רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

האם קביעת רופאי המוסד לביטוח לאומי גוברת על קביעת רופא משפחה ?

יש להעדיף, מבין שתי תעודות רטרואקטיביות, המכילות מסקנות רטרואקטיביות, זו של פוסק רפואי מטעם ביטוח לאומי על פני זו של רופא משפחה שאמנם, יש להניח, שמכיר את המבוטח, אולם הנחה זו מוכרת גם לרופאים חברי הוועדה וחרף קיומה הפעילו שיקול דעתם והעדיפו מסקנות הפוסק.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי:

.1המערער נפגע בתאונה ביום 17.12.95, ונחבל בגבו.
המשיב הכיר בתאונה האמורה כבתאונת עבודה ובעקבות זאת, שולמו לו דמי פגיעה
בגין התקופה שמיום 18.12.95, ועד יום .16.06.96
עם תום התקופה האמורה קבע פוסק רפואי שהחל מיום 17.06.96, נכותו היציבה של
המערער בקשר לתאונת העבודה הינה %.0
המערער הגיש ערר לוועדה רפואית לעררים אשר דחתה את הערר ובעקבות זאת הגיש
המערער ערעור לבית דין זה.
הערעור נדון ע"י כב' השופט ארמון במסגרת תיק נז/26-01, וביום 29.04.97,
ניתן פסק דין, (להלן:נ-פסה"ד).
.2א) חשוב לציין כי בפסה"ד נדחה הערעור ככל שהדבר נוגע להחלטתה של הוועדה שלא לקבוע למערער נכות יציבה וזאת לאחר שפעולות הוועדה ומסקנותיה נראו לכב' השופט ארמון מבוססות מבחינה רפואית ונטולות טעות משפטית.
ב) יחד עם זאת, נקבע בפסה"ד שהוועדה טעתה בהתייחסותה לתעודה רפואית נוספת שהגיש המערער ואשר מעידה על אי כושרו לעבודה בגין התאונה, מעבר לתקופת דמי הפגיעה וזאת בגין התקופה שמיום 15.06.96,ועד ליום 31.07.96,(להלן:ב -התעודה הרפואית), אלא שהמשיב סירב לשלם לו דמי פגיעה מעבר ל- 6חודשים.
בסע' 8לפסה"ד, מנמק כב' השופט ארמון בהרחבה, מדוע לא התייחסה הוועדה
כדבעי לתעודה הרפואית.
לפיכך, הוחזר עניינו של המערער לוועדה, תוך שנקבע בחלקו האופרטיבי של
פסה"ד כדלקמן:ו
"אשר על כן אני מקבל את הערעור ומורה על השבת עניינו של המערער אל הוועדה
על מנת שתפעל כאמור להלן:נ
א- תשקול מחדש את עניין אי אשורה של תעודת אי הכושר הנוספת (לתקופה שמיום 15.06.96, ועד יום 31.07.96), במיוחד בכל הנוגע לתקופה שעד ליום 23.07.96, מועד שלגביו לא היו בפני הוועדה ממצאים כל שהם של בדיקה המעידה על העדר נכות זמנית.
ב- אם תחליט הוועדה לאחר שקולה הנוסף כי למערער לא הייתה כל נכות זמנית, בתקופה שמיום 17.06.96ועד ליום 31.07.96, או אם תחליט כי באותה תקופה הייתה למערער נכות זמנית פחותה מ- %100, תנמק הוועדה את החלטתה זאת".
ג) הוועדה אליה הוחזר עניינו של המערער מכוח פסה"ד דנה ודחתה את הערר
בישיבתה מיום .27.07.97
על החלטתה זו הערעור שבפני.
.3א) מאחר ועסקינן בהחלטת וועדה אליה הוחזר עניינו של המערער מכוח פס"ד ובו הנחיות, יש לבדוק האם פעלה הוועדה בהתאם להנחיות וקיימה במלואן את הוראות פסה"ד.
ב) בסע' 29לפרוטוקול הוועדה נאמר כדלקמן:ב
"תעודת אי כושר לעבודה שנערכה ב- 22.07.96, דנה באי כושר מ- 15.06.96, עד ה- .31.07.96
וועדה רפואית נעשתה יומיים לאחר בדיקה זו, כאשר אי הכושר שניתן ע"י רופא המשפחה, הינו רטרואקטיבי ונעשה סכה"כ יומיים לפני הוועדה, ועל כן, הוועדה לא מקבלת את אי הכושר מעבר ל- 182יום".
ג) נשאלת השאלה אם בדבריה האמורים יצאה הוועדה לידי חובתה בעקבות פסה"ד.
לעניין זה, טען המערער בפני, שהוועדה לא ענתה על דרישות פסה"ד.
המערער חזר בפני על טענה שטען גם בפני כב' השופט ארמון, והיא שרופאיו שלו אמרו לו שאסור לו לחזור לעבודה והוא על כן נמנע מלעבוד, הן בשל המלצתם והן בשל המלצה של רופאה תעשייתית שאמרה לו שלא לעבוד עד שיבדק ע"י הוועדה של המל"ל. המערער הוסיף טענה עובדתית נוספת, לפיה אמנם, לא צויין בתעודה הרפואית שנערכה ע"י רופאו פרטי בדיקה קלינית, אך הלכה למעשה התעודה נערכה בתום תקופה שבה הופיע לרופא ונבדק מידי ימים ספורים.
לעומתו, טען ב"כ המשיב בפני, שהפוסק הרפואי בדק את המערער בעצומה של תקופת אי הכושר כפי שנקבעה בתעודה הרפואית, לפיה הסתיימה התקופה ב- .31.07.96
מאחר והפוסק הרפואי בדק את המערער יומיים בלבד לאחר היום שבו נערכה התעודה הרפואית, הרי - שסבירה החלטתה של הוועדה להעדיף את בדיקת הפוסק.
עוד טען ב"כ המשיב, שהוועדה נימקה מדוע היא מעדיפה את בדיקת הפוסק
ושהתעודה הרפואית אינה כוללת ממצאים, אלא רק מידע על תלונות ותעודה כזו יכולה
להספיק אולי לתשלום דמי פגיעה, אך לא לנכות זמנית.
ב"כ המשיב הפנה לאופיים השונה של דמי פגיעה לעומת גמלת נכות.
.4א) עיון בהנמקת הוועדה מראה שהוועדה נתנה הסבר לדרישה שפורטה בסע' 9א' לפסה"ד, והסבירה מדוע העדיפה את מסקנות הפוסק הרפואי על פני מסקנת רופא המשפחה בתעודה הרפואית.
הוועדה הפנתה לכך שלמעשה לא רק החלטת הפוסק הייתה רטרואקטיבית אלא גם התעודה הרפואית ניתנה באופן רטרואקטיבי.
ב) אשר לדרישה העולה מסע' 9ב' לפסה"ד - נשאלת השאלה האם בדברים שצוטטו
לעיל יש משום תשובה לדרישה האמורה.
1- ראשית - ובכל מקרה, אחזור ואומר כי יש להצטער על כך שמקום בו נכתב
פס"ד כה מפורט בהיר ומנומק כפי שנעשה בענייננו, ומופנות לוועדה הוראות כה ברורות ומסויימות, מסתפקת הוועדה ברישום בפרוטוקול אשר דרוש מאמץ על מנת לדלות ממנו תשובות ומכל מקום וודאי שאין רמת פירוט ובהירות המתקרבת אפילו לזו שבה נחנו השאלות, וחוששני, שגם יקשה לומר שהיא עונה על הדרישה לפיה מי שאינו רופא יבין את מה שעומד מאחורי הדברים.
2- כב' השופט ארמון, חייב את הוועדה לנמק, במידה ותחליט שלמערער לא הייתה כל נכות זמנית בתקופה נשוא התעודה הרפואית - מדוע לא הייתה.
3- כפי שצוטט לעיל, הוועדה הסבירה מדוע העדיפה את בדיקת הפוסק הרפואי,
נשאלת השאלה האם בכך שאמרה שהעדיפה את בדיקת הפוסק הרפואי ושאמרה שגם התעודה הרפואית הייתה רטרואקטיבית - יש כדי לנמק מדוע אין לקבוע נכות זמנית לתקופה שבמחלוקת.
חושבני, שבכפוף להסתייגות שציינתי בסעיף קטן 1לעיל, באשר לנסוח הפרוטוקול, הרי שהתשובה לשאלה זו חיובית.
עיון בפרוטוקול הישיבה בה נבדק המערער ע"י הפוסק (ד"ר טנצמן ביום 24.07.96), מראה שנערכה בדיקה קלינית מקיפה, הייתה התייחסות גם לצילומים, וממנה למד הפוסק שהמצב סופי החל מיום .17.06.96
סבורני, כי מסקנה זו הינה מסקנה רפואית וגם השאלה באם יש להעדיף, מבין שתי תעודות רטרואקטיביות, המכילות מסקנות רטרואקטיביות, זו של פוסק רפואי על פני זו של רופא משפחה שאמנם, יש להניח, שמכיר את המבוטח, אולם הנחה זו מוכרת גם לרופאים חברי הוועדה וחרף קיומה הפעילו שיקול דעתם והעדיפו מסקנות הפוסק.
לפיכך, בכך שהסבירה הוועדה מדוע העדיפה מסקנות הפוסק באשר להעדר נכות זמנית וסופיות מצבו של המערער החל מיום 17.06.96- ניתן לראות גם הנמקה לשאלה מדוע קבעה העדר נכות כלשהי מהמועד האמור.
.5סיכומו של דבר, דינו של הערעור להדחות.
לא התעלמתי מטענותיו של המערער לפיהן נמנע מלעבוד בתקופה נשוא המחלוקת
מאחר ורופאיו יעצו או הורו לו שלא לעשות כן, ומטענותיו העובדתיות האחרות בינהן הטענה לפיה רופא המשפחה קבע את אי הכושר באופן רטרואקטיבי, אך בהתבסס על בדיקות קודמות שנעשו בזמן אמת, אך חוששני שאלה טענות עובדתיות ו/או רפואיות שאין בהן כדי לשנות את המסקנה המשפטית.
יש להצטער על כך שהתעודה הרפואית נערכה באופן שטחי מבלי שפורט הבסיס לה, אך שוב אין בכך כדי לשנות את התוצאה.
.6בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.
.7במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיני זה עליו להגיש בקשת רשות

ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30יום מיום קבלת עותק פסק
הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון