צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי:

.1המערער, מורה, לקה במיתרי הקול, כך שהוא סובל מצרידות. המשיב הכיר
בליקוי זה כבפגיעה בעבודה. המערער הגיש בקשה לקביעת נכות מעבודה, בעקבותיה הועמד לבדיקת פוסק רפואי, שקבע ביום 5/5/96כי החל מיום 1/3/96, נכותו היציבה של המערער עקב הפגיעה בעבודה היא בשיעור %5, לפי פריט 71(א)(1) למבחנים שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז- 1956(למבחנים אלה ייקרא להלן:נ "המבחנים" ולתקנות האמורות ייקרא להלן:ב "התקנות").
.2המערער ערר על החלטת הפוסק הרפואי בפני ועדה רפואית לעררים (שתיקרא
להלן:ו "הועדה"), אשר דנה בעניינו ביום 3/2/97וביום 31/3/97, והחליטה לדחות את הערר. כנגד החלטתה זו הוגש הערעור שבפני.
.3תמצית טענות ב"כ המערער
א. הועדה הטילה דופי במהימנותו של המערער, על היותו מטופל במרפאת ביה"ח
בעפולה, שלא בצדק. (ב"כ המערער צירף לערעור אישור משנת 1994על כך שהמערער טופל, ללא הטבה, בשיעורי דיבור).
ב. הועדה לא התייחסה במנומק לחוות דעתו של פרופ' פודושין.
ג. הועדה טעתה בכך שלא הפעילה את תקנה 15לתקנות.
.4תמצית טענות ב"כ המשיב
א. פריט הליקוי מהמבחנים שפרופ' פודושין קבע שיש ליישם לגבי המערער (פריט
69(1)(ב) למבחנים), אינו מתאים כלל למצבו.
ב. הועדה העדיפה את חוות דעתו של ד"ר פרדיס שהיתה בפניה על פני חוות דעתו
של פרופ' פודושין.
ג. בפני הועדה היה מסמך שהמערער לא טופל טיפול בדיבור.
ד. יש להפריד בין המלצתה של הועדה על כך שהמערער יעבור טיפול לבין קביעותיה על נכותו של המערער.
ה. הועדה נימקה את קביעתה שלא להפעיל את תקנה .15
.5התייחסות לחוות דעתו של פרופ' פודושין:נ
א. ככל הנראה נפלה טעות סופר בחוות דעתו של פרופ' פודושין, בענין קביעת
הפריט המתאים מהמבחנים. אולם, הועדה איננה חייבת לשים עצמה כמתקנת את הטעויות שנפלו בחוות הדעת, ואם הפריט שנבחר על ידי פרופ' פודושין אינו נוגע כלל למצבו של המערער, הרי שלא ניתן לקבוע שהועדה טעתה בכך שלא הסבירה יותר מדוע היא איננה קובעת למערער את אותו פריט ליקוי.
ב. מכל מקום, הועדה התייחסה לממצאים שנרשמו בחוות דעתו של פרופ' פודושין
ולא סתרה אותם, אך בשל האמור בס"ק א' לעיל - ברור גם מדוע לא הסכימה עם
המסקנה שנרשמה בחוות הדעת.
ג. אשר על כן, ככל שהדבר נוגע להתייחסותה של הועדה לחוות דעתו של פרופ'
פודושין - אין לקבל את טענת ב"כ המערער.
הפעלת תקנה 15לתקנות
.6ב"כ המשיב טען כי הועדה הסבירה מדוע לא הפעילה את תקנה .15אכן, הועדה הסבירה זאת, אך הסברה (שהמערער חזר לעבודתו) איננו יכול לספק, כמוסבר להלן.
.7ראשית - הועדה לא התייחסה כלל לגיל ולמין של המערער. ייתכן כי הועדה סברה כי לשני אלה אין השפעה על קביעת דרגת הנכות, אך אם זו דעתה של הועדה, היה עליה לציין זאת. לגבי גילו של המערער (יליד שנת 1936), היה על הועדה אף לנמק מדוע אין לכך השפעה, אם זו דעתה.
.8מטענת ב"כ המשיב על כך שהועדה נימקה את אי-הפעלת תקנה 15לתקנות, ניתן להבין כי לדעת המשיב, לאור הוראות תקנת משנה (ב) של תקנה 15, אין הועדה חייבת להתייחס למקצועו של המערער, כאשר לדעתה הוא מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו. אם זו אכן הטענה, אין לקבל אותה, כמוסבר בסעיף 9להלן.
.9(א) תקנה 15מחולקת לתקנות משנה, כך:ב
- תקנת משנה (א) - נוקטת לשון "רשאית" לגבי האפשרות של הועדה לסטות מדרגת הנכות שבמבחנים בגין הגיל, המין והמקצוע של הנפגע.
- תקנת משנה (ב) - מורה לועדה מתי היא חייבת להתחשב במקצוע.
- תקנת משנה (ג) - מורה לועדה מתי שלא להתחשב בגיל, במין ובכושר לעבודה.
ב. אמור מעתה:ו כשרצה מתקין התקנות להורות לועדה באילו מקרים אין היא אמורה להתחשב בגיל, במין ובכושר העבודה, ידע לקבוע זאת במפורש (כמו בתקנת משנה (ג)).
ג. לפיכך, אם מחוקק המשנה לא נקט ניסוח דומה בתקנת משנה (ב) לענין מקצועו, אין מקום לומר שהמחוקק החליט, כביכול, למנוע מן הועדה להתחשב במקצועו של הנפגע כאשר לא חל האמור בתקנת משנה (ב).
ד. הפירוש הנכון של תקנה 15(א)-(ג) הוא לדעתי כך:נ הכלל נקבע בתקנת משנה
(א) המתירה לועדה לסטות מן המבחנים. תקנת משנה (ב) מצמצמת את שיקול דעתה של
הועדה ומחייבת אותה להתחשב במקצועו של הנפגע, כאשר מתקיימים התנאים האמורים בתקנת משנה זו ואילו תקנת משנה (ג) מונעת מן הועדה להתחשב בחלק מהקריטריונים, אם הובאו כבר בחשבון.
ה. אמנם כבר בראשית דרכו של בית הדין לעבודה נפסק שאת הביטוי "רשאית" שבתקנה 15(א) יש לפרש כאילו נאמר ש"חייבת" הועדה לשקול את הפעלתה של תקנה 15(דב"ע לא/25-0 כהן - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ב 326),
אלא שבהטלת החובה על הועדה, מכח ההלכה הפסוקה, אין כדי לשנות את פרשנותה של
תקנה 15(ב), כמוסבר לעיל.
ו. לפיכך, גם אם שב המערער לעבודתו, אין בכך כדי למנוע מן הועדה להתחשב במקצועו לצורך שיקול הדעת על פי תקנה 15, ולמעשה, לאור הפרשנות שניתנה לתקנה 15(א) חייבת היתה הועדה לשקול האם יש למקצועו של המערער משקל לגבי סטיה מהנכות שנקבעה במבחנים, אלא שהועדה לא התייחסה כלל למקצועו של המערער, ובמקצועו (מורה) יש משקל משמעותי לשאלת נכותו בגין צרידות.
אפשרות השיפור במצבו של המערער:ב
.6מהניסוח שנקטה הועדה ואף מהחלטתה בעת ישיבתה הראשונה, נראה כי הועדה
ייחסה משקל מכריע לשאלת אפשרות השיפור במצבו של המערער.
אסביר את מסקנתי זו.
בדיון הראשון, ביום 3/2/97, סיימה הועדה את בדיקתו של המערער (היא לא
הזמינה אותו שוב לבדיקה נוספת), רשמה מפיו שהוא קיבל 3- 2טיפולים של ריפוי בדיבור וקבעה במסגרת הממצאים כי איכות קולו של המערער אינה טובה אך ניתנת לשיפור. במסקנות אותה ישיבה נרשם על ידי הועדה כי היא תסיים את דיוניה רק לאחר שהיא תקבל את תיקו הרפואי של המערער מהמרפאה לריפוי בדיבור.
מדוע מצאה הועדה טעם לבחון את התיק הרפואי ממרפאת טיפול בדיבור ?
הרי הועדה ידעה ממילא מהו מצבו הנוכחי של המערער (על פי בדיקתו), ואף ידעה ממילא כי המערער לא עבר יותר מ-3- 2טיפולים (הוא לא טען שעבר יותר מכך). נראה איפוא כי רצונה של הועדה לקבל את התיק הרפואי האמור, היה לבחון אם הוא פעל כמצופה ממנו לשיפור איכות קולו, או שמא הפסיק את הטיפול בעודו באבו. חיזוק לסברה זו ניתן למצוא בדברי הועדה בישיבתה השניה, לאחר שהועדה כללה את קביעתה שהמערער לא קיבל טיפול של ריפוי בדיבור כחלק מביסוס מסקנותיה, בסעיף 29לפרוטוקול ישיבתה השניה.
.7קריאת מסקנותיה של הועדה, בשתי ישיבותיה, כמכלול, מותירה את הרושם
הברור שהועדה למעשה קבעה למערער שיעור נכות נמוך מזה שמוצדק לאור מצבו, וזאת
עקב ידיעתה של הועדה שהמערער יכול לשפר את מצבו, באמצעות טיפול בדיבור, וסברתה של הועדה שהמערער לא עבר טיפולים כאלה ואיננו מוכר במרפאת טיפול בדיבור בעפולה.
.8לא מצאתי שהועדה עשתה "הפרדה" בין המלצתה למערער לעבור טיפול, לבין קביעתה בענין נכותו, כפי שנטען על ידי ב"כ המשיב. המערער לא בא אל הועדה כדי לקבל ממנה המלצות רפואיות, אלא בא כדי שתדון בעררו ותקבע את נכותו. חזרתה של הועדה על דבריה, שמצבו ניתן לשיפור, נראית כבאה לנמק את הקביעה על שיעור נכותו ולא כ"המלצה" למערער.
.9תפקידה של הועדה היה לקבוע את שיעור נכותו של המערער על פי התרשמותה ממצבו בעת הבדיקה. הועדה איננה רשאית להפחית משיעור הנכות המגיע למערער, רק בשל העובדה שלדעתה הוא יכול, באמצעות טיפול מתאים, לשפר את מצבו. ככל הנראה גם ב"כ המשיב אינו חולק על כך (דברים ברוח זו נאמרו מפיו במהלך הדיון, אך לא נרשמו בפרוטוקול).
.10בדב"ע מח/15-01 ששון - המוסד לביטוח לאומי,
פד"ע כ 128נידונה השאלה אם יש לקבוע מצבו של חולה אפילפסיה כפי שהוא לאחר
נטילת תרופות המפחיתות את תדירות ההתקפים, או כפי שהיה בלא התרופות. בית הדין הארצי קבע באותו פסק דין, כי על הועדה לקבוע את הנכות על פי המצב בפועל (שם המערער אכן נטל תרופות ששיפרו את מצבו). גם בענייננו, מן הדין שקביעת נכותו של המערער תהיה על פי מצבו בפועל, ומבלי קשר לשאלה אם מצבו ניתן לשיפור אם לאו.
לסיכום
.11בשל טעותה המשפטית של הועדה באי-מתן הסבר מספיק על כך שלא הופעלה תקנה 15לתקנות, יש להשיב את עניינו של המערער אל הועדה, על מנת שתנמק כראוי את מסקנתה בענין תקנה .15באותה הזדמנות, יש להבהיר לועדה שאל לה להפחית משיעור הנכות המתאים למצבו של המערער, רק בשל דעתה של הועדה על סיכוייו של המערער לשפר את מצבו.
.12אשר על כן אני מורה על השבת עניינו של המערער אל הועדה.
א. המשיב ידאג כי בפני הועדה יהיה המסמך משנת 1994שצורף לכתב הערעור, כך שהועדה תהיה מודעת לתוכנו. תשומת לב הועדה מופנית לכך שבקביעת דרגת נכותו של המערער,] על הועדה לקבוע את קביעתה על סמך מצבו של המערער בעת הבדיקה, ואין להפחית משיעור הנכות המתאים, רק בשל האפשרות הקיימת לשיפור עתידי במצבו של המערער.
ב. הועדה תאפשר למערער לטעון בפניה, בעל פה או בכתב, טענות לענין השפעת
גילו, מינו ומקצועו על הצורך בסטייה מדרגת הנכות שנקבעה במבחנים.
ג. לאחר מכן, תדון הועדה מחדש בשאלת הפעלת תקנה 15, ותנמק את מסקנתה,
בנוגע לגילו, למינו ולמקצועו של המערער.
.13על המשיב לשלם למערער את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד, בסך -.500, 1ש"ח, בתוספת מע"מ, אשר אם לא ישולמו עד ליום 15/11/97, יישאו הפרשי הצמדה וריבית, מיום 16/11/97ועד התשלום בפועל.

.14כל אחד מהצדדים זכאי לבקש, בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, רשות
לערער על פסק דין זה, תוך 30יום מיום שפסק הדין יומצא לו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון