שיטת סכומי הביטוח

מהי שיטת סכומי הביטוח?

בספרו ד"ר שחר ולר עומד על שיטת 'סכומי הביטוח'; "סעיף 59 (ד) מעניק זכות השתתפות למבטחת שנשאה ראשונה בתשלום תגמולי הביטוח כלפי מבטחות אחרות, ומחלק את האחריות ביניהן בהתאם לסכומי הביטוח. לכאורה, חלוקת הנטל בין המבטחות לפי יחס סכומי הביטוח היא רצויה, שכן מניחים שקיים יחס ישר בין סכום הביטוח לבין מי הביטוח שקיבלה כל אחת מהן;כפי שנראה, אין הדבר כך".

ובהמשך ... "...חלקה של מבטחת נקבע בהתאם ליחס שבין סכום הביטוח שנקבע בפוליסה שלה לבין הסכום הכולל של סכומי הביטוח הקבועים בפוליסות הנוגעות בדבר." (הדגשות שלי-כ.ל.) (ד"ר שחר ולר,חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, כרך שני ע"מ 209 סעיף 494)

מלומדים בתחום הביטוח הכירו בבעייתיות שבשיטת סכומי הביטוח המעוגנת בסעיף 59 ד לחוק . "נמצא אפוא, ששיטת יחס סכומי הביטוח אינה צודקת, שכן היא מפלה לרעה וללא כל הצדקה את המבטח שביטח על הסכום הגבוה יותר. הפליה זו בולטת עוד יותר כאשר הנזק מכוסה על ידי כל אחת משתי הפוליסות" (דוד חשין עו"ד [כתוארו דאז], ביטוח כפל יתר, סעיף 59 לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א- 1981 , משפטים יב ע"מ 377, התשמ"ב )

וכן, "...דרך חלוקת הנטל שנקבעה בסעיף 59 (ד) בהתאם ליחס שבין סכומי הביטוח אינה רצויה;היא מבוססת על הנחה שלא תמיד מתקיימת בדבר יחס ישר בין דמי הביטוח לבין סכום הביטוח; היא אינה מתחשבת בשיעור החבות של כל מבטחת במקרה הקונקרטי והיא מתעלמת מהעובדה שסכום הביטוח הגבוה יותר נועד לכסות נזק גדול יותר ולא נועד ליטול חלק גדול יותר בנזק קטן. מוטב היה לחלק את הנטל שווה בשווה עד לסכום הביטוח החופף, ולחייב את המבטחת שביטחה בסכום הגבוה יותר בתשלום היתרה כולה". (ד"ר שחר ולר,חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 , כרך שני סעיף 494 ע"מ 211 )

עם זאת, בעוד שהמלומדים מבקרים את השיטה המעוגנת בסעיף 59 ד לחוק, אף בפסיקה מביעים חוסר נוחות עם השיטה אך עם זאת מודעים למגבלות החוק. אצטט מפי כבוד השופטת נאור בפסק דינה- בע"א 5464/00 פרץ ג.ג. מהנדסים בע"מ נ' קנין [פורסם בנבו] ע"מ 508-509 סעיף 42 "האם במקרה זה לא יהיה זה צודק יותר, גם לגבי פוליסת נכסים, להורות על שיטת חלוקה שווה? אכן, שיטת חלוקה כזו- אם תיושם – עשויה לרוקן מתוכן במידה לא מעטה את הסדרו של המחוקק בסעיף 59 (ד)".

מדבריו של כבוד השופט חשין ; "צר לי , אך רואה אני עצמי כבול להוראת – החוק. הוראת סעיף 59 (ד) לחוק, הוראה בלתי ראויה היא, לדעתי, אך משהורנו החוק את שמורה הוא אותנו, מצווה היא שנכוף ראשנו לפניו והוא שלטון החוק ברשות השופטת" (בע"א 5464/00 פרץ ג.ג. מהנדסים בע"מ נ' קנין [פורסם בנבו] ע"מ 512)

בניגוד לשיטה הרווחת , השיטה המשולבת סומנה כשיטה הרצויה- "בספרות המשפטית נטען כי השיטה ביותר לחלוקת הנטל בביטוח כפל של אחריות היא 'השיטה המשולבת'. לפי שיטה זו, החבות בין המבטחים מתחלקת שווה בשווה עד לתקרת האחריות המשותפת (סכום הביטוח הנמוך יותר), ואם הנזק עולה על תקרת האחריות המשותפת , על המבטח בסכום הביטוח הגבוה יותר לשאת לבדו בנזק העודף עד לגבול האחריות הקבוע בפוליסה. לכאורה, שיטה זו היא אכן ההוגנת ביותר, שכן היא מקיימת שוויון מלא בתחום החבות המשותפת, ואילו בתחום החורג מחבות זו נושא עול רק המבטח שקיבל בגינו תמורה". (ירון אליאס, דיני ביטוח , כרך ב' מהדורה שנייה , ע"מ 1293 -1294 )

לסיכום: הן בספרות המקצועית בתחום הביטוח והן בפסיקה כולם בדעה אחת ככל הנוגע לשיטת 'סכומי הביטוח'- כי המדובר בשיטה לא רצויה אשר לעיתים אף מובילה לתוצאות לא הוגנת, זאת ככל שהנטל מתחלק באופן מפלה ולא שוויוני.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון