שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות:

.1המערער נפגע בתאונת דרכים ביום 20/10/93, בה נחבל בעמוד השדרה הצווארי
ובידו השמאלית. באותה תאונה נהרגו אחיו הבכור של המערער, שנהג ברכב וכן פועל נוסף. המשיב הכיר בתאונה האמורה כבתאונת עבודה ושילם למערער דמי פגיעה בגין התקופה שמלמחרת התאונה ועד ליום .20/4/94
.2המערער הגיש למשיב בקשה לקביעת נכות מעבודה, בקשה שבעקבותיה הועמד
לבדיקת פוסק רפואי, אשר קבע ביום 1/1/95כי נכותו הצמיתה של המערער עקב התאונה הינה בשיעור %.5
.3המערער ערר על החלטת הדרג הראשון, עניינו הובא בפני ועדה רפואית
לעררים אשר החליטה, ביום 24/7/95, לדחות את הערר.
.4ערעור זה מופנה כנגד החלטתה האמורה של הועדה הרפואית לעררים (שתיקרא
להלן:נ "הועדה").
.5תמצית טענות ב"כ המערער
א. המערער נפצע קשה בתאונה בה נהרג אחיו לנגד עיניו, ונמצא אצלו שבר בעצם הבריח ובחוליה . 6c שברים אלה מחייבים קביעת דרגת נכות גבוהה יותר.
ב. למערער הפרעה נוירולוגית ביד שמאל. הועדה לא ערכה למערער את
המבחנים המתאימים להפרעה זו.
ג. ד"ר גיפשטיין חיווה דעתו, לבקשת המערער, והמליץ על דרגת נכות
בשיעור % 28לצמיתות. הוא התייחס לבעיה הנוירולוגית ביד שמאל ואף לשבר בעצם הבריח. הועדה היתה צריכה להתייחס לחוות דעתו.
ד. הועדה היתה אמורה לשלוח את המערער לבדיקת .c.tעדכנית ולא לחרוץ את גורלו על סמך התרשמות בלבד.
ה. הועדה היתה חייבת להיות מורכבת מנוירולוג ומאורתופד מומחה. הועדה היתה חייבת לשלוח את התובע לנוירולוג מומחה או למומחה לגב הבקיא בסוג השברים של המערער.
ו. הועדה לא דנה בענין הדכאון עקב פטירת אחיו של המערער.
ז. הועדה לא נימקה את החלטתה.
.6תמצית טיעוני ב"כ המשיב
א. הועדה אכן איבחנה שברים בחוליה 6cאך לא היה בקע דיסקלי ולא היו סימני לחץ על השק הדורלי ועל השורשים. הועדה לא מצאה הגבלה בתנועות הצוואר.
ב. הועדה הסבירה שאינה מקבלת את חוות דעתו של ד"ר גיפשטיין מאחר שלא מצאה הגבלה בתנועות עמוד השדרה הצווארי ולא סימנים נוירולוגיים אובייקטיוויים ביד שמאל.
ג. הועדה לא קיבלה את מסקנותיו של הפסיכולוג ד"ר סאמי דביני, שכן לא מצאה סימנים של אבל פתולוגי או מצב פוסט-טראומתי.
ד. אין לחייב את הועדה לקבל צילום .c.tעדכני.
ה. הרכב הועדה מתאים לתלונות המערער.
.7הרכב הועדה
א. אין לקבל את טענות ב"כ המערער בדבר פגמים, כביכול, בהרכבה של
הועדה.
ב. למערער היו תלונות במישור האורתופדי, במישור הנוירולוגי ובמישור הנפשי. הועדה כללה, אורתופד, נוירולוגית ופסיכיאטר, שהוא ההרכב המתאים למערער.
ג. אין לדרוש מהרופא המוסמך הקובע את הרכב הועדות להיכנס לתת-תחומי התמחות כנטען על ידי ב"כ המערער ולמנות דווקא אורתופד המומחה לחלק העליון של עמוד השדרה או נוירולוג המומחה דווקא בהיפואסתזיה. לפיכך, גם לא ניתן לקבוע שנפל פגם בהרכבה של הועדה.
ד. מובן גם שהועדה, בניגוד לנטען ע"י ב"כ המערער, לא היתה אמורה לפנות למומחים רפואיים אחרים, באשר הועדה, בהיותה ועדה רפואית לעררים, מנועה מלעשות כן (בניגוד לועדה בדרג ראשון).
.8צילום .c.tעדכני
א. בפני הועדה עמד צילום .c.tמיום 28/2/94שהצביע על השברים בחוליה . 6C
ב. דרגת הנכות האורתופדית בגין פגיעה בעמוד השדרה הצווארי, אמורה להיעשות, בהתאם להוראות פריט 37(5) למבחנים שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז- 1956(שייקראו להלן:ב "המבחנים" ו"התקנות", בהתאמה); כלומר, על פי הגבלת התנועות.
ג. משהועדה לא מצאה הגבלה בתנועות עמוד השדרה הצווארי, הרי שהיתה זכאית להסתפק בממצא של השבר, ממצא שאיפשר לה להגיע לקביעתה בדבר יישום פריט 37(8)(א) למבחנים, העוסק בשבר של גוף חוליה שהתרפא.
ד. בנסיבות אלה, ההחלטה אם לבקש צילום עדכני אם לאו - הינה החלטה רפואית, שביה"ד מנוע מלהתערב בה, לאור הוראות סעיף 123לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-.1995
.9ההיבט הנפשי
א. למערער טענות על דכאון עקב מות אחיו נגד עיניו בתאונה.
ב. הועדה לא קיבלה את מסקנותיו של הפסיכולוג, ד"ר דביני, אשר תיאר אבל פתולוגי ממושך, ונימקה זאת בכך שלא היו בפניה תלונות והיא לא מצאה ממצא של אבל ולא של פוסט-טראומה.
ג. אך טבעי הוא שהמערער יתאבל על אחיו, והועדה אכן מצאה "צער מסויים". ההכרעה אם צער זה מגיע לכדי הפרעה נפשית המצדיקה קביעת נכות הינה החלטה רפואית-מקצועית, והועדה, אשר כללה גם פסיכיאטר, היא זו שהיתה מוסמכת להחליט זאת.
ד. משהחליטה הועדה כי אין ממצאים המחייבים קביעת נכות בתחום הנפשי ומשהבהירה אף שלאור זאת אין היא מקבלת את מסקנתו של הפסיכולוג, ד"ר דביני, הרי שאין להתערב בהחלטתה בענין זה.
.10התייחסות לחוו"ד ד"ר גיפשטיין
א. אין לקבל את טענות ב"כ המערער בכל הנוגע להתייחסות לחלק האורתופדי בחוות הדעת של ד"ר גיפשטיין.
ב. עיון בחוות דעתו של ד"ר גיפשטיין מעלה כי הוא מצא בבדיקתו הגבלה בתנועות עמוד השדרה הצווארי (הגבלה שהוגדרה ע"י ד"ר גיפשטיין כ"קשה", ומבחירתו בפריט 37(5)(ב) למבחנים ניתן לראות שהיא לדעתו הגבלה "בינונית").
ג. משהועדה לא מצאה כל הגבלה בתנועות, כאמור בסעיף 26לפרוטוקול הועדה, הרי שדי בכך כדי להבין מדוע לא קיבלה את מסקנותיו של ד"ר גיפשטיין שהתבססו על ממצאיו, וכך אף הסבירה הועדה בסעיף 28לפרוטוקול שערכה.
ד. בחלק הנוירולוגי של חוות דעתו המליץ ד"ר גיפשטיין, לאחר שמצא
היפואסתזיה וחולשת שרירים, לקבוע נכות לפי פריט "31(א)(7)" למבחנים. פריט כזה אינו קיים במבחנים, וככל הנראה כוונתו של ד"ר גיפשטיין היתה לפריט 31(7)(א) iiהמדבר על שיתוק עצב thoracalis longusבצורה קשה.
ה. בסעיף 26לפרוטוקול שערכה הועדה נאמר שהיא מצאה "כח גס שמור ב 4גפיים". בבדיקת השרירים שבהם מצא ד"ר גיפשטיין חולשה triceps) ו-, bicepsשרירי כף היד ושרירי האמה) מצאה הועדה, לפי האמור בסעיף 26לפרוטוקול שערכה, כי הכח תקין ושווה בשתי הידיים. הועדה מצאה החזרים גידיים תקינים, ערים ושווים בשתי הידיים.
ו. בסעיף 28לפרוטוקול, הסבירה הועדה כי אחת הסיבות לאי-קבלת מסקנותיו של ד"ר גיפשטיין היא שלא נמצאו ממצאים נוירולוגיים אובייקטיוויים בידו השמאלית של המערער. השוואה בין ממצאיו הנוירולוגיים של ד"ר גיפשטיין לבין ממצאי הועדה, כמפורט לעיל, מביאה למסקנה כי הועדה לא טעתה, טעות משפטית, גם בהתייחסותה לחלק הנוירולוגי שבחוות הדעת של ד"ר גיפשטיין.
גורל הערעור
.11א. בשל כל האמור לעיל, אני דוחה את טענותיה של ב"כ המערער.
ב. למרות זאת, נראה לי שדין הערעור להתקבל, וזאת בגין אופן התייחסותה של הועדה לתקנה 15לתקנות.
.12א. בסעיף 29לפרוטוקול, רשמה הועדה כי היא מאמצת את מסקנות הועדה
מהדרג הראשון בנושא אי-הפעלת תקנה .15
ב. הפוסק הרפואי אשר דן בעניינו של המערער בדרג הראשון, קבע כי אין מקום להפעלת תקנה 15מאחר שאי-חזרתו של המערער לעבודה לא היתה קשורה לתאונה.
ג. הפוסק הרפואי ואף הועדה לא מצאו לנכון לציין בפרוטוקול מהיכן נשאב המידע על הסיבה לאי-חזרתו של המערער לעבודתו. כל שרשום לענין זה (בסעיף 21לפרוטוקול הדרג הראשון ובסעיף 20לפרוטוקול הועדה) הוא כי המערער טרם חזר לעבוד.
ד. כאשר מצאה הועדה לנכון לאמץ באופן גורף את החלטת הדרג הראשון בענין תקנה 15, היה עליה לציין כיצד נודע לה שאי-חזרתו של המערער
לעבודתו לא היתה קשורה לתאונה, ורצוי יותר כי היתה מפרטת את הידוע לה על הסיבה לאי-חזרתו של המערער לעבודתו, כך שיתאפשר פיקוח שפוטי יעיל על מסקנה זו.
ה. יתרה מכך, תקנה 15לתקנות אינה עוסקת רק ב"חזרה לעבודה". תקנה 15(א) לתקנות מתייחסת ל- 3עניינים העשויים להשפיע על סטיה מדרגת הנכות שבמבחנים:ו גיל, מין ומקצוע.
ו. הועדה לא התייחסה אף לא לאחד מ- 3עניינים אלה, לא לגילו של המערער, לא למינו ולא למקצועו ולא התייחסה לשאלת השפעתם על סטיה אפשרית מדרגת הנכות שבמבחנים.
ז. הוראת תקנה 15נועדה, בין השאר, לאזן בין הקביעה הסטנדרטית של דרגות הנכות שבמבחנים לבין השפעתן השונה של הנכויות על נפגעים בגילים שונים וממין שונה.
הועדה היתה חייבת לשקול את השפעת הגיל והמין של המערער על קביעת דרגת נכותו, אך לא עשתה כן או לפחות - לא נתנה לכך ביטוי בפרוטוקול ובכך טעתה.
.13אשר על כן, אני מקבל את הערעור ומורה על השבת עניינו של המערער אל
הועדה, על מנת שתשקול את הפעלתה של תקנה .15
לצורך כך, תאפשר הועדה למערער לטעון בפניה (בכתב או בעל פה) לענין השפעת
גילו, מינו ומקצועו על דרגת נכותו, לרבות טיעוניו בדבר מסוגלותו לחזור לעבודה
וטיעונים בדבר עיסוקו ערב התאונה. הועדה תאפשר למערער להציג לה מסמכים המעידים על סוג עבודתו והיקף משרתו ערב התאונה.

.14מאחר שדחיתי את כל נימוקי הערעור של המערער, אין צו להוצאות.
.15כל אחד מן הצדדים זכאי לבקש, בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, רשות לערער על פסק דין זה, תוך 30יום מיום שפסק דין זה יומצא לו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון