פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה:

.1התובע עבד אצל הנתבעת כמפעיל טרקטור ובעבודות שונות נוספות, החל מחודש
מרץ 96ועד לחודש נובמבר .97
התובע הגיש תביעה נגד הנתבעת לתשלום דמי הבראה, פיצויי פיטורים ותמורת
הודעה מוקדמת. תביעות אלו התבררו בדרך של דיון מהיר.
במהלך הדיון הצהיר ב"כ הנתבעת, כי לאחר בדיקה התברר שהתובע זכאי לדמי
הבראה עבור 10ימים לפי 245ש"ח ליום וכי התובע יקבל סכום זה עד ליום . 10.11.98
נותרו איפוא, לדיון תביעותיו של התובע לפיצויי פיטורים ולתמורת הודעה
מוקדמת.
.2הצדדים חלוקים באשר לעובדות סיום יחסי העבודה. לטענת התובע הוא פוטר מעבודתו ע"י מר משה גרוס מנהל המחצבה. הנתבעת גורסת, כי לאחר שהתובע סרב לבצע עבודות שונות הוא נטש את מקום עבודתו. אין לנתבעת טענה כי התובע פוטר בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים.
.3בעדותו באשר לנסיבות הפסקת העבודה מספר התובע כדלקמן:נ
"ב- 9.11.97בא אלי בעל הבית מר משה למקום העבודה ואמר לי למה אתה פה הם עובדים שם יש להם תקלה. בתשובה אמרתי שאף אחד לא אמר לי גם לא מנהל העבודה שיש תקלה ושאני צריך לעבוד שם. הוא אמר לי גם ככה לפני שבוע לא עבדת בנקיון, אמרתי זה לא סיבה " (עמ' 1לפרוטוקול).
ובהמשך:ב
"אני חוזר לאירועים של יום 9.11.97, משה אמר לי אם לא עבדת אני לא
צריך אותך ותלך. בקשתי מכתב פיטורים מהמשרד. הגעתי לביתי בבארותיים באוטו של משה ומשם נסעתי לבד למשרד שנמצא בנתניה ושם קיבלתי את מכתב הפיטורים מאברהם".
(עמ' 2).
גירסת הנתבעת בנושא זה נשמעה מפי מר משה גרוס מנהל המחצבה ואחד השותפים
בנתבעת:ו
"כאמור באותו יום הייתה תקלה. כולם שאלו למה אלי לא נמצא אמרתי שהוא נמצא במחצבה. התקלה היתה במערכת הגריסה שזה במרחק של 300מטר מהמחצבה. פניתי לתובע שאלתי אותו למה הוא לא עוזר להם והוא טען שהוא רק עובד על הטרקטור.
שאלתי לפחות 5פעמים האם אתה מוכן לעשות כל עבודה חוץ מהטרקטור, הוא אמר לי במפורש אני עובד רק על הטרקטור.
אמרתי לו תרד מהטרקטור שב בצד ואל תעשה כלום, הוא פנה אלי ואמר לי קח אותי הביתה לקחתי אותו הביתה" (עמ' 5).
בשלבים מאוחרים יותר התבקש התובע ע"י ברוך, אחד מעובדי הנתבעת, שיחזור לעבודה אולם התובע לא הבין כי מדובר הצעה רצינית. גם גב' חווה גרוס מבעלי הנתבעת הציעה לו לחזור ולעבוד אולם באותו מועד עבד התובע, לגירסתו, במקום אחר עבודה שנמשכה כשבוע ימים.
.4מניתוח מכלול העדויות עולות העובדות הבאות:נ
הנתבעת, לפחות בתקופת העבודה האחרונה, לא היתה מרוצה מעבודתו של התובע אשר סירב לבצע עבודות נוספות על עבודתו כטרקטוריסט. ביום הפסקת העבודה נתבקש התובע לעזור בתיקון תקלה שנתגלתה במחצבה. התובע סרב לבקשותיו של מר משה גרוס לעשות זאת ולאחר מספר בקשות הודיע מר משה גרוס לתובע על פיטוריו מהעבודה.
בין אם מדובר באמירה " אני לא צריך אותך ותלך" ובין אם בסגנון אחר, בהתחשב במכלול הנסיבות, יש לקבוע, כי אכן בפיטורים מדובר.
סימוכין לכך שמדובר שבפיטורים יש למצוא בהמשך דבריו של מר משה גרוס, אשר מעיד כי היה מוכן לקבל את התובע חזרה לעבודה בתנאי שיעשה כל עבודה כפי שסוכם עימו מראש (עמ' 5-6). התנייה זו מאששת את המסקנה כי האירועים באותו יום הביאו לפיטוריו של התובע על רקע אי שביעות הרצון מעבודתו של התובע.
יש לתת משקל לעובדה כי התובע, באמצעות הסתדרות העובדים במרחב נתניה פנתה
וחזרה ופנתה לנתבעת, בין השאר, בדרישה לתשלום פיצויי פיטורים, אולם זו לא
טרחה כלל להשיב לפניות אלו (ראה המכתבים ת/1ו- ת/2).
עלי לציין, כי לא התרשמתי שתובע הצטער יתר על המידה בשל פיטוריו. הוא לא ניסה כלל למנוע את רוע הגזרה ואף לא נענה להצעות הנתבעת לחזור לעבודה, הצעות שהופנו אליו במספר הזדמנויות, אולם אין בכך כדי לשנות את המסקנה העובדתית, כי התובע למעשה פוטר מהעבודה.
.5ביום 9.11.97נתנה הנתבעת לתובע את המכתב ת/ 3אשר זה לשונו:ב
"בעקבות אי התאמה אנו נאלצים להפסיק עבודתך בחברתנו החל מיום
9.11.97"
מדובר במכתב פיטורים. אם נותרו ספקות ביחס לשאלה האם פוטר התובע, בא מכתב זה והתירן.
נסיבות כתיבת המכתב ת/3, לגירסת הנתבעת, מתוארות ע"י מר אברהם גרוס מנכ"ל הנתבעת. לדבריו נכתב קודם לת/ 3מכתב אחר בו נאמר כי התובע עזב את עבודתו בנתבעת. נוסח זה לא נראה לתובע והוא ביקש לתקן את נוסח המכתב כדי שיוכל לקבל דמי אבטלה (עמ' 6).
משמעות טענתו של מר אברהם גרוס הינה, כי הוא היה מוכן לשתף פעולה עם התובע על מנת שזה האחרון יקבל מהמוסד לביטוח לאומי כספים שאין הוא זכאי להם על פי דין. למותר להכביר מילים על חומרת מעשה זה אם אכן נכון הוא. מעביד איננו רשאי להצהיר הצהרות בלתי נכונות כדי להיטיב עם העובד על חשבון כספי הציבור.
בנסיבות אלו יש לקבוע, כי בהתדיינות שבין עובד למעבידו, לא יישמע המעביד בטענה כי העובד למעשה התפטר אולם מכתב הפיטורים שבידו ניתן לו לבקשתו רק לצרכי קבלת מלוא דמי האבטלה. טענה כזו מפי מעביד תדחה מכל וכל והוא יחוייב בתשלומים הנובעים מהמצג העובדתי כפי שעולה ממכתב הפיטורים.
אני קובע איפוא, שהתובע אכן פוטר ביום 9.11.97וכי הוא זכאי לפיצוי
פיטורים ולתמורת הודעה מוקדמת.
הגנתה של התובעת, במהלך כל הדיון הייתה, כי התובע התפטר מרצונו. לא נטען, כי מדובר בפיטורים בנסיבות שבהן יש לשלול מהתובע את פיצויי הפיטורים ואף לא הונחה תשתית עובדתית מספקת לכך. מכאן, כי אין מקום לדיון בשאלה האם יש להפחית או לשלול מהתובע את פיצויי הפיטורים.
.6התובע שהיה עובד יומי, השתכר 150ש"ח ליום. לפי חישוב של 25עבודה
בחודש משכורתו החודשית, כנטען על ידו, הינה בסך 750, 3ש"ח.
התובע החל לעבוד בחודש מרץ 96ופוטר ביום 9.11.97ועל כן זכאי הוא לפיצויי פיטורים בסך 250, 6ש"ח.
בנוסף, זכאי התובע לתמורת הודעה מוקדמת בשיעור 18ימי עבודה ובסך 700,2
ש"ח. (ראה צו הרחבה בדבר הודעה מוקדמת לפיטורים, מ. פסטרנק, הסכמים קיבוציים,
כרך רביעי פרק 991ג' עמ' 11).
לא מצאתי מקום לחייב את הנתבעת בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים הואיל
והשתכנעתי כי פיצויי הפיטורים לא שולמו עקב חילוקי דעות שיש בהם ממש בדבר עצם
הזכות לפיצויי פיטורים.
.7אשר על כן תשלם הנתבעת לתובע את הסכום הבאים:ו
א. פיצויי פיטורים בסך 250, 6ש"ח.
ב. תמורת הודעה מוקדמת בסך 700, 2ש"ח.
לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית מירבית מיום 9.11.97ועד ליום התשלום בפועל.
ג. הוצאות משפט בסך - 500ש"ח אשר ישולמו לתובע תוך 30יום מיום קבלת פס"ד זה. לא ישולם הסכום במועדו יתווספו לו הפרשי הצמדה וריבית מירבית מיום קבלת פס"ד זה ועד ליום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון