זיקת בעלות

זיקת בעלות

1. המערערת טענה בתביעה שהגישה לבית המשפט המחוזי, כי יש לה זיקת בעלות בנכס מקרקעין המצוי בעיר צפת והמשמש אותה מזה שנים כישיבה, בין מכיוון שהנכס (ליתר דיוק – מניות במשיבה 1, היא החברה הרשומה כבעלת הנכס; להלן: החברה) נרכש עבורה בנאמנות ובין מכיוון שהנכס הוקנה לה במתנה. עוד נטען, כי למערערת רשות בלתי הדירה לעשות בנכס שימוש לצורך הישיבה.

בית המשפט המחוזי (כב' השופטת ע' ברון) דחה את התביעה בקבעו כי לא עלה בידי המערערת להוכיח קיומו של הסכם נאמנות ולא נמצא יסוד לטענה בדבר קיומה של נאמנות משתמעת או קונסטרוקטיבית. עוד נפסק, כי הרשות שניתנה למערערת לעשות בנכס שימוש לצרכי הישיבה אינה בלתי הדירה. המערערת חויבה בתשלום הוצאות בסך 60,000 ש"ח למשיבים 2-1, ובסכום זהה למשיבים 4-3.

2. על פסק דינו של בית המשפט המחוזי הוגש הערעור דנא, בגדרו הוגשה גם בקשה לאפשר למערערת להגיש ראיה חדשה בשלב הערעור. אחת מטענותיה המרכזיות של המערערת בערעורה מתייחסת למהלך שבגדרו נמכרו המניות בחברה למשיבה 4, שלטענתה היה "עסקה סיבובית", במסגרתה לא שולם דבר עבור המניות. נטען, כי, לכל היותר, שילמו המשיבים 4-3 סכום נמוך יחסית (החזר הלוואה שנטלה המערערת ושהיתה מובטחת במשכנתא), כך שהסכמת המערערת לרישום המניות על שם המשיבה 4 בנסיבות אלה "תומכת בעמדת הישיבה לתבנית משפטית של נאמנות לסוגיה". גם הראיה הנוספת שהגשתה התבקשה נועדה לתמוך בטענה זו של המערערת.

3. לאחר עיון בסיכומי הצדדים, בכתב ובעל פה, מסקנתנו היא שאין מקום להתערב בקביעותיו העובדתיות של בית משפט קמא ובמסקנות המשפטיות אליהן הגיע על יסוד קביעות אלה. בתוך כך, בית המשפט נתן אמון מלא בעד מטעם המשיבים 4-3, כשמנגד לא הובאה על ידי המערערת עדות בעלת משקל שבכוחה לתמוך בטענותיה העובדתיות. יתרה מכך, בית המשפט ייחס, ובדין עשה כן, חשיבות לאופן בו המערערת עצמה הציגה את זכויותיה בנכס, כשכבר ידעה על הכוונה למכור את המניות בחברה למשיב 2, ובכלל זה הצעתה לרכוש בעצמה את המניות. מכך הסיק בית המשפט שלא היו למערערת הזכויות להן היא טוענת עתה. גם לא ראינו לנכון להיעתר לבקשה להגיש ראיה בשלב זה, הן מחמת העובדה שניתן היה לבקש להציג ראיה זו, שהיתה כל העת בידי המערערת, במהלך הדיון בבית משפט קמא (למצער בשלב הסיכומים), והן מחמת העובדה שספק אם בכוחה יהיה להביא לשינוי התוצאה. בצד האמור לעיל ראינו לציין, כי העובדה שבפרשה דנא "רב הנסתר על הגלוי" (כפי שציין בית המשפט המחוזי, בפסקה 9 לפסק הדין) רובצת במידה לא מבוטלת לפתחה של המערערת, שגם לשיטתה היא היתה שותפה להסדרים "בעייתיים", בלשון המעטה, נוכח העובדה שהמסמכים לא תמיד שיקפו את העסקה האמיתית. בבואה לתבוע את המשיבים, וכמי שנטל ההוכחה רובץ על שכמו, לא ייפלא כי במצב זה יצאה המערערת כשידה על התחתונה.

4. כאמור, אנו סומכים ידינו על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ולפיכך מורים על דחיית הערעור. המערערת תישא בהוצאות המשיבים 2-1 בסך 30,000 ש"ח ובהוצאות המשיבים 4-3 בסכום זהה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכות במקרקעין

 2. רישיון במקרקעין

 3. רשות חינם מקרקעין

 4. זכות חזקה במקרקעין

 5. מתחזק חוק המקרקעין

 6. חלוקת מקרקעין בעין

 7. מהי תביעה במקרקעין

 8. עסקה בחלק ממקרקעין

 9. סיום רישיון במקרקעין

 10. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 11. התחזות בעסקת מקרקעין

 12. ביטול ייעוד מקרקעין

 13. דרישת הכתב במקרקעין

 14. סעיף 49 לחוק המקרקעין

 15. סעיף 71 לחוק המקרקעין

 16. פיצול תביעה במקרקעין

 17. סעיף 9 לחוק המקרקעין

 18. סעיף 40 לחוק המקרקעין

 19. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 20. זכויות שביושר במקרקעין

 21. רישיון מכללא במקרקעין

 22. ביטול רישיון במקרקעין

 23. צו הפסקת שימוש במקרקעין

 24. עסקאות סותרות במקרקעין

 25. סעיף 18 ב לחוק המקרקעין

 26. תנאי מתלה בעסקת מקרקעין

 27. סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין

 28. עשיית דין עצמי במקרקעין

 29. עסקת מקרקעין באזור שיקום

 30. רישיון בלתי הדיר במקרקעין

 31. ביטול החלטת רשם המקרקעין

 32. זכויות העירייה על מקרקעין

 33. תביעת השבה של חוכר מקרקעין

 34. זיהוי צדדים לעסקת מקרקעין

 35. רישום הערה במרשם המקרקעין

 36. ניצול זכויות בניה במקרקעין

 37. תביעה לפקיד ההסדר במקרקעין

 38. התחייבויות נוגדות במקרקעין

 39. בקשה לפדיון מקרקעין מעוקלים

 40. מכירת זכויות בחלק ממקרקעין

 41. שימוש מפריע במקרקעין פרטיים

 42. רשות מכללא לשימוש במקרקעין

 43. בקשה לעריכת מדידה של מקרקעין

 44. דיווח על עסקת מקרקעין בדיעבד

 45. הערה על יעוד מקרקעין תקנה 27

 46. בנייה ונטיעה במקרקעין משותפים

 47. רכישת מקרקעין בפרוייקט הרחבה

 48. התחייבות לעשות עסקה במקרקעין

 49. בדיקה במינהל לפני עסקת מקרקעין

 50. שימוש במקרקעין לגידול מרעה בקר

 51. מחלוקת לגבי תאריך רכישת מקרקעין

 52. עיכוב ברישום זכויות בעל מקרקעין

 53. תביעה על בניה על מקרקעין מוסדרים

 54. רשות שימוש במקרקעין לפי חוק הנפט

 55. סעיף 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 56. תביעה של פסול דין - זכויות במקרקעין

 57. החובה להציע למוכר מקרקעין לקנות בחזרה

 58. עסקת מקרקעין לפני חקיקת חוק המקרקעין

 59. תחרות בין זכויות נוגדות במקרקעי המינהל

 60. ביטול זכות הסותרת רישום בפנקס המקרקעין

 61. ביטול רישיון ללא תמורה ע''י בעל המקרקעין

 62. תביעה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו למקרקעין

 63. בקשה להתקנת אנטנת שידור לחובבי רדיו במקרקעין

 64. איך מוכיחים שעסקה במקרקעין היא "פיקטיבית" ?

 65. ערר על החלטה להורות לתקן שטחים בנוגע למקרקעין

 66. סעיף 10 לחוק המקרקעין - תקנת השוק במקרקעין

 67. פגיעה עקיפה במקרקעין - פיצויים לפי סעיף 197 ?

 68. האם חלוקה בעין של המקרקעין תגרום נזק לצדדים ?

 69. ערר על החלטה לאשר תוספת לבית מגורים משותף במקרקעין

 70. ביטול מכר מקרקעין לאחר אישור סופי של ראש ההוצל''פ

 71. סעיף 5 לחוק המקרקעין - חיזוק בתים מפני רעידות אדמה

 72. תביעה שיינתן פסק דין המצהיר סכאות להירשם כבעלים במקרקעין

 73. נוהל לפיו יוכל כל שליח להגיש למשרדי רשם המקרקעין שני תיקים ביום בלבד

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון