עיוות דין בהליך הפלילי

עיוות דין בהליך הפלילי

הגם שבית משפט זה הכיר בפסיקתו אף בקיומו של עיוות דין החל כלפי הציבור בכללותו [ראו למשל: ע"פ 951/80 קניר נ' מדינת ישראל, פ"ד לה(3) 505, 516 (1981)], ברי כי אין עוצמתו של עיוות דין שכזה שקולה כנגד עיוות דינו של הנאשם. ואכן, כאמור, כבר נפסק כי שיקולי הצדק שבבסיס סעיף 211 לחוק סדר הדין הפלילי מכוונים בעיקרם לעשיית צדק עם הנאשם.

ניתן להניח כי תובנה זו היא הסיבה העיקרית לכך שבקשות להוספת ראיות בערעור אינן מוגשות כדבר שבשגרה על ידי רשויות התביעה. כפי שציינה המבקשת בבקשה שלפנינו, למיטב ידיעתה, "מעולם לא הוגשה על ידה בקשה שכזו לבית המשפט הנכבד, לאחר זיכויו של נאשם בבית המשפט המחוזי". יוצא, כי בית המשפט ייטה יותר לקבל את בקשת הנאשם להוספת ראיות בערעור מאשר בקשה דומה מאת המאשימה. השיקול המרכזי העומד בבסיס העדפה זו הוא מניעת עיוות הדין ומתן הזדמנות נאותה לנאשם להתגונן - שיקולים אשר אינם חלים בעוצמה שווה ביחס לרשויות התביעה. עמד על כך בית משפט זה בעניין זדורוב:

"תכליתו של חריג זה היא לוודא כי אכן ניתנה למערער [הנאשם] הזדמנות הוגנת להתגונן וכי לא נגרם לו עיוות דין" [שם, בפסקה 4].

כן ציין בית המשפט בעניין פופר:

"בית-משפט של ערעור רשאי לגבות ראיות בעצמו או להורות לערכאה הקודמת לשוב ולגבות ראיות רק אם הוא סבור כי הדבר דרוש ל"עשיית צדק", שעיקרה הוא מתן הזדמנות הוגנת לנאשם להתגונן" [שם, בעמ' 295].

[כן ראו: עניין ג'ורן, פסקה 13 לפסק דינה של השופטת ע' ארבל (17.1.2008)].

גישה זו נשענת במידה רבה על ההכרה בקיומם של פערי כוחות ניכרים הטבועים במערכת היחסים שבין הנאשם למאשימה במשפט הפלילי. כבר נפסק בע"פ 1421/10 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה 15 (18.7.2012) (להלן: עניין פלוני) מפי השופטת ע' ארבל כי:

"כידוע, מהעבר האחד של המתרס עומדת התביעה - המדינה, שהיא בגדר 'שחקן חוזר' במשפט הפלילי. למדינה כוחות, משאבים וסמכויות רבות בכל הנוגע לאכיפת הדין הפלילי. למדינה מיומנות, נגישות רבה למידע וניסיון בניהול ההליך. מעברו השני של המתרס מצוי הנאשם שהוא לרוב בגדר 'שחקן חד-פעמי' בהליך הפלילי".

פערי כוחות אלו מצדיקים פעמים רבות החלה בלתי-סימטרית של הסדרים משפטיים על הנאשם מחד ועל רשויות התביעה מאידך [השוו: עניין פלוני; ע"פ 10736/04 כהן נ' מדינת ישראל, פסקה 25 (26.9.2006); ע"פ 3193/07 טבאגה נ' מדינת ישראל, פסקה 5 לפסק דינו של חברי השופט (כתארו אז) א' גרוניס (2.4.2009)]. לטעמי, סעיף 211 לחוק סדר הדין הפלילי מצטרף לאותם הסדרים בגדרם ראוי להחיל על הנאשם ועל התביעה אמות מידה שונות לצורך ההכרעה בבקשותיהם.

נפקותה המעשית של הבחנה זו היא כי על המאשימה לעמוד בנטל מוגבר במיוחד בבואה להצדיק הגשת ראיות נוספות בשלב הערעור. תובנה זו הינה, לטעמי, נקודת המוצא לבחינתה של הבקשה שלפנינו. על רקע דברים אלו אעבור לבחון את השיקולים השונים, ובהם עיתוי הגשת הבקשה והסיבה שבגינה לא הוגשו הראיות הנוספות לפני הערכאה הדיונית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישום פלילי של עד

 2. ביטול עבירה פלילית

 3. ספק סביר במשפט הפלילי

 4. עיוות דין בהליך הפלילי

 5. הימנעות מהרשעה פלילית

 6. נהיגה בקלות ראש פלילי

 7. פיצויים על זיכוי פלילי

 8. אשפוז כפוי פלילי

 9. הסתרת עבר פלילי של עובד

 10. תשלום הוצאות הליך פלילי

 11. שיהוי בשמיעת משפט פלילי

 12. סעיף 158 לחוק סדר הפלילי

 13. סירוב להעיד במשפט פלילי

 14. האשמת עובד בעבירה פלילית

 15. ביטול חוזה בגלל עבר פלילי

 16. קנס פלילי בבית משפט אזרחי

 17. בדיקת מסוכנות - עבר פלילי

 18. עצימת עיניים במשפט הפלילי

 19. פסק דין פלילי במשפט אזרחי

 20. זיוף קילומטראז עבירה פלילית

 21. אחריות פלילית - ייצור מזון מקולקל

 22. הליך פלילי נגד רופא שיניים

 23. פיצוי על טעות ברישום פלילי

 24. אחריות פלילית אורגנים בתאגיד

 25. עדות נגד הגרוש המשפט הפלילי

 26. הצגת עבר פלילי בהליך משמעתי

 27. ייפוי כוח מוגבל בהליך פלילי

 28. עיון בתיק רפואי בהליך פלילי

 29. סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי

 30. סעיף 77 לחוק סדר הדין הפלילי

 31. סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי

 32. סעיף 149 לחוק סדר הדין הפלילי

 33. סעיף 211 לחוק סדר הדין הפלילי

 34. פיטורים עקב חשד לעבירה פלילית

 35. הארכת מועד להגשת ערעור פלילי

 36. אחריות פלילית על תאונת עבודה

 37. שימוש ברישום פלילי במשפט אזרחי

 38. בקשה לקבלת רישום פלילי של עדים

 39. ביטול זיכוי בהליך פלילי בערעור

 40. סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי

 41. הוכחת עבירה פלילית בהליך אזרחי

 42. רשלנות עורך דין שהורשע בפלילים

 43. הכרעות דין סותרות במשפט הפלילי

 44. כיסוי הוצאות הגנה בהליך פלילי

 45. ערעור על החלטה אחרת במשפט פלילי

 46. אך מגישים חוות דעת בתהליך פלילי

 47. אמון הציבור במערכת המשפט הפלילי

 48. סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי

 49. מירוץ ההתיישנות של עבירה פלילית

 50. הימנעות מהרשעת אדם ללא עבר פלילי

 51. ידיעת השופט על עבר פלילי של נאשם

 52. דחיית ערעור פלילי בהעדר התייצבות

 53. העברת תיק מהליך פלילי להליך מנהלי

 54. העברת הדיון לשופט אחר בהליך פלילי

 55. זכות העיון במרשם הפלילי של מתלונן

 56. עונש על מספר רב של עבירות פליליות

 57. ערעור על החלטת ביניים בהליך פלילי

 58. התיישנות תביעת פיצוי על זיכוי פלילי

 59. פסק דין פלילי כראיה בבית הדין למשמעת

 60. בקשה להבאת ראיות לסתור פסק דין פלילי

 61. זיכוי במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 62. הרשעה בפלילים עקב אי קיום צו בית משפט

 63. סמכות ועדה מקומית לנהל הליכים פליליים

 64. החזר קנס אזרחי לנישום לאחר הליך פלילי

 65. טיפול גמילה מסמים לנאשם בעבירה פלילית

 66. השפעת עבר פלילי בערעור על חומרת העונש

 67. עתירה נגד החלטה לא לנקוט בהליכים פליליים

 68. אחריות פלילית של דירקטורים על מעשי החברה

 69. שלילת קצבת ביטוח לאומי בגלל עבירה פלילית

 70. פסק דין מרשיע במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 71. בקשת הימנעות מהרשעה פלילית בשל נסיבות אישיות

 72. דחיית דיונים במשפט פלילי עקב החלפת עורך דין

 73. האם אפשר לנהל הליך אזרחי במקביל להליך פלילי ?

 74. הפסדי השתכרות בתאונת דרכים לאדם בעל עבר פלילי

 75. עיכוב יציאה מהארץ של נאשם תושב חוץ בהליך פלילי

 76. חשש מהפללה עצמית בהליך אזרחי במקביל להליך פלילי

 77. האם הפרת תנאי שחרור בערובה יכול להוות עילה להעמדה לדין פלילי

 78. בקשה לגילוי חומר חקירה לפי סעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי

 79. פיצוי על נזק לרכב בתאונת דרכים על סמך פסק הדין פלילי המרשיע

 80. סעיף 21(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) התשנ"ו-199

 81. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון