התקבל ערעור על שכר טרחת עורך דין בתביעה ייצוגית

התקבל ערעור על שכר טרחת עורך דין בתביעה ייצוגית

1. בערעור שלפנינו מלין המערער על שיעור שכר הטרחה שנפסק לטובתו בהליך של בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהסתיים בהסכם פשרה.

2. המערער שימש בא-כוחן של המשיבות 5-3 (להלן – התובעות המייצגות) בהליך של בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שהוגש נגד המשיבה 1 (להלן – רשות המסים) והמשיב 2 (להלן – המוסד לביטוח לאומי, וביחד – המשיבים). בקשת האישור הוגשה לבית המשפט לענינים מינהליים בתל-אביב-יפו, והתבררה לפני כבוד השופט מ' אלטוביה. בבסיס בקשת האישור עמדה טענה הנוגעת לאופן הסיווג לצורכי מס של מרכיב בשכר העבודה במשק, המכונה "דמי חבר" או "דמי טיפול". הכינוי המשותף של תשלומים אלה ידוע גם כ-"דמי ארגון" (להלן – דמי ארגון). התשלום מנוכה משכרם של עובדים רבים ומועבר לארגוני עובדים, דוגמת המשיבה 3. הטענה המרכזית בבקשת האישור הייתה, כי דמי הארגון צריכים להיות מסווגים כהוצאה הכרוכה בייצור הכנסה. על כן נטען, כי מדובר בהוצאה שאמורה להיות מוכרת לצורכי מס. רשות המסים לא נהגה לסווג את דמי הארגון באופן זה בעת הגשת בקשת האישור. בבקשה נטען, כי בכך פועלת רשות המסים שלא כדין ועושה עושר שלא במשפט.

3. בקשת האישור הוגשה בחודש דצמבר 2006. בחודש יולי 2011 גיבשו בעלי הדין הסכם פשרה. במסגרת ההסכם נקבע, כי רשות המסים תכיר במחצית (50%) מדמי הארגון כהוצאה מוכרת שאינה חייבת במס הכנסה. הוסכם, כי הכרה זו תיעשה הן לגבי סכומים ששולמו על ידי חברי הקבוצה בעבר, בשנות המס 2005 עד 2010, הן לגבי העתיד (החל מיום 1.1.2011) (להלן בהתאמה – תקופת העבר ו-תקופת העתיד). לגבי תקופת העתיד נכתב בהסכם, כי יותקנו תקנות בהן תעוגן הסכמת בעלי הדין בעניין סיווג דמי הארגון (התקנות אכן הותקנו, ראו תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התשע"ב-2012, ק"ת 7079, עמ' 656). השווי של ההטבה העתידית הוערך על ידי בעלי הדין בכ-3 מיליארד ש"ח. לגבי תקופת העבר הוסכם על השבה של סכום של כ-450 מיליון ש"ח, אשר יוחזר לחברי הקבוצה באופן הדרגתי במשך 10 שנים. אשר לגמול ושכר הטרחה: בבקשה המתוקנת לאישור הסכם הפשרה הודיעו התובעות הייצוגיות כי הן מוותרות על פסיקת גמול לטובתן. לגבי שכר טרחה למערער, התבקש בית המשפט ליתן את הכרעתו על בסיס הטיעונים שהונחו לפניו בסוגיה. המערער עתר לפסיקת שכר טרחת עורך דין בסך של 45,000,000 ש"ח, המהווה כ-10% משווי ההטבה לגבי תקופת העבר. רשות המסים סברה, מצידה, כי מדובר בסכום מופרז וכי יש לפסוק סכום נמוך משמעותית לטובת המערער.

4. בהחלטה מיום 6.8.2012 הכריע בית המשפט לענינים מינהליים בתל-אביב-יפו (כבוד השופט מ' אלטוביה) במחלוקת בנושא שכר הטרחה. בית המשפט פסק לטובת המערער שכר טרחה של 1,000,000 ש"ח. הטעם המרכזי שעמד בבסיס ההחלטה לפסוק שכר טרחה נמוך משמעותית מזה לו עתר המערער, היה הקביעה כי המערער יכול היה לייתר את הצורך בניהול ההליך. זאת, אילו היה פונה לרשות המסים בטרם הגשת ההליך, בניסיון לפתור את הסוגיה. במילים אחרות, בית המשפט לענינים מינהליים קבע, למעשה, כי חובה הייתה על המערער למצות הליכים מול הרשות בטרם הגשת ההליך הייצוגי, ומשלא פעל כך יש להפחית את שכר טרחתו.

5. לאחר ששקלנו את טענות בעלי הדין הגענו לכלל מסקנה כי יש להכפיל את שכר הטרחה שנפסק למערער על ידי בית המשפט לענינים מינהליים. זאת, בלא להביע עמדה בשאלה אם חלה חובה של מעין "מיצוי הליכים" בתובענה ייצוגית המוגשת נגד רשות מינהלית. אין ספק שמדובר בשאלה מורכבת, וכי המענה לה עשוי להיות בעל נפקות במישורים שונים, אף לעניין שיעור שכר הטרחה. יוער, כי באחד ההליכים התלויים ועומדים בבית משפט זה (עע״ם 2978/13) הוחלט לבקש את חוות דעתו העקרונית של היועץ המשפטי לממשלה בסוגיה ולמיטב ידיעתנו, זו טרם הוגשה (ראו ההחלטה בהליך הנזכר מיום 31.3.2014). מכל מקום, בנסיבות העניין באנו למסקנה כי התוצאה אליה הגענו הייתה זהה בין אם היינו קובעים כי הייתה מוטלת על המערער ושולחותיו חובה של פנייה מוקדמת למשיבים, ובין אם לאו. על רקע היקף הסעד שנפסק לטובת הקבוצה, נוכח מכלול השיקולים הנוגעים לפסיקת שכר טרחה בהליך של תובענה ייצוגית, ובהתחשב בנסיבות המקרה דנא, אנו מחליטים להעמיד את שכר הטרחה לו זכאי המערער על סכום של 2,000,000 ש״ח. נציין, כי בפסיקת סכום זה נתנו משקל לא מבוטל אף לכלל לפיו ערכאת הערעור אינה נוטה, ככלל, להתערב בשכר הטרחה והגמול שנפסקו על ידי הערכאה הדיונית (ראו למשל, ע״א 4714/13 דיאב נ׳ חברת איי דיגיטל סטור בע״מ, פיסקה 7 (29.9.2013)).

6. סיכומו של דבר הוא שהערעור מתקבל, כאמור בפיסקה 5 לעיל. לא ייעשה צו להוצאות בערעור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שכ''ט עו''ד לפי שעה

 2. קביעת שכר טרחת עורך דין

 3. תביעת שכר טרחת עורך דין

 4. תביעה לשכר טרחת עורך דין

 5. שכר טרחת עורכי דין בחו''ל

 6. תשלום שכר טרחה לעורך דין

 7. למי שייך שכר טרחת עורך דין

 8. ערעור על שכר טרחת עורך דין

 9. אי פסיקת שכר טרחת עורך דין

 10. שכר טרחת עו''ד במכירת מניות

 11. בוררות על שכר טרחת עורך דין

 12. מחלוקת על שכר טרחת עורך דין

 13. סירוב לשלם שכר טרחת עורך דין

 14. פסיקת שכר טרחת עורך דין נמוך

 15. הסכם שכר טרחה עורך דין דוגמא

 16. שכר טרחת עורך דין ליקויי בניה

 17. שכר טרחת עורך דין תאונת עבודה

 18. בקשה לתיקון שכר טרחת עורך דין

 19. תביעה לתשלום שכר טרחת עורך דין

 20. סוגיית שכר טרחת (שכ"ט) עורך דין מומלץ

 21. שכר טרחת עורך דין על משא ומתן

 22. שכר טרחת עורך דין של לקוח שנפטר

 23. ניכוי הוצאות שכר טרחת עורך דין

 24. התיישנות תביעה לשכר טרחת עו''ד

 25. הפחתת שכר טרחת עו''ד הוצאה לפועל

 26. ערעור על גובה שכר טרחת עורך דין

 27. שיקולים בפסיקת שכר טרחת עורך דין

 28. האם שכר טרחת עורך דין כולל מע''מ

 29. לקוח שלא משלם שכר טרחה לעורך דין

 30. תיקון שכר טרחת עורך דין בפסק דין

 31. שכר טרחת עו''ד התובע בתביעות קטנות

 32. החזר שכר טרחת עורך דין בגלל רשלנות

 33. הבטחה בעל פה לתשלום שכר טרחת עו''ד

 34. שכר טרחת עורך דין כתנאי לרישום דירה

 35. פסיקת שכר טרחת עורך דין בתביעה מנהלית

 36. שכר טרחת עורך דין בנושא הפשרה של קרקע

 37. זוכה בהוצאה לפועל - שכר טרחת עורך דין

 38. תביעת עו"ד לתשלום שכר טרחה בתיקי מזונות

 39. שכר טרחת עורך דין תביעה ייצוגית שנדחתה

 40. התנגדות לתוכנית בנייה - שכר טרחת עו''ד

 41. שכר טרחת עורך דין 12 אחוז תאונת דרכים

 42. תביעת שכר טרחת עורך דין - תביעות קטנות

 43. שכר טרחת עו''ד לפי חוק תובענות ייצוגיות

 44. שכר טרחת עורך דין בגין טיפול חלקי בתיק

 45. האם חובה לעשות הסכם שכר טרחת עו''ד בכתב

 46. מע''מ שכר טרחת עורך דין - לקוח תושב חוץ

 47. פסיקת שכר טרחת עו''ד לצד הזוכה בפסק דין

 48. פסיקת הוצאות שכר טרחת עורך דין בפשיטת רגל

 49. הסכם שכר טרחה עורך דין - סעיף הפסקת ייצוג

 50. שכר טרחת עורך דין על תביעה ייצוגית שלא אושרה

 51. חישוב גובה שכר טרחת עורך דין עקב הפסקת טיפול

 52. תביעה ותביעה שכנגד על רקע מתן שירותי עריכת דין

 53. גובה שכר טרחת עורך דין תאונת דרכים בהליך ערעור

 54. שכר טרחת עו"ד בגין היצוג והכנת עתירה וצווי מניעה

 55. תשלום שכר טרחת עורך דין ע''י יורש של לקוח שנפטר

 56. התקבל ערעור על שכר טרחת עורך דין בתביעה ייצוגית

 57. תביעה לתשלום שכר טרחת עורך דין בגין עסקאות נדל"ן

 58. שכר טרחת עורך דין בגין פרויקט בניה שלא יצא לפועל

 59. הארכת מועד עקב חוסר יכולת לשלם שכר טרחת עורך דין

 60. סעיף שכר טרחת עורך דין בהסכם פשרה בתביעה ייצוגית

 61. פסיקת שכר טרחת עורך דין מתחת לתעריף המינימלי המומלץ ?

 62. שכר טרחת עורך דין לאחר ניכוי תגמולי המוסד לביטוח לאומי

 63. תשלום הוצאות ושכר טרחת עו"ד נתון לשיקול דעתו של בית המשפט

 64. תביעת עורך דין נגד יורשים של לקוח לתשלום שכר טרחה שהובטח בחייו

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון