היחשפות בית המשפט לראיות לא קבילות במשפט אזרחי

היחשפות בית המשפט לראיות לא קבילות במשפט אזרחי

היחשפות בית המשפט לחומר שיתכן שיימצא בהמשך ההליך כחומר שאינו קביל, שכיחה גם בהליך אזרחי. טלו, לשם הדוגמה, את החובה הקיימת במשפט אזרחי לצרף לכתבי הטענות העתק של כל מסמך הנזכר בהם (תקנה 75 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). על אף שמסמכים אלו טרם נתקבלו כראיה בהליך המשפטי, רשאי בית המשפט כמובן לעיין בהם, למשל, כדי לקבוע אם כתב התביעה מגלה עילה או למטרות אחרות (ראו, יואל זוסמן, סדרי הדין האזרחי 175 (1995)).

באופן דומה, כאשר מתעוררת מחלוקת באשר לגילוי מסמכים בהליך אזרחי, רשאי בית המשפט (ובנסיבות מסוימות נפסק שאף חייב) לעיין במסמכים שבמחלוקת לשם הכרעה בבקשה לגלותם (ראו, רע"א 4656/11 גבעת השלושה - קיבוץ עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' קיסל קיטרינג סנטר-הגן הרומי בע"מ, פיסקה 5 (28.8.2011); רע"א 7867/06 פקיד שומה חיפה נ' לוסקי (6.1.2008); תקנה 119 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984).

זאת, אף שגם בכך עשוי בית המשפט להיחשף לחומר שאינו קביל. למעשה, חשיפת בית המשפט לחומר המעורר שאלה של קבילות עשויה להתרחש בהליך אזרחי בכל פעם שמבקש בעל דין להגיש מסמך במהלך חקירה של עד ובעל הדין שכנגד מתנגד לכך. זהו גם המצב באשר לכל מסמך המצורף לכתב טענות או לתצהיר המוגשים לבית המשפט, כאשר מטבע הדברים התנגדות בעל הדין שכנגד לצירוף המסמך בשל אי-קבילותו מועלית לאחר ההגשה (ראו, רע"א 3312/04 אשורנס ג'נרל דה פרנס נ' הכונס הרשמי בתפקידו כמפרק בנק צפון אמריקה בע"מ, פ"ד ס(3) 245, 255-254 (2005)). היטיב לתאר זאת השופט א' ריבלין בעניין קסטן:

"הבאת ראיה לידיעת בית-המשפט לצורך מתן ההכרעה בעצם שאלת קבילותה נובעת מעיקרי השיטה הדיונית הנוהגת אצלנו. שיטה זו מתבססת על היעדר הפרדה בין קובע העובדות לבין המכריע בשאלות משפטיות. משום כך הגורם המכריע בשאלת קבילותן של הראיות הוא גם המקבל, בסופו של יום, את ההכרעות העובדתיות בתיק על סמך הראיות שנקבע כי הן קבילות. כפועל יוצא של שיטה זו מוצגות בפני שופט הדן בתיק ראיות עוד לפני שהוחלט כי הן קבילות, וחזקה עליו כי אם ימצא שאינן כאלה יתעלם מהן בבואו לפסוק את פסק-דינו".

     אם כן, זו פסיקתו העקבית של בית משפט זה בשורה של סיטואציות שבהן נתקלת הערכאה הדיונית במהלך ניהול ההליך המשפטי. אכן, במהלך ניהולו של הליך משפטי, "לעתים אין מנוס מחשיפת בית-המשפט לראיות שיתברר בדיעבד כי הן בלתי-קבילות" (ע"פ 1164/97 יעקובי נ' מדינת ישראל , פ"ד נא(1) 229, 232 (1997)). מדובר בדבר הנעשה כמעשה של יום ביומו במלאכת השופטים היושבים בדין בערכאה הדיונית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ראיות בכתב

 2. השמדת ראיה

 3. ראיות לסתור

 4. ראיה לכאורה

 5. כרסום בראיות

 6. ראיות מנהליות

 7. אי הגשת ראיות

 8. הגשת ראיה חדשה

 9. הגשת קלטת כראיה

 10. סליל הקלטה כראיה

 11. הגשת תמליל כראיה

 12. בקשת ראיות לסתור

 13. הפרעה בראיה בצבא

 14. העדר ראיות לכאורה

 15. הגשת ראיות נוספות

 16. הגשת ראיה לא קבילה

 17. הימנעות מהגשת ראיה

 18. פסק דין צבאי כראיה

 19. אמנת האג גביית ראיות

 20. אנמנזה רפואית כראיה

 21. הימנעות מלהביא ראיה

 22. כלל הראיה הטובה ביותר

 23. הגשת פסק דין זר כראיה

 24. הצגת ראיות חדשות באיחור

 25. מהימנות ראיות לכאורה

 26. בקשה להגשת ראיה נוספת

 27. ראיות מהימנות לכאורה

 28. פסק דין משמעתי כראיה

 29. שינוי סדר שמיעת הראיות

 30. ראיה חדשה לאחר פסק דין

 31. הודעת אדם שנפטר כראיה

 32. סעיף 42א לפקודת הראיות

 33. חוק עזרה משפטית בין מדינות

 34. הגשת ראיות חדשות בערעור

 35. הבאת ראיה נוספת בערעור

 36. בקשה להביא ראיות לסתור

 37. בקשה להבאת ראיות לסתור

 38. משפט זוטא - קבילות ראיה

 39. טופס 4 כראיה להשלמת בניה

 40. פסק דין כראיה בהליך אחר

 41. המוציא מחברו עליו הראיה

 42. בקשה להגשת ראיות מפריכות

 43. קבלת ראיה לא קבילה בטעות

 44. השיקולים בהבאת ראיות לסתור

 45. התנגדות להבאת ראיות לסתור

 46. רשומה מוסדית פקודת הראיות

 47. קבילות דואר אלקטרוני כראיה

 48. הרשעה על סמך ראיות נסיבתיות

 49. ראיות הזמה לאחר שמיעת ראיות

 50. בקשה לשינוי סדר הבאת ראיות

 51. זיהוי קולות הקלטת שיחה כראיה

 52. פסק דין על יסוד חומר הראיות

 53. בקשה להגשת ראיה נוספת בערעור

 54. ראיות לסתור קביעה על פי דין

 55. בחינת קיומן של ראיות לכאורה

 56. דיני הראיות בבית הדין לעבודה

 57. הרשעה על בסיס ראיות נסיבתיות

 58. הסדרי ראיית - חשד לניצול מיני

 59. משקל ראייתי לרישומים רפואיים

 60. קבילות ראיות בבית הדין לעבודה

 61. ספרות מקצועית כראיה בבית משפט

 62. תעודת עובד ציבור פקודת הראיות

 63. ראיות שנתגלו לאחר שניתן פסק דין

 64. בקשה להבאת ראיות לסתור שהתקבלה

 65. חיוב הנאשם להגיש ראיה לבית המשפט

 66. מחירון יצחק לוי כראיה בבית משפט

 67. הגשת ראיות חסויות לבית הדין לעבודה

 68. ערעור על הרשעה על פי ראיות נסיבתיות

 69. היפוך סדר הבאת הראיות בבית הדין לעבודה

 70. החלטה מנהלית על בסיס ראיות בלתי קבילות

 71. היוועדות חזותית: סעיף 13 לפקודת הראיות

 72. עיון בראיות אשר טרם הוכרעה שאלת קבילותן

 73. תאונות דרכים - בקשה להתיר הבאת ראיות לסתור מל"ל

 74. הגשת הקלטות לבית משפט לאחר שמיעת הראיות

 75. בקשה להבאת ראיות שלא הוגשו לערכאה הדיונית

 76. ערעור בגלל התעלמות בית המשפט מראיות חשובות

 77. נזק ראייתי בגין הפרת חובת דיווח לחברת הביטוח

 78. ביטול כתב אישום בגין אובדן ראיות מתיק המשטרה

 79. היחשפות בית המשפט לראיות לא קבילות במשפט אזרחי

 80. העברת דיון בהסדרי ראיה לבית המשפט לענייני משפחה

 81. בקשה לעכב מועד הגשת ראיה מצדו עד למועד חקירה נגדית

 82. אין לצרף ראיות חדשות במסגרת בקשה להגיש ראיות חדשות

 83. הכרעת הדין ניתנה שנתיים ממועד שמיעת הראיות - עיוות דין ?

 84. נדחתה בקשה להפוך את סדר הבאת הראיות בהתאם לכלל בדבר הודאה והדחה

 85. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון