תביעה לביטול פיטורים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה לביטול פיטורים:

סגן הנשיא (אדלר)
.1המערער עבד אצל המשיבה שנים רבות, עד שפוטר ביום .30.6.1994המערער הגיש תובענה לבית הדין האזורי בירושלים (השופט מירון ונציגי הציבור פדה ואיתן; תב"ע נד/519-3) לבטל את הפיטורים, וכן הגיש בקשה לצו מניעה זמני לעיכוב הפיטורים (השופטת ברק ונציגי ציבור מרגליות ודורון;
תב"ע נד/979-12). בסיום הדיון בבקשה לסעד ביניים קיבלו הצדדים את הצעת בית הדין לנהל משא ומתן על מנת לסיים את הסכסוך. הצדדים לא הגיעו להסכמה, והמשיבה הגישה בקשה למחוק את התובענה על הסף, מהטעם לפיו אין לתת סעד של אכיפת יחסי עובד-מעביד (השופט מירון ונציגי הציבור פדה ואיתן;
תב"ע מה/121-12). זמן מה לאחר מכן, הגיש המערער בקשה לפיצול סעדים,
בה ביקש רשות להגיש בשלב מאוחר יותר תובענה לפיצוי כספי בגין פיטורין שלא כדין ובינתיים ביקש, כי תידון תובענתו בענין ביטול הפיטורים. הדיון בבקשה למחוק את התובענה על הסף התקיים לאחר הגשת הבקשות שצויינו לעיל. לפני בית הדין האזורי היו, נוסף על כתבי בי-דין, תצהיר עדות הראשית של מערער ועדים מטעם המשיבה, ההסכם הקיבוצי, התכתבויות רבות, כולל פרוטוקול ארוך של הדיון שהתקיים ביום 29.6.1994, אצל המשיבה, שבסופו הוחלט לפטר המערער.
בית הדין מחק על הסף את התובענה להחזיר המערער לעבודה, ואף קבע, כי "משנמחקה התביעה, אין צורך לדון בבקשה לפיצול סעדים... ופתוחה הדרך לפני המשיב להגיש תביעה בגין פיצויים". על כך הערעור שלפנינו.
.2נימוקי בית הדין האזורי בית הדין קמא היו, כדלקמן:ו
א) טענתו העיקרית של המערער לפני בית הדין קמא היתה, כי הוא פוטר
בניגוד להסכם קיבוצי, המתנה פיטורים בהסכמת נציגי ההסתדרות. בדיון בו נדון ענין פיטוריו של המערער נכחו נציגי ההסתדרות (ועד העובדים), המערער ובא כוחו. נציגי הוועד הודיעו, כי לאור הוראותיה של מועצת הפועלים, הם יהיו משקיפים בלבד, וזאת בשל ייצוגו של המערער על ידי עורך דין. נציגי הוועד לא התנגדו לפיטורים, ואף הביעו הסכמתם, ובכך התמלאו התנאים בהסכם הקיבוצי בענין פיטוריו בהסכמת נציג העובדים.
ב) התובענה היא לאכיפת חוזה עבודה. לאור סעיף 3(2) לחוק החוזים
(תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א- 1970אכיפת חוזה עבודה אינה דרך המלך במקרה של פיטורים בניגוד להסכם קיבוצים. הסעד המקובל במקרים האלו הוא פיצויים. בית הדין קמא הסתמך על דב"ע לט/101-3
טוביהו - המועצה לענף החלב (פד"ע י"א 18).
.3מהי התרופה שהמערער מבקש - אכיפת חוזה עבודה
טענתו הראשונה של בא כוח המערער היתה, כי עתירתו אינה לאכוף חוזה עבודה. אין לקבל טענה זאת, שכן משמעותו של ביטול הפיטורים הינה המשך העסקתו של המערער חיוב מעביד להמשיך ולהעסיק העובד.
.4פיטורים בניגוד להסכם קיבוצי
הפסיקה הקיימת של בית המשפט הגבוה לצדק קובעת, כי אין לאכוף יחסי עובד מעביד,
כאשר העובד פוטר בניגוד להוראות ההסכם הקיבוצי (בג"צ 254/73 צרי נ' בית
הדין וריקס, פ"ד כח(1) 372; בג"צ 380/74 סלמאן נ' בית הדין ואח’,
פ"ד ל(1) 495; בג"צ 473/77 ההסתדרות הכללית נ' בית הדין וסלמאן,
פ"ד לב(1) 819; דב"ע לנדסמן - רשות הנמלים, פד"ע י"ט 32). בית דין זה
קבע מדיניות, לפיה במקרים של תובענה שהוגשה על ידי עובד (שאינו עובד מדינה) בעילה של פיטורים בניגוד להוראות הסכם קיבוצי - דרך המלך היא, לפצות את העובד, ורק במקרים נדירים לאכוף יחסי עובד-מעביד, כגון:נ פיטורים מחמת מניעים מפלגתיים. על ההלכה, כי לא ניתן להחזיר עובד שפוטר בניגוד להסכם קיבוצי לעבודה, נמתחה ביקורת. יתרה מזו, בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים הן במשפט והן ביחסי העבודה. בהתחשב בכך ייתכן, שיש מקום לשקול מחדש את המדיניות בנוגע לאכיפת יחסי עובד-מעביד בחברה ממשלתית ואף במגזר הפרטי. אולם, לאחר עיון בחומר הראיות, הגענו למסקנה, כי המקרה שלפנינו אינו מן המקרים המחייבים שיקול מחדש של המדיניות הקיימת. הטעם לכך הוא, כי נציגי הוועד, אשר נכחו בדיון בדבר פיטורי המערער, לא התנגדו לפיטורים אלא ההיפך מכך - הם הביעו הסכמתם לפיטורים. בסיום הפרוטוקול של הדיון, בו הוחלט על פיטורי המערער, נרשם:ב
"במהלך הדיון התבקשה עמדת חברי ועד העובדים והם ביקשו להבהיר, כי לאור מכתבו של מזכיר האיגוד המקצועי מיום 28.6.1994, הם רואים עצמם בגדר משתתפים פאסיביים. אולם עם זאת, הביעו דעתם הפרטית כי מעשיו של העובד, במיוחד על רקע עברו, הם חמורים, ואין מנוס הפעם מלהפעיל כלפיו את הסנקציה שלפיטורים, כמופיע בפיסקה 4של סעיף ח' בפרק ב' שבהסכם העבודה הקיבוצי".
.5הוסיף וטען בא כוח המערער, כי הפיטורים בטלים מעיקרא, מכיוון שפיטוריו נגרמו על רקע טענותיו בדבר מעשים פליליים של עובדים בכירים של החברה הממשלתית.
בית הדין האזורי הגיע למסקנה - על סמך התצהירים שהוגשו כעדות ראשית וטענות הצדדים, כי עילת התובענה של המערער היתה פיטורים בניגוד להסכם קיבוצי על רקע התנהגותו של המערער. בא כוח המערער לא הצביע על חוק המונע מחברה ממשלתית לפטר עובד.
בנסיבות האלה אין הפיטורים בטלים מעיקרא.
.6אשר לטענה של בא כוח המערער בעניין שיקולים פסולים בהחלטה של הנהלת המשיבה לפטר המערער - לו התבססה טענה זו על כתב התביעה וחומר הראיות, אשר הוגשו לבית הדין האזורי, היה בה אולי כדי להצדיק שיקול מחדש של המדיניות הקיימת בעניין אכיפת יחסי עובד-מעביד, וזאת לאחר שמיעת מלוא הראיות.
אולם, לא מצאנו בכתבי הטענות ובחומר הראיות, שהוגש לבית הדין קמא, ביסוס
לטענה כי עילת פיטורין של המערער קשורה להתנהגותו בעניין עבירות פליליות של
עובדים בכירים של המשיבה.
.7התובענה אינה כוללת את מלוא הסעדים
בא כוח המערער ביקש לפצל את הדיון, ולדון בבקשתו לבטל את הפיטורים, ואם התובענה תידחה, לאפשר לו להגיש תובענה חדשה לתשלום פיצויים בגין פיטורים מטעמים פסולים. בתקנה 26לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991נקבעו הכלל ("תובענה תכיל את מלוא הסעד שהתובע זכאי לו בשל עילת התובענה") והמקרים בהם רשאי התובע לבקש פיצול סעדים. יתרה מזו, תובע רשאי להגיש תובענה לפסק דין הצהרתי (על זכאות לפיצויי פיטורים) ולאחר מכן לתבוע על סמך פסק הדין או להגיש תובענה לגבי הסכום המגיע לו בעקבות פסק הדין הקודם (דב"ע נב/122-0 סלים - מפעלי מאיר, פד"ע כ"ה 143). לעומת זאת נפסק, כי "האפשרות הניתנת לתובע לפצל עילת התביעה אינה רצויה" (דב"ע מח/198-3 אבו עמר - מוצרי אספלט,
פד"ע כ' 249, 251). במקרה שלפנינו, אין זאת דרך נאותה לקיים שני דיונים, כאשר
בשתי התובענות מסכת העובדות זהה, והעדים הם אותם עדים, שהרי מסכת העובדות, הן לגבי אכיפת חוזה והן לגבי פיצוי כספי, מתייחסת לנסיבות פיטורי המערער. על כן, טעם נוסף, שלא להתערב בהחלטת בית הדין קמא למחוק את התובענה על הסף הוא, כי התובענה אינה כוללת את מלוא הסעד שהוא רשאי לבקש על פי מסכת העובדות, שכן חסרה בה העילה של פיצוי בגין הפרת הסכם.

.8סוף דבר
מחיקת תובענה על הסף אינה דרך המלך בבית הדין לעבודה, אולם במקרים מתאימים ניתן לעשות כך (דב"ע נב/217-3 אגודה ארצית ואח' - הבנק הבינלאומי ואח’, פד"ע כ"ז 3). לאור כל האמור לעיל הגענו למסקנה, כי במקרה שלפנינו לא טעה בית הדין קמא במחקו את התובענה על הסף, תוך כדי קביעה ש"פתוחה הדרך לפני המשיב להגיש תביעה בגין פיצויים". המערער ישלם למשיבה הוצאות משפט בסף 500, 3ש"ח בתוספת מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון