סמכות עניינית לבית משפט לענייני משפחה: סעיף 1(6)(ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה

סמכות עניינית לבית משפט לענייני משפחה: סעיף 1(6)(ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה

כזכור, בשנת תשנ"ה-1995 הוקם בית המשפט לענייני משפחה במטרה לרכז בערכאה מקצועית אחת את הדיון המשפטי במחלוקת שבין בני משפחה, במלואה. אומצה גישה כוללנית ואינטגרטיבית שנועדה לאפשר לשופט, שלו מומחיות בתחום, להבין את הרגישויות המיוחדות של המשפחה הניצבת לפניו וליתן פתרון יסודי ומקיף לסכסוך בכללותו על כל הסתעפויותיו, ולא רק בביטוי חלקי ופורמלי שלו, בעוד נושאים אחרים נותרים תלויים ועומדים ונדונים בבתי משפט אזרחיים אחרים (בע"מ 164/11 פלונית נ' פלוני, פסקה 10 (29.4.2012); בע"מ 9948/04 פלוני נ' פלונית, פ"ד ס(3) 176, 191 (2005) (להלן: 9948/04 פלוני); רע"א 6558/99 חבס נ' חבס, פ"ד נד(4) 337, 342-343 (2000) (להלן: הלכת חבס); דן ארבל ויהושע גייפמן "חוק בית-המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995" הפרקליט מג(3) 431, 435-434 (1997)).

בידי בית המשפט לענייני משפחה רוכזו סמכויות שיפוטיות שהיו פזורות בערכאות האזרחיות השונות, נקבעו סדרי דין ודיני ראיות מיוחדים שהתחשבו באופיים הרגיש של הסכסוכים המשפחתיים המובאים לפניו, והוקמו מסגרות טיפוליות על מנת לסייע לבית המשפט לענייני משפחה בהכרעותיו בסכסוך המשפחתי.

סעיף 3(א) לחוק קובע כי לבית המשפט לענייני משפחה תהא סמכות עניינית לדון ב"עניני משפחה". הסמכות לדון בעניינים אלה פורשה כסמכות עניינית יחודית הגורעת מסמכויותיהן של הערכאות האזרחיות האחרות - בית משפט השלום ובית המשפט המחוזי - לדון בהם (9948/04 פלוני, בעמודים 191-192). סעיף 1 לחוק מגדיר מהם אותם "עניני משפחה", כאשר הרכיב הרלוונטי לענייננו מצויין בסעיף 1(6)(ה) לחוק: תובענה לפי "חוק הירושה, תשכ"ה-1965, לרבות תובענה שעילתה סכסוך בקשר לירושה, יהיו הצדדים אשר יהיו".

מטרת ההוראה שבסעיף 1(6)(ה) לחוק "לקבץ הליכים שונים הקשורים בירושה וסובבים סביבה בבית-משפט אחד. כל זאת כחלק מן התכלית של חוק בית המשפט למשפחה לרכז בפורום שיפוטי אחד את מלוא המחלוקת בין בני משפחה" (ע"א 2846/03 אלדרמן נ' ארליך, פ"ד נט(3) 529, 539 (2004) (להלן: עניין אלדרמן)). סיבה נוספת לכך שתובענות אלה תידונה בבית משפט לענייני משפחה, על-אף היותן תובענות אזרחיות 'רגילות', היא מומחיותו של בית משפט זה בתחום דיני הירושה (חמי בן-נון וטל חבקין הערעור האזרחי 562 (מהדורה שלישית, 2012)). מטרות אלה עומדות גם ביסוד הסיפא לסעיף 1(6)(ה), אשר הוּספה לחוק במסגרת תיקון מס' 8 לחוק הירושה, התשנ"ח-1998, והרחיבה את סמכותו העניינית של בית המשפט לענייני משפחה לדון גם ב"תובענה שעילתה סכסוך בקשר לירושה, יהיו הצדדים אשר יהיו" (ראו, עניין אלדרמן, בעמוד 539; שוחט ודוד שאוה סדר הדין בבית המשפט לענייני משפחה 48 (2009) (להלן: שוחט ושאוה); ת"א (מחוזי חי') 818/03 עבדאלע'ני נ' עזבון עבדאלע'ני, פסקה 12 (31.1.2006) (להלן: עניין עבדאלע'ני); בעז קראוס דיני ירושה ועזבון 288 (2014)).

סעיף 1(6)(ה) הוא במידה מסויימת חריג למגמה הכללית של החוק, המתמקדת בתא המשפחתי: הסעיף אינו דורש שהצדדים לסכסוך יהיו בני משפחה, שהרי נאמר בו - "יהיו הצדדים אשר יהיו" (ת"א (מחוזי חי') 665/04 דבי נ' נילי, פסקה 9 (13.12.2005) (להלן: עניין דבי); שאול שוחט, נחום פינברג ויחזקאל פלומין דיני ירושה ועיזבון 25 (מהדורה שביעית, 2014) (להלן: שוחט, פינברג ופלומין)). אם כן, סמכות השיפוט לפי הסעיף האמור נקבעת לפי מהות הסכסוך, קרי, ירושה, ואין חשיבות לזהות הצדדים או לשווי התובענה (עניין עבדאלע'ני, בפסקה 5; ת"ע (משפחה ת"א) 9880/00 לזר נ' וולפמן, פסקאות 7 ו-12 (1.5.2001) (להלן: עניין לזר); שוחט ושאוה, בעמוד 49). יחד עם זאת, קיימות הבחנות בחוק בין סכסוך ירושה שעילתו במשפחה ובין סכסוך ירושה שאינו כזה. כך למשל סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה לסטות מסדרי דין והראיות הרגילים אינה חלה כאשר מדובר בסכוך ירושה שעילתו אינה סכסוך בתוך המשפחה (סעיף 8(ה) לחוק), וסכסוך מעין זה לא ידון בדלתיים סגורות לעומת יתר ענייני המשפחה (סעיף 68(ה)(1) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי סמכות עניינית ?

 2. סמכות עניינית מכרזים

 3. סמכות עניינית סכסוך דת

 4. סמכות עניינית במקרקעין

 5. סמכות עניינית בתביעה מנהלית

 6. תאונה בסיני - סמכות עניינית

 7. החזקת ילדים - סמכות עניינית

 8. סמכות עניינית בענייני ארנונה

 9. בית הדין לעבודה סמכות עניינית

 10. סמכות עניינית מזונות מוסלמים

 11. חלוקת מקרקעין - סמכות עניינית

 12. סמכות עניינית בתביעת קניין רוחני

 13. סמכות עניינית בתביעת החזר ארנונה

 14. היטלים עירוניים - סמכות עניינית

 15. סמכות עניינית במקרקעין לא רשומים

 16. חוסר סמכות עניינית בתביעת מזונות

 17. סמכות עניינית - הסדרי ביקור ילדים

 18. תביעה בענייני מכרזים סמכות עניינית

 19. סמכות עניינית ועדת ערר או בית משפט

 20. פסק דין שניתן בחוסר סמכות עניינית

 21. מזונות בין מוסלמים - סמכות עניינית

 22. הפרת הבטחת נישואין - סמכות עניינית

 23. תביעה נגד קופת גמל - סמכות עניינית

 24. סמכות עניינית - זיקת הנאה במקרקעין

 25. סמכות עניינית לבית הדין הדתי הדרוזי

 26. העלאת טענת חוסר סמכות עניינית באיחור

 27. המועד להעלאת טענת חוסר סמכות עניינית

 28. פסק דין בהעדר הגנה ללא סמכות עניינית

 29. תביעה נגד תאגיד מים - סמכות עניינית

 30. סמכות עניינית לבית משפט לענייני משפחה

 31. סמכות עניינית בתביעה למסירת חזקה בנכס

 32. סמכות עניינית למתן צווים לרשות שלטונית

 33. סילוק התביעה על הסף בהעדר סמכות עניינית

 34. סמכות עניינית לבית משפט לעניינים מנהליים

 35. העלאת טענת סמכות עניינית ביוזמת בית המשפט

 36. סמכות עניינית בתביעת סילוק אנטנה ממקרקעין

 37. תביעה בגין אי התקשרות במכרז (סמכות עניינית)

 38. טענת חוסר סמכות עניינית בסכסוך בין בני משפחה

 39. מחיקת סעיפים מכתב התביעה מחוסר סמכות עניינית

 40. סמכות עניינית בתביעת נזיקין בין עובד למעביד

 41. משכון על דירת מגורים לא רשומה - סמכות עניינית

 42. ביטול החלטת בית הדין השרעי מחוסר סמכות עניינית

 43. סמכות עניינית בתביעת פיצויים בגין אי זכייה במכרז

 44. לאיזה בימ"ש סמכות עניינית בתביעת פיצויים על מכרז ?

 45. סעד החזר כספי סמכות עניינית ביהמ''ש לעניינים מנהליים

 46. שיהוי והשתק יכולים להוות חסם גם לטענת חוסר סמכות עניינית

 47. סמכות עניינית לדון בתביעה לביטול דו"ח חניה לבית המשפט לעניינים מקומיים

 48. סמכות עניינית לבית משפט לענייני משפחה: סעיף 1(6)(ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון