תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי:

.1א) המערערת לקתה בפגיעה עצבית בידה הימנית והמשיב הכיר במחלתה זו כפגיעה בעבודה.
המערערת ביקשה לקבוע את נכותה כתוצאה מהפגיעה בעבודה וביום 13/12/95, קבע פוסק רפואי כי החל מיום 14/04/94, נכותה היציבה עקב הפגיעה בעבודה הינה בשיעור % 5לפי פריט ליקוי 31(4)(א))) iובתוספת הגדלה בשיעור % 50לפי תקנה 15, נקבעו לה % 7.5נכות יציבה.
המערערת ערערה על החלטה זו, הערר נדון ע"י וועדה רפואית לעררים, אשר ביום 25/03/96, החליטה לקבל את הערר במובן זה שקבעה למערער נכות בשיעור %10, עפ"י פריט (.29(6))ii
דע-עקא, שהוועדה החליטה שאין מקום להפעיל את תקנה .15
כנגד החלטה זו הוגש ערעור שנדון במסגרת תיק נו/278-.01
ב) הערעור התקבל, ובפס"ד מיום 19/12/96, קבע כב' השופט ארמון שיש להשיב את עניינה של המערערת לוועדה לעררים על מנת שתשקול את הפעלת תקנה 15עפ"י האמור להלן:נ
"לאור כל האמור לעיל, אני מקבל את הערעור ומורה על השבת עניינה של המערערת אל הוועדה, על מנת שתשקול את הפעלתה של תקנה 15, על פי כל האמור להלן:ב
א. הוועדה תקח לתשומת לבה את העובדה שככלל, לא היתה הוועדה אמורה לשנות את מידת הפעלת תקנה 15מהמידה שנקבעה על ידי הדרג הראשון, בלא שהוגש ערר על כך .
שינוי מידת ההפעלה של תקנה 15בלא ערר על כך, אמור להיעשות רק באופן חריג כאשר יש הצדקה לכך לאור שינוי הקביעה על שיעור הנכות הרפואית, ובהתחשב בכך שלמרות שינוי הקביעה הרפואית, מדובר באותה נכה (גילה, מינה, מקצועה וכושר תפקודה לא השתנו בשל שינוי הקביעה הרפואית על ידי הועדה).
ב. אם תגיע הוועדה למסקנה כי המקרה של המערערת אינו כה חריג, תבוטל החלטת הוועדה בעניין תקנה 15, ונכותה של המערערת תועלה במחצית (ל- %15), על פי החלטת הפוסק הרפואי.
ג. אם למרות החריגות האמורה תסבור הוועדה שיש מקום לשנות את האופן שבו הפעיל הפוסק הרפואי את תקנה 15, תנמק הוועדה את מסקנתה זו, ויחולו ההוראות הבאות:ו

 1. הוועדה תודיע למערערת כי בכוונתה לשנות את אופן הפעלת תקנה 15מהאופן בו הופעלה על ידי הפוסק הרפואי, בהודעה יפורטו גם נימוקי הוועדה לעניין החריגות.
 2. הועדה תאפשר למערערת לטעון בפניה (בכתב או בעל-פה), בעצמה או באמצעות בא כוחה, את כל הטענות המתייחסות להשפעת גילה, מינה ומקצועה, על הסטייה מדרגת הנכות שבמבחנים, לרבות טענות המתייחסות לאופן ביצוע עבודתה טרם הפגיעה.
 3. הועדה תשקול את גילה, מינה ומקצועה של המערערת ואת השפעתם על הסטיה מדרגת הנכות שבמבחנים, ותנמק את החלטתה הסופית בעניין תקנה 15".

ג) הוועדה לעררים התכנסה ביום 24.03.97, והחליטה לסכם את דיוניה לאחר שתקבל חוו"ד וועדת רשות.
הוועדה התכנסה שנית ביום 07/05/97, עיינה בדו"ח וועדת רשות, והחליטה לדחות את הערר.
מכאן הערעור שבפני.
.2להלן עיקר טענות ב"כ המערערת בתמצית:נ
א) הוועדה לעררים לא קיימה את שהוטל עליה בפסה"ד.
ב) וועדת הרשות לא שקפה נכונה בפרוטוקול שלה את העובדות שנמסרו לה מפי
המערערת לעניין כושר התפקוד שלה.
ג) הוועדה הרפואית סיכמה דיוניה מבלי שראתה את המערערת, מתוך שהסתמכה על
ממצאי וועדת רשות.
וועדת הרשות גם היא לא בדקה את המערערת והיא איננה וועדה רפואית ולא ישב בה אורטופד.
ד) וועדת רשות והוועדה הרפואית התעלמו מחוו"ד ד"ר שטהל ומהעובדה שהמערערת עד שנפגעה עבדה בעבודות נקיון ומאז שנפגעה לא עובדת.
ה) יצויין כי להודעת הערעור צורף תצהיר של המערערת בו היא מצהירה שבהופעתה בפני וועדת הרשות אמרה שאינה יכולה לבצע פעולות שונות בעוד שבפרוטוקול הוועדה נרשם שהיא כן מסוגלת לעשותן והכל מבלי שנערכה לה כל בדיקה.
ו) הוועדה שגתה בכך שלא הודיעה למערערת שבכוונתה לשנות את שיעורי הפעלת
תקנה 15, ולאפשר לה לטעון בעניין זה בפניה.
ז) יש למצוא פסול בכך שוועדת רשות אפילו לא רשמה מה מקצועה של המערערת.
.3להלן עיקר טענות ב"כ המשיב בתמצית:ב
א) הוועדה רשמה את תלונות המערערת בישיבתה הראשונה.
ב) הממצאים הקליניים של הוועדה הראשונה מיום 25/03/96, לא נשללו בפסה"ד
אשר עוסק בתקנה 15בלבד.
ג) וועדת רשות הייתה מורכבת עפ"י התקנות והייתה מודעת למצבה הרפואי של המערערת והסיקה שעפ"י הממצאים הרפואיים היא יכולה להפעיל את היד.
ד) יש שוני באופי הליקוי שנקבע ע"י הדרג הראשון לבין זה שנקבע ע"י הדרג
השני.
ה) עצם העובדה שהודע למערערת ולב"כ שהוועדה פונה לוועדת רשות, היה בה כדי להוות הודעה על הכוונה לשקול שוב את ההחלטה לעניין תקנה .15
ו) השאלה אם המערערת מסוגלת לעבודתה אם לאו, היא שאלה מקצועית שמצאה את
תשובתה בקביעת הוועדה.
.4א) ב"כ הצדדים לא התייחסו לנתון עובדתי שנראה לי שבהשתלשלות הנסיבות של המקרה דנן, הינו בעל חשיבות ונפקות והוא שהוועדה אליה הוחזר עניינה של המערערת מכוח פסה"ד, לא הייתה וועדה באותו הרכב שישב בוועדה נשוא פסה"ד.
אמנם, שינוי ההרכב היה בלתי נמנע שכן, האורטופד, ד"ר ארדה שנכלל בהרכב הראשון, הלך לעולמו.
ברם - ההרכב החדש כלל רק רופא אחד מאלה שנכללו בהרכב הראשון, והמומחים בתחום האורטופדי והכרורגי (ששניהם רלוונטיים לעניינה של הפגימה של המערערת) - התחלפו.
ב) סבורני שבנסיבות שכאלה שומא היה על הועדה בהרכב החדש לבדוק בדיקה עצמאית את המערערת על מנת להתרשם ממגבלותיה הרפואיות ולו על מנת שלא תאמץ את מסקנות וועדת הרשות בבחינת "חותמת גומי".
אמנם, צודק ב"כ המשיב באומרו שפסה"ד התייחס בעיקר להפעלת תקנה 15אולם, פסה"ד קבע את שקבע מבלי שלקח בחשבון שהעניין לא יחזור לאותה הוועדה.
בנוסף, עיון בחלק האופרטיבי של פסה"ד כפי שצוטט לעיל, מראה שקביעות כב' השופט ארמון אינן נטולות זיקה לתחום הרפואי ככל שהוא נוגע לעניין יישום תקנה .15
.5לאור האמור לעיל, אינני מוצאת לנכון להעמיק ביתר טענות ב"כ הצדדים ואני מורה על השבת עניינה של המערערת לוועדה באותו ההרכב תוך שאני מורה לה לפעול כדלקמן:ו
א) לבדוק את המערערת בדיקה קלינית על ידיה.
ב) להכריע בשאלת הפעלת תקנה 15בנסיבות המקרה דנן, תוך התייחסות לפסה"ד של כב' השופט ארמון ולאורו לאחר שבדקה את המערערת בעצמה כאמור לעיל.

.6בנסיבות העניין אני מחייבת את המשיב לשלם למערערת הוצאות משפט ושכ"ט
עו"ד בסך 800ש"ח בצירוף מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון