התקנות וטענותיו של ב"כ המערער כנגד שיטת ההערכה על
ידי אחות בריאות הציבור, אין מקומן בבית הדין.
ג. אין פגם משפטי בהחלטת הועדה ואין גם טענה המצביעה על טעות משפטית.
.7בטרם דיון בערעור לגופו אעיר כי טענותיו של ב"כ המערער כפי שפורטו בכתב הערעור, מכוונות כל כולן לשלב ההחלטות שקיבל המשיב, טרם החלטתה של הועדה. בכך, התעלם ב"כ המערער מהעובדה שעל פי המצב החוקי הנוכחי, מוגבלת סמכותו של בית הדין לבחינת הערעור על החלטתה של הועדה, ערעור בשאלות משפטיות בלבד, כאמור בסעיפים 222(ד) ו- 213לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-.1995
.8זכות הטיעון
א. כזכור, טען ב"כ המערער כי למערער לא ניתנה זכות הטיעון. אמנם, בכתב
הערעור הועלתה הטענה כלפי המשיב עצמו, אך במהלך הדיון בערעור הסב ב"כ המערער
את הטענה כלפי הועדה.
ב. הועדה, כגוף מעין שיפוטי וככל בעל סמכות על פי דין, חייבת בשמירת עיקרי הצדק הטבעי, ועל כן, חייבת לאפשר למי שהיא באה להחליט בעניינו, לטעון בפניה. לפיכך, אין לקבל בענין זה את טענת ב"כ המשיב, כי המערער לא העלה כל טענה על טעות משפטית.
אי-מתן זכות טיעון, על ידי הועדה, מהווה טעות משפטית.
ג. אולם, על אף היותה של טענת ב"כ המערער בדבר העדר מתן זכות הטיעון, טענה בעלת אופי משפטי, דינה להידחות.
קבלת הטענה היתה מחייבת בירור עובדתי של אופן הדיון בפני הועדה, כלומר, היה צורך בראיה על כך שהמערער ניסה לטעון דבר מה והדבר לא ניתן לו או שהוא ניסה להגיש מסמכים רפואיים והועדה מנעה זאת ממנו. גם בערעורים העוסקים בשאלות משפטיות, כגון הערעור שבפני, ניתן לדון בטענות עובדתיות על אופן הדיון בועדה, אולם, טענות עובדתיות מעין אלה, יש לפרט בתצהיר (במיוחד כך הדבר כשהמערער מיוצג). המערער לא הגיש תצהיר על אופן הדיון בפני הועדה, ואין מקום לקבל ממנו טענות עובדתיות על מה שהיה בפני הועדה.
ד. יתרה מכך, אף אם הייתי רואה את טענותיו של ב"כ המערער כאילו נטענו
בתצהיר מטעמו, הרי שלא היה ניתן לקבוע כי הועדה פגעה בזכות הטיעון של המערער. ב"כ המערער לא ידע כלל לטעון אם המערער ניסה להגיש לועדה מסמכים או אם רצה להגיש חוות דעת נוגדת או אם ניסה לטעון והדבר לא ניתן לו. ב"כ המערער כלל את כל סוגי הטענות האמורות במסגרת טענה כללית אחת, כשבין החלופות נרשמות המיליות "ו/או", ובהעדר טענה ספציפית כלשהי על פגיעה בזכות הטיעון, לא ניתן להתייחס ברצינות לטענה מעין זו כאילו היא מבטאת טענה עובדתית אמיתית כנגד הועדה.
ה. עיון בפרוטוקול הועדה מלמד שהועדה רשמה את תלונותיו של המערער על
תפקודה של X, מכאן שהמערער טען בפני הועדה, אם כי, ככל הנראה, לא באריכות.
ו. אשר על כן, אני דוחה את טענות ב"כ המערער ככל שהן מתייחסות לפגיעה
בזכות הטיעון של המערער.
.9כל שאר טענותיו של ב"כ המערער הינן טענות שאינן במישור המשפטי ואין
באפשרותי לקבלן, בשל הוראות המחוקק, כמצויין בסעיף 7לעיל.
.10להנחת דעתם של המערער ושל בא כחו, אעיר כי בחנתי את החלטת הועדה,
לגופה, לבחון אם ניתן למצוא בה טעות משפטית שהמערער לא טען לה, אך לא מצאתי
טעות כזו.
.11תקנה 1לתקנות מגדירה, בין השאר, את ההגדרות הבאות (ההגדרות לא יובאו כלשונן אלא רק בחלקן החשוב למתן פסק הדין):נ
"תלוי בעזרת הזולת" - מי שתלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב שעות היממה (או מעבר לכך).
"פעולות יומיום" - פעולות לבישה, אכילה, הגיינה אישית ורחצה, ניידות עצמית בבית והקשור בפעולות אלה.
"ילד תלוי בעזרת הזולת" - מי שכתוצאה מליקוי תלוי בעזרת הזולת בצורה
החורגת במידה ניכרת מהרגיל אצל בני גילו בביצוע פעולות יומיום.
.12תקנה 2(א) לתקנות קובעת כתנאי מינימלי לזכאות לגימלת ילד נכה, שהילד
יהיה תלוי בעזרת הזולת במידה רבה ברוב שעות היממה.
.13מכאן שהמשיב (וכן הועדה) היו אמורים להחליט אם מצבה של X, כתוצאה מליקוייה, מזקיק אותה לעזרת הזולת לפחות במידה רבה וברוב שעות היממה, לשם ביצוע פעולות לבישה, אכילה, הגיינה אישית ורחצה, ניידות עצמית בבית והקשור בפעולות אלה, בצורה החורגת במידה ניכרת מהרגיל אצל בני גילה.
.13הועדה מצאה כי X עצמאית בפעולות הניידות בבית, והאכילה, כי היא נזקקת לסיוע מועט בהלבשה ובטיפול בהפרשות, וכי היא נזקקת לסיוע "במידה רבה" ברחצה. הועדה היתה מודעת להיזקקותה של X לעזרת הזולת וכן לכך שהיזקקות זו חורגת מהרגיל אצל בני גילה, אלא שכאמור לעיל, רק בענין אחד (רחצה) היתה ההיזקקות "במידה רבה", כך שאין מדובר בהיזקקות כזו "ברוב שעות היממה", ועל כן, לא ניתן לקבוע שהועדה טעתה, משפטית, בכך שלא ראתה את מצבה של X כמצדיק מתן גימלה למערער.
.14אשר על כן, ומשלא מצאתי טעות משפטית בהחלטת הועדה, אני דוחה את
הערעור.
.15אין צו להוצאות.

.16כל אחד מהצדדים זכאי לבקש, בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, רשות
לערער על פסק דין זה, תוך 30יום מיום שפסק הדין יומצא לו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון