אחריות בעל מקצוע בנזיקין

בעל מקצוע, נושא בחובת זהירות כלפי כל אלה אשר לפי הידוע לו עלולים להיפגע מפעולותיו המקצועיות. "מי שלקח על עצמו למלא תפקיד של פיקוח עליון, חב חובת זהירות קונקרטית כלפי אלה אשר עלולים להיפגע אם לא מילא כראוי את חובת הפיקוח ובהם העובדים באתר הבנייה עליו הוא מפקח" (ע"א 878/06 דב טרויהפט נ' דוד עטיה , ניתן ביום 4.2.09). זאת ועוד, נקבע בפסיקה כי "סמכות הפיקוח על עבודה נושאת בחובה אחריות בקשר לביצוע העבודה. האחריות איננה נובעת רק מכך, שאלה שנפגעו סמכו למעשה על המהנדס, אלא היא נובעת בעיקרה מכך שהלה ידע או צריך היה לדעת, כי אנשים אלה ייפגעו אם הוא לא ימלא תפקידו כיאות." (ע"א 684/76 אייל נ' פוקסמן, פ"ד לא(3) 349, 359 ).

המונחים "פיקוח" ו"הדרכה", כוללים גם אחריות להבטחת נקיטת אמצעי זהירות בביצוע הפרוייקט מושא הפיקוח וההדרכה. משמונה מהנדס כמפקח על עבודות בנייה, גם אם ההסכם אתו אינו מבהיר את היקף חבותו במדויק, חלה עליו החובה להפנות את תשומת הלב של הצד השני בדבר הצורך בפיקוח ולהבהיר ספציפית, כי הוא אינו ממלא פונקציות אלו או אחרות ולהתרות בדבר הסיכונים הקיימים אם לא יהיה פיקוח ראוי , בהיעדר פיקוח שלו (ראו: ע"א 600/86 עמיר נ' קונפינו, פ"ד מו(3) 233, 243-244 ).

על תובע, בעילה של רשלנות להוכיח קיומה של חובת זהירות מושגית וקונקרטית, את הפרתה וגרימת נזק כתוצאה מההפרה (ע"א 145/80, שלמה ועקנין נ' המועצה המקומית בית שמש ואח' פ"ד לט(1), 113). קיומה של חובת זהירות מושגית תיבחן לפי מבחן הצפייה של האדם הסביר, צפיות "טכנית" וצפיות "מהותית". בחובת הזהירות הקונקרטית, נבחנת מערכת היחסים כלפי הניזוק הספציפי בנסיבות העניין ,קרי : אם המזיק הספציפי צריך היה לצפות לקיומו של סיכון לניזוק הספציפי. היכן שנמצא כי קיימת חובת זהירות כאמור, יש לבחון אם מתקיים יסוד ההתרשלות על בבחינת המצב העובדתי בנוגע לקרות הנזק. ואם התנהגותו של המזיק, הייתה בלתי ראויה וחרגה מרמת זהירות המצופה מאדם סביר באותן נסיבות. מושג הסבירות בעוולת הרשלנות, נקבע על-פי אמות מידה אובייקטיביות, כפי שאדם סביר היה נוהג בנסיבות העניין (ע"א 5604/94 חמד נ' מדינת ישראל, פ"ד נח(2) 498, 508-507). בנוסף, יש להוכיח כי קיים קשר סיבתי בין המסכת העובדתית של ההתרשלות לבין הנזק הנטען. כפי שנקבע ברישא של סעיף 64 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח-1968 , אדם ייחשב כגורם לנזק באשמו, אם היה האשם (מעשהו או מחדלו המהווים עוולה) "הסיבה או אחת הסיבות לנזק" . קרי: הוא גורם הכרחי לנזק "בלעדיו אין". מבחני הסיבתיות המשפטית הם: מבחן הצפיות, מבחן הסיכון ומבחן השכל הישר (ע"א 145/80 שלמה ועקנין נ' המועצה המקומית בית שמש, שם, ע"א 576/81 בן שמעון נ' ברדה, פ"ד לח(3) 1).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרת חובה חקוקה

 2. פיצויים על תקיפה

 3. הוכחת הנזק בדיני נזיקין

 4. מהי רשלנות בדיני נזיקין ?

 5. הוכחת תביעת נזיקין

 6. אחריות בנזיקין לחולי נפש

 7. עורך דין נזיקין רכוש

 8. חובת הקטנת הנזק נזיקין

 9. אפידמיולוגיה בתביעות נזיקין

 10. "גורם זר מתערב" בנזיקין

 11. גב תפוס - תביעת נזיקין

 12. עורך דין לענייני נזיקין

 13. אחריות בעל מקצוע בנזיקין

 14. מבחן "התנהגות בלתי סבירה" בנזיקין

 15. סעיף אחריות בנזיקין בחוזה

 16. סעיף 89(2) לפקודת הנזיקין

 17. עוולת הרשלנות דיני נזיקין

 18. ריסוס פירות - תביעת נזיקין

 19. חסינות שיפוטית תביעת נזיקין

 20. תביעת נזיקין על ירי של שוטר

 21. דיני נזיקין ביחסי בנק לקוח

 22. סעיף 52 לפקודת הנזיקין - גזל

 23. הגדרת שימוש בכוח לפי פקודת הנזיקין

 24. תביעת נזיקין בבית הדין לעבודה

 25. תביעת נזיקין נגד ביטוח לאומי

 26. אחריות בעל מקרקעין - מבחן הצפיות

 27. אחריותו של מחזיק במקרקעין בנזיקין

 28. תביעת נזיקין בגין תאונת דרכים

 29. תביעת נזיקין בגין אירוע בשטחים

 30. אחריות שילוחית סעיף 16 הנזיקין

 31. הגשת תביעת נזיקין אחרי 10 שנים

 32. אחריות מפעיל בריכת שחיה בנזיקין

 33. תביעות הנזיקין בעקבות האינתיפאדה

 34. פסיקת פיצויים לעתיד בדיני נזיקין

 35. חובת הראיה בחוק ברשלנות לגבי דברים מסוכנים

 36. תאונת דרכים חזיתית - תביעת נזיקין

 37. אחריות מוגברת כלפי ילדים בדיני נזיקין

 38. תביעת נזיקין בגין תקיפה - פריקת כתף

 39. אחריות שולח - סעיף 14 לפקודת הנזיקין

 40. תביעה לפי פקודת הנזיקין בתאונת דרכים

 41. חיוב צד לקבל הצעת פשרה בתביעת נזיקין

 42. ערעור על חלוקת האחריות בתביעת נזיקין

 43. אחריות בנזיקין בגין אי מניעת פיגוע טרור

 44. חישוב הפסדי השתכרות אדם שנפטר בתביעת נזיקין

 45. פסק דין בהעדר הגנה בתביעת נזיקין נגד המעביד

 46. סעיף 41 לפקודת הנזיקין – "הדבר מדבר בעד עצמו"

 47. אחריות בנזיקין של הוועדה המקומית לתכנון ובניה

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון