החלפת ערבות

דוגמא להחלטה בנושא החלפת ערבות:

1. זוהי בקשת המבקש, הוא המשיב בערעור שבנדון (להלן- המבקש) להורות על חילוט חלק מסכום הערבות הבנקאית שהפקידה המשיבה, היא המערערת בערעור שבנדון (להלן- המשיבה), ולקבוע שהערבות הבנקאית תוחלף בערבות בנקאית אחרת שסכומה ישקף את גובה החובות הפסוקים שעוכב ביצועם נכון ליום ההחלפה, בהתאם לתחשיב שערך.
הרקע לבקשה:
2. ביום 19/7/12 ניתן פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה (סגנית נשיא איטה קציר ונציגי הציבור מר רפאל גליק ומר יהודה בן סימון; תע"א 2378-07) בו התקבלה בחלקה תביעת המבקש לתשלומים שונים בשל תקופת עבודתו אצל המשיבה וסיומה. תביעה שכנגד שהגישה המשיבה נדחתה במלואה.

כפעל יוצא מכך, חייב בית הדין האזורי את המשיבה לשלם למבקש את הסכומים הבאים, בתוך 30 יום ממועד פסק הדין:
א. פיצויי פיטורין בסך של 58,229 ₪, "בצרוף 25% פיצויי הלנת פיצויי פיטורים מיום 15.12.06 ועד מועד התשלום בפועל".
ב. תוספת מע"מ עבור חודשים 5/06 – 10/06 – בסך של 8,061 ₪, "אולם, מאחר והתובע בתשובתו לתגובת הנתבעת הסכים כי יש להפחית מרכיב התביעה סך של 2,000 ₪ נוספים ששולמו בשנת 2005, הרי על הנתבעת לשלם לתובע סך של 6,061 ₪ בלבד, בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 1.1.07 ועד מועד התשלום בפועל".
ג. הפרשי שכר עבור חודש 11/06 – סך של 13,704 בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 1.12.06 ועד מועד התשלום בפועל.
ד. הפרשי שכר עבור חודש 12/06 – סך של 6,852 ₪ בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 1.1.07 ועד מועד התשלום בפועל.
ה. פדיון חופשה שנתית בסך של 3,831 ₪ בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 1.1.07 ועד מועד התשלום בפועל.
כמו כן נקבע כי על המשיבה לשלם למבקש הוצאות משפט בסך של 2,122 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך של 7,500 ₪ תוך 30 יום ממועד פסק הדין, אחרת יישאו הסכומים הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
3. המשיבה הגישה ערעור על פסק הדין ובמקביל הגישה לבית הדין האזורי בקשה לעיכוב ביצועו. בית הדין האזורי דחה את הבקשה ועל כן הוגשה בקשה לעיכוב ביצוע לבית דין זה, בצירוף בקשה למתן צו עיכוב ביצוע ארעי עד למתן החלטה בבקשה.
ביום 11.9.12 ניתן צו עיכוב ביצוע ארעי על ידי השופט איטח, וזאת בהתייחס לחיוב לשלם את תוספת המע"מ במסגרת הפרשי שכר שלא הוצאה בגינם חשבוניות (סעף 82 ב'-ד' לפסק הדין) ובהתייחס לפיצויי ההלנה בגין פיצויי הפיטורים (סעיף 82א' לפסק הדין), זאת בכפוף לכך שעד ליום 19.9.12, יעוכב ביצועו של פסק הדין, בתנאי שהמבקשת תפקיד בקופת בית הדין, ערבות בנקאית לגבי הסכומים שעוכבו. בהחלטה מיום 19.9.12 הוארך המועד להפקדת הערבות הבנקאית עד ליום 25.9.12.
בין לבין הודיעה המשיבה כי כבר ביום 20.9.12 ביצעה העברה בנקאית לחשבון בא כוח המבקש "של הסכומים בהתאם להחלטת בית הדין בבקשה לעיכוב זמני", ככל הנראה הכוונה לסכומים שלא עוכבו. בכל אופן, הבהירה המשיבה כי היא אינה עומדת על בקשתה לעיכוב מלוא פסק הדין והיא מגבילה את בקשתה לרכיבים בגינם המציאה ערבות בנקאית כאמור בהחלטה מיום 11.9.12.
4. ביום 24/9/12 ניתנה החלטת השופט איטח בבקשה לעיכוב ביצוע ונקבע כי האיזון הראוי בין האינטרסים של הצדדים בשלב זה הוא לעכב, עד למתן הכרעה בערעור, את ביצוע פיצויי ההלנה בגין פיצויי הפיטורים שהם מעבר להפרשי הצמדה וריבית, וכן לעכב את תשלום רכיב תוספת המע"מ במסגרת הפרשי שכר שלא הוצאה בגינם חשבוניות (סעיף 82 ב'-ד' לפסק הדין), עד להכרעה בערעור.
עוד הובהר, למען הסר ספק, כי לא מעוכב ביצועם של יתר הרכיבים שנפסקו.
כמו כן נקבע כי הוצאות הבקשה יובאו בחשבון במסגרת פסיקת ההוצאות בערעור.
5. לאחר קבלת החלטת בית הדין בבקשה לעיכוב ביצוע, פנה המבקש אל המשיבה לשלם את הסכומים שביצועם לא עוכב בהחלטת בית הדין, ובין באי כח הצדדים הוחלפו מכתבים בעניין שווי הסכומים שיש לשלם. משאלו לא הביאו לתשלום הסכומים, הוגשה בקשה זו לחילוט אותו חלק שלא עוכב ולא שולם מתוך פסק הדין באמצעות חילוט חלק מהערבות.
הבקשה הועברה לתגובת המשיבה, אשר הודיעה כי בכוונתה לשלם את הסכומים בגין הפרשי השכר שלא עוכבו וכי היא נכונה לחלט מתוך סכום הערבות את הפרשי ההצמדה בגין פיצויי הפיטורים, אך כפרה בפרשנות המבקש לפיה יש לעדכן את שווי הערבות בגין פיצויי ההלנה לשווים במועד שבו יחולט מהם סכום כלשהו על פי חישובי המבקש, והבהירה כי היא מסכימה למשוך את הערבות ולהעמידה על הסכום בניכוי סכומי הפרשי ההצמדה בגין פיצויי הפיטורים וסכומים שבכוונתה לשלם, אך זאת כשוויה של הערבות במועד מתן החלטת בית הדין.
בהמשך הודיעה המשיבה כי ביום 18/11/12 העבירה לחשבון הבנק של המבקש את הסך של 24,523.97 ₪, המהווה לדבריה את מלוא הסכום שעתר לו המבקש, למעט הפרשי הצמדה על פיצויי הפיטורים.
6. בתשובת המבקש לתגובת המשיבה והודעתה, אישר המבקש כי אכן המשיבה העבירה לו את הסך של 24,523.97 ₪ המהווה את יתרת הסכומים המגיעים לו שתשלומם לא עוכב, למעט בגין הפרשי ההצמדה והריבית על פיצויי הפיטורים ועל כן לשיטתו נותרה המשיבה חייבת לו את הסך של 21,290.91 ₪ בגין הפרשי הצמדה וריבית על פיצויי הפיטורים, שלא שולמו למרות שלא עוכב ביצועם.
המבקש הפנה לכך שהמשיבה לא כפרה בסכומי הפרשי ההצדמה והריבית שחישב כאמור בבקשתו שבנדון לחילוט חלק הערבות, ועל כן עתר בסופו של יום לחילוט הסך של 21,290 ₪ בגין הפרשי הצדמה וריבית כחוק על סכום פיצויי הפיטורים, והוסיף שככל שהמשיבה מבקשת להחליף את הערבות הבנקאית המופקדת בתיק באופן שינוכו סכומים שלא עוכב ביצועם ואשר שולמו בינתיים למבקש, יש להחליפה אך ורק בערבות שתשקף את החוב הפסוק הנכון נכון ליום ההחלפה, אשר נכון למועד הגשת הבקשה עומד לדבריו על הסך של 283,757 ₪, ומסכום זה להפחית את הסכום שיחולט ואת הסכומים ששולמו.
כך או כך, בהתאם להודעת המבקש מיום 20/12/12 הרי שבכפוף לחילוט סכום הפרשי ההצמדה והריבית בגין פיצויי הפיטורים והפחתת הסכומים ששולמו, על המשיבה להפקיד ערבות חלופית בסך של 251,764 ₪ נכון לאותו יום, על פי החישוב הבא:
א. 251,764 ₪ בגין פיצויי הלנת פיצויים.
ב. 11,779 ₪ בגין הפרשי שכר שתשלומם עוכב.

דיון והכרעה:
5. הנה כי כן וכמבואר לעיל, מוסכם בין הצדדים לחלט מתוך הערבות שהופקדה את הפרשי ההצמדה והריבית בגין פיצויי הפיטורים ששולמו זה מכבר, ואף אין חולק ביניהם כי יש מקום להפחית מסכום הערבות את הסכומים ששולמו למבקש ביום 18/11/12, כך שתיוותר על כנה ערבות בגין פיצויי ההלנה והפרשי השכר שתשלומם עוכב, כאשר המחלוקת שנותרה בין הצדדים, היא בשאלה, האם כטענת המבקש יש לחשב את סכום הערבות ה"מתוקנת" לאחר החילוט ולאחר הפחתת הסכומים ששולמו, בהתאם לשיעורה במועד החלפת הערבות על פי החישוב שערך, או שמא כטענת המשיבה, יש להחליף את הערבות לאחר החילוט והפחתת הסכומים כאמור, אך זאת בערבות בסכום המשקף את תמונת המצב נכון ליום מתן החלטת בית הדין על הפקדתה ולא מעבר לכך.
על מנת להעמיד דברים על דיוקם, אוסיף, כי למרות שבתגובתו לבקשה נקט ב"כ המשיבה, לסירוגין בביטוי "הפרשי הצמדה וריבית" בגין פיצויי הפיטורים ובביטוי "הפרשי הצמדה" בגין פיצויי הפיטורים, הרי שהחלטת השופט איטח היתה ברורה וקבעה כאמור כי יעוכב ביצוע פיצויי ההלנה בגין פיצויי הפיטורים שהם "מעבר להפרשי הצמדה וריבית".
על כן נכונה אני להניח כי השימוש בביטוי "הפרשי הצמדה" בגין פיצויי הפיטורים, יסודה בהשמטה מקרית וכי כוונת המשיבה היא אכן לחילוט הפרשי ההצמדה והריבית בגין פיצויי הפיטורים.
זאת ועוד, בתגובתה לבקשה לא חלקה המשיבה על סכום הפרשי ההצמדה והריבית אותו חישבה ב"כ המבקש ועל כן, עולה כי אף הסך של 21,290.91 ₪ נכון ליום 17/10/12, בגין "הפרשי הצמדה וריבית על פיצויי הפיטורים, אינו שנוי במחלוקת.
6. אחר הבהרות אלו, אפנה להלן לדון במחלוקת שנותרה בין הצדדים בשאלה, האם בהתרחש אירוע של החלפת ערבות, יש להמירה בערבות בשווי הרכיבים שעוכבו, כפי שהתעדכנו נכון למועד ביצוע ההחלפה, או שמא יש להחליפה בערבות בשווי הרכיבים שעוכבו נכון למועד מתן ההחלטה על הפקדתה.
7. לאחר שנתתי דעתי לעמדות הצדדים, זה בכה ובזה בכה, אין בידי לקבל עמדת מי מהם במלואה, ואבאר.
כעולה מחישובי ב"כ המבקש, השערוך אותו ביצעה ב"כ המערער, הינו שערוך של פיצויי ההלנה מיום 15/12/06 ועד הלום.
דא עקא, שחישוב זה בטעות יסודו, שכן מששולמה קרן פיצויי הפיטורים, נפסק מרוץ פיצויי ההלנה, וסכום פיצויי ההלנה שנצבר עד למועד ביצוע תשלום הקרן בפעל – נעצר. סכום זה נושא החל ממועד תשלום קרן פיצויי הפיטורים ואילך, הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מאותו מועד ועד לתשלום פיצויי ההלנה בפעל, ככל שבסופו של יום יידחה הערעור שהגישה המשיבה.
בכל הנוגע לרכיב הפרשי השכר שמקורם ברכיב מע"מ שבגינו לא יצאו חשבוניות ואשר תשלומו עוכב, הרי שרכיב זה בסך כולל של 8,677 ממשיך לשאת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מן המועד שנקבע בפסק הדין היינו: 872 ₪ מיום 1/12/06, 1,744 ₪ מיום 1/12/06 ו-6,061 ₪ מיום 1/1/07, ועד לתשלומו בפעל, ככל שבסופו של יום יידחה הערעור שהגישה המשיבה.
8. הנה כי כן, עד כה אין בידי לקבל את חישובי המבקש בכל הנוגע לאופן עדכון סכום פיצויי ההלנה שעוכב, ומכאן לשאלה האם יש לעדכן את הסכומים נשוא כתב הערבות החלופית שתופקד, בהפרשי ההצמדה והריבית.
צודקת המשיבה, כי אין זה מעשי לעדכן את סכום הערבות מדי חודש בחודשו בגובה החוב המשתנה בהתאם לשיעורי ההצמדה והריבית המשתנים, ואולם, יש לזכור כי הערבות נועדה להבטיח תשלומים בגינם יש לשלם הפרשי הצמדה וריבית, ככל שידחה הערעור, ועל כן, גם אם אין מנגנון אוטומטי של עדכון מדי חודש בחודשו, הרי שלמצער, בעת התרחשות אירוע, המחייב את המשיבה להמציא ערבות חלופית לתיק בית הדין, לאחר שיבוצעו ההפחתה והחילוט - יש לחשב את סכומה של הערבות החלופית בהתאם לסכומים שהיא נועדה להבטיח במועד הגשתה.
אי לכך, יש לעדכן את גובה הסכומים שנועדה להבטיח הערבות החדשה שתופקד, בהפרשי הצמדה וריבית שצברו הסכומים שנועדה להבטיח עד למועד ההחלפה.
ודוק, הואיל והסכומים ששולמו על ידי המשיבה ביום 18/11/12, כבר שוערכו במועד תשלומם ולא נטען כי השערוך היה בחסר, הרי שלצורך חישוב סכום הערבות החלופית שיש להפקיד לאחר חילוט הסכום שאינו שנוי במחלוקת, יש לקחת בחשבון את שני הרכיבים שנועדה הערבות להבטיח (היינו פיצויי ההלנה והפרשי השכר שתשלומם עוכב) ולהוסיף להם הפרשי הצמדה וריבית בהתאם למבואר לעיל.
9. סיכומם של דברים.
חישובי המבקש בכל הנוגע לשערוך סכומי פיצויי ההלנה שעוכבו נכון למועד זה – נדחים.
מנגד, יש לעדכן את גובה הסכומים שנועדה להבטיח הערבות החדשה שתופקד, בהפרשי ההצמדה והריבית שצברו הסכומים שנועדה הערבות החדשה שתופקד להבטיח, עד למועד ההחלפה.
10. אי לכך, לאור הסכמת הצדדים כי מתוך סכום הערבות המופקדת בתיק בית הדין יחולט הסך של 21,290.91 ₪ בערכו נכון ליום 17/10/12, לגביו לא היה חולק, בגין הפרשי הצמדה וריבית על קרן פיצויי הפיטורים ששולמה, ולאור הסכמתם של הצדדים להפחית מסכומי הערבות החלופית שתופקד את הסכומים ששולמו על ידי המשיבה ביום 18/11/12, ניתנות ההוראות שלהלן:
א. הסך של 21,291 ₪ כשהוא נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 17/10/12 ועד למועד החילוט בפעל - יחולט מתוך סכום הערבות וישולם למבקש.
ב. יתרת סכום הערבות יבוטל, כנגד הפקדת ערבות חלופית בהתאם לנוסח הערבות הקיימת, וזאת בסכום כולל בגין רכיב פיצויי ההלנה ורכיב הפרשי השכר שתשלומם עוכב, אשר יחושב בהתאם למפורט להלן:

 1. בגין הפרשי השכר - יישא הסכום שעוכב הפרשי הצמדה וריבית כחוק בהתאם להוראות פסק הדין, היינו: 872 ₪ מיום 1/12/06, 1,744 ₪ מיום 1/12/06 ו-6,061 ₪ מיום 1/1/07, ועד למועד הפקדת הערבות החלופית.
 2. סכום פיצויי ההלנה שנצבר עד ליום תשלום קרן פיצויי הפיטורים בפעל, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל ממועד תשלום קרן פיצויי הפיטורים ועד למועד הפקדת הערבות החלופית.
 3. סוף דבר –

אשר על כן ולאור כל המבואר לעיל, המזכירות תמסור את כתב הערבות לבא כח המבקש.
בתוך 15 יום ממועד קבלת כתב הערבות לידי ב"כ המבקש יפנו ב"כ המבקש וב"כ המשיבה במשותף לבנק, לצורך חילוט חלק הערבות והחלפתה בערבות החלופית, בהתאם להוראות סעיף 10 לעיל.
באחריות ב"כ המבקש להמציא את הערבות החלופית לתיק בית הדין בתוך 7 ימים מעת הוצאתה.
בנסיבות העניין ולאור התוצאה אליה הגעתי – אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביול ערבות

 2. החלפת ערבות

 3. ערבויות ביצוע

 4. עורך דין ערבות

 5. כיבוד כתב ערבות

 6. פרשנות כתב ערבות

 7. ערבות מוגבלת בזמן

 8. ערבות מטיבה במכרז

 9. ביטול ערבות אוואל

 10. תיקונים בחוק הערבות

 11. התיישנות ערבות בבנק

 12. חוב יורשים על ערבות

 13. סעיף 22 לחוק הערבות

 14. ערבות לא מבוילת כדין

 15. הגדרת ערבות אוטונומית

 16. ערבות אשפוז בבית אבות

 17. פגם מהותי בערבות במכרז

 18. תוקף כתב ערבות לא חתום

 19. פגם בנוסח הערבות במכרז

 20. תניית הגבלה בכתב ערבות

 21. צו נגד מימוש כתב ערבות

 22. חובת יידוע בחוק הערבות

 23. רשלנות בנק בהנפקת ערבות

 24. צירוף ערבות למסמכי מכרז

 25. משלוח ערבות במכרז בפקס

 26. תביעה מתוקף ערבות אישית

 27. מימוש ערבות של בנק מלווה

 28. דרישת הבנק לפרוע ערבויות

 29. ערבות אישית לאספקת סחורה

 30. החתמת עולה חדש על ערבות

 31. הוכחת ערבות אישית להלוואות

 32. ערבות על חוב של אדם שנפטר

 33. העדר חותמת על ערבות במכרז

 34. ערבות בעלים של חברה לחוב

 35. הסוואת ערבות אישית בהסכם

 36. ערבות בתביעה של תושבי חוץ

 37. ערבות הנוגדת את תנאי המכרז

 38. מימוש ערבות לאחר הרבה שנים

 39. אי יכולת מימוש ערבות במכרז

 40. דוגמא לכתב ערבות אוטונומית

 41. ערבות גבוהה מדי בהצעה למכרז

 42. ערעור על החלטה להגדלת ערבות

 43. ערבות של אדם שמסובך בחובות

 44. הוראת חלף ערבות פסק דין משקם

 45. הודעה על ביטול ערבות לשכירות

 46. שחרור שוהה בלתי חוקי בערבות

 47. חתימה על ערבות לפני תיקון חוק

 48. בקשה לפטור מתשלום ערבון עתידי

 49. בקשה לחיוב חברה בהפקדת ערבות

 50. זיוף חתימה על כתב ערבות אישית

 51. כתב ערבות לתשלום חוב של חברה

 52. פקיעת ערבות אישית בלתי מוגבלת

 53. הפקדת ערבות לטובת משיב פורמלי

 54. ערבות אוטונומית מכירת רכב לחברה

 55. ביטול חוב לבנק עקב ערבות אישית

 56. ערעור על חיוב ערבות אישית לחברה

 57. חתימה על ערבות למרות פרטים חסרים

 58. ערבות ביצוע או ערבות אוטונומית ?

 59. עיכוב מימוש עיקול עד להמצאת ערבות

 60. זכות הערב לדעת את זהות בעל הערבות

 61. ביטול ערבות לצו עיכוב יציאה מהארץ

 62. ערבות בבקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ

 63. תביעה בגין ערבות להלוואה שלא נפרעה

 64. סעיף 353א ערבות מספקת ערבות אישית

 65. שאלת הערבות האישית להתחייבויות חברה

 66. חתימת מנהל חברה על ערבות כלפי ספקים

 67. ערבות אישית על עסקה ללא הגיון כלכלי

 68. טופס אישור לקוח חדש - חתימה על ערבות

 69. ביטול ערבות למשכנתא על דירה פיקטיבית

 70. החזרת ערבות שהופקדה במזכירות בית המשפט

 71. הגנות "ערב מוגן" מכוח סעיף 27 לחוק הערבות

 72. האם הנתבע הופטר מערבותו לאחר שחתם עליה ?

 73. תביעה נגד אדם שחתם על כתב ערבות אישית לעסק שקרס

 74. כתב ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום למילוי התחייבויות

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון